Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zachęcac i motywowac do działania? Współczesny wolontariat. Szkolenie dla liderów wolontariatu Olkusz 07 – 08.11.2014 r.. 4 Rys historyczny - jak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zachęcac i motywowac do działania? Współczesny wolontariat. Szkolenie dla liderów wolontariatu Olkusz 07 – 08.11.2014 r.. 4 Rys historyczny - jak."— Zapis prezentacji:

1

2 Jak zachęcac i motywowac do działania? Współczesny wolontariat. Szkolenie dla liderów wolontariatu Olkusz 07 – 08.11.2014 r.. 4 Rys historyczny - jak to jest w niektórych krajach europejskich i w USA? 4 Dane na temat wolontariatu w Polsce. 4 Definicje : wolontariatu, pracy wolontarystycznej i wolontariusza. 4 Rodzaje wolontariatu. 4 Motywacja i cechy wolontariusza. 4 Prawa i obowiązki wolontariusza. 4 Młodzieżowe KlubyWolontariusza:cele,założenia,standardy. 4 Dobre praktyki Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Cechy lidera. Rola lidera w grupie.

3 Obszary aktywności wolontariuszy: 1. Działalność sportowa - 30% 2. Działalność społeczna - 25% 3. Praca z młodzieżą - 25% 4. Działalność religijna - 23% 5. Praca z osobami starszymi - 11%

4 Dane dotyczące wolontariatu w Polsce - systematyczny wzrost liczby wolontariuszy 2001 r. - 10% dorosłych Polaków 2002 r. - 11,1% 2003 r. - 17,7% 2004 r. - 18,3% 2005 r. – 23,2% - ponad 5 ml dorosłych Polaków poświęca swój czas na rzecz organizacji i ruchów społecznych,

5 2006 r. – 21,6% 2007 r. – 13,2% 2008 r. – 11% 2009 r. – 10% 2013 r. – 11,5% Po apogeum w roku 2005 (23,2% dorosłych Polaków angażowało się w wolontariat) liczba wolontariuszy wyraźnie spada. Przyczyny: emigracja zarobkowa, mała świadomość tego, czym jest wolontariat. Wolontariat w Polsce

6 DEFINICJA 4 WOLONTARIAT jest to działanie świadome, dobrowolne, bez wynagrodzenia na rzecz ludzi, zwierząt, środowiska wykraczające poza związki rodzinne.

7 Wolontariat służy : wzajemnej pomocy, l aktywnemu rozwiązywaniu problemów lokalnych, l prowadzeniu działalności humanitarnej, l rozwijaniu własnych zainteresowań, l poznawaniu świata, l zdobywaniu doświadczeń w różnych dziedzinach życia.

8 Cechy wyróżniające działalność wolontarystyczną 1. Dobrowolność. 2. Bez wynagrodzenia. 3. Pomocniczość. 4. Niekonwencjonalne podejście. 5. Misja.

9 WOLONTARIUSZ - inaczej 4 Inne nazwy wolontariusza -synonimy : - ochotnik, społecznik, pasjonat, filantrop, dobroczyńca,entuzjasta, „wrażliwiec”, aktywista,ale też naiwniak, frajer,marzyciel,wariat..... 4 Cechy personalne: - wiek -niepełnoletni wolontariusze muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna

10 Gdzie mogą pracować wolontariusze? - organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne, szkoły, przedszkola, szpitale, specjalistyczne placówki np.dla osób niepełnosprawnych, urzędy administracji państwowej i samorządowej, za wyjątkiem tych, które prowadzą działalność gospodarczą.

11 Gdzie nie mogą pracować wolontariusze ? - W podmiotach komercyjnych, -bezpośrednio u osób prywatnych.

12 Co każdy WOLONTARIUSZ wiedzieć powinien ? 4 Rodzaje wolontariatu : 1. Ze względu na rodzaj świadczenia : a. indywidualnie b. grupowo 2. Ze względu na miejsce świadczenia: a. w kraju zagranicą - wolontariat b. zagranicą - wolontariat międzynarodowy międzynarodowy

13 Rodzaje wolontariatu 3. Ze względu na czas trwania : a. DŁUGOTERMINOWY - Stały b. KRÓTKOTERMINOWY : - okresowy - jednorazowy : * specjalny przypadek (KATAKLIZM) * specjalna osoba ( lekarz, prawnik itp.) * zadania specjalne (impreza, akcja)

14 Motywacja i cechy wolontariusza. Dlaczego chcemy być wolontariuszami ? Chcąc zostać wolontariuszami musimy poznać i zrozumieć pobudki, które nami kierują. Ludzie są wolontariuszami z różnych powodów -zaspakajają w ten sposób określone potrzeby.

15 Piramida Abrahama Maslowa PIRAMIDA V IV III II I I. POTRZEBY BYTOWE II. POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA III. POTRZEBY SPOŁECZNE IV. POTRZEBY SAMOAKCEPTACJI V. POTRZEBY SAMOREALIZACJI

16 Piramida Maslowa I. poziom - potrzeby bytowe (fizjologiczne: pożywienie, dach nad głową, ciepło itp.) II. poziom - potrzeby bezpieczeństwa - ochrona przed zagrożeniami III. poziom- potrzeby społeczne : przyjaźń, akceptacja IV. poziom - potrzeba samoakceptacji-pozytywnej samooceny V. poziom - potrzeba samorealizacji - szacunek dla samego siebie, rozwój osobowości, realizacja własnych możliwości. Żeby zaspokoic potrzeby poziomu V – trzeba mieć zaspokojone (przynajmniej) potrzeby poziomu I i II.

17 Motywacja i cechy wolontariusza. Dlaczego chcemy być wolontariuszami ? 1.Chęć niesienia pomocy potrzebującym - 61% 2. Zdobywanie nowych umiejętności - 46% 3. Sprawdzenie swoich predyspozycji - 40% 4. Chęć poczucia się potrzebnym - 39% 5. Konfrontacja z prawdziwymi problemami - 31% 6. Nadmiar wolnego czasu - 28% 7. Poznawanie nowych ludzi - 25% 8. Powody religijne - 10% 9. Zaangażowanie się w specjalną sprawę - 8%

18 Cechy wolontariusza: 1.Silna motywacja. 2.Umiejętność nawiązywania kontaktów. 3.Tolerancja. 4.Odpowiedzialność. 5.Umiejętność pracy w zespole. 6.Umiejętność wzbudzania zaufania. 7.Zdolności opiekuńcze.

19 Cechy wolontariusza 8. Umiejętność wyrażania uczuć i panowania nad emocjami. 9. Szacunek do podopiecznych i ich rodzin. 10. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. 11. Chęć uczenia się i poszerzania wiedzy. 12.Inne……………………………………………………………..

20 Chcę zostac dobrym wolontariuszem Podejmując decyzję musisz przemyśleć : a. czy masz 100% pewność, że CHCESZ ? b. czy MOŻESZ ? - jak radzisz sobie z obowiązkami ? - dokładnie określ ile czasu i kiedy możesz poświęcić ? c. co CHCESZ robić ? - co umiesz robić ? - co lubisz robić ? - czego chcesz się nauczyć ?

21 Jak szukac miejsca pracy? - Udać się do lokalnego Centrum Wolontariatu, Klubu Wolontariusza - rozejrzeć się wokół siebie : *Organizacje pozarządowe *Domy Kultury, świetlice, pracownie *Szkoły,Przedszkola,Placówki Opiekuńcze i Specjalistyczne *Ośrodki Pomocy Społecznej *Media

22 Jak szukac miejsca pracy? Rozmowa z pracownikami biura, koordynatorem -niepisany kontrakt oczekiwań - oferujemy „coś” z naszej strony w zamian za „coś”co jest nam dawane. Jest to bilans pomiędzy zaangażowaniem,które dajemy i oczekiwaniami, które posiadamy. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym

23 Struktura działań wolontarystycznych Aby praca wolontariusza przynosiła korzyść organizacji/instytucji, a sam wolontariusz był zadowolony z tego co robi, jego praca musi być zaplanowana i zorganizowana w szczegółach, podobnie jak praca zawodowa. Wolontariusz powinien swoje zajęcie traktować równie poważnie, jak pracownik etatowy. Praca społeczna to zajęcie profesjonalne.

24 Biuro wolontariatu - jest ośrodkiem, który promuje i organizuje działalność wolontarystyczną w społeczności lokalnej. 1. Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy : *bazy danych wolontariuszy i korzystających, *szkolenia wolontariuszy i korzystających, *szkolenia specjalistyczne. 2. Kluby Wolontariuszy * grupy wsparcia 3. Promocja wolontariatu

25 Prawa i obowiązki wolontariusza 4 Wolontariusz ma prawo wiedzieć : 1. Dokładnie - czym się będzie zajmował. 2. Ile czasu będzie musiał poświęcić na te zajęcia. 3. Do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku wątpliwości lub niepowodzenia. 4. Jaką ponosi odpowiedzialność. 5. Jak będzie oceniany. 6. Kiedy i w jaki sposób będzie mógł zrezygnować z wykonywanego świadczenia.

26 Ponadto prawem wolontariusza jest : 1. Jasno określony zakres obowiązków. 2. Systematyczny kontakt z koordynatorem. 3. Uzyskanie wsparcia w trudnych sytuacjach. 4. Uzupełnianie obowiązków pracownika etatowego, a nie zastępowanie go w jego pracy. 5. Możliwość zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. 6. Ochrona przed wywieraniem na niego presji moralnej w celu wykonanie przez niego zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

27 Karta etyczna wolontariusza : 1.Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą. 2.W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora. 3.Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych. 4 Będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie zrozumiane. 5 Będę otwarty na nowe pomysły. 6.Wykorzystam szansę uczenia się od innych osób.

28 Karta etyczna c.d. 7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem. 8. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem. 9. Będę działać w zespole. 10.Będę osobą, na której można polegać. 11.Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach. 12.Będę starał się być jak najlepszym wolontariuszem.

29 Etos wolontariusza Braterstwo, wrażliwośc, stałośc, solidarnośc, radośc, empatia, zdolnośc słuchania, punktualnośc, zespołowośc, konsekwencja, współczucie, hojnośc, praca nad sobą, wiernośc, miłośc. n WOLONTARIUSZEM SIĘ NIE BYWA. WOLONTARIUSZEM SIĘ JEST. n ( Ks. Mieczysław Puzewicz) n n ws

30 Młodzieżowe/szkolne kluby wolontariusza n Etapy tworzenia Młodzieżowego Klubu Wolontariusza n n WYBÓR KOORDYNATORA, AKCEPTACJA RADY PEDAGOGICZNEJ n MAPA POTRZEB, WYŁONIENIE LIDERA, POROZUMIENIA, PROMOCJA, SZKOLENIA, PLANOWANIE, MONITORING. n

31 Standardy funkcjonowania n Organizowanie warsztatów dla wolontariuszy. n Przygotowywanie młodzieży do prowadzenie warsztatów dla wolontariuszy. n Przygotowywanie młodzieży do pracy wolontarystycznej: n -opracowanie rocznego harmonogramu pracy, n -praca w oparciu o roczny harmonogram pracy klubu, n -koordynacja pracy wolontariuszy, n -prowadzenie grup wsparcia – cyklicznych spotkań dla wolontariuszy, n -prowadzenie spotkań o charakterze wychowawczym dla wolontariuszy, n -monitorowanie pracy wolontariuszy, n -ewaluacja pracy wolontariuszy, n -nagradzanie wolontariuszy. n

32 Siec młodzieżowych klubów. n Formy współpracy: n – szkolenie dla zainteresowanych tworzeniem klubów wolontariusza, n – spotkania opiekunów klubów wolontariusza (raz na 2 miesiące) n – obóz szkoleniowy dla uczniów – liderów klubów wolontariusza (raz w roku) n – systematycznie wydawany Newsletter (raz w miesiącu), n – opracowane konspekty do prowadzenia comiesięcznych spotkań wychowawczych, n – Seminarium Klubów Wolontariusza (raz do roku), n – szkolenia tematyczne dla liderów i opiekunów, n – strony internetowe, ewentualnie zakładki, linki, n – możliwość korzystania z organizowanych warsztatów.

33 Regulamin MKW – przykład. Postanowienia ogólne. n Młodzieżowe Kluby Wolontariusza to program wychowawczy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Zamościu. n Kluby powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

34 Prawa i obowiązki członków n 1. Członkami Klubu może być młodzież, która respektuje zasady Klubu. n 2. W Klubie obowiązują zasady: n - zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, n - zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, n - zasada troski o los słabszych. n 3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze n nieutrudniającym nauki i pomocy w domu. Podstawą relacji n interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, n pomoc i życzliwość. Zasada ta dotyczy również relacji pomiędzy n Klubami. n 4. Członkowie niepełnosprawni realizują plan pracy z pomocą n wolontariuszy sprawnych. n 5. Niepełnoletni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę n rodziców na działanie w Klubie n 6. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza (karty pracy wolontariusza) wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Wpisu dokonywać może także osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje. n 7. Członek Klubu może być zawieszony w pracy, jeśli jego postawa jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza lub ma poważne problemy w nauce (nieusprawiedliwione nieobecności, zagrożenia z niektórych przedmiotów). Podczas zawieszenia w pracy inni członkowie Klubu wspierają „zawieszonego” wolontariusza w nadrobieniu zaległości.

35 Struktura n 1. Klub może być powołany w szkole lub innej placówce oświatowej. n 2. Warunkiem powołania Klubu jest zgoda Dyrekcji Szkoły/ Placówki, na powołanie na jej terenie Klubu Wolontariusza oraz podpisanie Regulaminu i Porozumienia o współpracy między opiekunem, Szkołą/ Placówką a Lokalnym Centrum Wolontariatu. n 3. Opiekunem Klubu zostaje nauczyciel, wychowawca lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. n 4. Bezpośrednią działalnością Klubu kierują przeszkoleni liderzy wraz w opiekunem. n 5. Liderzy Klubu kierują pracą i odpowiadają za: realizację planu pracy, przyjmowanie sprawozdań z pracy oraz organizowanie szkoleń, grup wsparcia (spotkania wszystkich członków Klubu w celu dzielenia się doświadczeniami i pomysłami – nie rzadziej niż raz w miesiącu). Na spotkania mogą być zapraszani przedstawiciele Centrum Wolontariatu oraz n psycholog i/lub pedagog, współpracujący z Klubem. n 6. Młodzieżowe Kluby Wolontariusza współpracują z Lokalnym Centrum Wolontariatu, którego celem jest udzielanie wsparcia Klubom w zakresie: koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej. n 7. Opiekun Klubu Wolontariusza zobowiązuje się do uczestnictwa w systematycznych spotkaniach opiekunów. n 8. Klub zobowiązany jest do przesyłania corocznego sprawozdania z działalności na adres Centrum Wolontariatu.

36 Co robimy, jak pracujemy? n WOLONTARIAT „SZKOLNIE” n WOLONTARIAT LOKALNIE n WOLONTARIAT KRAJOWO n WOLONTARIAT GLOBALNIE n ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW

37 Lider w grupie n Lider często mówi w imieniu całej grupy. n Członkowie zespołu często zwracają się do takiej osoby w sytuacjach trudnych. n Lider pełni funkcję reprezentanta w negocjacjach ze zwierzchnikiem. n Inni członkowie zespołu zabiegają o sympatię i aprobatę lidera. n Lider wpływa na poziom zaangażowania grupy – motywuje albo demobilizuje. n Do lidera często należy ostatnie słowo w danej kwestii. n Słowa lidera są często powtarzane, inni współpracownicy powołują się na jego argumenty, cytują albo naśladują styl wypowiedzi. n Członkowie grupy uważnie słuchają rad lidera, uznają jego autorytet, darzą szacunkiem i konsultują swoje decyzje z opinią lidera.

38 Lider w grupie n Lider w grupie to jedna z ról podejmowanych przez osobę cieszącą się akceptacją reszty zespołu, albo wykazująca konkretne umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Potocznie, pojęcia „lidera” i „przywódcy” są traktowane synonimicznie, ale nie oznaczają tego samego. Przywódca to funkcja wynikająca ze struktury władzy, natomiast lider zawdzięcza swoją pozycję strukturze prestiżu. Lidera można określić jako gwiazdę socjometryczną – osobę najbardziej lubianą, której się ufa, wierzy, z którą chce się identyfikować.

39 Dziękuję za uwagę k.rybinskasmyk@wolontariatzamosc.pl www.wolontariatzamosc.pl


Pobierz ppt "Jak zachęcac i motywowac do działania? Współczesny wolontariat. Szkolenie dla liderów wolontariatu Olkusz 07 – 08.11.2014 r.. 4 Rys historyczny - jak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google