Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt innowacyjno-testujący pt. „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt innowacyjno-testujący pt. „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt innowacyjno-testujący pt. „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym„ (w skrócie „MODEL WSPARCIA”) PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CELE PROJEKTU Cel główny: Poszerzenie katalogu narzędzi stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców o Model Wsparcia służący wejściu na rynek pracy niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej. Cele szczegółowe: Pogłębienie wiedzy na temat dotychczasowego funkcjonowaniu Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Polsce w zakresie wspierania niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy. Przetestowanie wypracowanego w partnerstwie trójsektorowym Modelu Wsparcia na grupie niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej, w gminie Wrocław. Upowszechnienie finalnego produktu Modelu Wsparcia wśród użytkowników (ZI, CIS/KIS, OPS, NGO, przedsiębiorcy) i wyłączenie w główny nurt polityki.

3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MODELU WSPARCIA  Wprowadzenie do systemu stanowiska KOORDYNATORA WSPARCIA jako jego osi.  Zintegrowane podejście do problemów związanych z obszarami przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zatrudnienia w poprzez wprowadzenie/ wzmocnienie trójsektorowej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym i organizacji pozarządowych  Wprowadzenie programu szkoleniowo-terapeutycznego wraz z praktykami zawodowymi do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

4 NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PROJEKTU 1.Współpraca trójsektorowa: Jednostka Gminy Wrocław – NGO - Przedsiębiorca 2.Program szkoleniowo – terapeutyczny dla niezatrudnionych kobiet doświadczających przemocy Wsparcie indywidualne - koordynator wsparcia 3.Aktywizacja zawodowa – wejście na rynek kobiet doświadczających przemocy

5

6 Droga wyjścia z sytuacji przemocowej i powrotu na rynek pracy nk50+dp przy udziale Koordynatora Wsparcia START META

7 Wykorzystanie zasobów lokalnych gminy OBSZAR DZIAŁANIA KOORDYNATORA WSPARCIA grupy robocze ………………….. Kobiety (nk50+dp) Zespół Interdyscyplinarny Organizacje pozarządowe (NGO) np. poradnictwo prawne, psychologiczne, terapie ………………………………. OPS np. wsparcie finansowe, rzeczowe ………………………………. Pozostałe zasoby lokalne np. instytucje publiczne i niepubliczne pomocy społecznej oraz integracji społecznej, także pozostałe instytucje publiczne np. ośrodki zdrowia, sądy CIS-y/KIS- y czyli reintegracja społeczno-zawodowa ……………………………….. PUP/Kluby Pracy np. pośrednictwo pracy, oferty staży/praktyk zawodowych, doradca zawodowy, szkolenia, kursy ……………………………… Przedsiębiorcy/otwarty rynek pracy – zatrudnienie, staże/praktyki zawodowe Zasoby lokalne gminy Koordynator Wsparcia buduje lokalną sieć współpracy pomiędzy ZI a publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy społecznej (niewchodzącymi w sklad ZI), w tym instytucjami rynku pracy oraz lokalnymi przedsiębiorcami, co umożliwi indywidualne i skuteczne podejście w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ klientek Zespołów Interdyscyplinarnych.

8 KOORDYNATOR WSPARCIA – WYMAGANIA Znajomość specyfiki potrzeb osób doświadczających przemocy Wiedza w zakresie kompetencji instytucji i organizacji zaangażowanych w proces wsparcia i aktywizacji kobiet doświadczających przemocy Doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy Wykształcenie wyższe kierunki psychologia, pedagogika, socjologia, inne pokrewne Doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy Wysoki poziomo kompetencji osobistych do pracy z osobami doświadczającymi przemocy

9 Zadania KOORDYNATORA WSPARCIA uczestnictwo w Grupach Roboczych o KW pomagali uczestniczkom w realizacji zaleceń GR o KW wspierali GR swoją wiedzą na temat sytuacji Klientki udzielanie wsparcia poprzez m. in. o analizę sytuacji wyjściowej, o ustalenie planu pracy na zasobach lokalnych, o praca i podtrzymywanie gotowości do zmiany, o kontakt z pracownikiem socjalnym, o pomoc w sprawach urzędowych

10 UCZESTNICZKI PROJEKU Kobiety po 50 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, doświadczające przemocy i będących Klientkami Wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

11 Program SZKOLENIOWO - TERAPEUTYCZNY Wsparcie terapeutyczne „Nowa – Ja” 60h zajęć grupowych 10h/os. konsultacji indywidualnych Program szkoleniowy „Szkolenia – rozwój – praca” 120h zajęć grupowych 12h/os konsultacji indywidualnych Wsparcie Koordynatorów Wsparcia przez cały okres.

12 Program SZKOLENIOWO - TERAPEUTYCZNY „NOWA – JA” trening przeciw wyuczonej bezradności grupa wsparcia poradnictwo prawne terapia indywidualna „SZKOLENIE – ROZWÓJ – PRACA” warsztat kompetencji osobistych i społecznych, warsztat poruszania się po rynku pracy szkolenie komputerowe warsztat „Dresscode podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy” zakup odzieży na rozmowy kwalifikacyjne konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodu

13 Praktyki zawodowe UCZESTNICZEK PROJEKTU Po zakończeniu etapu szkoleniowo-terapeutycznego rozpoczęto praktyki zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. 38 % kobiet po zakończeniu praktyk podjęły zatrudnienie.

14 OCENA SKUTKÓW TESTOWANEGO MODELU WSPARCIA REKOMENDACJE  Koordynator Wsparcia – indywidualne wsparcie podtrzymujące motywacje, mniej zinstytucjonalizowana forma wsparcia  Współpraca trójsektorowa  Kompleksowa, skoncentrowane podejście  Uzupełnienie pracy ZI i wzmocnienie efektów pracy Zespołu

15 OCENA SKUTKÓW TESTOWANEGO MODELU WSPARCIA - REKOMENDACJE  Kryteria rekrutacji – brak ograniczeń wiekowych  Wydłużenie okresu rekrutacji do programu  Wprowadzenie na etapie rekrutacji działań „oswajających” zachęcających Panie doświadczające przemocy do udziału w programie dla osób mało zmotywowanych  Zmodyfikowanie programu szkolenia „Rozwój – praca”. Wprowadzenie fakultatywnych modułów komputerowych o różnym stopniu trudności, tak aby dostosować poziom zajęć do poziomu umiejętności kobiet biorących udział w szkoleniu zajęcia  Zmodyfikowanie Kwestionariusza gotowości do zmiany – wyniki testowania tego narzędzia wskazują na konieczność jego uproszczenia i uporządkowania, aby Formularz był bardziej przydatny w pracy koordynatorów wsparcia

16 Dziękuję za uwagę Joanna Kot Kierownik w CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ we Wrocławiu ul. Strzegomska 49, pok.25 tel: 71/ 782-35-29, fax: 71/ 782-35-12 www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl e-mail: joanna.kot@cis.wroclaw.pl Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt innowacyjno-testujący pt. „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google