Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Katarzyna Majchrzycka 10 grudnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Katarzyna Majchrzycka 10 grudnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Katarzyna Majchrzycka 10 grudnia 2009 r.

2 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Ocena wstępna wniosku Ocena formalna wniosku – Sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji Sprawdzenie kompletności wyników badań laboratoryjnych (lub w przypadku ich braku uruchomienie badań) Ocena merytoryczna dokumentacji i wyników badań Wydanie certyfikatu oceny typu WE Procedura oceny typu WE dla Środków Ochrony Indywidualnej Złożenie wniosku o ocenę typu WE

3 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Lista niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia oceny typu WE:  Wniosek o ocenę typu WE,  Dokumentacja techniczno-technologiczna producenta,  Sprawozdania z badań pełnych modelu ŚOI wykonanych w laboratorium akredytowanym (lub w przypadku braku badań uzgodniona z jednostką notyfikowaną liczba egzemplarzy modelu ŚOI, konieczna do przeprowadzenia badań),  Oświadczenie producenta o nieszkodliwości modelu ŚOI,  Instrukcja użytkowania,  Wzór modelu ŚOI.

4 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Elementy dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu:  Identyfikacja wyrobu (nazwa i typ wyrobu, dane identyfikacyjne producenta, norma odniesienia-norma zharmonizowana oraz wykaz pozostałych norm, których wymagania zostały uwzględnione we wszystkich fazach projektowania i produkcji wyrobu),  Wykaz zasadniczych wymagań Dyrektywy 89/686/EWG uwzględnionych przy projektowaniu wyrobu (w przypadku braku normy zharmonizowanej),  Ogólny opis wyrobu,  Rysunki zbiorcze i szczegółowe wyrobu,  Fotografia wyrobu,  Wykaz materiałów zastosowanych do produkcji wyrobu,  Opis procesów technologicznych z uwzględnieniem prowadzenia kontroli międzyoperacyjnej i finalnej wyrobu oraz opis stosowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych,  Znakowanie wyrobu,  Informacja producenta – „Instrukcja użytkowania wyrobu”

5 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Ocena zgodności ŚOI z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa wg Dyrektywy 89/686/EWG obejmuje:  Wymagania konstrukcyjne (ocena na podstawie dokumentacji technicznej oraz wzoru wyrobu),  Parametry ochronne (ocena na podstawie wyników badań laboratoryjnych),  Informacja producenta (ocena tzw. „Instrukcji użytkowania wyrobu”),  Znakowanie (ocena poprawności znakowania wyrobu). Przykład merytorycznej oceny zgodności wyrobu: „Ubranie chroniące przed czynnikami gorącymi i płomieniem, jednowarstwowe”  Wymagania konstrukcyjne ~ 14  Parametry ochronne (badawcze) ~ 14 - 16  Informacja producenta ~ 18 - 20  Znakowanie min. 12

6 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Warunkiem wprowadzenia do obrotu ŚOI zaliczanych do III kategorii jest podpisanie umowy o nadzór z wybraną przez producenta Jednostką Notyfikowaną Tryb zawierania umowy Złożenie wniosku o nadzór (wybór procedury nadzoru) Art. 11A Dyrektywy System kontroli jakości WE dla wyrobu finalnego Art. 11B Dyrektywy System zapewnienia jakości produkcji WE poprzez monitorowanie Obustronne podpisanie umowy o prowadzenie nadzoru Znakowanie wyrobu numerem JN ( CE xxxx )

7 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Zawartość „Instrukcji użytkowania”  Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,  Nazwa, symbol/kod wyrobu,  Opis przeznaczenia wyrobu,  Zasady użytkowania, przechowywania, konserwacji, obsługi i dezynfekcji wyrobu (w tym zalecane przez producenta środki czyszczące, konserwujące i dezynfekujące, które nie wpływają negatywnie na użytkownika i wyrób),  Poziom skuteczności/klasa ochrony, stwierdzony podczas badań laboratoryjnych,  Dane o ewentualnych, odpowiednich akcesoriach i charakterystyki ich części zamiennych,  Informacja o ograniczeniach stosowania,  Dane o rodzaju opakowania właściwego do transportu,  Data ważności lub okres trwałości,  Objaśnienie wszystkich oznaczeń graficznych,  Nazwa, adres oraz numer identyfikacyjny JN, która przeprowadziła ocenę zgodności wyrobu.

8 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Znakowanie wyrobu Znakowanie odzieży ochronnej wg EN 340:2003 (z uwzględnieniem innych norm odniesienia)  p. 7 Znakowanie  p. 7.1 Ogólne zasady znakowania  p. 7.2 Szczegółowe zasady znakowania Producent (nazwa i adres) Ubranie chroniące przed zapaleniem Typ:... Data produkcji: maj 2009 PN-EN 531:1999 A B3 C2 max 25 EN ISO 11612:2008 A1 B2 C1

9 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Zawartość Certyfikatu oceny typu WE  Dane identyfikacyjne dokumentu (nr, data wydania itp.),  Identyfikacja modelu ŚOI (nazwa wyrobu, typ, symbol, nr katalogowy),  Nazwa i adres producenta i (lub) upoważnionego przedstawiciela,  Opis modelu ŚOI,  Zdjęcie/rysunek modelu ŚOI,  Podstawowe parametry modelu ŚOI,  Dane o zastosowanym dokumencie odniesienia,  Wykaz dokumentów stanowiących podstawę oceny z uwzględnieniem sprawozdań z badań laboratoryjnych,  Sposób znakowania modelu ŚOI.

10 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Zawartość deklaracji zgodności WE (wystawia producent lub upoważniony przedstawiciel ustanowiony na obszarze Wspólnoty)  Nazwa i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela …,  Nazwa i typ/nr seryjny ŚOI …,  Oświadczenie, że nowy ŚOI:  jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz normami zharmonizowanymi EN … (jeśli zostały zastosowane),  jest identyczny z ŚOI będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr … wydanym przez JN … (nazwa, adres i numer),  podlega procedurze określonej w art. 11 A lub B Dyrektywy 89/686/EWG pod nadzorem JN … (nazwa, adres i numer) – dotyczy III kategorii ŚOI.  Miejsce i data sporządzenia deklaracji,  Podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

11 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do współpracy. Nasz adres: ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa tel. 0-22 623 36 98 fax: 0-22 623 36 93 http://www.ciop.pl e-mail: oinip@ciop.pl Zakład Ochron Osobistych: ul. Wierzbowa 48 90-133 Łódź tel. 0-42 648 02 21 fax: 0-42 648 02 22 http://www.ciop.pl e-mail: dajak@ciop.lodz.pl Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wszystkim przez cały Nowy Rok.


Pobierz ppt "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Katarzyna Majchrzycka 10 grudnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google