Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech Mizerski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Rafał Zwoliński, Kierownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech Mizerski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Rafał Zwoliński, Kierownik."— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech Mizerski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Rafał Zwoliński, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

2  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)  Korzyści dla Wykonawców  Zasady: jawność i przejrzystość  Możliwość zatrudniania podwykonawców  Przedsiębiorcy mogą występować wspólnie jako jedno Konsorcjum  Zastosowanie środków odwoławczych na każdym etapie postępowania Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

3  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)  Minusy, o których Wykonawcy muszą pamiętać  Zatrzymanie wadium  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Rejestr nierzetelnych Wykonawców  Konsekwencje finansowe odwołań  Zmiany do umowy, wprowadzone przez Zamawiąjącego Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

4  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 25 września 2009 r. Najważniejsze postanowienia:  Zmiana art. 22. - Nowe warunki, które musi spełnić Zamawiający  Art. 24 - Wykluczenie Wykonawcy  Art. 38 - wyjaśnienie treści SIWZ /terminy, sposób/  Art. 151 a - zaliczka na poczet wykonania zamówienia Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

5  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

6

7  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r. 14 września 2009 – wydano pozwolenie na budowę Kosz inwestycji – 131 mln zł Realizacja w latach: 2010 - 2013

8  Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej.  Obiekt zlokalizowany na terenie pomiędzy ulicami Gwardii Ludowej i Swobodnej w Dąbrowie Górniczej  Złożony z obiektów kubaturowych (pawilonów) podzielonych na trzy zespoły:  część przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidzących (internat, szkoła zawodowa+ liceum, szkoła podstawowa)  część przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych (rehabilitacja + administracja, szkoła podstawowa + gimnazjum, przedszkole + rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju)  część wspólna (łącznik, zespół sportowy)  Dokumentacja projektowa obejmuje także: zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi ( m.in.: drogi, parkingi, małą architekturę, plac zabaw dla dzieci wewnątrz Ośrodka, obiekty pomocnicze) Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

9  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r. Marzec 2010 – początek prac w terenie Realizacja w latach: 2010 - 2011

10  Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria  Zakres:  Budowa ścieżek rowerowych w Parku Zielona i wokół Jeziora Pogoria – przebudowa istniejących i budowa nowych ścieżek  Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III przy ul. Malinowe Górki wraz z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem brzegu zbiornika i terenu przyległego  Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona  Budowa molo  Planowane nakłady na lata 2010 – 2011 - 25, 5 mln. PLN  Zadanie dofinansowane z EFRR Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

11  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 30 (obecnie Zespół Szkół Nr 7)  Zakres:  termomodernizacja obiektu  roboty remontowe wewnątrz obiektu  drogi, parkingi  infrastruktura sportowa (boisko wielofunkcyjne: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna z nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem na słupach).  Szacunkowa wartość zadania - ok. 18 mln PLN  Planowany termin realizacji inwestycji – styczeń 2010 r. - marzec 2012 r.  Przetarg nieograniczony Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

12 Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza ORLIKI 2010 W 2010 r. planowane wykonanie dwóch zespołów boisk w ramach ogólnopolskiego programu MOJE BOISKO – ORLIK – 2012

13  ORLIKI 2010  Zakres inwestycji w Ząbkowicach  boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m  boisko poliuretanowe o wymiarach 19,1 x 32,1 m do siatkówki i koszykówki  Wyposażenie: oświetlenie piłkochwyty, ogrodzenie, ciągi komunikacyjne, zaplecze sanitarno – szatniowe, trybuna na ok. 300 osób  W ramach zadania - wykonanie renowacji płyty boiska treningowego i zatoki postojowej  Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 2 mln PLN.  Zakres inwestycji przy ul. Tysiąclecia przy Szkole Podstawowej Nr 12  boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 55 m oraz boisko poliuretanowe o wymiarach 19 x 32 m. do siatkówki i koszykówki  II zadanie obejmuje zagospodarowanie pozostałego terenu użytkowanego przez szkołę, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego 17 x 30 m o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki i koszykówki, poliuretanowej 4-ro torowej 75 metrowej bieżni, skoczni do skoku w dal, rozbudowę parkingu wewnętrznego wraz z renowacją drogi dojazdowej do tego parkingu, renowację terenu przed wejściem głównym do szkoły i wymianę ogrodzenia.  Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 6 mln. PLN w tym wartość „Orlika” ok. 3 000 000,00 zł. Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

14  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  PARKINGI  Przebudowa drogi łączącej ul. Kosmonautów z ulicą 1000-lecia (rozbudowa miejsc postojowych )  Zakres:  budowa 24 nowych miejsc postojowych oraz przebudowę łącznika ul. Kosmonautów z ulicą 1000-lecia oraz przebudowę istniejących chodników  Rozpoczęcie robót związanych z przebudową tego układu komunikacyjnego wiosna 2010 r.  Szacunkowa wartość robót budowlanych – ok. 800.000 PLN  Zakładany termin zakończenia realizacji zadania - październik 2010 r. Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

15  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  PARKINGI  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”  Obecnie realizowane opracowanie zwiększa liczbę miejsc postojowych na terenie całego osiedla o ok.1 200 miejsc.  Rozpoczęcie robót związanych z przebudową tego układu komunikacyjnego i rozbudowa miejsc postojowych na terenie tego osiedla – wiosna 2010 r.  Szacunkowa wartość realizacji robót budowlanych ok.45 mln. PLN Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

16  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  PARKINGI  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszy i komunikacyjnych”.  Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę  Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę miejsc postojowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego ograniczonego ulicami 1000-lecia – Piłsudskiego- Morcinka – Aleja Zagłębia Dąbrowskiego  Zakres: przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego (naprawa nawierzchni jezdni, przebudowa chodników), oraz rozbudowa i przebudowa istniejących miejsc postojowych dla poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla.  Szacunkowa wartość robót budowlanych – ok. 20 mln. PLN  Planowane lata realizacji 2010 - 2012 Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

17  Najważniejsze zamówienia publiczne realizowane przez miasto Dąbrowa Górnicza  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - największa inwestycja w prawie 100 letniej historii Dąbrowy Górniczej oraz województwa śląskiego Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.  160 km kanalizacji sanitarnej  315 000 m 2 odtworzonych nawierzchni drogowych  90 km kanalizacji deszczowej  32 tłocznie i przepompownie

18  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - największa inwestycja w prawie 100 letniej historii Dąbrowy Górniczej  Cel: rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta oraz zwiększenie w Dąbrowie Górniczej ilości ścieków oczyszczonych zgodnie z polskimi i unijnymi normami.  Efekty:  zbiorczy system kanalizacji sanitarnej dla co najmniej 92% mieszkańców gminy, czyli ok. 116 tyś osób, w tym ok. 16 tyś nowopodłączonych odbiorców  skanalizowanie miasta na poziomie 95%  z sieci kanalizacji sanitarnej korzystać będą również wszystkie podmioty gospodarcze i jednostki użyteczności publicznej, zlokalizowane na terenie Gminy, w tym ok 5% nowopodłączonych zarówno w grupie podmiotów gospodarczych jak i jednostek użyteczności publicznej  Wartość projektu: prawie 638 mln PLN / I etap/  Całość inwestycji – ok. 850 mln PLN Wszystkie informacje dot. projektu: www.kanalizacja.idabrowa.pl Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

19  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza  Planowane zamówienia publiczne w 2009 i 2010 r.  Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie  Szacunkowa wartość Kontraktu W4 - ok. 143 mln PLN  Wykonanie 8 pompowni/tłoczni ścieków sanitarnych, około 31 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 16 km sieci kanalizacji deszczowej i ok. 16 km sieci wodociągowych  Planowana data ogłoszenia przetargu - II kwartał 2010 r.  Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowices  Szacunkowa wartość Kontraktu W5 – ok. 146 mln PLN  Wykonanie około 33 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych), ok. 17 km sieci kanalizacji deszczowej i ok. 20 km sieci wodociągowych.  Planowana data ogłoszenia przetargu - II kwartał 2010 r. Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

20  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza  Planowane zamówienia publiczne w 2009 i 2010 r.  Budowa tłoczni Piekło wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w dzielnicach: Piekło i Antoniów.  Szacunkowa wartość Kontraktu W2B = ok. 43 mln PLN  Planowana data ogłoszenia przetargu - III kwartał 2010 r.  Promocja podczas realizacji Projektu.  Prowadzenie działań promujących i informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza"  Szacunkowa wartość Usługi TA3 - ok. 1 mln PLN  Planowana data ogłoszenia przetargu - IV kwartał 2009 r. Seminarium warsztatowo-informacyjne Instrumenty finansowego wsparcia MSP w dobie kryzysu, Dąbrowa Górnicza, 19.11.2009 r.

21


Pobierz ppt "Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych Wojciech Mizerski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Rafał Zwoliński, Kierownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google