Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia."— Zapis prezentacji:

1 Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia ).

2 Prawodawstwo rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,

3 Prawodawstwo ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1178) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu w którym ma odbywać się działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 204, poz. 1477) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 753) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz.38)

4 Prawodawstwo Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-3/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunkowym oraz rejestracji zakładów sektora spożywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom, Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-2/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji Wet., Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez podmioty produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie ich bezpieczeństwa oraz kontroli higieny procesów produkcji,

5 Podstawy prawne systemu kontroli
przepisy Unii Europejskiej (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia i decyzje Komisji); polskie przepisy: powszechnie obowiązujące - ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenia wykonawcze MRiRW do tych ustaw; akty prawa wewnętrznego (mające wyłącznie zastosowanie do organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii) – instrukcje GLW

6 Procedura rejestracji zakładów
Podmiot prowadzący działalność rejestrowaną zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 852/2004, za wyjątkiem zakładów opisanych w literze C pkt. 4 i 7-9 sporządza projekt technologiczny zakładu w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu w którym ma odbywać się działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 204, poz. 1477) i przesyła go wraz z wnioskiem o wpis do rejestru PLW

7 Procedura rejestracji zakładów
Do wniosku załącza się informacje dotyczące zakresu, wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie. Projekt technologiczny (wersja uproszczona), (art. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu w którym ma odbywać się działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 204, poz. 1477).

8 Procedura rejestracji zakładów- Projekt technologiczny MOL
Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona powinien składać się z części opisowej oraz części graficznej. Część opisowa projektu technologicznego powinna zawierać: określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów pochodzenia zwierzęcego, określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie, wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów, wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

9 Procedura rejestracji zakładów- Projekt technologiczny MOL
wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności powietrza, kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu, a także natężenia światła w miejscach przeprowadzania, badania i kontroli, określenie sytemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem jej zużycia, opis sposobu magazynowania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji, określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu

10 Procedura rejestracji zakładów- Projekt technologiczny MOL
Część graficzna projektu technologicznego powinna przedstawiać: rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref, miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów.

11 Procedura rejestracji zakładów
Zatwierdzenie projektu technologicznego w drodze decyzji administracyjnej powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej sprawie.

12 Procedura rejestracji zakładów
Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności, podmiot składa wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o rejestrację zakładu, który zawiera: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, określenie rodzaju i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.

13 Procedura rejestracji zakładów
Dokumenty dołączone do wniosku: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, albo kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie UE (dotyczy cudzoziemca) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw (numer identyfikacyjny gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich).

14 Procedura rejestracji zakładów
Właściwy PLW: Rejestruje wniosek W ciągu 30 dni dokonuje kontroli zakładu podczas której sprawdza się czy zakład: spełnia wymagania prawa żywnościowego wynikające z przepisów UE i przepisów krajowych, posiada opracowane procedury nadzoru właścicielskiego (GMP, GHP oraz system HACCP). Wydaje decyzję administracyjną, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny (z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1178) oraz przekazuje za pośrednictwem WLW informacje o zarejestrowanym zakładzie GLW na bieżąco drogą elektroniczną ( w postaci odpowiedniego załącznika) oraz pocztą.

15 Procedura rejestracji zakładów
Weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI) składa się z następujących cyfr: pierwsza i druga oznacza symbol województwa, trzecia i czwarta symbol powiatu, piata i szósta zakres i rodzaj działalności w przypadku sprzedaży bezpośredniej jest to cyfra 56 w przypadku prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, jest to cyfra 73

16 Procedura rejestracji zakładów
Załącznik nr 6 wpis - wykreślenie Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U Nr 113, poz. 753) The list of registered FBOs according to the Regulation of MARD on marginal, localized and restricted activity Lp. Ref. Wet. Nr Ident. Veterinary Identification No Nazwa zakładu Name of establishment Adres zakładu Address of establishment Rodzaj działalności* Kind of activity Uwagi Remarks §2 pkt 1a §2 pkt 1b §2 pkt 1c §2 pkt 1d §2 pkt 1e §2 pkt 1f §2 pkt 1g 1 2 3

17 Procedura rejestracji zakładów
Załącznik nr 7 wpis - wykreślenie Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej - nieprzetworzone produkty pszczele ( § 2 ust. 1 pkt 8) Lp. Wet. Nr Identyfikacyjny Nazwa podmiotu Adres podmiotu Zakres działalności 1. 2. 3. Odpowiednio: drób ( § 2 ust. 1 pkt 1) zajęczaki ( § 2 ust. 1 pkt 2) zwierzęta łowne ( § 2 ust. 1 pkt 3) produkty rybołówstwa ( § 2 ust. 1 pkt 4) żywe ślimaki lądowe ( § 2 ust. 1 pkt 5) surowe mleko i śmietana ( § 2 ust. 1 pkt 6) jaja konsumpcyjne ( § 2 ust. 1 pkt 7)

18 Procedura rejestracji zakładów
Główny Lekarz Weterynarii dokonuje zmian w wykazach zakładów zarejestrowanych, po otrzymaniu zmienionych rejestrów w części dotyczącej danego zakładu, bez zbędnej zwłoki. GLW udostępnia wykazy zarejestrowanych zakładów innym państwom członkowskim oraz opinii publicznej zamieszczając je na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii wg ścieżki dostępu: „Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego/Wykaz zakładów zarejestrowanych”. W przypadku wydania przez PLW decyzji o ograniczeniu produkcji, zawieszeniu produkcji, zakazie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub skreśleniu zakładu z rejestru (art. 20 ustawy, o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. z 20120, Nr 47, poz. 278) PLW powiadamia o tym niezwłocznie GLW, przesyłając za pośrednictwem WLW informację w przedmiotowej sprawie (poczta) oraz drogą elektroniczną ( , zmiany naniesione w odpowiednim załączniku).

19 MLO – wymagania ogólne Definicja działalności „Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej” (MLO) zawarta w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Są to zakłady detaliczne prowadzące produkcję i sprzedające produkty konsumentom końcowym oraz prowadzące dostawy części swojej produkcji wyłącznie do innych zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych. Brak możliwości prowadzenia dostaw do zakładów produkcyjnych.

20 MLO – wymagania ogólne Zatwierdzenie przez PLW projektu technologicznego zakładu; Rejestracja zakładu i nadanie przez PLW weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; Mięso wołowe, wieprzowe, kozie i baranie musi być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni; Inne mięsa: pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni lub w gospodarstwie; Wymagania dla prowadzenia działalności MLO regulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 852/2004; Wymagania dotyczące kryteriów mikrobiologicznych regulowane przez Rozporządzenie Komisji 2073/2005.

21 MLO – wymagania ogólne Brak limitu w odniesieniu do sprzedaży konsumentom w miejscu produkcji, ale obowiązek prowadzenia dostaw do innych zakładów detalicznych Wielkość dostaw ograniczona do: - 1 tony/ tydz. dla świeżego mięsa, surowych wyrobów mięsnych oraz mięsa mielonego wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego, - 0,5 tony/ tydz. dla świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych drobiowych i zajęczaków, - 1,5 tony/ tydz. produktów mięsnych - 0,5 tony/ tydz. świeżego mięsa, surowych wyrobów mięsnych i mięsa mielonego ze zwierząt łownych, dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

22 MLO – wymagania ogólne Obszar działalności: województwo lub na obszarze sąsiadujących z tym województwem powiatów położonych na obszarach innych województw

23 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Zatwierdzenie przez PLW projektu technologicznego zakładu; Rejestracja zakładu i nadanie przez PLW weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 3. Wymagania dotyczą: konstrukcji pomieszczeń produkcyjnych, zabezpieczenia przed szkodnikami, sprzętu, wentylacji, oświetlenia, stosowanej wody (lodu), temperatury mięsa, warunków higieny produkcji i personelu, usuwania odpadów.

24 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona: przez producenta konsumentowi końcowemu (rolnik, koło łowieckie -konsument), na terenie gospodarstwa producenta, na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny zaopatrujących konsumentów końcowych

25 Sprzedaż bezpośrednia – ogólne wymagania
Drób: roczna produkcja nie większa niż: indyki i gęsi sztuk, inne gatunki drobiu sztuk dozwolona wielkość sprzedaży tuszek: indyków lub gęsi – 50/tydz., innych gatunków drobiu 200/tydz. Zajęczaki: roczna produkcja - brak limitu dozwolona wielkość sprzedaży tuszek: brak limitu Zwierzęta łowne: – brak limitów sprzedaży, ale może ona dotyczyć pojedynczych nieoskórowanych tusz grubej zwierzyny łownej i niewielkich ilości tuszek drobnej zwierzyny łownej

26 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa i województw sąsiadujących

27

28 Przejrzystość łańcucha pokarmowego - traceability
Produkcja pierwotna Transport Przetwórstwo Transport & składowanie Sprzedaż detaliczna Konsument końcowy

29 Możliwość śledzenia traceability
„traceability” - możliwość odtworzenia i śledzenia żywności, pasz, zwierząt przeznaczonych na żywność, lub substancji zamierzonych lub przeznaczonych do wprowadzenia do żywności lub pasz, poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji

30 Możliwość śledzenia traceability
Podmioty działające na rynku spożywczym powinny mieć systemy i procedury, które umożliwią udostępnianie odpowiednich informacji na żądanie właściwych władz Żywność lub pasze wprowadzane na rynek powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia ich monitorowania, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji

31 Możliwość śledzenia traceability
Od stycznia 2005 wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym w EU są zobowiązane do stosowania systemu traceability. ISO 22005:2007 – Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym - Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu ISO 22005:2007 podaje wymagania dla systemu identyfikowalności – od rolnika do sklepu (od pola do stołu)

32 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google