Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Białek ”Jeżeli” – najtrudniejsze słowo świata?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Białek ”Jeżeli” – najtrudniejsze słowo świata?"— Zapis prezentacji:

1 Michał Białek ”Jeżeli” – najtrudniejsze słowo świata?

2 Jeżeli Słowo to jest łacznikiem warunkowym dwóch zda ń prostych, mówi ą cych o ich wzajemnych relacjach, np Je ż eli Piotr jest chrze ś cijaninem, to (Piotr) jest te ż wierz ą cy Zdanie takie składa sie z poprzednika: Piotr jest chrze ś cijaninem Oraz nastepnika: Piotr jerst wierz ą cy

3 Implikacja Takie zdanie nazywamy implikacj ą i zapisujemy p → q To zdanie pozwala okresli ć prawdziwo ść poprzednika znaj ą c warto ś c nastepnika oraz nast ę pnika znaj ą c prawdziwo ść poprzednika. Podobnie jak w sylogizmach zakładamy zawsze, ż e zdanie to jest prawdziwe, a oceniamy czy wniosek jest prawdziwy zało ż ywszy, ż e reguła jest prawdziwa.

4 Jeżeli Piotr jest chrześcijaninem, to (Piotr) jest też wierzący Piotr jest chrze ś cijaninem Piotr nie jest chrze ś cijaninem Piotr jest wierz ą cy Piotr nie jest wierz ą cy Taki układ zda ń p → q P _________ q Nazywamy rozumowaniem warunkowym. Istniej ą cztery podstawowe rodzaje tych rozumowa ń :

5 Rodzaje implikacji Je ż eli Piotr jest chrze ś cijaninem, to (Piotr) jest te ż wierz ą cy _________________________________ Piotr jest chrze ś cijaninem (p → q; p; q) – Modus Ponens Piotr nie jest chrze ś cijaninem (p → q; ¬ p; ¬ q) Zaprzeczanie nastepnika (DA) Piotr jest wierz ą cy (p → q; q; p) Potwierdzanie poprzednika (AC) Piotr nie jest wierz ą cy (p → q; ¬ q; ¬p) Modus Tollens

6 Rozumienie implikacji Je ż eli Piotr jest chrze ś cijaninem, to (Piotr) jest te ż wierz ą cy mozna tez zapisa ć w lwepiej znany nam sposób: Wszyscy Chrze ś cijanie s ą wierz ą cy i zaopisa ć kołami Eulera. Nastepnie spróbujmy ocenic prawdziwo ś c wsszystkich 4 typów wnioskowa ń warunkowych.

7 Zdanie jest prawdziwe, o ile nie jets fałszywe!

8 Przećwiczmy kilka wnioskowań Je ż eli Jan je obiad, to Maria sprz ą ta kuchnie. Maria nie je obiadu. Je ż eli dziecko jets grzeczne, to pójdzie sie bawic na dwór Dziecko bawi sie na dworze.

9 Jak ludzie uznaja warunkowania MP – 96,8% DA – 56% AC – 64% MT – 74,2% Na podstawie Schoyrens, Schaeken, d`Yewalle (2001)

10 Błędy w rozumownaiu warunkowycm A) Uznawanie implikacji jako równowa ż nik, tzn: Zamiast je ż eli P to Q ludzie analizuj ą zadania Q wtedy i tylko wtedy gdy P. Tego efektem jest entymematyczne przyj ę cie przesłanki, ż e „je ż eli nie p to nie q"

11 Błędy w rozumownaiu warunkowycm Albo posługuj ą si ę defektywn ą tablic ą prawdziwo ś ci: Johnson-laird i Taggard (1969) pokazali, ż e 79% badanych tak sortuje karty z rozumowaniami warunkowymi. pqp →q 11prawda 10fałsz 01bez związku 00

12 Zadanie selekcyjne Wyobra ź sobie tali ę kart, na których z jednej strony s ą litery alfabetu łaci ń skiego, a z drugiej strony liczby naturalne. Chcemy wybra ć z talii karty, które spełniały b ę d ą nast ę puj ą cy warunek: „Je ś li z jednej strony karty jest samogłoska, to z drugiej jej strony jest liczba parzysta. Wska ż te karty, które musisz odkry ć, aby przekona ć si ę, czy w ś ród nich powy ż sza reguła jest złamana.” Na stole widzisz nast ę puj ą ce cztery karty wyci ą gni ę te z talii:

13 Zadanie selekcyjne Badani w zdecydowanej wi ę kszo ś ci decyduj ą si ę sprawdzi ć karty, zawieraj ą ce A i 6. Jest to bł ą d, gdy ż sprawdzanie „6” nie wnosi niczego warto ś ciowego do weryfikacji hipotezy. Gdyby po drugiej stronie była samogłoska, to zdanie:, „je ś li z jednej strony karty jest samogłoska, to z drugiej jej strony jest liczba parzysta” jest prawdziwe. Z kolei spółgłoska po drugiej stronie, nadal nie podwa ż a hipotezy, gdy ż w ż aden sposób w weryfikowanym zdaniu nie powiedziano, ż e liczba parzysta mo ż e wyst ą pi ć tylko i wył ą cznie po samogłosce. Jest to znany bł ą d, zwi ą zany z tabel ą prawdziwo ś ci implikacji, w której ludzie traktuj ą implikacj ę, jako implikacj ę materialn ą (zamiast je ś li p to q, badani analizuj ą zdania q wtedy i tylko wtedy, gdy p).

14 Zadanie selekcyjne Prawidłowym rozwi ą zaniem jest poszukanie tych opcji, które jako jedyne daj ą fałszyw ą implikacj ę, czyli p oraz ~q. W tym zadaniu nale ż y odwróci ć zatem karty A i 9. Ludzie wybieraja jednak p -89%; nie-p – 16% q 62%, nie-q – 25% Jesli jednak wprowadzi ć zdanie: Je ś li w pewnym skelpie rachunek jest wtsawiany na ponad 10 tys PLN, to z tyłu musi byc podpis kierownika. To okazuje si ę, ż e zdecydowana wi ę kszo ś c ludzi wykonuje je poprawnie. Efekt ten nazywa sie belief bias

15 Lub – kolejne trudne słowo

16 Lub - alternatywa We ź ciastko lub cukierka Lub jest kolejnym komplikuj ą cym zycie słowem, nalezy je przetłumaczyc na potoczny: P lub Q lub oba na raz. Czasem (najcz ęś ciej!) jednak ludzie traktuj ą alternatywe, jak alternatyw ę wykluczaj ą c ą : p lub q, ale nie oba na raz

17 Lub - alternatywa

18 Czy dziecko, które usłyszało zdanie ”byłe ś niegrzeczny – za kare albo nie dostaniesz kolacji albo kieszonkowego” mo ż e zgodnie z logik ą powiedzie ć, ż e chce jednak dostac oba? Czy mo ż e dostac obie kary? J ę zyk naturanly zawiera jescze wresje negacji: dokkładnie jedno z dwojga p lub q Co najwy ż ej jedno z dwojga, p lub q Musimy pami ę tac, ż e w logice trzymamy sie standardowo znaczenia p lub q lub oba na raz

19 Pozostałe funktory zdaniowe P i q – prawdziwe tylko wtedy, gdy oba zdania składowe sa prawdziwe

20 Zdania proste łączą się w dłuższe układy Zdania podrz ę dne w nich zapisujemy w nawiasach, np Je ś li spotkam Wojtka lub Mateusza, to pójdziemy na piwo (pVq) -> r

21 Je ś li Agnieszka zobaczy Ryszarda w tym stanie, to b ę dzie rozczarowana Kraków le ż y nad Wisł ą albo Odr ą Albo dzis wypije gin albo whisky

22 Spróbuj zapisac zdania, załozywszy, że P – teoria Freuda ma prawo do miana nauki Q – Teoria Freuda mo ż e byc potwierdzona przez eksperymenty R – Teoria Freuda mo ż e byc obalona przez eksperymenty P → (q V r) P → (q → r) (q ^ r) v p P → (~q → r) ~q → (p → r) (~q ^ ~r) → ~p ~[~p → (~q ^ r)]

23 Określanie wartości logicznej zdań złozonych


Pobierz ppt "Michał Białek ”Jeżeli” – najtrudniejsze słowo świata?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google