Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku w Rydzynie 18-19 październik 2014r.

2 Skład osobowy GSK SIMP, wybrany na XXXII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP W dniu 17.10.2010 roku. Wiktor Obuchowicz – przewodniczący, Jan Jęczkowski – wiceprzewodniczący, Jan Kapsa – sekretarz, Andrzej Bielański– członek, Tadeusz Filipek – członek, Jan Handzlik – członek. Mieczysław Murawski – członek. W powyższym składzie osobowym GSK działał przez całą omawianą kadencję. Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014

3 GSK SIMP na początku kadencji potwierdził ustalenia zapisane w dokumencie “Kierunkowe działania GSK SIMP na kadencję 2006 - 2010” i przyjął je za obowiązujące w kadencji 2010 - 2014 a mianowicie:  Prowadzenie procedur orzekających I odwoławczych,  Upowszechnienie zasad etyki zawodowej i postaw etycznych,  Organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami sądów jednostek organizacyjnych  Podtrzymywanie I umacnianie godności i rangi zawodu inżyniera. Na każdy rok był przyjmowany plan zebrań z określonymi wstępnie terminami. W miarę możliwości była określana tematyka zebrań w sprawach, które można było długofalowo planować (np. praca nad zmianami i poprawkami w zapisach regulaminowych, praca zespołów orzekających itp.)

4 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 ZEBRANIA GSK SIMP, na których: Przewodniczący kierował całokształtem działalności, Rozpatrywano napływające wnioski, Aktualizowano dokumenty: Regulamin GSK i sądów koleżeńskich........, Wytyczne GSK w zakresie postępowania sądów koleżeńskich SIMP, Zasady etyki członków SIMP, Statut SIMP w zakresie związanym z działalnością GSK, Rozpatrywano sprawy bieżące – były to sprawy związane z bieżącą działalnością naszego stowarzyszenia oraz sprawy organizacyjne GSK.

5 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Zebrania:  17.10.2010. - Rydzyna, ukonstytuowanie GSK,  16-17.01.2011. - Rydzyna, dyskusja nad kierunkami działań w kadencji, przyjęto, że aktualny „Regulamin GSK i..” Wytyczne postępowania oraz Zasady Etyki…., zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia, a dodatkowo Zasady Etyki.. Zostaną opublikowane w kalendarzyku SIMP.  08.06.2011. - Warszawa, zebranie z udziałem prezesa A. Ciszewskiego oraz płk dr J. Urbańskiego z dyskusją na temat etyki inżynierskiej. Było to spotkanie przygotowawcze przed przewidywanym zebraniem plenarnym.  19.10.2011. - Poznań, przygotowanie postępowania w sprawie wniosku ZG SIMP przeciwko kol. M.M. z powodu jego zachowania na XXXII WZD. Drugi temat zebrania – przygotowanie zebrania plenarnego.

6 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014  15-16.01.2012. - Rydzyna, z koncertem noworocznym; sprawozdanie przewodniczącego zespołu orzekającego w sprawie przeciwko kol. M.M., ustalenia spraw dotyczących przygotowywanego zebrania plenarnego.  14.05.2012. - Warszawa, plenarne, rozszerzone o konwersatorium p.t. „ETYKA INŻYNIERA – CHARAKTE - RYSTYKA OGÓLNA” z udziałem płk dr Janusza Urbańskiego, spotkanie robocze członków GSK z przedstawicielami sądów oddziałowych.  25-26.10.2012. – Bielsko-Biała, połączone ze zwiedzaniem firmy AVIO-Polska, omówienie działań GSK w minionym okresie, dyskusja po wystąpieniu przewodniczącego GSK na Radzie Stowarzyszenia w dniu 5 października.

7 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014  13- 14.01.2013. - Rydzyna, z koncertem noworocznym; podsumowanie sprawy ZG SIMP vs kol. M.M., przedstawienie wniosku kol. A.P. vs kol. J.S i podjętych działań w sprawie uruchomienia postępowania orzekającego, sprawy bieżące.  24.05.2013. - Warszawa, omówiono działania zespołu orzekającego w sprawie A.P. vs J.S.; omówiono propozycje zmian w „Regulaminie GSK SIMP i sądów koleżeńskich jednostek terenowych” oraz został przedstawiony wniosek kol. P.M. z Grudziądza w sprawie dotyczącej rzeczoznawstwa.

8 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014  22.10.2013. - Poznań, przyjęto sprawozdanie przewodniczącego zespołu orzekającego w sprawie A.P. vs J.S., c.d. dyskusji dot. propozycji zmian w regulaminie, omówiono wniosek prezesa Tow. Rzecz. Tech. Mot. i Ruchu Drog..  11-12.01.2014. - Rydzyna, z koncertem noworocznym; zatwierdzenie projektu zmian w ”Regulaminie GSK SIMP i sądów koleżeńskich jednostek terenowych” i decyzja o skierowanie projektu do komisji statutowo-regulaminowej i dalsze skierowanie pod obrady XXXIII WZD SIMP.  30.09.2014. – Poznań, kończące kadencję; dokonano przeglądu działań od ostatniego zebrania, zatwierdzono niniejsze sprawozdanie z kadencji.

9 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014  Należy podkreślić fakt wysokiej frekwencji na zebraniach GSK SIMP niezależnie od miejsca zebrania.  Szczególnie chciałbym podziękować kol. Zdzisławowi Molińskiemu Gospodarzowi Zamku wraz z personelem za miłą i serdeczną gościnę w czasie zebrań, z których większość odbyła się właśnie w Rydzynie.  Szczególne podziękowania należą się również kol. Jankowi Kapsie, za organizację zebrań poznańskich, a kol. Jankowi Handzlikowi oraz innym kolegom z oddziału w Bielsku-Białej za organizację zebrania i gościnę na ich terenie.

10 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014  ZEBRANIE PLENARNE – Warszawa, 14 maj 2012r. Cel: Wysłuchanie referatu z zakresu etyki zawodowej i dyskusja, Wzajemna wymiana informacji i doświadczeń, Bezpośrednie spotkania członków sądów terenowych, Program, główne zagadnienia: Konwersatorium p.t. „ETYKA INŻYNIERA – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA z udziałem płk dr Janusza Urbańskiego, który wystąpił z referatem wprowadzającym. Dyskusja nt.: Kwestie i problemy funkcjonowania etyki inżynierskiej w świetle doświadczeń członków sądów koleżeńskich. Spotkanie robocze GSK SIMP z członkami sądów koleżeńskich jednostek terenowych, na którym przedstawiono działania GSK SIMP, a przedstawiciele sądów z oddziałów omówili własne działania i podzieli li się swoimi doświadczeniami. Materiały dostępne na stronie internetowej naszego stowarzyszenia w zakładce GSK SIMP www.simp.pl/gskwww.simp.pl/gsk

11 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Podsumowanie Uczestników było łącznie z członkami GSK SIMP 14 osób, uczestniczyło kilku reprezentantów oddziałów na 48 istniejących, Byli to reprezentanci oddziałów w: Bydgoszczy, Poznania, Radomia, Torunia, Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, Łodzi. Pytanie: Dlaczego tak było mało uczestników ? - Brak zainteresowania sprawami etyki, brak chęci uczestnictwa, czy brak funduszy na wysłanie delegatów ???

12 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Postępowania orzekające:  2011-lipiec- 2012-marzec – Postępowanie z wniosku Zarządu Głównego przeciwko „kol. M. M.” z Ciechanowa o nieetyczne zachowanie się na XXXII WZD SIMP w Rydzynie, zakończone orzeczeniem.  2012-grudzień - 2013-lipiec – Postępowanie z wniosku kol. A.P. przeciwko kol. J.S.” z woj. pomorskiego o pomówienie i naruszenie opinii osobistej. Sprawa zakończyła się wycofaniem wniosku i w związku z tym sprawę umorzono.

13 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Inne wnioski rozpatrywane przez GSK  2013-marzec – Wniosek kol. P.M. z Grudziądza w sprawie podjęcia działań kontrolnych w zakresie procesu przyznawania tytułu rzeczoznawcy. Sprawa została skierowana do Głównej Komisji Rewizyjnej w celu rozeznania i ewentualnego skontrolowania przedstawionej we wniosku procedury. GSK SIMP nie ma w tym zakresie kompetencji. Nie dostaliśmy w tej sprawie informacji zwrotnej.  2013-lipiec – Wniosek Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego w sprawie dotyczącej dotrzymania kryteriów przy przyznawaniu uprawnień rzeczoznawcy. Wystosowano odpowiednie wyjaśnienia zainteresowanym ze stanowiskiem GSK SIMP.

14 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 SPRAWY INNE  2012-październik – Wystąpienie przewodniczącego GSK SIMP na Radzie SIMP na temat: „Czy w naszym stowarzyszeniu powinniśmy rozmawiać o sprawach etyki zawodowej i nie tylko?” Z przykrością stwierdzam, że wystąpienie nie wywołało specjalnych reakcji, nie zanotowałem odniesienia się do tego tematu.  2013-styczeń–2014 marzec – Prace nad dalszym uzupełnianiem „Regulaminu GSK SIMP i sądów koleżeńskich …..”. Na bazie doświadczeń z prowadzonych postepowań orzekających wynikła konieczność uregulowania w regulaminie spraw związanych z procesem powoływania składów orzekających, korespondencji procesowej oraz z określeniem kar. Projekt zmian regulaminu został skierowany pod obrady XXXIII WZD SIMP.

15 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 SPRAWY INNE - cd W pracach nad zmianami w regulaminie oprócz aktualnych członków GSK czynnie uczestniczyli koledzy Jan Cierkosz, który opracował projekt rozdziału dotyczący korespondencji procesowej i Kazimierz Zawiślak, który zaproponował zmiany w rozdziale dotyczącym kar regulaminowych. Składam im w imieniu ustępującego składu serdeczne podziękowania za wkład pracy i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

16 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Cel działalności sądów koleżeńskich: Głównym mottem naszego działania było: Wszelkie nieprawidłowości i naruszenia „Zasad etyki członków SIMP” rozwiązywać polubownie w najbliższym koleżeńskim otoczeniu. Tylko w ostateczności należy doprowadzić do postępowania wyjaśniającego i orzekającego przed sądem koleżeńskim

17 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 PUBLIKACJE  WIADOMOŚCI SIMP NR 3/4/5 2012 – Informacja „Z prac Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP” autorstwa kol. Jana Kapsy, sekretarza GSK SIMP.  WIADOMOŚCI SIMP nr 11/12 -2012 – sprawozdanie z zebrania GSK SIMP, które odbyło się w Bielsku – Białej w dniach 24-26 października 2012 oraz ze zwiedzania firmy AVIO-POLSKA. Autorami byli koledzy J. Handzlik i J. Kapsa. STRONA INTERNETOWA - GSK SIMP dostępna jest pod adresem www.simp.pl/gsk zawiera dokumenty, regulamin, wytyczne i referaty wygłaszane na zebraniach plenarnych Głównego Sądu Koleżeńskiego przez zapraszanych prelegentów. www.simp.pl/gsk

18 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010 - 2014 Na zakończenie dziękuję wszystkim kolegom, z którymi współpracowałem, za wspaniałą atmosferę i pracę włożoną w działania Głównego Sadu Koleżeńskiego w minionej kadencji.

19 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Delegatom i Gościom XXXIII Walnego Zjazdu SIMP Dziękuję za uwagę Wiktor Obuchowicz Przewodniczący GSK SIMP W kadencji 2010 - 2014


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2010-2014 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google