Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

2 Podstawy prawne:  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3 Instytucje uczestniczące w działaniu:  MRiRW – instytucja zarządzająca  ARiMR – agencja płatnicza (wypłata środków)  ARR- Centrala podmiot wdrażający (składanie wniosków, obsługa i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji) Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

4 Celem działania jest:  Zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności,  Pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności,  Pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności,  Wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

5 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Systemy Jakości objęte pomocą I.Systemy Wspólnotowe: a)System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP- ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006; b)System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006; c)Produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 834/2007

6 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” II. Systemy Krajowe : a)Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) b)„Jakość Tradycja” (KE w czerwcu 2009r. wyraziła zgodę na wprowadzenie do PROW 2007-2013 nowego systemu jakości żywności) c)Inne systemy krajowe (obecnie o podobne wsparcie ubiega się system produkcji wołowiny „Quality Meat Program”)

7 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Beneficjenci: Grupa producentów oznaczającą organizację, mającą dobrowolną formę prawną, która łączy podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji: 1) która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych,

8 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Beneficjenci cd. 2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, 3) której członkowie wytwarzają lub - jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:

9 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, lub b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 7 ust 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, lub

10 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, lub d) integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, lub e) zgodnie ze standardami systemu „Jakość Tradycja”.

11 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Wniosek o przyznanie pomocy  Wnioski składane są w centrali Agencji w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu tj. 30 mln EURO.  Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do centrali Agencji.  Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni, przy czym są dodatkowe 30 dni na ewentualne uzupełnienia wniosku.  Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o pomoc.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następuje zawarcie umowy pomiędzy ARR a beneficjentem w ciągu 75 dni.

12 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopie: a) certyfikatu zgodności, wydanego przez upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych jednostkę certyfikującą, albo świadectwa jakości, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją

13 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” b) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 – w przypadku produktów wytworzonych w ramach rolnictwa ekologicznego, c) certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji – w przypadku produktów wytworzonych w ramach integrowanej produkcji, d) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”,

14 Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na realizację działań (operacji) informacyjnych lub promocyjnych. Koszty kwalifikowane to koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

15 Umowa, zawierana pomiędzy ARR a beneficjentem, na podstawie której przyznawana jest pomoc, zawiera: 1) Oznaczenie przedmiotu i stron umowy. 2) Określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji. 3) Określenie wysokości pomocy. 4) Określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy. 5) Określenie warunków rozwiązania umowy. 6) Określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacana w nadmiernej wysokości.

16 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” 7) zobowiązanie do : a. przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, b. udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji, c. złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Agencję, d. stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, e. umożliwienia przeprowadzania kontroli procedur udzielania zamówień publicznych, związanych z realizacją operacji, f. złożenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji lub jej etapu, g. informowania centrali Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach, h. przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, i. umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą.

17 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Koszty kwalifikowane podlegające refundacji: I. Koszty związane bezpośrednio z realizacją operacji, obejmujące koszty:  reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach,  promocji w punktach sprzedaży,  przygotowania stoisk i materiałów reklamowych,  udziału w pokazach, wystawach i targach,  organizacji szkoleń i konferencji,  prowadzenia serwisu internetowego,  najmu powierzchni reklamowej,  publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych,

18 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” II. Niezbędne do realizacji operacji koszty: 1) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych. 2) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy. III. Koszty wynagrodzenia podmiotu, któremu powierzono, na podstawie umowy, realizację części operacji.

19 IV. W przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów lub podmiotu, któremu powierzono, na podstawie umowy, realizację części operacji – koszty: 1) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie; 2) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy; 3) zakwaterowania – do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby; Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

20 4) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości: a) diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. b) 160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach. Wniosek o płatność zawiera: 1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców, 2) numer identyfikacyjny, 3) opis zrealizowanej operacji, uwzględniający w szczególności informacje dotyczące : a) produktów, których dotyczyła operacja; b) rodzaju i harmonogramu zadań zrealizowanych w ramach operacji; c) planu finansowego operacji; d) miejsca realizacji operacji.

22 Do wniosku o płatność dołącza się: 1) kopie dowodów księgowych oraz innych dokumentów potwierdzających koszty poniesione na realizacje operacji albo części operacji; 2) sprawozdanie z realizacji operacji. Wypłata środków następuje w ciągu 90 dni, (na ewentualne uzupełnienie wniosku, przysługuje beneficjentowi dodatkowe 30 dni) Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

23 Agnieszka Leszczyńska Wydział Aktywizacji Producentów Rolnych Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Tel. 022 623 14 82 e-mail: Agnieszka.Leszczynska@minrol.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google