Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Warszawa, 26 listopada 2014 r. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+” Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Warszawa, 26 listopada 2014 r. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+” Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Warszawa, 26 listopada 2014 r. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 1. Informacja ogólna o projekcie Lp.WyszczególnienieOpis 1.Nazwa priorytetu:Szkolnictwo wyższe i nauka. 2.Numer i nazwa Działania:4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki wiedzy. 3.Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4.Numer konkursu:1/POKL/4.1/innowacyjne/2011. 5.Tytuł projektu:„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia osób w wieku 50+”. 6.Beneficjent:Akademia Pomorska w Słupsku. 7.Przyznane środki: 1 166 096,76 zł. 8.Czas realizacji:od 01.10.2012 do 31.08.2015.

3 PROBLEM GŁÓWNY: niski poziom aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku 50+ PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE 1.Najniższy w Europie wskaźnik zatrudnienia. 2.Jeden z najniższych w Polsce wskaźników aktywności edukacyjnej. 3.Duże ryzyko społecznej marginalizacji. 4.Brak edukacyjnej oferty dedykowanej dla 50+. 5.Specyficzne bariery: dyskryminacja przez pracodawców i społeczeństwo, niska samoocena, niedostosowanie do szybkiego tempa zmian, brak wiary w awans zawodowy itp. UWAGA: niska skuteczność programów nastawionych na rozwój kompetencji twardych. 2. Problem główny i szczegółowe

4 3. Cel główny i szczegółowe CEL GŁÓWNY: CEL GŁÓWNY: podniesienie aktywności edukacyjnej grupy 50+ poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej nowego modelu kształcenia w okresie realizacji projektu CELE SZCZEGÓŁOWE: poprawa jakości systemu kształcenia ustawicznego osób 50+ wzrost efektywności kształcenia ustawicznego osób 50+ wzrost kompetencji miękkich potencjalnych użytkowników w zakresie kształcenia ustawicznego osób 50+

5 Lp.Nazwa zadaniaTermin realizacji 1. Diagnoza i analiza problemu niskiego udziału osób 50+ w kształceniu ustawicznym 01.10.2012 – 30.04.2013 2. Opracowanie wstępnej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.04.2013 – 31.05.2013 3. Testowanie wstępnego akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.08.2013 – 30.11.2014 4. Opracowanie ostatecznej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.12.2014 – 31.03.2015 5. Upowszechnianie i włączenie rozwiązania do głównego nurtu polityki 01.06.2015 – 30.09.2015 4. Harmonogram realizacji zadań 5 etapów 31.08.2015 01.10.2012

6 5. Grupy docelowe Odbiorcy bezpośredni Odbiorcy pośredni Użytkownicy osoby 50+ rodziny społeczność lokalna pracodawcy uczelnie wyższe placówki kształcenia ustawicznego instytucje rynku pracyADRESACI

7 6. Główne założenia modelu Cel główny Cel główny : wdrożenie do praktyki edukacyjnej wzorcowych rozwiązań, pozwalających na rozwój kompetencji społeczno-zawodowych osób w wieku 50+ z wykorzystaniem andragogicznego modelu kształcenia. Cechy: uniwersalny charakter elastyczność podejścia do kształcenia otwartość na zmiany ukierunkowanie działań na wsparcie środowiska uwzględnienie szerokiego spektrum uwarunkowań wielosektorowość dostosowanie do procesu bolońskiego i polityki w zakresie szkolnictwa wyższego

8 8. Innowacyjność wieloaspektowa innowacyjność Grupa docelowa Sposób rozwiązania problemu Metody i formy pracy Tematyka kształcenia Cykl pracy dydaktycznej Warunki kształcenia Struktura programu Model innowacyjny oparty na strategii kształcenia otwartego, andragogicznym modelu pracy z uczniem dorosłym i elastycznych programach kształcenia opracowanych w konwencji modułowej.

9 7. Filozofia przyjętego rozwiązania STAN ROZWOJU REFLEKSJI NAD EDUKACJĄ DOROSŁYCH - CZYNNIKI BIOLOGICZNE fizyczne psychiczne SPOŁECZNO - KULTUROWE AKTYWNOŚĆ WŁASNA środowiskowe doświadczenie wymuszona autonomiczna ROZWÓJ (AUTOKREACJA) BADANIA DIAGNOSTYCZNE KOMPETENCJE

10 8. Interaktywny i elastyczny model pracy dydaktycznej Organizacja kształcenia w kolejnym etapie Realizacja procesu kształcenia Refleksja wszystkich uczestników procesu kształcenia Sprecyzowanie potrzeb, oczekiwań, wniosków i rekomendacji Pełne założenia realizacji etapu Ramowe założenia realizacji etapu (program, plan) NauczycielUczeń informacja zwrotna diagnozaprojektowanierealizacjaewaluacja PRZYJĘTY MODEL PRACY DYDAKTYCZNEJ

11 9. Struktura dokumentacji programowej 1.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji społecznych osób w wieku”. 2.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji zawodowych osób w wieku 50+”. 3.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji związanych z posługiwaniem się technologiami ICT osób w wieku 50+”. 4.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwijania kompetencji psychofizycznych osób w wieku 50+”. Uwagado każdego programu (modułu) opracowano poradnik metodyczny Uwaga: do każdego programu (modułu) opracowano poradnik metodyczny Dokumentacja programowa opracowana w konwencji modułowej. Podzielona została na cztery moduły odpowiadające poszczególnym rodzajom kompetencji.

12 10. Spodziewane efekty Rozwój kompetencji autoedukacyjnych i autokreacyjnych Pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej Wsparcie w realizacji zadań rozwojowych Ochrona przed wykluczeniem społecznym Rozwój kompetencji andragogicznych nauczycieli Promocja nowej filozofii kształcenia ustawicznego Zmiana roli uczelni wyższych w środowisku lokalnymODBIORCY UŻYTKOWNICY

13 11. Zalety produktu Innowacyjność modelu kształceniaUniwersalność i elastyczność programówDostosowanie kształcenia do potrzeb odbiorcówRozwój kompetencji autokreacyjnych odbiorcówPrzełamywanie stereotypów społecznychRzetelne badania diagnostyczne i ewaluacyjneWytyczenie kierunku zmian kształcenia ustawicznegoZmiana wizerunku uczelni wyższej w środowisku

14 12. Możliwości wykorzystania modelu 1.Możliwość wdrożenia modelu w uczelniach wyższych i placówkach kształcenia ustawicznego jako elementu wsparcia osób w wieku 50+. 2.Możliwość wykorzystania modelu dla wsparcia innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do aktywizacji osób bezrobotnych. 3.Możliwość zaadoptowania modelu na potrzeby rozwijania kompetencji społecznych studentów zgodnie z wymogami KRK. 4.Możliwość wykorzystania modelu na potrzeby wsparcia pracodawców wdrażających procedury zarządzania wiekiem. 5.Możliwość wdrożenia do edukacji dorosłych innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych: m.in. modelu pracy dydaktycznej, metod i zasad kształcenia. 6.Możliwość wykorzystania modelu na potrzeby profesjonalnego przygotowania nauczycieli dorosłych, zgodnie z najlepszymi wzorcami.

15 13. Wartość dodana projektu „(…) Akademia Wieku Średniego, czyli program, jak się nie dać zmarginalizować, ale dalej być aktywnym w swoim życiu. Nawet wtedy, a może przede wszystkim, gdy państwo zapomina o swoich obywatelach, dając im bardzo łatwo kierat dłużej pracy i nic w zamian”. „(…) Mogę realizować pasje. Mogę się dzielić swoim doświadczeniem jako społecznik i wolontariusz. A może podejmę STUDIA. CZEMU NIE! Przecież mam czas i mogę poświęcić go pogłębianiu wiedzy. Tego uczy Akademia Wieku Średniego w Słupsku”. Wypowiedź z jednego z uczestników na blogu internetowym. http://ziemek52.blox.pl/2013/12/Akademia-Wieku-Sredniego-czyli- swietnego.html UTWORZENIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI OSÓB 50+ PRZEZ SŁUCHACZY

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Warszawa, 26 listopada 2014 r. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+” Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google