Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…65 lat doświadczenia Problematyka składu chemicznego opakowań w kontekście bezpieczeń- stwa kosmetyków. Adam Fotek Specjalista ds. Badań Opakowań J.S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…65 lat doświadczenia Problematyka składu chemicznego opakowań w kontekście bezpieczeń- stwa kosmetyków. Adam Fotek Specjalista ds. Badań Opakowań J.S."— Zapis prezentacji:

1 …65 lat doświadczenia Problematyka składu chemicznego opakowań w kontekście bezpieczeń- stwa kosmetyków. Adam Fotek Specjalista ds. Badań Opakowań J.S. Hamilton Poland S.A.

2 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 4. Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale z którego wykonano opakowanie Czystość substancji i mieszanin. W razie obecności śladowych ilości substancji niedozwolonych, dowody na to, że ich uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych. Istotne właściwości materiału, z którego wykonano opakowanie, w szczególności jego czystość i stabilność.

3 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Decyzja Wykonawcza Komisji w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych a) precyzyjna definicja zanieczyszczeń oraz ilości śladowych b) dowody na to, że uniknięcie substancji niedozwolonych jest niemożliwe ze względów technicznych (zob. 3.4.2); c) potencjalne uwalnianie się substancji z opakowania lub możliwe pogorszenie jakości produktu w kontakcie z opakowaniem Do celów analizy zanieczyszczeń i materiału, z którego wykonano opakowanie, kluczowe znaczenie mają dane pochodzące od dostawców i należy dawać im pierwszeństwo.

4 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Czystość substancji i mieszanin Zanieczyszczenia są to niezamierzone substancje obecne w surowcach. Ilość śladowa jest to niewielka ilość niezamierzonej substancji w produkcie gotowym. Ilości śladowe należy oceniać pod względem bezpieczeństwa produktu gotowego. W przypadku obecności ilości śladowych substancji niedozwolonych należy przedstawić dowody na to, że ich uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych.

5 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Ilości śladowe mogą pochodzić z następujących źródeł: zanieczyszczeń w surowcach/substancjach; procesu wytwarzania; potencjalnej ewolucji/interakcji chemicznej lub migracji substancji w produkcie, która mogła nastąpić w normalnych warunkach przechowywania lub poprzez kontakt z materiałem, z którego wykonano opakowania. Ponieważ substancje mogą migrować z opakowania do postaci produktu, należy wziąć pod uwagę istotne właściwości materiału, z którego zostało wykonane opakowanie.

6 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Obecność każdej ilości śladowej w produktach gotowych można ocenić na dwa sposoby: a) za pomocą specyfikacji/danych technicznych w odniesieniu do każdego surowca, w oparciu o wiedzę o procesie wytwarzania surowca (pochodzeniu substancji, procesie produkcji, metodzie syntezy, procesie ekstrakcji, zastosowanym rozpuszczalniku itp.) b) za pomocą analizy fizykochemicznej możliwych zanieczyszczeń surowców oraz, w razie potrzeby, produktu gotowego.

7 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Dowody na to, że uniknięcie substancji niedozwolonych jest niemożliwe ze względów technicznych a) obowiązek udowodnienia tego faktu, w tym badania toksykologiczne Właściwości materiału, z którego wykonano opakowanie a)odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, b)obowiązek ciąży na osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa

8 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Wpływ opakowania na gotowy produkt: a) interakcję między produktem a materiałem, z którego wykonano opakowanie; b) właściwości barierowe materiału, z którego wykonano opakowanie; c) migrację substancji z/do materiału, z którego wykonano opakowanie. Informacje o opakowaniu: a) skład materiału, z którego wykonano opakowanie, w tym substancje techniczne takie jak dodatki; b) zanieczyszczenia, których uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych; c) możliwą migrację z opakowania.

9 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

10 www.hamilton.com.pl Wymagania ogólne Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 ma zastosowanie do każdego rodzaju tworzywa sztucznego. Skład tworzyw sztucznych musi być zgodny z załącznikiem I i II rozporządzenia. Badania chemiczne obejmują migrację globalną i specyficzną. Migracja globalna jest to suma substancji nielotnych uwolnionych do płynu modelowego żywności. Migracja specyficzna jest to ilość substancji lub grupy substancji uwolnionych do płynu modelowego żywności.

11 www.hamilton.com.pl Składniki tworzyw sztucznych Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery. Chlorek winylu – nr FCM 127, nr ref. 26050, nr CAS 75-01-4 Kaprolaktam – nr FCM 212, nr ref. 14200/41840, nr CAS 105-60-2 Kwas tereftalowy – nr FCM 785, nr ref. 24910, nr CAS 100-21-0 Kwas izoftalowy – nr FCM 291, nr ref. 19150, nr CAS 121-91-5 Glikol etylenowy – nr FCM 227, nr ref. 16990/53650, nr CAS 107-21-1 Glikol dietylenowy – nr FCM 263, nr ref. 13326/15760/47680, nr CAS 111-46-6

12 www.hamilton.com.pl Składniki tworzyw sztucznych Plastyfikatory – środki zmiękczające, emulgujące, pozwalające na uzyskanie odpowiednich parametrów mechanicznych obrabianej substancji. Ftalan dibutylu – nr FCM 157, nr ref. 74880, nr CAS 84-74-2 Ftalan benzylobutylu – nr FCM 159, nr ref. 74560, nr CAS 85-68-7 Ftalan bis(2-etyloheksylu) – nr FCM 283, nr ref. 74640, nr CAS 117-81-7 Ftalan diizononylu – nr FCM 728, nr ref. 75100, nr CAS 28553-12-0 Ftalan diizodecylu – nr FCM 729, nr ref. 75105, nr CAS 26761-40-0 Olej sojowy epoksydowany – nr FCM 532, nr ref. 88640, nr CAS 8013-07-8

13 www.hamilton.com.pl Składniki tworzyw sztucznych Stabilizatory właściwości - mają za zadanie zapobiegać zmianom właściwości tworzyw, w czasie eksploatacji, pod wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: temperatura, promieniowanie słoneczne, wilgotność. Bis[3-(3-tert-butylo-4-hydroksy-5-metylofenylo)propionian] glikolu trietylenowego – nr FCM 680, nr ref. 94400, nr CAS 36443-68-2 Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksylfenylu) – nr FCM 433, nr ref. 68320, nr CAS 2082-79-3 2,6-di-tert-butylo-p-krezol – nr FCM 315, nr ref. 46640, nr CAS 128-37-0

14 www.hamilton.com.pl Składniki tworzyw sztucznych Koncentraty barwiące – dodatki barwiące zawierające tworzywo sztuczne i pigment lub barwnik. Rezolucja AP 89 (1) Rady Europy z 13 września 1989 r. w sprawie barwników w plastikach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

15 www.hamilton.com.pl Składniki tworzyw sztucznych Rezolucja AP 89 (1) Stosowanie zasad GMP Spełnienie postanowień art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Metale (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se) rozpuszczalne w 0,1M kwasie solnym Pierwszorzędowe sulfonowane i niesulfonowane aminy aromatyczne Polichlorowane bifenyle (PCB) Dyrektywa 94/62/WE Dopuszczalna zawartość metali ciężkich (kadm, rtęć, ołów, chrom (VI)) 100 mg/kg

16 www.hamilton.com.pl Składniki tworzyw sztucznych Farby i lakiery UV – produkty zawierające spoiwo i fotoinicjatory, służące sieciowaniu i utrwalaniu naniesionej farby lub lakieru Swiss Ordinance RS. 817.023.21 EuPIA Suitability List of Photo-initiators for Low Migration UV Printing Inks and Varnishes Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, nr CAS 162881-26-7 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone, nr CAS 119313-12-1 Methyl-2-benzoyl-benzoate, nr CAS 606-28-0

17 J.S. Hamilton Poland S.A. DOŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚĆ DOKŁADNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ www.hamilton.com.pl Adam Fotek Specjalista ds. Badań Opakowań tel.: 667-880-770 afotek@hamilton.com.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "…65 lat doświadczenia Problematyka składu chemicznego opakowań w kontekście bezpieczeń- stwa kosmetyków. Adam Fotek Specjalista ds. Badań Opakowań J.S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google