Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest wolontariat? Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest wolontariat? Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie."— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest wolontariat? Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

3 Kim jest wolontariusz? Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

4 Co mogą robić wolontariusze?
Pomagać w nauce dzieci i młodzieży. Wspierać, odwiedzać osoby starsze, niepełnosprawne. Prowadzić działalność na polu ekologii, sportu i kultury . Udzielać się w akcjach, imprezach okolicznościowych. Ważne! Wolontariusze nie powinni wykonywać prac, które są objęte polityką etatową w danej organizacji lub instytucji.

5 Jak zostać wolontariuszem i od czego zacząć?
Wolontariuszem może zostać każdy. Oprócz dysponowania wolnym czasem należy mieć przede wszystkim dobre chęci. Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza: *optymizm i chęć do działania * motywacja do niesienia pomocy potrzebującym *odwaga i brak barier psychicznych * odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

6 Obowiązki wolontariusza
Musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń. Masz obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

7 Kodeks etyczny wolontariusza
Być pewnym Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. Być przekonanym Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. Być lojalnym Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych. Przestrzegać zasad Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie. Mówić otwarcie Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

8 Prawa wolontariusza Masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której działasz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres Twoich obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i placówki, w której działasz. Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej. Jeśli Twój wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, ale masz prawo żądać potwierdzenia go na piśmie. Masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy. Na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemna opinie na temat Twojego wolontariatu. „Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych. Masz prawo„ uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

9 Sieć Centrów Wolontariatu
15 placówek w kraju Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów ich pracy Realizacja tematycznych programów wolontarystycznych Pomoc w tworzeniu Biur Wolontariatu Konsultacje w zakresie tworzenia i realizacji programów społecznych

10 Motywacja wolontariuszy
Młodzież: Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata poszukiwanie własnej tożsamości, sposób na poszukiwanie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie Osoby w wieku średnim: Sposób na samorealizację,, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do trudów dnia codziennego, „humanizacja życia” Emeryci: Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie realizowanych pasji

11 Wolontariat a rynek pracy
Wolontariat pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy Jest formą wspomagającą aktywne poszukiwanie pracy Wolontariat pozwala kształtować postawy aktywności, przedsiębiorczości, radzenia sobie w nowych, zmiennych warunkach Może stanowić antidotum na marazm, bezczynność i zwątpienie spowodowane bezrobociem Niebezpieczeństwa ze strony rynku pracy

12 Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu
„Wolontariat – cytując tekst decyzji Rady UE z dnia 27 listopada 2009 roku – jest jednym z kluczowych wymiarów aktywności obywatelskiej i demokracji, gdyż pozwala realizować w praktyce takie wartości europejskie, jak solidarność i niedyskryminacja, a także przyczynia się do harmonijnego rozwoju społeczeństw europejskich.”

13 Formy i rodzaje wolontariatu
Wolontariat lokalny * Wolontariat krajowy (indywidualny, poza miejscem zamieszkania) * Workcampy * Indywidualny wolontariat zagraniczny

14 Czas trwania wolontariatu
Możesz zdecydować się na wolontariat długoterminowy, wtedy twoje działania mogą trwać nawet kilka miesięcy, a rodzaje wykonywanych obowiązków mogę płynnie zmieniać się wraz z działaniami podmiotu, w którym działasz. Możesz także zdecydować się na wolontariat krótkoterminowy (akcyjny), a Twoja pomoc będzie potrzebna tylko przez kilka dni lub nawet kilka godzin – na przykład w trakcie realizacji festynu, zbiórki publicznej, wydarzenia sportowego czy konferencji.

15 Jako wolontariusz możesz pracować w:
organizacjach pozarządowych stowarzyszenie, fundacja, partia polityczna, związek zawodowy, organizacja pracodawców, samorząd zawodowy ), organach administracji publicznej ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, gminne itp. ), z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego

16 Ze świadczeń wolontariuszy nie mogą korzystać:
podmioty komercyjne, organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

17 Wolontariat Europejski to:
praca na zasadzie wolontariatu w różnego rodzaju zagranicznych organizacjach pozarządowych: ekologicznych, kulturalnych, zajmujących się młodzieżą itp., kontakt z kulturą innego kraju i jej mieszkańcami, zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, satysfakcja z pracy wykonywanej na rzecz innych

18 Nie musisz znać języka obcego kraju, do którego wyjeżdżasz.
Wolontariat Europejski nie jest wycieczką zagraniczną, decydując się na wyjazd, wybierasz pracę na rzecz innych. Jeżeli pracujesz jako wolontariusz EVS nie ponosisz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Nie musisz znać języka obcego kraju, do którego wyjeżdżasz.

19 Przykłady wolontariatu
SZLACHETNA PACZKA WOŚP POMOC W OŚRODKACH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMOC W INSTYTUCJACH POMAGAJĄCYCH LUDZIOM BEZDOMNYM POMOC W CARITASIE POMOC W ZAKŁADACH KARNYCH

20 Rekrutacja na wolontariuszy WOŚP trwa!
Hufiec sztabu 23. finału WOŚP w Bytomiu Kolejowa 6 / Bytom Telefon: Polska

21

22

23

24 Dziękujemy za uwagę! Wykonały: Sandra Musioł
Martyna Pyka kl. 1 UL


Pobierz ppt "Czym jest wolontariat? Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google