Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty Podstawy prawne i zakres Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty Podstawy prawne i zakres Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty Podstawy prawne i zakres Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej

2 1.Ubezpieczenie obowiązkowe w świetle ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 2. Regulacje prawne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikające z wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej 3. Produkty ubezpieczeniowe kierowane do grupy zawodowej lekarzy Agenda

3 Art. 1 ust. 3 podstawowe zasady jakim powinny odpowiadać, inne niż w pkt. 1 umowy ubezpieczeń obowiązkowych. Art. 4 ust. 4 są to ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez RP, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy Art. 5 ust. 2 zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jeżeli w ramach prowadzonej działalności zawiera takie umowy ubezpieczenia Art. 5 ust. 3 MF określa w drodze Rozporządzenia rodzaj i zakres dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy Cechy charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych wynikające z treści poszczególnych artykułów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

4 Art. 6 umowę ubezpieczenia obowiązkowego zawartą z naruszeniem przepisów ustawy oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia uważa się za zawartą zgodnie z tymi przepisami, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 Art. 7 określa sumę gwarancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Art. 9 umowa ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależnego wykonania Zobowiązania Art. 9a obejmuje szkody o jakich mowa w Art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia Cechy charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych wynikające z treści poszczególnych artykułów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

5 Art. 11 ust. 2 obejmuje również szkody będące wynikiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność Art. 11 ust. 3 mówi, że zakładowi przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu odszkodowania za szkody określone w ust. 2, a także w przypadku jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby..., w stanie: po użyciu alkoholu pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii Cechy charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych wynikające z treści poszczególnych artykułów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

6 Art. 12 niezapłacenie raty składki w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności ubezpieczyciela Art 14 określa tryb wypłaty odszkodowania: 30 dni od informacji o szkodzie od poszkodowanego lub uprawnionego jeśli komplikacje - 14 dni od ostatecznego ustalenia szkody i wysokości odszkodowania, nie dłużej niż 90 dni od ogłoszenia niemożność wypłacenia jeżeli toczy się postępowanie cywilne lub karne Cechy charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych wynikające z treści poszczególnych artykułów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

7 Art. 15 ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększenia szkody oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, poniesione na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń Art. 20 ust. 2 w postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym OC jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Cechy charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych wynikające z treści poszczególnych artykułów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

8 JEDYNY RODZAJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKĄ MOŻNA UBEZPIECZYĆ Znaczenie ubezpieczenia OC dla lekarza

9 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do których należą: przedsiębiorcy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej (art. 17, ust. 1, pkt. 4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jednostki budżetowe instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych Obowiązkowe ubezpieczenie OC

10 fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie przez nie działalności leczniczej kościoły lub związki wyznaniowe praktyki zawodowe wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów (art.18 ust.1, pkt. 5) praktyki zawodowe wykonywane przez pielęgniarki i położne (np. art. 19, ust. 1, pkt. 7) Jest to warunek podjęcia i prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

11 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

12 Definicja świadczeń zdrowotnych: Działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

13 Szeroki zakres ochrony: Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych - bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

14 Wyłączenia: Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w przypadku: pozbawienia lub w okresie zawieszenia prawa doprowadzenia działalności leczniczej polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy polegających na zapłacie kar umownych powstałych w skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru Obowiązkowe ubezpieczenie OC

15 Wyłączenia: Obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jednak tylko jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

16 Wysoki poziom sumy gwarancyjnej? - Suma gwarancyjna jest uzależniona od rodzaju podmiotu świadczącego działalność leczniczą np. dla lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska - suma gwarancyjna została określona jako równowartość: 75 tysięcy euro za jedno zdarzenie 350 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia Obowiązkowe ubezpieczenie OC

17 Wysoki poziom sumy gwarancyjnej? 100 tysięcy euro za jedno zdarzenie 500 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia dla podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt.1 Obowiązkowe ubezpieczenie OC

18 Obligatoryjna data zawarcia umowy - Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Kierownik danego podmiotu niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy) przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. W zależności od rodzaju podmiotu organem prowadzącym rejestr jest wojewoda, okręgowa izba lekarska, bądź okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

19 Ubezpieczyciele rekomendowani przez izby lekarskie Inter PZU UNIQA Inter

20 Grupa I - ubezpieczenia związane z ryzykiem odpowiedzialności cywilnej lekarza Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą - skierowane do lekarzy wykonujących zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza dla podmiotów objętych ubezpieczeniem obowiązkowym - podwyższające sumę gwarancyjną OC obowiązkowego oraz rozszerzające zakres ochrony o ryzyka wyłączone na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej - OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza Grupa II - ubezpieczenia związane 2 wykonywaniem zawodu lekarza Ubezpieczenie utraty dochodu (na skutek wypadku lub choroby) - ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności wykonywania zawodu lekarza (czasowej lub trwałej) Ubezpieczenie ochrony prawnej - pokrycie kosztów postępowań sądowych (karnych i cywilnych) lub dyscyplinarnych oraz pokrycie kosztów zastępstwa pracesowego Ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego (wyposażenia gabinetu) i OC działalności - od kradzieży lub zdarzeń losowych Ubezpieczenie na wypadek zakażenia się przez lekarza od pacjenta wirusem HIV/WZW w tracie udzielania świadczeń zdrowotnych Produkty ubezpieczeniowe kierowane do grupy zawodowej lekarzy

21 Chronione ryzyka: odpowiedzialność cywilnoprawna Opis produktu: Ubezpieczenie obligatoryjne wymagane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, szczegółowy zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r., ubezpieczenie dedykowane jest do podmiotów prowadzących działalność leczniczą wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy, ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód powstałych w wyniku zabiegów chirurgii plastycznej lub zapłaty kar umownych. Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska, PZU, ErgoHestia, Uniqa, Allianz Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

22

23 Suma gwarancyjna na zdarzenie75 000 euro 600 000 zł Specjalność lekarskaPZUINTERUNIQAPZUINTERUNIQA chirurgia stomatologiczna763 zł1 591 zł580 zł1 235 zł1 957 zł990 zł chirurgia szczękowo-twarzowa763 zł1 591 zł580 zł1 235 zł1 957 zł990 zł stomatologia dziecięca327 zł1 119 zł240 zł552 zł1 376 zł650 zł stomatologia ogólna164 zł1 119 zł240 zł275 zł1 376 zł650 zł stomatologia zachowawcza z endodoncją327 zł1 119 zł240 zł552 zł1 376 zł650 zł zdrowie publiczne164 zł626 zł120 zł275 zł770 zł340 zł Porównanie rocznych składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy: - posiadających stopień naukowy doktora nauk medycznych lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - udzielających świadczeń w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, stacjonarnego i całodobowego

24 Chronione ryzyka: odpowiedzialność cywilnoprawna Opis produktu: Ubezpieczenie nadwyżkowe może obejmować z jednej strony roszczenia w zakresie kwot przewyższających sumy ubezpieczenia obowiązkowego oraz rozszerzać jego zakres m.in. O szkody powstałe poza terytorium RP. Ubezpieczenie jest dedykowane dla podmiotów leczniczych wykonujących zabiegi obarczone zwiększonym ryzykiem oraz w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym. Szczegółowy zakres ubezpieczenia jest każdorazowo ustalany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie ryzyka wskazane w w/w dokumentach. Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska, PZU, ErgoHestia, Uniqa Dobrowolne OC nadwyżkowe

25 Chronione ryzyka: odpowiedzialność cywilnoprawna Opis produktu: Ubezpieczenie dobrowolne OC lekarzy jest dedykowane dla lekarzy nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym. Sytuacja ta będzie dotyczyć m.in. lekarzy wykonujących zawód na podstawie umów zlecenia bez jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenia dobrowolne oparte są na zasadzie swobody umów w związku z czym obejmuje wyłącznie ryzyka wskazane w OWU lub SWU. Ubezpieczenie to dedykowane jest dla lekarzy wykonujących swoją działalność na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w ograniczonym zakresie dla lekarzy świadczących usługi w ramach umowy o pracę (mozliwość regresu do wysokości 3-krotnego wynagrodzenia - za zdarzenie). Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska, PZU, ErgoHestia, Uniqa Dobrowolne OC lekarza

26

27

28

29

30 Chronione ryzyka: dochód osoby fizycznej Opis produktu: Ubezpieczenie utraty dochodu służy zachowaniu możliwości pozyskiwania środków na utrzymanie w sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia Iosowego jakim może być m.in. choroba lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczony stal się całkowicie lub częściowo niezdoiny do dotychczas wykonywanej pracy. Rozwiązanie to jest dedykowane dla osób świadczących uslugi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę oraz osób samozatrudnionych. Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska, CEU, Leadenhail, ACE Ubezpieczenie utraty dochodu przez lekarza na skutek wypadku lub choroby

31

32 Chronione ryzyka: dochód osoby fizycznej Opis produktu: Ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwia pokrycie kosztów postępowań sądowych (karnych i cywilnych) lub dyscyplinarnych oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego. Ubezpieczenie pozwala na "osobistą" ochronę przed roszczeniami poszkodowanych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie odgrywa szczególną rolę w ochronie renomy lekarzy oraz w przypadku, kiedy to lekarz jest Powodem w sprawie. Ubezpieczenie ochrony prawnej stanowi uzupełnienie ubezpieczeń OC. Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska, DAS, Compensa, Allianz Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza

33

34

35

36 Chronione ryzyka: utrata majątku w wyniku kradzieży lub zdarzeń losowych Opis produktu: Ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego stanowi wyspecjalizowane ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa. W założeniu ubezpieczenie to ma pozwolić na "odbudowę materialnych zasobów gabinetu lekarskiego". Ubezpieczenie to może pojawiać się samodzielnie lub też jako produkt wiązany z wyspecjalizowanymi produktami ubezpieczeń finansowych takich jak buisness interruption, które mogą pozwolić na pokrycie kosztów stałych oraz kosztów wznowienia działalności. Ubezpieczenia buisness interruption zawsze mają charakter "wtórny,,. Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska, PZU, AXA, Ergo Hestia, Uniqa Ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego (gabinetu)

37 Chronione ryzyka: koszty leczenia lub uszczerbek na zdrowiu lekarza Opis produktu: Ubezpieczenie HIV/WZW może stanowić produkt sprzedawany oddzielnie lub też być formą rozszerzenia ubezpieczenia NNW lub ubezpieczenia utraty dochodu. W zależności od przyjętego rozwiązania świadczeniem ubezpieczyciela będzie rodzaj świadczenia. W przypadku oparcia się na modelu ubezpieczenia NNW świadczeniem będzie wypłata świadczenia lub pokrycia kosztów związanych z diagnostyka lub leczeniem w/w jednostek chorobowych. W przypadku oparcia się na konstrukcji ubezpieczenia utraty dochodu świadczeniem ubezpieczenie będą cykliczne świadczenia odpowiadające utraconym dochodom. Ubezpieczyciele oferujący produkt na rynku: Inter Polska Ubezpieczenie HIV/ WZW


Pobierz ppt "Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty Podstawy prawne i zakres Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google