Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie LOKALNY RYNEK PRACY W 2014 ROKU Wąbrzeźno Listopad 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie LOKALNY RYNEK PRACY W 2014 ROKU Wąbrzeźno Listopad 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie LOKALNY RYNEK PRACY W 2014 ROKU Wąbrzeźno Listopad 2014 roku

2 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Z dniem 27 maja 2014 r. weszły w życie zmiany w/w ustawy, które wprowadziły bardzo dużo nowych rozwiązań prawnych oraz dużo nowych instrumentów służących do podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Głównym celem tych zmian jest ograniczenie bezrobocia oraz dostosowanie propozycji aktywizacji zawodowej indywidualnie dla każdego bezrobotnego. Wprowadzono dwustopniowy podział środków Funduszu Pracy - 25% na poziomie powiatu -75% na poziomie województwa.

3 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Przewidziano powiązanie wysokości środków przekazywanych z Funduszu Pracy powiatom na wynagrodzenia pracowników PUP z efektami ich działania. Każdy bezrobotny otrzyma konkretną pomoc adekwatną do swoich potrzeb i możliwości aktywizacyjnych, które zostaną określone na podstawie elektronicznego kwestionariusza do profilowania usług: 1. W pierwszym profilu znajdą się bezrobotni aktywni, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia.

4 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy W drugim profilu znajdują się bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferuje pup. W trzecim profilu znajdują się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym, jak i Ci którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani zatrudnieniem lub uchylają się od legalnej pracy. Działania pomocowe na rzecz takich osób realizowane będą, w ramach zlecania usług aktywizacyjnych przez agencję zatrudnienia lub organizacje pozarządowe albo w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego przez PUP i OPS

5 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi uczestnictwa lub z własnej winy przerwie udział w działaniach – zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego. Ustawa proponuje kilka nowych instrumentów: Grant na telepracę – dla bezrobotnych powracających na rynek pracy, którzy zrezygnowali z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną Świadczenie aktywizacyjne – tak jak wyżej

6 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Pożyczka z FP na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej – dla bezrobotnych absolwentów szkół i wyższych uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu ( do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych, okres spłaty do 7 lat). Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego – udzielana będzie do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i ma podlegać oprocentowaniu na warunkach preferencyjnych. Okres spłaty do 3 lat. Trójstronne umowy szkoleniowe – zawierane z pracodawcą i firmą szkoleniową, zostaną w nich określone umiejętności lub kompetencje zawodowe wymagane przez pracodawcę.

7 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Wsparcie zatrudnienia młodych pracowników bon stażowy – stanowi gwarancję skierowania młodego bezrobotnego na staż u wskazanego pracodawcy (stażysta otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku a pracodawca jednorazową premię 1500,00 zł) bon szkoleniowy – stanowi gwarancję sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia oraz dodatkowych kosztów (wartość bonu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia) bon na zatrudnienie – stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego na okres do 18 miesięcy części kosztów wynagrodzenia ( okres refundacji 12 miesięcy, w wysokości zasiłku)

8 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Bon na zasiedlenie – bon w kwocie do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę, na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bezrobotny zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu. Zwolnienie pracodawców, którzy zatrudnią osoby młode z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy.

9 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50 Plus. Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia do za zatrudnienie bezrobotnego, który ma więcej niż 50 lat. (dofinansowanie nie wyższe niż 50% minimalnego zatrudnienia. Przysługiwać będzie przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 – 60 lat oraz 24 miesiące w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył już 60 lat. Pracodawca będzie musiał zatrudniać po okresie refundacji przez 6 i 12 miesięcy)

10 Zmiany w Ustawie o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy Środki KFS będą tworzone z Funduszu Pracy ( służyć będą na dofinansowanie, na wniosek pracodawcy złożony do PUP, kosztów projektu szkoleniowego) – dotyczy osób powyżej 45 roku życia przez okres 2014 - 2015. Zasiłek dla bezrobotnych – przysługuje od dnia rejestracji w urzędzie pracy. Doradcy klienta – do zadań doradców należy: stała opieka nad bezrobotnym i poszukującym pracy oraz stała współpraca z pracodawcą w zakresie ustalania zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwania ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy.

11 NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W 2014 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM, W TYM KOBIETY I ZASIŁKOBIORCY NAPŁYWODPŁYW Liczba bezrobotnychBezrobotni% udział MIESIĄCogółemw tym% udziałz prawem kobietykobietdo zasiłkuw ogóle 1ogółemkobietyogółemkobiety45678 styczeń2921361447633141839 55,49608 18,35 luty2169428116332491770 54,48601 18,50 marzec21510724410332201774 55,09571 17,73 kwiecień25411937114731031746 56,27538 17,34 maj21211835316929621695 57,22484 16,34 czerwiec23612134516928531647 57,73456 15,98 lipiec28015029614728371650 58,16430 15,16 sierpień25214425615428331640 57,89427 15,07 wrzesień33016044126227221538 56,50400 14,70 październik31616036918726691511 56,61410 15,36 listopad26315324712326851541 57,39405 15,08 grudzień OGÓŁEM 2866146233471700 x x x

12

13 ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH W ZASIĘGU PUP Wąbrzeźno - stan w dniu 30.11.2014r. Wyszczególnienie PUP Wąbrzeźnom. Wąbrzeźnog.Dębowa Łąkag. Książkig. Płużnicag. Wąbrzeźno ogółemkobietyogółemkobietyogółemkobietyogółemkobietyogółemkobietyogółemkobiety 1. Liczba bezrobotnych2 6851 5411 090617224133321183358192692416 w tym poprzednio pracujący2 2501 23894751116694259139312166566328 ze zwolnień grupowych64423626223264178 z prawem do zasiłku405197185873116341857279849 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 11977402811818915113521 posiadający gospodarstwo rolne540011000043 2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 4291 421978571201125296167325172629386 w tym do 25 roku życia527323172110583368416635163104 powyżej 50 roku życia57124727112325137024772812859 długotrwale1 7811 105704437154101227134238134458299 bez kwalifikacji zawodowych1 10861842625093491236617078296175 bez doświadczenia zawodowego619415208145704484616738190127 bez wykształcenia średniego1 80192668134416594217116264123474249 samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 3633041691353228393846367767 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka #ARG!356x122x38x50x47x99 którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 664364402060180 niepełnosprawni199100104559521111954624 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 000000000000 3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach z tego do 124514411763125201233206344 1 - 34001991567631175424492211060 3 - 631816014270248301737198546 6 - 12356175146743215371862297939 12 - 2455432122813043307345784213274 pow. 248125433012058258107679960223153 4. Bezrobotni wg wieku00 z tego 18 - 24525321170108583368416635163104 25 - 347684942951835837976712077198130 35 - 4455533223613856366238633813882 45 - 5450826423712444244620662911567 55 - 592451201195832361635135231 60 - 648083045112180252 5. Bezrobotni wg wykształcenia z tego wyższe146108634411916919 3727 policealne i średnie zawodowe527365240162332265435134138104 średnie ogólnokształcące20914110770158231524164032 zasadnicze zawodowe87646234316884491156711559219119 gimnazjalne i poniżej92746633717481451024914964258134

14

15

16

17 STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU r. POWIAT MIESIĄC GRUDZIEŃ '2012 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER NIK LISTOPAD GRUDZIEŃ POLSKA13,414,214,414,314,013,613,213,113,0 13,213,4 WOJEWÓDZTWO RAZEM18,119,019,319,018,618,217,717,517,417,517,417,818,1 BYDGOSZCZ GRODZKI8,69,09,4 9,29,19,08,98,7 8,8 BYDGOSZCZ ZIEMSKI13,414,1 14,314,013,713,1 13,013,313,9 GRUDZIĄDZ GRODZKI22,623,824,123,823,322,821,920,620,120,019,820,320,7 GRUDZIĄDZ ZIEMSKI28,129,6 28,928,728,226,525,425,525,925,626,427,1 TORUŃ GRODZKI9,610,510,810,710,610,410,310,2 10,110,010,2 TORUŃ ZIEMSKI20,422,1 21,120,520,620,920,6 20,5 21,2 WŁOCŁAWEK GRODZKI21,321,922,222,121,921,520,820,319,919,819,520,0 WŁOCŁAWEK ZIEMSKI28,729,6 28,928,327,927,126,325,926,226,327,628,0 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI23,624,624,724,323,422,722,4 22,923,123,924,1 BRODNICA15,116,316,716,215,715,114,414,213,814,014,515,115,8 CHEŁMNO24,625,926,325,525,124,924,524,123,824,324,424,725,2 GOLUB-DOBRZYŃ23,424,524,824,924,523,922,823,223,623,523,624,224,3 INOWROCŁAW23,724,324,8 24,223,623,223,123,0 22,823,223,5 LIPNO28,730,029,828,728,027,226,326,526,927,327,528,129,1 MOGILNO21,222,422,923,022,5 22,121,822,021,8 22,322,6 NAKŁO NAD NOTECIĄ23,525,025,424,924,523,623,222,722,222,422,222,823,6 RADZIEJÓW24,325,2 24,623,623,122,923,724,525,125,225,626,3 RYPIN20,521,922,022,121,320,520,220,120,220,320,220,321,1 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE24,725,725,525,124,123,322,823,0 22,422,9 25,1 ŚWIECIE18,819,820,119,919,519,018,217,317,017,417,517,718,1 TUCHOLA21,122,522,622,522,121,520,821,121,021,221,321,521,8 WĄBRZEŹNO22,623,923,623,0 22,421,822,022,2 22,022,622,8 ŻNIN22,723,924,924,223,122,121,6 21,421,621,722,722,9

18 POWIAT MIESIĄC GRUDZIEŃ' 2013 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER NIK LISTOPAD GRUDZIEŃ POLSKA13,413,9 13,513,012,512,011,811,711,511,3 WOJEWÓDZTWO RAZEM18,218,8 18,317,416,816,316,015,815,715,3 BYDGOSZCZ GRODZKI8,89,1 8,98,68,48,28,0 7,8 BYDGOSZCZ ZIEMSKI13,814,314,213,613,112,712,312,112,012,111,9 GRUDZIĄDZ GRODZKI20,921,721,521,019,919,218,417,417,116,516,3 GRUDZIĄDZ ZIEMSKI26,027,126,926,625,524,623,822,922,621,720,8 TORUŃ GRODZKI10,410,9 10,710,39,89,49,29,18,98,6 TORUŃ ZIEMSKI21,322,222,321,120,119,419,119,319,118,317,9 WŁOCŁAWEK GRODZKI20,320,920,820,319,919,218,919,0 19,219,0 WŁOCŁAWEK ZIEMSKI27,327,8 27,026,225,425,025,125,225,524,7 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI24,224,925,024,523,322,522,221,721,421,521,7 BRODNICA15,716,616,816,115,014,213,513,112,913,313,2 CHEŁMNO24,725,324,823,622,622,422,321,921,821,220,0 GOLUB-DOBRZYŃ23,624,024,423,922,822,221,120,920,620,520,7 INOWROCŁAW23,824,324,624,523,823,122,522,021,620,519,7 LIPNO28,728,930,329,127,125,724,523,923,623,823,2 MOGILNO22,623,0 22,621,220,919,919,719,318,818,4 NAKŁO NAD NOTECIĄ23,624,724,323,422,521,720,920,320,120,620,1 RADZIEJÓW26,1 25,224,323,622,922,723,123,423,022,3 RYPIN21,222,0 21,420,219,218,718,218,117,917,6 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE25,025,624,724,122,722,021,221,520,820,319,4 ŚWIECIE18,218,919,118,617,316,315,315,014,614,715,0 TUCHOLA21,922,922,421,620,619,619,118,818,718,518,3 WĄBRZEŹNO22,823,523,223,022,421,620,920,8 20,219,8 ŻNIN23,024,024,423,422,021,119,919,419,319,518,9 STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU

19

20

21

22

23

24 POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ URZĄD PRACY OPRACOWAŁ: WOJCIECH DOMBROWSKI PUP WĄBRZEŹNO Listopad 2014 PUP WĄBRZEŹNO Listopad 2014


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie LOKALNY RYNEK PRACY W 2014 ROKU Wąbrzeźno Listopad 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google