Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej:

2 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku ekonomia kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu ekonomisty. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
  Najważniejsze efekty kształcenia na kierunku ekonomia wynikające z zakresu wiedzy to: ­ rozumienie i identyfikacja procesów ekonomicznych oraz istniejących relacji między naukami ekonomicznymi a innymi obszarami nauk społecznych; - posiadanie pogłębionej wiedzy o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i zrozumienie metod i narzędzi właściwych dla nauk ekonomicznych, które pozwalają opisywać struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne, a także procesy i relacje służące wyjaśnianiu i interpretacji zaawansowanych badań ekonomicznych; - korzystanie z wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze społeczno-ekonomicznym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i wszelkich jej instytucjach; - posiadanie odpowiednio pogłębionej wiedzy o teoriach opisujących struktury społeczno-ekonomiczne oraz o rozwoju tych teorii.

4 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności w procesie edukacji studentów ekonomii to: - krytyczne analizowanie złożonych zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz związków zachodzących między nimi; - posiadanie umiejętności selekcji niezbędnych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomicznych oraz umiejętność prawidłowego wyciągania wniosków; - znajomość metod prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem właściwych narzędzi dla nauk ekonomicznych; samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii i polityki gospodarczej; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie ekonomii, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim.

5 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Absolwent kierunku ekonomia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu ekonomii, jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Studia stacjonarne II stopnia Program kształcenia – ekonomia
Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – ekonomia Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Wnioskowanie statystyczne w ekonomii 15 5,0 Makroekonomia 8,0 Prawo gospodarcze Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych Ekonomia menedżerska Historia myśli ekonomicznej  0 Seminarium magisterskie 105 20,0 Ekonomia matematyczna Gospodarowanie kapitałem ludzkim Rynek kapitałowy i finansowy Ekonomia międzynarodowa Więcej:

8 Specjalność Ekonomia sektora publicznego
powstała w 2008 r. z myślą o kształceniu kadr dla szeroko rozumianej gospodarki publicznej. Zajęcia na specjalności Ekonomia sektora publicznego prowadzą – co wpływa na jej specyfikę i atrakcyjność – pracownicy czterech katedr, tj.: Katedry Ekonomii, Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, Katedry Rachunkowości oraz Katedry Zarządzania Finansami. Opiekunem specjalności jest dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK.

9 Przedmiotami prowadzonymi na specjalności Ekonomia sektora publicznego są:
Nazwa przedmiotu Prowadzący Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS Dialog społeczny Dr Ewa Zysnarska 30 zaliczenie 3 Ekonomia regionalna i ekonomika środowiska naturalnego Prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski 15 egzamin Ekonomiczna analiza gospodarki publicznej Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK 5 Ekonomika bezpieczeństwa narodowego Dr Iwona Salejko-Szyszczak Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK Ekonomika zdrowia i ubezpieczenia społeczne Dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK 4 Finanse państwa i polityka budżetowa w Polsce Dr Zdzisław Markuszewski Prawo administracyjne Dr hab. Jerzy Naworski Projekty UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie Dr Mariusz Czupich Rachunkowość budżetowa Dr Maria Jankowska Samorząd terytorialny Dr Aranka Ignasiak-Szulc 2

10 Zespół wykładowców Ekonomii sektora publicznego tworzą wybitni specjaliści, prowadzący nie tylko badania naukowe w swoich dziedzinach, ale również zajmujący sie doradztwem ekonomicznym. Należą do towarzystw naukowych, stowarzyszeń zawodowych, różnych komisji i zespołów oraz utrzymują kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz z praktykami gospodarczymi.

11 Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK
Pracuje w Katedrze Ekonomii. Wykłada takie przedmioty jak: podstawy makroekonomii, makroekonomia dla zaawansowanych, historia myśli ekonomicznej, historia ekonomii w Polsce, ekonomia nierynkowa, ekonomia sektora publicznego, ekonomiczna analiza gospodarki publicznej. Prowadzi również seminaria magisterskie oraz seminarium doktorskie.

12 Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK (c.d.)
Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: teoria ekonomii (koncepcja racjonalności gospodarowania, model homo oeconomicus, model pajęczyny, krzywa Phillipsa, cykl koniunkturalny, zawodność państwa i zawodność rynku), historia myśli ekonomicznej (rozwój ekonomii akademickiej w Polsce i w Europie, ekonomia matematyczna i ekonometria, prawo gorszego pieniądza, prawo Say’a, odkrycia wielokrotne), ekonomia nierynkowa (szara strefa, ekonomia sztuki, dyskryminacja kobiet w gospodarce), transformacja systemowa (społeczne koszty przemian systemowych w Polsce, systemy ekonomiczne) oraz globalizacja. Jego dorobek obejmuje 5 książek własnych 63 artykuły naukowe oraz 13 innych publikacji. Uczestniczył w 41 konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Sekretarz Rady Naukowej oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału PTE w Toruniu), a także Towarzystwa Naukowego w Toruniu (Skarbnik TNT oraz członek Zarządu, przewodniczący Wydziału VII Ekonomii i Biznesu ).

13 Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Jest kerownikiem Katedry Ekonomii oraz pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mikroekonomicznej, historii myśli ekonomicznej oraz polityce konkurencji w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności ekonomicznej teorii firmy, teorii rynków, teorii zatrudnienia i nowej instytucjonalnej ekonomii.

14 Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (c.d.)
Jest organizatorem konferencji z cyklu Ekonomia i Prawo oraz członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Ekonomia i Prawo”. Prowadzi wykłady z mikroekonomii I, podstaw filozofii i metodologii nauk, regulacji gospodarki i polityki konkurencji, ekonomiki bezpieczeństwa narodowego, ekonomika zdrowia i ubezpieczeń społecznych, systemów opieki zdrowotnej w Europie, teorii przedsiębiorstwa, zarządzania klubem sportowym, uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych przekształceń ZOZ w spółki prawa handlowego, ekonomiki Wielkiej Brytani oraz seminaria doktorskie i magisterskie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

15 Dr Mariusz Czupich Pracuje w Katedrze Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych. Prowadzi zajęcia z ekonomii regionalnej, finansów samorządu terytorialnego, gospodarki regionalnej, projektów i funduszy Unii Europejskiej, projektów UE, projektów UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie, współczesnych problemów organizacji i zarządzania, wykorzystania funduszy unijnych, wybranych problemów międzynarodowej integracji gospodarczej, podstawowych problemów zarządzania i organizacji, współczesnych problemów zarządzania i organizacji.

16 Dr Aranka Ignasiak-Szulc
Pracuje w Katedrze Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych. DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI wykształcenie ekonomiczne i prawnicze; współpraca z władzami samorządowymi - udział w przygotowaniu planów strategicznych jednostek terytorialnych (Strategia Rozwoju M. Torunia, Strategia Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego i in.) oraz programów i strategii sektorowych (strategia rozwoju turystyki i in.);

17 Dr Aranka Ignasiak-Szulc (c.d.)
DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI (c.d.) ekspertyzy i analizy na rzecz władz lokalnych i regionalnych, a także firm doradczych; ocena wniosków o dofinansowanie ze środków UE (ministerialne listy eksperckie); przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE; koordynacja i zarządzanie projektami UE (współpraca z biznesem w zakresie inwestycji, polityki szkoleniowej, dofinansowania badań przemysłowych); pobyty studyjne w Parlamencie Europejskim i Reichstagu; prowadzenie wykładów i szkoleń w kraju i za granicą; sekretarz Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej UMK.

18 Dr Maria Jankowska Pracuje w Katedrze Rachunkowości. Jest również biegłym księgowym. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie rachunkowości finansowej, podatkowej, auditingu oraz audytu wewnętrznego. Jest współautorką dwóch książek oraz autorka kilkunastu artykułów.

19 Dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK
Pracuje w Katedrze Zarządzania Finansami. Wykłada finanse i bankowość, finanse organizacji turystycznych i sportowych, finanse przedsiębiorstw, systemy emerytalne, ubezpieczenia, ubezpieczenia w biznesie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, ekonomikę zdrowia i ubezpieczenia społeczne. Jej zainteresowania naukowe związane są z finansami przedsiębiorstw, strategiami finansowymi przedsiębiorstw, analizą finansową oraz ubezpieczeniami, a szczególną uwagę skupia na systemach emerytalnych w Polsce i na świecie oraz prowadzi seminaria doktorskie i magisterskie. .

20 Prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski
Pełni funkcję kierownika Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych. Jest cenionym znawcą polityki gospodarczej i regionalnej oraz integracji państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem 280 publikacji. Często wykłada za granicą i zasiada w radach redakcyjnych 9 periodyków naukowych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych. Działa jako ekspert w kraju i za granicą w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym. W 2004 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Daugavpils (Łotwa).

21 Dr Zdzisław Markuszewski
Pracuje w Katedrze Ekonomii oraz pełni funkcję prodziekana ds. studentów. Wykłada takie przedmioty, jak: finanse państwa i polityka budżetowa w Polsce, makroekonomia, podstawy makroekonomii, sportowy rynek pracy i współczesne problemy makroekonomiczne oraz prowadzi seminarium magisterskie. Zajmuje się transformacją systemową gospodarek, ekonomią sportu, polityką pieniężną i fiskalną oraz inflacją i procesami inflacyjnymi.

22 Dr hab. Jerzy Naworski Pracuje w Katedrze Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych. Jest jednocześnie sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu. Autor monografii na temat obowiązku zapłaty ceny w obrocie gospodarczym. Współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych. Ponadto jest współautorem ponad stu obszernych artykułów dotyczących problematyki prawa cywilnego, materialnego i procesowego oraz prawa handlowego.

23 Dr Iwona Salejko-Szyszczak
Pracuje w Katedrze Ekonomii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonomiki bezpieczeństwa narodowego, ekonomii menedżerskiej oraz mikroekonomii. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są konflikty w przedsiębiorstwach oraz przekształcenia własnościowe. Opublikowała 18 prac, uczestniczyła w 13 konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2010 r. – sekretarz Zarządu Oddziału PTE w Toruniu).

24 Dr Ewa Zysnarska Pracuje w Katedrze Ekonomii. Wykłada dialog społeczny, komunikację w działalności gospodarczej, negocjacje w biznesie oraz modele gospodarcze we współczesnym świecie. Jednocześnie pełni funkcje: (od 2002 r.) pełnomocnika Dziekana ds. akredytacji i członka Komisji Dydaktyczno-Programowej WNEiZ oraz (od 2012 r.) pełnomocnika Dziekana ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Prowadzi badania w trzech obszarach: komunikacji społecznej, negocjacji biznesowych oraz ekologicznych aspektów rozwoju gospodarczego.

25 Dr Ewa Zysnarska (c.d.) Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz w projektach Unii Europejskiej, np.: - Projekt – Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego – TNOiK Toruń, wrzesień 2011 r., warsztaty z komunikacji wewnętrznej w organizacji; - Zarządzanie apteką – zarządzanie personelem oraz umiejętności interpersonalne - Warszawa listopad 2011 oraz październik 2013,- prowadzenie warsztatów z negocjacji; - Podyplomowe Studium Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia – Szkoła Zdrowia Publicznego – WNEiZ oraz TNOiK Toruń – warsztaty z negocjacji, seminarium podyplomowe; Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia” – komunikacja interpersonalna; Studia Podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu – negocjacje w biznesie. 25

26 Sylwetka absolwenta specjalności Ekonomia sektora publicznego.
 Absolwent tej specjalności posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii, a szczególnie roli państwa w gospodarce. Absolwent będzie rozumiał istniejące zależności i proporcje między sektorem publicznym i prywatnym, znaczenia komplementarności obu sektorów, metod zwiększania skuteczności państwa w osiąganiu wyznaczonych zadań. Ponadto celem kształcenia na specjalności ekonomia sektora publicznego jest nabycie umiejętności rozgraniczenia analizy skutków różnych rodzajów polityki gospodarczej od sądów wartościujących związanych z oceną jej celowości. Ponadto będzie posiadał umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową, jak również zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, usług zdrowotnych i rynku farmakologicznego, polityki społecznej, systemów ubezpieczeń społecznych, dialogu społecznego oraz funduszy strukturalnych UE.

27 Sylwetka absolwenta specjalności Ekonomia sektora publicznego (c.d.)
Absolwent jest przygotowany do opracowywania publicznych programów w dziedzinie służby zdrowia, edukacji, obrony narodowej, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, oraz tworzenia systemów podatkowych, które powinny spełniać wymagania efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej. Dzięki rozumieniu mechanizmów funkcjonowania programów operacyjnych, potrafi dotrzeć do informacji o możliwościach uzyskiwania wsparcia z funduszy unijnych oraz przygotować wniosek o udzielenie pomocy z funduszy unijnych. Absolwent potrafi również opracować projekty oraz świadczyć usługi doradcze związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą.

28 Sylwetka absolwenta specjalności Ekonomia sektora publicznego (c.d.)
Absolwent specjalności ekonomia sektora publicznego jest wyposażony w wiedzę o charakterze na tyle uniwersalnym, iż może podjąć samodzielną działalność gospodarczą lub być zatrudnionym w zawodzie ekonomisty w każdym sektorze i dziale gospodarki w kraju i za granicą, a także w instytucjach ponadnarodowych. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi, a zatem będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji na szczeblu rządowym i samorządowym. Z uwagi na umiejętność prowadzenia badań naukowych, jest również przygotowany do ewentualnego podjęcia dalszej edukacji w ramach studiów doktoranckich.

29 Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów specjalności Ekonomia sektora publicznego są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, tzn.: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów, ministerstwa resortowe (Ministerstwo Zdrowia, Obrony Narodowej itd.) oraz podległe im jednostki (szpitale, oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostki wojskowe, zakłady penitencjarne itp.), a nawet Komisja Europejska w Brukseli oraz Parlament Europejski w Strasburgu.

30 W 2014 r. studenci specjalności Ekonomia sektora publicznego utworzyli Koło Naukowe Ekonomii Sektora Publicznego. Jego celem – zgodnie ze statutem – jest rozwijanie zainteresowań naukowych studentów. Cel ten jest rozwijany poprzez pogłębianie wiedzy jego członków, nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, sprzyjanie swobodnej wymianie poglądów naukowych, organizację konferencji i spotkań naukowych, popularyzację wiedzy oraz podejmowanie współpracy z jednostkami sektora publicznego. Funkcję prezesa Koła pełni Joanna Wysocka.

31 W imieniu całego zespołu
Drodzy Studenci! Mimo permanentnych zmian w gospodarce, sektorowi publicznemu, podobnie jak całemu państwu, nie grozi bankructwo. Co więcej, od zakończenie II wojny światowej, sektor publiczny odgrywa coraz większą rolę w życiu gospodarczym. W sektorze tym zapadają decyduje o alokacji zasobów będących w dyspozycji nie tylko sektora publicznego, ale również prywatnego. Bez udziału ekonomistów w procesie decyzyjnym zasoby te nie będą efektywnie wykorzystane. Dlatego też specjalność Ekonomia sektora publicznego jest specjalnością pasjonująca i perspektywiczną, dla ekonomistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Ponadto płace w tym sektorze są wyższe o kilkanaście procent niż w sektorze przedsiębiorstw. Wszystkich studentów, którym nie jest obojętna przyszłość gospodarki publicznej w Polsce, a tym samym dobro naszej Ojczyzny, zachęcam do wyboru tej specjalności. W imieniu całego zespołu Mirosław Bochenek


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google