Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Systemy zarządzania środowiskowego w aspekcie zarządzania ryzykiem – zalety i wady Poznań, 21 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Systemy zarządzania środowiskowego w aspekcie zarządzania ryzykiem – zalety i wady Poznań, 21 listopada."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Systemy zarządzania środowiskowego w aspekcie zarządzania ryzykiem – zalety i wady Poznań, 21 listopada 2014 r.

2 AGENDA  Definicja ryzyka  Ryzyko w systemach zarządzania  Zarządzanie ryzykiem  Obszary ryzyka w systemach zarządzania środowiskowego  Zarządzanie środowiskowe a zarządzanie ryzykiem  Zalety zarządzania ryzykiem w SZŚ  Wady zarządzania ryzykiem w SZŚ 2

3 RYZYKO  ryzyko - kombinacja wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków  kombinacja następstwa zdarzenia i związanego z nim prawdopodobieństwa jego wystąpienia  ryzyko - wpływ niepewności na cele  niepewność – stan, również częściowy, braku informacji związanej ze zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa [PKN-ISO Guide 73:2012].  wpływ niepewności może powodować zarówno pozytywne jak i negatywne odchylenie od oczekiwań 3

4 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  zarządzanie ryzykiem – skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka  zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i obejmuje działania mające na celu zminimalizowanie wpływu wahań czynników ryzyka na elementy prowadzonej działalności  proces zarządzania ryzykiem - systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustalenia kontekstu oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka 4

5 OBSZARY RYZYKA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 5 ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE AUDITY CELE, ZADANIA, PROGRAMY GOTOWOŚĆ NA WYPADEK AWARII STEROWANIE OPERACYJNE SZKOLENIA POLITYKA ŚRODOWISKOWA WYMAGANIA PRAWNE

6 ZALETY  identyfikacja aspektów środowiskowych w sytuacjach normalnych, specjalnych i awaryjnych  przewidywanie zmian w wymaganiach prawnych  ustanawianie celów środowiskowych  sterowanie operacyjne – zarządzanie znaczącymi aspektami środowiskowymi  gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne  ocena zgodności z wymaganiami  działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności  audity wewnętrzne – ocena efektów środowiskowych (EMAS) 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

7 WADY  brak zrozumienia wagi publicznej deklaracji jaką jest polityka środowiskowa  celowe lub nieświadome pomijanie niektórych aspektów środowiskowych  brak konsekwentnego stosowania kryteriów znaczenia aspektów środowiskowych  umieszczanie w programie zarządzania przedsięwzięć zrealizowanych w przeszłości  błędne ustalanie celów (SMART): niemierzalne, nierealistyczne lub mało ambitne, nie określone w czasie, skomplikowane, nieakceptowalne, związane z dojściem do limitów prawnych 7

8 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WADY  programy zarządzania błędnie określają niezbędne zasoby do realizacji celów i zadań; brak określenia zasobów  brak związku między zakresem obowiązków a zakresem uprawnień kluczowych pracowników dla SZŚ  słaba pozycja przedstawiciela kierownictwa ds. SZŚ  nieprecyzyjne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności  powielanie wysiłków skierowanych na osiągnięcie tego samego celu  nieodpowiednie zaangażowanie pracowników  brak lub błędna identyfikacji potrzeb szkoleniowych  nieodpowiednia ocena skuteczności działań  nieodpowiednia komunikacja wewnątrz organizacji 8

9 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WADY  nieskuteczna komunikacja z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami  byt obszerna, mało czytelna i niezrozumiała dla użytkowników dokumentacja systemu zarządzania  nieprzyjazna dla pracowników (szablonowa) dokumentacja systemu zarządzania  nieuwidocznione zmiany w kolejnych wydaniach procedur/ instrukcji  obawa przed identyfikowaniem zbyt dużej liczby potencjalnych sytuacji awaryjnych  utożsamianie instrukcji BHP z wymaganiami punktu 4.4.7. Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne 9

10 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WADY  audity wewnętrzne skupiają się wyłącznie na uchybieniach formalnych  nieodpowiednie planowanie auditów i zarządzanie programem auditów  przegląd zarządzania traktowany wyłącznie jako podsumowanie auditów wewnętrznych  prowadzenie przeglądu przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za utrzymanie SZŚ  nieodpowiednie podejście lub oceny skuteczności systemu zarządzania środowiskowego  brak odpowiednich, przemyślanych wniosków z przeglądu zarządzania 10

11 Alina Matuszak-Flejszman Dziękuję 11


Pobierz ppt "Dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Systemy zarządzania środowiskowego w aspekcie zarządzania ryzykiem – zalety i wady Poznań, 21 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google