Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy"— Zapis prezentacji:

1 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Katarzyna Majchrzycka 10 grudnia 2009 r. Procedura oceny zgodności Środków Ochrony Indywidualnej

2 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Procedura oceny typu WE dla Środków Ochrony Indywidualnej Złożenie wniosku o ocenę typu WE Ocena wstępna wniosku Ocena formalna wniosku – Sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji Sprawdzenie kompletności wyników badań laboratoryjnych (lub w przypadku ich braku uruchomienie badań) Ocena merytoryczna dokumentacji i wyników badań Wydanie certyfikatu oceny typu WE

3 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Lista niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia oceny typu WE: Wniosek o ocenę typu WE, Dokumentacja techniczno-technologiczna producenta, Sprawozdania z badań pełnych modelu ŚOI wykonanych w laboratorium akredytowanym (lub w przypadku braku badań uzgodniona z jednostką notyfikowaną liczba egzemplarzy modelu ŚOI, konieczna do przeprowadzenia badań), Oświadczenie producenta o nieszkodliwości modelu ŚOI, Instrukcja użytkowania, Wzór modelu ŚOI.

4 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Elementy dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu: Identyfikacja wyrobu (nazwa i typ wyrobu, dane identyfikacyjne producenta, norma odniesienia-norma zharmonizowana oraz wykaz pozostałych norm, których wymagania zostały uwzględnione we wszystkich fazach projektowania i produkcji wyrobu), Wykaz zasadniczych wymagań Dyrektywy 89/686/EWG uwzględnionych przy projektowaniu wyrobu (w przypadku braku normy zharmonizowanej), Ogólny opis wyrobu, Rysunki zbiorcze i szczegółowe wyrobu, Fotografia wyrobu, Wykaz materiałów zastosowanych do produkcji wyrobu, Opis procesów technologicznych z uwzględnieniem prowadzenia kontroli międzyoperacyjnej i finalnej wyrobu oraz opis stosowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych, Znakowanie wyrobu, Informacja producenta – „Instrukcja użytkowania wyrobu”

5 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena zgodności ŚOI z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa wg Dyrektywy 89/686/EWG obejmuje: Wymagania konstrukcyjne (ocena na podstawie dokumentacji technicznej oraz wzoru wyrobu), Parametry ochronne (ocena na podstawie wyników badań laboratoryjnych), Informacja producenta (ocena tzw. „Instrukcji użytkowania wyrobu”), Znakowanie (ocena poprawności znakowania wyrobu). Przykład merytorycznej oceny zgodności wyrobu: „Ubranie chroniące przed czynnikami gorącymi i płomieniem, jednowarstwowe” Wymagania konstrukcyjne ~ 14 Parametry ochronne (badawcze) ~ Informacja producenta ~ Znakowanie min. 12

6 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Warunkiem wprowadzenia do obrotu ŚOI zaliczanych do III kategorii jest podpisanie umowy o nadzór z wybraną przez producenta Jednostką Notyfikowaną Tryb zawierania umowy Złożenie wniosku o nadzór (wybór procedury nadzoru) Art. 11A Dyrektywy System kontroli jakości WE dla wyrobu finalnego Art. 11B Dyrektywy System zapewnienia jakości produkcji WE poprzez monitorowanie Obustronne podpisanie umowy o prowadzenie nadzoru Znakowanie wyrobu numerem JN ( CE xxxx )

7 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Zawartość „Instrukcji użytkowania” Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, Nazwa, symbol/kod wyrobu, Opis przeznaczenia wyrobu, Zasady użytkowania, przechowywania, konserwacji, obsługi i dezynfekcji wyrobu (w tym zalecane przez producenta środki czyszczące, konserwujące i dezynfekujące, które nie wpływają negatywnie na użytkownika i wyrób), Poziom skuteczności/klasa ochrony, stwierdzony podczas badań laboratoryjnych, Dane o ewentualnych, odpowiednich akcesoriach i charakterystyki ich części zamiennych, Informacja o ograniczeniach stosowania, Dane o rodzaju opakowania właściwego do transportu, Data ważności lub okres trwałości, Objaśnienie wszystkich oznaczeń graficznych, Nazwa, adres oraz numer identyfikacyjny JN, która przeprowadziła ocenę zgodności wyrobu.

8 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Znakowanie wyrobu Znakowanie odzieży ochronnej wg EN 340:2003 (z uwzględnieniem innych norm odniesienia) p Znakowanie p Ogólne zasady znakowania p Szczegółowe zasady znakowania Producent (nazwa i adres) Ubranie chroniące przed zapaleniem Typ: ... Data produkcji: maj 2009 PN-EN 531:1999 A B3 C2 max 25 EN ISO 11612:2008 A1 B2 C1

9 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Zawartość Certyfikatu oceny typu WE Dane identyfikacyjne dokumentu (nr, data wydania itp.), Identyfikacja modelu ŚOI (nazwa wyrobu, typ, symbol, nr katalogowy), Nazwa i adres producenta i (lub) upoważnionego przedstawiciela, Opis modelu ŚOI, Zdjęcie/rysunek modelu ŚOI, Podstawowe parametry modelu ŚOI, Dane o zastosowanym dokumencie odniesienia, Wykaz dokumentów stanowiących podstawę oceny z uwzględnieniem sprawozdań z badań laboratoryjnych, Sposób znakowania modelu ŚOI.

10 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Zawartość deklaracji zgodności WE (wystawia producent lub upoważniony przedstawiciel ustanowiony na obszarze Wspólnoty) Nazwa i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela …, Nazwa i typ/nr seryjny ŚOI …, Oświadczenie, że nowy ŚOI: jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz normami zharmonizowanymi EN … (jeśli zostały zastosowane), jest identyczny z ŚOI będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr … wydanym przez JN … (nazwa, adres i numer), podlega procedurze określonej w art. 11 A lub B Dyrektywy 89/686/EWG pod nadzorem JN … (nazwa, adres i numer) – dotyczy III kategorii ŚOI. Miejsce i data sporządzenia deklaracji, Podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

11 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do współpracy. Nasz adres: ul. Czerniakowska 16 Warszawa tel fax: Zakład Ochron Osobistych: ul. Wierzbowa 48 Łódź tel fax: Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wszystkim przez cały Nowy Rok.


Pobierz ppt "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google