Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Agnieszka Leszczyńska

2 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Instytucje uczestniczące w działaniu: MRiRW – instytucja zarządzająca ARiMR – agencja płatnicza (wypłata środków) ARR- Centrala podmiot wdrażający (składanie wniosków, obsługa i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji)

4 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Celem działania jest: Zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności, Pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności, Pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności, Wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

5 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Systemy Jakości objęte pomocą Systemy Wspólnotowe: System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP-ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006; System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006; Produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 834/2007

6 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
II. Systemy Krajowe: Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) „Jakość Tradycja” (KE w czerwcu 2009r. wyraziła zgodę na wprowadzenie do PROW nowego systemu jakości żywności) Inne systemy krajowe (obecnie o podobne wsparcie ubiega się system produkcji wołowiny „Quality Meat Program”)

7 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Beneficjenci: Grupa producentów oznaczającą organizację, mającą dobrowolną formę prawną, która łączy podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji: 1) która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych,

8 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Beneficjenci cd. 2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, 3) której członkowie wytwarzają lub - jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:

9 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, lub których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 7 ust 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, lub

10 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, lub integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, lub zgodnie ze standardami systemu „Jakość Tradycja”.

11 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Wniosek o przyznanie pomocy Wnioski składane są w centrali Agencji w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu tj. 30 mln EURO. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do centrali Agencji. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni, przy czym są dodatkowe 30 dni na ewentualne uzupełnienia wniosku. Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o pomoc. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następuje zawarcie umowy pomiędzy ARR a beneficjentem w ciągu 75 dni.

12 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopie: a) certyfikatu zgodności, wydanego przez upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych jednostkę certyfikującą, albo świadectwa jakości, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją

13 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
b) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 – w przypadku produktów wytworzonych w ramach rolnictwa ekologicznego, c) certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji – w przypadku produktów wytworzonych w ramach integrowanej produkcji, d) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”,

14 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na realizację działań (operacji) informacyjnych lub promocyjnych. Koszty kwalifikowane to koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT)

15 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Umowa, zawierana pomiędzy ARR a beneficjentem, na podstawie której przyznawana jest pomoc, zawiera: 1) Oznaczenie przedmiotu i stron umowy. 2) Określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji. 3) Określenie wysokości pomocy. 4) Określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy. 5) Określenie warunków rozwiązania umowy. 6) Określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacana w nadmiernej wysokości.

16 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
7) zobowiązanie do: przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji, złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Agencję, stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, umożliwienia przeprowadzania kontroli procedur udzielania zamówień publicznych, związanych z realizacją operacji, złożenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji lub jej etapu, informowania centrali Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą.

17 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Koszty kwalifikowane podlegające refundacji: I. Koszty związane bezpośrednio z realizacją operacji, obejmujące koszty: reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach, promocji w punktach sprzedaży, przygotowania stoisk i materiałów reklamowych, udziału w pokazach, wystawach i targach, organizacji szkoleń i konferencji, prowadzenia serwisu internetowego, najmu powierzchni reklamowej, publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych,

18 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
II. Niezbędne do realizacji operacji koszty: 1) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych. 2) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy. III. Koszty wynagrodzenia podmiotu, któremu powierzono, na podstawie umowy, realizację części operacji.

19 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
IV. W przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów lub podmiotu, któremu powierzono, na podstawie umowy, realizację części operacji – koszty: 1) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie; 2) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy; 3) zakwaterowania – do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby;

20 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
4) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości: a) diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. b) 160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach. Wniosek o płatność zawiera: 1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców, 2) numer identyfikacyjny, 3) opis zrealizowanej operacji, uwzględniający w szczególności informacje dotyczące: a) produktów, których dotyczyła operacja; b) rodzaju i harmonogramu zadań zrealizowanych w ramach operacji; c) planu finansowego operacji; d) miejsca realizacji operacji.

22 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Do wniosku o płatność dołącza się: 1) kopie dowodów księgowych oraz innych dokumentów potwierdzających koszty poniesione na realizacje operacji albo części operacji; 2) sprawozdanie z realizacji operacji. Wypłata środków następuje w ciągu 90 dni, (na ewentualne uzupełnienie wniosku, przysługuje beneficjentowi dodatkowe 30 dni)

23 Dziękuję za uwagę Agnieszka Leszczyńska Wydział Aktywizacji Producentów Rolnych Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW ul. Wspólna Warszawa Tel


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google