Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012."— Zapis prezentacji:

1 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012

2 2 PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce – produkuje rocznie 55,6 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 40% produkcji krajowej. Wydobywa rocznie ok. 49 mln ton węgla brunatnego, co stanowi 78% wydobycia w skali kraju. Spółka jest również lokalnym dostawcą ciepła w regionach, w których funkcjonują jej oddziały. Dostarcza na rynki lokalne ponad 22 mln GJ ciepła. Zatrudnia łącznie ponad 21 tys. pracowników. Dane za rok 2011

3 Realia funkcjonowania – Polityka Klimatyczna 3 środowiskowe otoczenie regulacyjne determinujące prowadzenie działalności i rozwój Polityka Energetyczna – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej i ciepła zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię i ciepło przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii krajowy mix energetyczny

4 Wyzwania na drodze konkurencyjności rynkowej 4 2003 system handlu emisjami (EU ETS) zobowiązania Protokołu z Kioto 2008 Pakiet klimatyczno-energetyczny 3 x 20% 2011 Roadmap 2050 propozycje zaostrzonych celów redukcji do roku 2050 (93% dla energetyki)

5 Środowiskowe otoczenie regulacyjne determinujące prowadzenie działalności i rozwój 5 System handlu uprawnieniami CO 2 od 2013 r. Dyrektywa ws. emisji przemysłowych IED Konwencja Rtęciowa Dyrektywa odpadowa CAFE (Program Poprawy Jakości Powietrza) …….

6 Środowiskowe otoczenie regulacyjne – skutki dla sektora 6 wzrost obciążeń fiskalnych dla operatorów instalacji objętych koniecznością zakupu uprawnień do emisji utrudnienia w planowaniu inwestycji – brak jasnych zasad ustalania przydziałów emisji wzrost kosztów produkcji – m.in. z tytułu nakładów na instalacje ograniczające emisję SO 2, NO x oraz pyłu wzrost kosztów z tytułu obowiązków dodatkowego opomiarowania, raportowania i sprawozdawczości nierówne szanse dla wytwórców ciepła i wadliwa konkurencja

7 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 7 założenia dla rozwoju energetyki opartej na węglu budowa mocy dla zrównoważenia krajowego zapotrzebowania na energię i ciepło zapewnienie dostaw paliw i energii racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla zastosowanie sprawnych i niskoemisyjnych technologii modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

8 Polski mix energetyczny 8 Polska ma unikalny mix energetyczny z największym udziałem węgla podstawowym paliwem do produkcji ciepła jest wciąż węgiel kamienny Na podstawie URE … rosnące zapotrzebowanie na ciepło jest i nadal będzie pokrywane w głównej mierze przez produkcję opartą na węglu…

9 Konieczne działania – szanse dla ciepłownictwa 9 modernizacja urządzeń wytwórczych zwiększanie udziału wysokosprawnej kogeneracji zwiększanie generacji ze źródeł odnawialnych (współspalanie biomasy, nowe jednostki dedykowane biomasie) i gazowych poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła modernizacja, wymiana bądź budowa urządzeń ochrony środowiska (elektrofiltry, instalacje odsiarczania)

10 Konieczne działania – szanse dla ciepłownictwa 10 zmiana w systemach wytwórczych – przebudowa miejskich ciepłowni na elektrociepłownie rozszerzanie działalności: chłód, budowa lokalnych źródeł ciepła i „usługi za węzłem ciepłowniczym” objęcie ciepłem systemowym nowego budownictwa i likwidacja emisji niskiej instalacja ciepłej wody użytkowej tam, gdzie jej do tej pory nie ma paliwa alternatywne – np. powszechne wykorzystanie odpadów jako paliwa

11 Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe 11 EC Kielce – w 2008 r. do eksploatacji oddano proekologiczny duo blok energetyczny opalany biomasą i węglem kamiennym EC Lublin – palniki niskoemisyjne i dysze OFA na kotłach WP, a na dwóch z nich dodatkowo wymieniono elektrofiltry na wysokosprawne filtry tkaninowe. Uruchomiono trzy instalacje odsiarczania spalin metodą suchą, a na dwóch kotłach WP-70 zainstalowano palniki gazowe do ich uruchamiania i pracy z niskimi obciążeniami

12 Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe 12 ZEC Bydgoszcz – wymiana elektrofiltrów OP-230 na nowoczesne, kompaktowe, zapewniające niższy poziom emisji zanieczyszczeń, w pełni zautomatyzowane EC Gorzów – oddanie do eksploatacji nowego elektrofiltra na kotle OP-140 poskutkowało pięciokrotnym zmniejszeniem rocznej emisji pyłów do atmosfery

13 Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe 13 Bloki gazowo – parowe: EC Lublin (231 MWe) EC Rzeszów (101 MWe) EC Gorzów (55 MWe)

14 Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe 14 Zielona perła w koronie PGE GiEK S.A. ZEDO – EC Szczecin – blok biomasowy moc nominalna bloku – 61 MWe, 120MWt sprawność netto – 40,4% oddanie do eksploatacji – 12.2011 r.

15 Podsumowanie 15 realizacja ambitnych założeń pakietu 3x20 i mapy drogowej 2050 wiąże się z koniecznością poniesienia przez sektor ciepłowniczy ogromnych nakładów inwestycyjnych modernizacja źródeł, zaangażowanie w technologie niskoemisyjne, budowa wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności wytwarzania ciepła – ważnym elementem rozwoju generacji opartej na węglu powyższe zadania muszą być realizowane równolegle do potrzeb w zakresie unowocześnienia i likwidacji dystansu infrastruktury ciepłowniczej oraz spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymogów środowiskowych

16 Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google