Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Stan prac – listopad 2007 r Warszawa 25 października 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Stan prac – listopad 2007 r Warszawa 25 października 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Oś 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Stan prac – listopad 2007 r Warszawa 25 października 2007 r.

2 Działania osi 4 - Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - działanie 4.1 Wdrażanie projektów współpracy - działanie 4.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - działanie 4.3

3 Beneficjenci działań osi 4 - Leader Działanie 4.1 - Wdrażanie LSR: - beneficjenci działań osi 3 objętych osią 4, - beneficjenci tzw. „Małych projektów”: osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tym obszarze osoby prawne: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD Działania 4.2 - Wdrażanie projektów współpracy: - LGD Działania 4.3 - Funkcjonowanie LGD: - LGD

4 Budowa lokalnej grupy działania Biuro LGDOrgan decyzyjny LGDZarząd LGD obsługa wnioskówmin. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy administracja lokalna grupa działania sektor publicznysektor gospodarczysektor społeczny lokalna społeczność wiejska

5 Zgodnie z art. 15 ustawy LGD mogą działać w formie: Fundacji Stowarzyszenia Związku stowarzyszeń Stowarzyszenia – zgodnego z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW LGD musi spełniać kryteria oceny umieszczone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013.

6 Kryteria dostępu i wyboru LGD (1): LGD musi spełnić wymóg trójsektorowości zapisany w PROW 2007 -2013 tj. składać się z przedstawicieli sektora publicznego społecznego i gospodarczego ; LGD musi posiadać organ do którego kompetencji należy wybór operacji / Radę – w którego składzie co najmniej 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy;

7 Kryteria dostępu i wyboru LGD (2): LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju, obszar objęty strategią jest spójny i obejmuje tereny gmin wiejskich, miejsko wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Struktura LGD zapewnia rozdzielenie funkcji decyzyjnej od zarządczej;

8 Kryteria dostępu i wyboru LGD (3): Obszar, na którym realizowana jest strategia liczy co najmniej 10 tys. mieszkańców i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców; Na danym obszarze może działać tylko jedna LGD wybrana do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013; LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia LSR

9 Nowa forma prawna LGD Nowa forma stowarzyszenia została utworzona by LGD mogły w pełni realizować idee trójsektorowości oraz współuczestnictwa podmiotów o różnorodnych formach prawnych. Art.15 ust. 2 odnosi się tylko do nowej formy stowarzyszenia.

10 Tworzenie nowej lokalnej grupy działania: Pierwszy krok to stworzenie komitetu założycielskiego i uchwalenie statutu lokalnej grupy działania; Komitet założycielski powinien napisać protokół zebrania założycielskiego wraz z listą obecności; Wniosek o rejestrację w KRS wraz z statutem oraz protokołem powinien zostać złożony w KRS; Wniosek do KRS powinien zostać złożony w ciągu 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu; KRS powinien rozpatrzyć wniosek niezwłocznie, to znaczy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

11 „Nowe” lokalne grupy działania (1): Działają w formie stowarzyszenia – nie jest to typowa forma stowarzyszenia zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, lecz forma zmodyfikowana zgodnie z wymogami efektywnego działania LGD, przez ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW; Członkami zwyczajnymi mogą być zarówno osoby fizyczne jaki i osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego – rozszerzenie kręgu członków zwyczajnych umożliwia pełne współdziałania przedstawicieli trzech sektorów zgodnie z ideą Leadera;

12 „Nowe” lokalne grupy działania (2): Nadzór nad nowymi LGD sprawuje marszałek województwa – pozostałe lokalne grupy działania podlegają nadzorowi zgodnie z ustawami na podstawie, których zostały utworzone; Obowiązkiem LGD jest posiadać radę utworzoną zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW Mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju i określoną w statucie – regulacja ta jest odmienna od ustawy Prawo o stowarzyszeniach – gdzie możliwe było prowadzenie każdej działalności jeśli tylko służyła ona realizacji celów statutowych. Nowa LGD powinna wpisać w treść statutu rodzaje działalności (zgodnie z PKD) jakie zamierza prowadzić.

13 LGD –fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń: Mogą ubiegać się o pomoc w ramach PROW 2007 – 2013; Muszą posiadać organ decyzyjny do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji (oś 3 oraz małe projekty); Funkcja zarządcza musi być rozdzielona od funkcji decyzyjnej; W zależności od obecnego kształtu muszą dokonać odpowiednich zmian statutu zgłaszając je do KRS.

14 Fundacje: Muszą spełniać kryterium trójsektorowości – tj. muszą uczestniczyć partnerzy publiczni, społeczni i gospodarczy; Muszą posiadać organ do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji – co najmniej połowę członków tego organu muszą stanowić partnerzy społeczni i gospodarczy; Funkcje zarządcze i decyzyjne muszą być rozdzielone;

15 Fundacje – rozwiązania w ramach PROW 2007- 2013 Mogą być członkami nowego stowarzyszenia – LGD, zachowując obecną formę oraz zobowiązania wynikające ze Schematu II; Mogą ubiegać się o pomoc w dotychczasowej formie – muszą jednak zmienić statut: wprowadzić pojęcie partnera fundacji by umożliwić uczestnictwo gmin; jeśli dotychczas połączone były funkcje zarządcze i decyzyjne, należy rozdzielić te funkcje powołując organ decyzyjny do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji.

16 Fundacje Rekomendacja wejście fundacji na prawach członka w skład stowarzyszenia powołanego zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z środków EFRROW ponieważ: stowarzyszenie jest formą bardziej demokratyczną i elastyczną, wszyscy członkowie mają równe prawa, fundacja jako członek nowego stowarzyszenia ma możliwość ubiegania się o środki PROW 2007 – 2013 na realizację projektów w ramach LSR.

17 Stowarzyszenia Mogą ubiegać się o pomoc w dotychczasowej formie; Muszą zapewnić rozdzielenie funkcji decyzyjnej i zarządczej – konieczne są wiec zmiany statutu rozdzielające te funkcje; Zmieniając statut mogą dokonać szerszych zmian dostosowujących je do regulacji art. 15

18 Stowarzyszenia – dostosowanie do art. 15 Stowarzyszenie zmieniając statut może wprowadzić zmiany dostosowujące je do regulacji art. 15 – zmiany te więc dotyczyć będą: - podstawy prawnej działania LGD, - członkostwa osób fizycznych i prawnych, - nadzoru sprawowanego przez marszałka, - prowadzonej działalności gospodarczej, - powołania rady jako organu odpowiedzialnego za wybór projektów, Stowarzyszenie ze zmodyfikowanym statutem pozostaje zarejestrowane pod tym samym numerem w KRS.

19 Stowarzyszenia Rekomendacja dokonania szerszych zmian i dostosowanie statutu do wymogów art. 15 efektywne funkcjonowanie LGD w ramach PROW 2007-20013 ze względu na spełnianie przez przekształcone podmioty w pełni idei trójsektorowości oraz rozdziału funkcji decyzyjnej od zarządczej. Rozwiązanie to przyczyni się także do ujednolicenia struktur podmiotów występujących jako LGD

20 Związek stowarzyszeń Może ubiegać się o pomoc w tej samej formie, konieczne jest jednak zapewnienie trójsektorowości oraz rozdzielenie funkcji decyzyjnej od zarządczej Ze względu na regulacje ustawy Prawo o stowarzyszeniach trudne jest zapewnienie trójsektorowości (członkami zwyczajnymi są tylko osoby prawne – stowarzyszenie oraz inne osoby prawne o celach niezarobkowych, niemożliwość uczestnictwa gmin)

21 Związek stowarzyszeń – rozwiązania w ramach PROW 2007-2013 Możliwości ubiegania się o pomoc w dotychczasowej formie przy zapewnieniu trójsektorowości i rozdzielności funkcji decyzyjnej od zarządczej Wejście związku stowarzyszeń jako partnera nowego stowarzyszenia, przy zachowaniu dotychczasowej formy i obowiązków wynikających ze Schematu II, jako członek nowego stowarzyszenia związek stowarzyszeń ma możliwość ubiegania się o środki PROW 2007 – 2013 na realizację projektów w ramach LSR.

22 Rozporządzenia wdrożeniowe dla osi 4 Leader w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania i wypłaty pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania i wypłaty pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

23 Warunki wyboru LGD 1/3 1. Wszystkie gminy, których obszar jest objęty opracowaną przez nią LSR, są jej członkami i nie są członkami innych LGD,które ubiegają się o wybór do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013 W przypadku LGD będących fundacjami – są podmiotami, które zobowiązały się do współpracy z LGD w zakresie realizacji LSR (partnerami), i nie są partnerami innych LGD,które ubiegają się o wybór do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

24 Warunki wyboru LGD 2/3 2. Obszar opracowanej LSR - spójny - obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. zameldowanych mieszkańców, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. zameldowanych mieszkańców - obejmuje co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. zameldowanych mieszkańców 3. Treść LSR odpowiada zakresowi strategii i jest przedstawiona w określonej formie

25 Warunki wyboru LGD 2/3 4. Wysokość środków przewidzianych na projekty wynikające z LSR nie przekracza 42,63 euro x liczba mieszkańców z obszaru objętego LSR: - wdrażanie LSR – 33,59 euro - wdrażanie projektów współpracy – 0,81 euro - funkcjonowanie LGD – 8,23 euro 5. Na każde działanie w ramach „Wdrażania LSR”, tj. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”, należy przeznaczyć co najmniej po 10% środków z kwoty 33,59 euro x liczba mieszkańców z obszaru objętego LSR

26 Warunki wyboru LGD 3/3 6. Uzyskała co najmniej - 60 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGD - 50 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSR LGD, która nie uzyskała punktów w ramach: - oceny dotyczącej procedur oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji lub - oceny kryteriów na podstawie, których jest oceniana zgodność operacji z LSR, i kryteriów wyboru operacji przez LGD, nie może być wybrana do finansowania.

27 Procedura wyboru LGD SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA wniosek o wybór LGD + dokumenty Informacja o zmianach zastrzeżenia SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ARiMRMRiRW informacja o wyborze LGD potwierdzenie złożenia wniosku wezwanie do usunięcia braków we wniosku informacja o wyniku oceny i wyboru wskazanie terminu zawarcia umowy podpisanie umowy z LGD konferencja ogłoszenie konkursu (max dwukrotnie) formularz lista LGD rozpatrywanie wniosku uzupełnienia wybór LGD lista rankingowa LGD wybranych do realizacji LSR formularz umowy

28 Kryteria wyboru LGD będą dotyczyły oceny: 1) Potencjału organizacyjno - administracyjnego LGD: a) Struktury LGD; b) Struktury organu decyzyjnego; c) Zasad i procedur rozszerzania składu LGD; d) Szczegółowych zasad i procedur funkcjonowania LGD; e) Procedur wyboru projektów; f) Kryteriów oceny projektu przez LGD; g) Dotychczasowej działalności LGD lub partnerów tworzących LGD; h) Kwalifikacji i doświadczenia osób wchodzących w skład organu decyzyjnego.

29 Kryteria wyboru LGD cd: 2) Jakości lokalnej strategii rozwoju (LSR) w szczególności w zakresie: a) Związku i spójności przyjętych w LSR kierunków rozwoju z uwarunkowaniami lokalnymi; b) Analizy SWOT c) Celów LSR; d) Adekwatności przedstawionych przedsięwzięć w stosunku do celów LSR; e) Zintegrowanego charakteru LSR; f) Innowacyjnego charakteru proponowanych w LSR przez LGD rozwiązań i działań;

30 Kryteria wyboru LGD cd: g) Działania zaplanowane w LSR zapewniły udział partnerów lokalnych i mieszkańców w procesie przygotowania LSR; h) Działania zaplanowane w LSR zapewniają udział partnerów lokalnych i mieszkańców w procesie wdrażania/aktualizacji LSR; i) Metodologii ewaluacji własnej LGD i oceny realizacji LSR oraz na tej podstawie aktualizacji LSR; j) Budżetu wraz z harmonogramem przedsięwzięć w ramach LSR; k) Powiązania z innymi dokumentami planistycznymi i wpływu na rozwój obszaru objętego LSR.

31 W ramach Działania 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mogą być realizowane: projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,  projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 – tzw. „małe projekty”.

32 Działania Osi 3 objęte Osią 4. LEADER wdrażane są na zasadach określonych dla osi 3. z pewnymi różnicami (1): miejsce składania wniosków – LGD, którego obszar działania obejmuje miejsce zamieszkania/zameldowania lub działalności wnioskodawcy, nabór wniosków - zamknięty, ocena zgodności operacji z LSR, konkurs - wybór najlepszych operacji do finansowania (z puli wniosków zgodnych z LSR),

33 Działania Osi 3 objęte Osią 4. LEADER wdrażane są na zasadach określonych dla osi 3. z pewnymi różnicami (2): beneficjentami działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” mogą być również osoby zamieszkałe w miasteczkach gmin miejsko-wiejskich liczących od 5 do 20 tys. mieszkańców, pomoc na działanie „Odnowa i rozwój wsi” przyznawana jest wg kolejności na liście rankingowej przesłanej do SW przez LGD (SW nie tworzy listy rankingowej na bazie oceny wysokości dochodu podatkowego gminy oraz wysokości bezrobocia),

34 Działania Osi 3 objęte Osią 4. LEADER wdrażane są na zasadach określonych dla osi 3. z pewnymi różnicami (3): uprawnieni do otrzymania pomocy są tylko mieszkańcy obszarów objętych lokalną strategią rozwoju, pomoc dla beneficjentów wypłacana jest z odrębnej puli finansowej Osi 4., koszty operacji realizowanych na obszarze działania LGD granicznych, refundowane są z obszarowo odpowiednich budżetów samorządów województw.

35 Beneficjenci „małych projektów” (1) Osoby fizyczne, które: są obywatelami państwa członkowskiego UE, są pełnoletnie, zameldowane na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze;

36 Beneficjenci „małych projektów” (2) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze;

37 Beneficjenci „małych projektów” (3) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

38 Wysokość pomocy „małych projektów” 70 % kosztów kwalifikowalnych - dla wszystkich beneficjentów; (do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również rynkową wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, lecz nie więcej niż 10 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych.)

39 Zakres pomocy „małych projektów” (1) 1. Podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; (Dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.)

40 Zakres pomocy „małych projektów” (2) 2. Podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;

41 Zakres pomocy „małych projektów” (3) 3.Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

42 Zakres pomocy „małych projektów” (4) 4. Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;

43 Zakres pomocy „małych projektów” (5) 5. Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;

44 Zakres pomocy „małych projektów” (6) 6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości; odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;

45 Zakres pomocy „małych projektów” (7) 7. Rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

46 Rola LGD LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR na podstawie kryteriów określonych w LSR. Spośród wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR, w terminie 30 dni od dnia zamknięcia naboru, LGD wybiera operacje do finansowania.

47 Rola podmiotów wdrażających Oceny administracyjnej wniosków o pomoc dokonuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD: - ARiMR z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, - SW z zakresu działań „Odnowa i rozwój wsi” i tzw. „Małych projektów”. (SW nie rankinguje operacji w „Odnowie…” wg dochodu podatkowego gminy, bezrobocia, kryterium regionalnego - pomoc przyznawana będzie wg kolejności na liście operacji wybranych do finansowania przesłanej wcześniej przez LGD).

48 Działanie 4.2 – Wdrażanie projektów współpracy Pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:  zawartych w LSR  nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR opracowanej i realizowanej przez LGD

49 Działanie 4.2 – Wdrażanie projektów współpracy Pomoc na projekt współpracy może być przyznana jeżeli: jest zgodny z LSR; nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych; jest związany z: lokalną historią lub kulturą lub lokalnymi warunkami przyrodniczymi lub społeczno- gospodarczymi;

50 Działanie 4.2 – Wdrażanie projektów współpracy jest skierowany do mieszkańców obszaru objętego realizacją tych projektów lub do: właściwych władz regionalnych, lokalnych i innych władz publicznych partnerów gospodarczych i społecznych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie (organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się ochroną środowiska naturalnego i promocją równouprawnienia kobiet i mężczyzn) uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru będzie zrealizowany nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

51 Działanie 4.2 – Wdrażanie projektów współpracy Na projekt współpracy składa się:  przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu  realizacja projektu

52 Kryteria dostępu  projekt zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu  jest zgodny z LSR i przyczynia się do osiągnięcia celów LSR  przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader PROW 2007-2013 i tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera w projekcie są kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze środków osi Leader  w ramach projektu powołano koordynatora projektu

53 Projekty współpracy: 1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć; 2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich; 3) jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne;

54 Projekty współpracy cd: 4) jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszt takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

55 Kryteria wyboru dotyczą: 1) potencjału administracyjnego koniecznego do zarządzania/koordynacji projektu; 2) celów projektu; 3) zakresu projektu, w tym wykorzystania lokalnych zasobów i innowacyjnego charakteru prezentowanych rozwiązań; 4) budżetu; 5) oddziaływania projektu na środowisko lokalne.

56 Działanie 4.3 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Pomoc jest przyznawana na przedsięwzięcia które: są zgodne z LSR; nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych; będą zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

57 Zakres pomocy dotyczy:  badań nad obszarem objętym LSR  informowania o obszarze działania LGD oraz LSR  szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR  wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR  szkoleń lokalnych liderów  animowania społeczności lokalnych  kosztów bieżących LGD

58 Składanie wniosku o przyznanie pomocy Wnioski o przyznanie pomocy, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, składane są za potwierdzeniem w urzędzie marszałkowskim, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, którego ten wniosek dotyczy, Pierwszy wniosek składany jest wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR, Po pozytywnej weryfikacji wniosku samorząd województwa podpisuje z LGD umowę o przyznaniu pomocy

59 Koszty bieżące suma kosztów bieżących w okresie realizacji strategii stanowić może nie więcej niż 15% wszystkich wydatków publicznych poniesionych w ramach realizacji LSR. Rozliczane będą one na koniec realizacji operacji/realizacji strategii. jest to 15% od kwoty wydatkowanej na LSR. Oznacza to, że w przypadku gdy wydatkowana kwota na LSR będzie na koniec realizacji LSR niższa niż planowana, koszty bieżące stanowić będą 15% kwoty wydatkowanej i konieczny będzie ewentualny zwrot nadpłaconej kwoty wraz z odsetkami.

60 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Stan prac – listopad 2007 r Warszawa 25 października 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google