Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

2 Zebranie Założycielskie członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Integracja Turystyka odbyło się 30 lipca 2008 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskaliśmy 22 października 2008 r.

3 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: obszar 4 gmin powiatu legnickiego: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja, skupionych przy Legnicy;

4 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: 338 km 2 powierzchni; 19 178 mieszkańców (stan na 31.12.2008r.); 57 miejscowości;

5 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: 17 członków, w tym: -4 reprezentujących sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego), -12 reprezentujących sektor społeczny (1 fundacja, 1 stowarzyszenie oraz osoby fizyczne), -1 reprezentant sektora gospodarczego.

6 Nasi sąsiedzi: LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (na wschodzie i północnym wschodzie), LGD Partnerstwo Kaczawskie (na południu i południowym zachodzie), LGD Wrzosowa Kraina (na zachodzie i północy).

7 Nasza siedziba – Biuro Stowarzyszenia – znajduje się w Jaśkowicach Legnickich.

8 1 Cel ogólny Wykorzystanie walorów przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych w aktywizacji regionu

9 2 Cel ogólny Rozwój mikroprzedsiębiorczości i różnicowanie w kierunku nierolniczym

10 3 Cel ogólny Wyrównanie szans rozwojowych między wsią i miastem

11 23 czerwca 2009 r. podpisaliśmy z UMWD Umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR. W ramach LSR przewidujemy realizację 4 typów operacji na łączną wartość 2 191 472,00 zł. Pierwsze wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać już w IV kwartale 2009r. – będą to tzw. „małe projekty”.

12 Typy operacji: Odnowa i rozwój wsi Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty

13 Odnowa i rozwój wsi: wartość jednego projektu: 200 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 4 nabór: I kwartał 2010r.

14 Odnowa i rozwój wsi – podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220),  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 974).

15 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej: wartość jednego projektu: 28 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 8 pierwszy nabór: I kwartał 2010r.

16 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej – podstawa prawna  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519),  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442).

17 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: wartość jednego projektu: 55 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 4 pierwszy nabór: I kwartał 2010r.

18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – podstawa prawna  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 50/402),  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883).

19 Małe projekty: wartość jednego projektu: 15 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 63 pierwszy nabór: IV kwartał 2009r.

20 Małe projekty – podstawa prawna  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613),  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007— 2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868).

21 Zasady składania wniosków do LGD:  wnioski powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju,  termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania,  wnioski do finansowania będzie oceniała i wybierała Rada LGD.

22 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju: 1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR. 2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. 3. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: a) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? b) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? c) czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

23 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (cd): 4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Rady. 6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: a) co najmniej jednym celem ogólnym, b) co najmniej jednym celem szczegółowym, c) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR - zgodnie z Regulaminem Rady.

24 Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru: Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

25 Więcej informacji: Biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Integracja Turystyka, Jaśkowice Legnickie 49, tel. 76 85 75 097, 607 085 371, e-mail: biuro.pit@wp.pl www.lgdpit.pl

26 Formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz ważne dokumenty konkursowe można znaleźć na stronach internetowych: - Stowarzyszenia - www.lgdpit.pl - gmin obszaru LGD

27 Inne przydatne strony: - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich - www.dolnyslask.pl

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google