Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju sprzedaży bezpośredniej artykułów rolno- spożywczych w Polsce. Idea sprzedaży bezpośredniej dr hab. inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju sprzedaży bezpośredniej artykułów rolno- spożywczych w Polsce. Idea sprzedaży bezpośredniej dr hab. inż."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju sprzedaży bezpośredniej artykułów rolno- spożywczych w Polsce. Idea sprzedaży bezpośredniej dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Konferencja pt. „Rozwój marketingu bezpośredniego – perspektywy, szanse i zagrożenia rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce” Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków, 27-28.11.2014 r. 1 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Sprzedaż bezpośrednia - definicja 1.Oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest to forma sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową; 2.Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji produktu i udzielenia stosownych informacji i wyjaśnień. Branża sprzedaży bezpośredniej jest mocno ugruntowana, dobrze zorganizowana i prawnie unormowana. Dostarcza wysokiej jakości towarów. Roczna wartość sprzedaży całej branży w UE – 20 mld euro. W Polsce – ca 0,5 mld euro. 2

3 Sprzedaż bezpośrednia w rolnictwie - definicja  polega na dostarczaniu konsumentowi przez rolnika wytwarzanych przez niego produktów rolniczych bez udziału pośredników po stronie sprzedaży,  mycie, pakowanie, ważenie nie powinno stanowić problemu technicznego czy organizacyjnego z uwagi na duże rezerwy siły roboczej;  wolne pomieszczenia, pomysłowość, zaradność i możliwość wsparcia ze środków UE 3

4 W Polsce sprzedaż własnych produktów jest możliwa dwutorowo: 1) w ramach sprzedaży bezpośredniej – nie wymaga rejestracji jako działalność gospodarcza (produkty nieprzetworzone roślinne i zwierzęce, w tym mleko i śmietana); 2) w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej tzw. MOL – jako działalność przetwórcza produktów pochodzenia zwierzęcego wymaga rejestracji oraz musi być zarejestrowana i zatwierdzona przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny (w tym twaróg i sery dojrzewające) 4

5 Warunki rozpoczęcia sprzedaży produktów żywnościowych: 1)spełnienie określonych wymogów higieniczno- sanitarnych; 2)uzyskanie zgody powiatowego lekarza weterynarii (w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego); 3)uzyskanie zgody państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w przypadku produktów pochodzenia niezwierzęcego i mieszanych) Nie ma potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej przy wytwarzaniu i sprzedaży bezpośredniej produktów nieprzetworzonych, pochodzących z własnego gospodarstwa. 5

6 Warunki rozpoczęcia sprzedaży produktów żywnościowych (cd.): Wywóz i sprzedaż produktów przetworzonych wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców (zgodnie z Ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa z 8 czerwca 2010 r. i 23 października 2007 r. umożliwiają małym zakładom produkcję i sprzedaż produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę, w ramach działalności MOL, zaś rolnikom sprzedaż bezpośrednią artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 6

7 Warunki rozpoczęcia sprzedaży produktów żywnościowych (cd.): Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej ( MOL ) określa: zakres produkcji, obszar produkcji, wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego, wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu działalności MOL. W ramach MOL rolnicy i mali przedsiębiorcy mogą produkować i bezpośrednio sprzedawać konsumentom lub lokalnym sklepom bądź restauracjom wytwarzane przez siebie mięso i wyroby mięsne albo produkty mleczne. 7

8 Formy sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych 1.W gospodarstwie: ─ „u drzwi” (jaja, mleko, drób, owoce, warzywa i ziemniaki), ─ „zbieraj sam” – owoce miękkie, ─ na poboczu drogi przed domem (warunki sanitarne i bezpieczeństwa?), ─ „od rolnika do rolnika” – sprzedaż sąsiedzka, ─ własny sklepik / stragan. 8

9 Formy sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych 2.Poza gospodarstwem: ─ na targowisku (jarmarku, kiermaszu, bazarze), ─ na poboczu drogi, ─ własny sklep lub stragan (parking, ujęcie wody, energia elektryczna.....), ─ nowatorskie urządzenia samoobsługowe np. mlekomaty. 9

10 Sprzedaż na odległość praktycznie nie ma tutaj kontaktu między sprzedawcą a odbiorcą produktów 1.sprzedaż przez internet, 2.sprzedaż przez telefon, 3.sprzedaż wysyłkowa Sprzedaż bezpośrednia, bez względu na jej formę, jest jedną z form dystrybucji produkowanej w gospodarstwie żywności. 10

11 Uwarunkowania ekonomiczne sprzedaży bezpośredniej – struktura obszarowa (2010 r.) 11 Lp.Poniżej 2,0 ha2,0 – 4,9 ha Razem gospodarstwa bardzo małe i małe 1.Malta86,1 8,995,0 2.Rumunia70,8 18,889,6 3.Cypr73,9 14,588,4 4.Bułgaria79,6 8,287,8 5.Węgry71,6 8,079,6

12 Uwarunkowania ekonomiczne sprzedaży bezpośredniej 12 Lp.Poniżej 2,0 ha2,0 – 4,9 ha Razem gospodarstwa bardzo małe i małe 6.Grecja50,8 25,476,2 7.Portugalia49,9 25,275,1 8.Włochy50,5 22,172,6 9.Polska23,6 31,154,7 UE-2746,9 20,167,0

13 Aspekty ekonomiczno-społeczne sprzedaży bezpośredniej Korzyści dla producentów:  sprzedaż bezpośrednia wpływa w zasadniczy sposób na wzrost dochodów gospodarstwa poprzez przejęcie wartości dodanej (marży handlowej pośredników),  możliwość ustalania ceny produktu,  możliwość bieżącej analizy gustów i oczekiwań konsumenckich oraz szybka reakcja producentów na zmianę ich upodobań,  możliwość otrzymania wyższej i natychmiastowej zapłaty,  kreuje własną markę producenta,  umożliwia istnienie niewielkiego gospodarstwa,  motywuje do inwestowania i rozwoju produkcji,  przyczynia się do ograniczania bezrobocia na wsi. 13

14 Aspekty ekonomiczno-społeczne sprzedaży bezpośredniej Korzyści dla konsumentów:  bezpośredni kontakt z wytwórcą żywności,  produkty zakupywane są świeże,  jakość żywności oceniana jest przy udziale producenta,  możliwość negocjacji ceny. 14

15 Aspekty społeczne sprzedaży bezpośredniej Dyrektywy i Rozporządzenia UE, ustawy i rozporządzenia krajowe Produkty żywnościowe mają bardzo duże znaczenie dla zdrowia i życia ludzkiego! Szczególny nacisk na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu rynkowego: artykułów spożywczych, surowców, półproduktów, produktów roślinnych i zwierzęcych. 15

16 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r. określa wymogi:  bezpieczeństwo żywności – ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczące: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomu substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych i działań na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka,  dobra praktyka higieniczna – działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności,  dobra praktyka produkcyjna – działania i warunki produkcji zapewniające bezpieczeństwo żywności. 16

17 Aspekty marketingowe sprzedaży bezpośredniej Żywność zbywana w formie sprzedaży bezpośredniej musi konkurować z masową produkcją:  jakością,  ceną,  walorami smakowymi,  wyglądem zewnętrznym,  sposobem przygotowania do sprzedaży. Produkty żywnościowe oferowane do sprzedaży muszą spełniać standardy higieniczne i wymagania w zakresie bezpieczeństwa. 17

18 Ryc. 1 Miejsca sprzedaży produktów rolniczych z wykorzystaniem bezpośredniego kanału zbytu (N=79) 18 Źródło: Dziedzic S., Politechnika Rzeszowska

19 Ryc. 2 Oferowane w przyszłości miejsca sprzedaży produktów rolniczych z wykorzystaniem bezpośredniego kanału zbytu (N=79) 19 Źródło: Dziedzic S., Politechnika Rzeszowska

20 Ryc. 3 Czynniki decydujące o sukcesie w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w opinii respondentów (N=79) 20 Źródło: Dziedzic S., Politechnika Rzeszowska

21 Aspekty marketingowe w sprzedaży bezpośredniej  Produkt musi być dobry, smaczny i najwyższej jakości;  Warto oferować oryginalne, własne i sprawdzone receptury przetworów z owoców, warzyw i ziół;  „Klient kupuje oczami” – trzeba o tym pamiętać cały czas! Ważne jest ładne, proste, estetyczne opakowanie produktów oraz wystrój stoiska sprzedaży;  Umiejętność wyróżnienia się. Stoisk jest wiele, sprzedających również. Dlatego klient nie zawsze jest w stanie zapamiętać nasze nazwisko, adres, nazwę gospodarstwa. Łatwiej mu jest zapamiętać jakiś jeden, wybrany szczegół z naszego wyglądu, stoiska czy gospodarstwa. Trzeba go samemu określić, odkryć. Stąd ważna jest nasza nazwa i własne logo. 21

22 Wnioski i rekomendacje 1. Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych w Polsce jest ograniczona pod względem przedmiotowym, ilościowym i obszarowym. 2. Umożliwienie rolnikom samodzielnego, bez udziału pośredników, organizowania sprzedaży produktów rolnych wytworzonych we własnych gospodarstwach, przy stosunkowo niewielkich obciążeniach formalno-prawnych w zakresie procedury rozpoczęcia, sprzyja wzmocnieniu ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności. 22

23 Wnioski i rekomendacje 3. Obowiązujące regulacje prawne wymagają jednak udoskonalenia w kierunku mniej restrykcyjnych przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej w relacji do masowej produkcji, eliminują bariery oraz poprawianie przejrzystości i spójności tych przepisów. 4. Niezbędnym jest podjęcie działań mających na celu stworzenie możliwości rolnikom sprzedaży bezpośredniej wybranych przetworów mlecznych, w tym zwłaszcza serów, przetworów domowych wytwarzanych we własnym gospodarstwie z własnych surowców oraz określonych produktów mięsnych w niewielkich ilościach, jak to ma miejsce w innych krajach UE. 23

24 Wnioski i rekomendacje 5. Koniecznym wydaje się być sformułowanie pojemnej definicji działalności rolniczej, obejmującej sprzedaż produktów rolniczych w stanie naturalnym i przetworzonym (przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich kryteriów i limitów). 6. Lepsza znajomość przepisów prawnych wśród rolników w tej materii to również wyzwanie dla doradztwa rolniczego – ODR i izb rolniczych. 24

25 Dziękuję za uwagę dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jozef.kania@ur.krakow.pl 25 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju sprzedaży bezpośredniej artykułów rolno- spożywczych w Polsce. Idea sprzedaży bezpośredniej dr hab. inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google