Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyk ł ad 7 dr Izabela Czaja. Rozdzia ł 1 Przepisy ogólne  Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zako ń czenie dzia ł alnosci gospodarczej na terytorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyk ł ad 7 dr Izabela Czaja. Rozdzia ł 1 Przepisy ogólne  Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zako ń czenie dzia ł alnosci gospodarczej na terytorium."— Zapis prezentacji:

1 Wyk ł ad 7 dr Izabela Czaja

2 Rozdzia ł 1 Przepisy ogólne  Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zako ń czenie dzia ł alnosci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. (art.1)

3  Dzia ł alno ś ci ą gospodarcz ą jest zarobkowa dzia ł alno ść wytwórcza, budowlana, handlowa, us ł ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z ł ó ż a tak ż e dzia ł alno ść zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci ą g ł y. (art.2)

4  Wy łą czone spod przepisów ustawy s ą okre ś lone obszary dzia ł alno ś ci. Przepisów ustawy nie stosuje sie do dzia ł alno ś ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz ą t, ogrodnictwa, warzywnictwa, le ś nictwa i rybactwa ś ródl ą dowego a tak ż e wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda ż y posi ł ków domowych i ś wiadczenia w gospodarstwach rolnych innych us ł ug zwi ą zanych z pobytem turystów. (art.3)

5  1. Przedsi ę biorc ą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebed ą ca osob ą prawn ą, której odr ę bna ustawa przyznaje zdolno ść prawna - wykonuj ą c ą we w ł asnym imieniu dzia ł alno ść gospodarcza.  2. Za przedsi ę biorców uznaje sie tak ż e wspólników spó ł ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia ł alno ś ci gospodarczej.

6  Ustawa definiuje równie ż poj ę cia zwi ą zane z wykonywaniem dzia ł alno ś ci gospodarczej terenie Polski.  1) organ koncesyjny - organ administracji publicznej upowa ż niony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji;  2) osoba zagraniczna:  a) osoba fizyczna maj ą ca miejsce zamieszkania za granica, nieposiad ą jaca obywatelstwa polskiego,  b) osoba prawna z siedziba za granica,  c) jednostka organizacyjna niebed ą ca osob ą prawn ą posiadaj ą ca zdolno ść prawna, z siedzib ą za granic ą ;  3) przedsi ę biorca zagraniczny - osoba zagraniczna wykonuj ą ca dzia ł alno ść gospodarcz ą za granic ą ;  4) oddzia ł - wyodr ę bniona i samodzielna organizacyjnie cze ść dzia ł alno ś ci gospodarczej, wykonywana przez przedsi ę biorc ę poza siedzib ą przedsi ę biorcy lub g ł ównym miejscem wykonywania dzia ł alno ś ci  5) dzia ł alno ść regulowana - dzia ł alno ść gospodarcza, której wykonywanie wymaga spe ł nienia szczególnych warunków, okre ś lonych przepisami prawa.

7  Ustawa gwarantuje równo ść prowadzenia dzia ł alno ś ci gospodarczej  Podejmowanie, wykonywanie i zako ń czenie dzia ł alno ś ci gospodarczej jest wolne dla ka ż dego na równych prawach, z zachowaniem warunków okre ś lonych przepisami prawa.  Organ administracji publicznej nie mo ż e żą da ć ani uzale ż ni ć swojej decyzji w sprawie podj ę cia, wykonywania lub zako ń czenia dzia ł alno ś ci gospodarczej przez zainteresowana osob ę od spe ł nienia przez ni ą dodatkowych warunków, w szczególno ś ci przed ł o ż enia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. (art.6)

8  Pa ń stwo udziela przedsi ę biorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach okre ś lonych w odr ę bnych przepisach, z poszanowaniem zasad równo ś ci i konkurencji. (art.7)  Ustawa nak ł ada na organy administracji publicznej obowi ą zki wobec sektora MSP.  Organy administracji publicznej wspieraj ą rozwój przedsi ę biorczo ś ci tworz ą c korzystne warunki do podejmowania i wykonywania dzia ł alno ś ci gospodarczej, w szczególno ś ci wspieraj ą mikroprzedsi ę biorców oraz ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorców (art.8 pkt.1)

9  1. Przedsi ę biorca mo ż e z ł o ż y ć do w ł a ś ciwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowi ą zek ś wiadczenia przez przedsi ę biorc ę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie.  2. Przedsi ę biorca nie mo ż e by ć obci ąż ony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowa ł si ę do uzyskanej interpretacji.  3. Zasady udzielania interpretacji reguluj ą odr ę bne ustawy. (art.10)  Organy administracji publicznej s ą zobowi ą zane do za ł atwiania spraw przedsi ę biorców bez zb ę dnej zw ł oki. (art.11)

10  Osoby zagraniczne z pa ń stw cz ł onkowskich Unii Europejskiej, pa ń stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale żą cych do Unii Europejskiej oraz pa ń stw nieb ę d ą cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mog ą korzysta ć ze swobody przedsi ę biorczo ś ci na podstawie umów zawartych przez te pa ń stwa ze Wspólnot ą Europejsk ą i jej pa ń stwami cz ł onkowskimi, mog ą podejmowa ć i wykonywa ć dzia ł alno ść gospodarcz ą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.  Teoretycznie polscy przedsiębiorcy maja takie same uprawnienia w innych krajach UE.

11  1. Przedsi ę biorca mo ż e podj ąć dzia ł alno ść gospodarcz ą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsi ę biorców w Krajowym Rejestrze S ą dowym albo do Ewidencji Dzia ł alno ś ci Gospodarczej, zwanej dalej „ewidencj ą ”. Spó ł ka kapita ł owa w organizacji mo ż e podj ąć dzia ł alno ść gospodarcz ą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsi ę biorców  2. Wpisowi do ewidencji podlegaj ą przedsi ę biorcy b ę d ą cy osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsi ę biorców okre ś laj ą odr ę bne przepisy. (art.4)

12  Ograniczenia w prowadzeniu dzia ł alno ś ci gospodarczej mog ą wynika ć z konieczno ś ci uzyskania zezwolenia lub koncesji.  Na zasadach okre ś lonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie dzia ł alno ś ci gospodarczej mo ż e wi ą za ć si ę dodatkowo z obowi ą zkiem uzyskania przez przedsi ę biorc ę koncesji albo wpisu do rejestru dzia ł alno ś ci regulowanej, z zastrze ż eniem art. 75.

13  1. Przedsi ę biorca wpisany do rejestru przedsi ę biorców albo ewidencji jest obowi ą zany umieszcza ć w o ś wiadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej dzia ł alno ś ci do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pos ł ugiwa ć si ę tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.  2. Obowi ą zek o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowi ą zkom okre ś lonym w przepisach szczególnych.  3. Identyfikacja przedsi ę biorcy w poszczególnych urz ę dowych rejestrach nast ę puje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

14  1. Dokonywanie lub przyjmowanie p ł atno ś ci zwi ą zanych z wykowywan ą dzia ł alno ś ci ą gospodarcz ą nast ę puje za po ś rednictwem rachunku bankowego przedsi ę biorcy w ka ż dym przypadku, gdy:  1) stron ą transakcji, z której wynika p ł atno ść jest inny przedsi ę biorca oraz  2) jednorazowa warto ść transakcji, bez wzgl ę du na liczb ę wynikaj ą cych z niej p ł atno ś ci przekracza równowarto ść 15 000 euro przeliczonych na z ł ote wed ł ug ś redniego kursu walut obcych og ł aszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesi ą ca poprzedzaj ą cego miesi ą c w którym dokonano transakcji.

15  2. Przedsi ę biorca b ę d ą cy cz ł onkiem spó ł dzielczej kasy oszcz ę dno ś ciowo kredytowej mo ż e realizowa ć obowi ą zek okre ś lony w ust. 1 za po ś rednictwem rachunku w tej spo ́ł dzielczej kasie oszcz ę dnosciowo- kredytowej.  3. Przedsie ̨ biorca wykonuj ą cy dzia ł alnosc gospodarcz ą w zakresie wykonywania i po ś rednictwa w realizowaniu przekazów pieni ęż nych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pozn. zm.1)).

16  1. Ewidencj ę prowadzi gmina w ł a ś ciwa dla miejsca zamieszkania przedsi ę biorcy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz ą dowej Miejscem zamieszkania jest miejscowo ść, w której przebywa przedsi ę biorca z zamiarem sta ł ego pobytu.  3. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.  4. Ewidencj ę prowadzi si ę w systemie informatycznym.

17  1. Ewidencja jest jawna.  2. Ka ż dy ma prawo dost ę pu do danych zawartych w ewidencji i do przegl ą dania akt ewidencyjnych przedsi ę biorcy wpisanego do ewidencji.  3. Domniemywa si ę, ż e dane wpisane do ewidencji s ą prawdziwe. Je ż eli dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zg ł oszeniem przedsi ę biorcy lub bez tego zg ł oszenia, przedsi ę biorca ten nie mo ż e zas ł ania ć si ę wobec osoby trzeciej dzia ł aj ą cej w dobrej wierze zarzutem, ż e dane te nie s ą prawdziwe, je ż eli zaniedba ł wyst ą pi ć niezw ł ocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupe ł nienie lub wykre ś lenie wpisu.

18  1. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba ż e przepis szczególny przewiduje wpis z urz ę du  2.Wpisem do ewidencji jest równie ż wykre ś lenie albo zmiana wpisu.

19  1. Wniosek o wpis do ewidencji sk ł ada si ę na formularzu zgodnym z okre ś lonym wzorem urz ę dowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1. Sk ł adaj ą c wniosek, wnioskodawca uiszcza op ł at ę.  2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:  1) firm ę przedsi ę biorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;  3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do dor ę cze ń przedsi ę biorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana dzia ł alno ść gospodarcza, a je ż eli przedsi ę biorca wykonuje dzia ł alno ść poza miejscem zamieszkania - adres g ł ównego miejsca wykonywania dzia ł alno ś ci i oddzia ł u, je ż eli zosta ł utworzony;  4) okre ś lenie przedmiotu wykonywanej dzia ł alno ś ci gospodarczej, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Dzia ł alno ś ci (PKD);  5) informacje o istnieniu lub ustaniu ma łż e ń skiej wspólno ś ci maj ą tkowej  6) informacje o umowie spó ł ki cywilnej, je ż eli taka zosta ł a zawarta;  7) dane sta ł ego pe ł nomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsi ę biorcy, o ile przedsi ę biorca udzieli ł takiego pe ł nomocnictwa. (art.27)

20  3. Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub jest nieop ł acony, organ ewidencyjny niezw ł ocznie wzywa do uzupe ł nienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  4. W przypadku gdy przedsi ę biorca nie posiada numeru PESEL, sk ł ada do akt ewidencyjnych po ś wiadczon ą przez upowa ż nionego pracownika urz ę du gminy kopi ę paszportu albo innego dokumentu potwierdzaj ą cego jego to ż samo ść i obywatelstwo.  5. Wniosek o wpis do ewidencji mo ż e by ć wys ł any listem poleconym. W tym przypadku w ł asnor ę czno ść podpisu wnioskodawcy powinna by ć po ś wiadczona przez notariusza.

21  1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega op ł acie w wysoko ś ci 100 z ł otych, a je ż eli wniosek dotyczy zmiany wpisu op ł ata wynosi 50 z ł otych. Pobrane op ł aty stanowi ą dochód bud ż etu gminy prowadz ą cej ewidencj ę  2. Wniosek o wykre ś lenie wpisu jest zwolniony z op ł at.  3. Rada gminy mo ż e okre ś li ć ni ż sze stawki op ł aty albo wprowadzi ć zwolnienie od op ł at, uwzgl ę dniaj ą c w szczególno ś ci rodzaj wykonywanej dzia ł alno ś ci

22  1. Przedsi ę biorca jest obowi ą zany z ł o ż y ć wniosek o:  1) zmian ę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 27 ust. 2, powsta ł ej po dniu dokonania wpisu do ewidencji;  2) wykre ś lenie - w terminie 7 dni od dnia trwa ł ego zaprzestania wykonywania dzia ł alno ś ci gospodarczej.

23  1. Wniosek o wpis do ewidencji mo ż e by ć z ł o ż ony w formie elektronicznej. Wniosek sk ł adany w formie elektronicznej powinien zawiera ć dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze urz ę dowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz powinien by ć opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym za pomoc ą wa ż nego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. (art. 40 )  1. Ka ż dy ma prawo otrzyma ć za ś wiadczenie o tre ś ci wpisu w ewidencji lub informacj ę o wpisie.  2. Za ś wiadczenia wydaj ą oraz udzielaj ą pisemnych informacji oddzia ł y, o których mowa w art. 41 ust. 1.

24  Przedsi ę biorca podejmuj ą cy dzia ł alno ść wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsi ę biorców albo do ewidencji mo ż e z ł o ż y ć wniosek zawieraj ą cy żą danie  1) wpisu do krajowego rejestru urz ę dowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);  2) zg ł oszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p ł atników;  3) zg ł oszenia p ł atnika sk ł adek lub zg ł oszenia do ubezpiecze ń spo ł ecznych lub ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpiecze ń spo ł ecznych.

25 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia ł alno ś ci gospodarczej w zakresie:  1) poszukiwania lub rozpoznawania z ł ó ż kopalin, wydobywania kopalin ze z ł ó ż bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk ł adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;  2) wytwarzania i obrotu materia ł ami wybuchowymi, broni ą i amunicj ą oraz wyrobami i technologi ą o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;  3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy ł ania, dystrybucji i obrotu paliwami i energi ą  4) ochrony osób i mienia;  5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;  6) przewozów lotniczych. (art. 46. )

26  2. Szczegó ł owy zakres i warunki wykonywania dzia ł alno ś ci gospodarczej podlegaj ą cej koncesjonowaniu okre ś laj ą przepisy odr ę bnych ustaw.  3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach dzia ł alno ś ci gospodarczej maj ą cych szczególne znaczenie ze wzgl ę du na bezpiecze ń stwo pa ń stwa lub obywateli albo inny wa ż ny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy dzia ł alno ść ta nie mo ż e by ć wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru dzia ł alno ś ci regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.

27  1. Je ż eli przepisy odr ę bnych ustaw nie stanowi ą inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofni ę cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu nale ż y do ministra w ł a ś ciwego ze wzgl ę du na przedmiot dzia ł alno ś ci gospodarczej wymagaj ą cej uzyskania koncesji.  2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofni ę cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku nast ę puje w drodze decyzji.  3. Koncesji udziela si ę na czas oznaczony, nie krótszy ni ż 5 lat i nie d ł u ż szy ni ż 50 lat, chyba ż e przedsi ę biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. (Art. 47)

28  1. Organ koncesyjny mo ż e okre ś li ć w koncesji, w granicach przepisów odr ę bnych ustaw, szczególne warunki wykonywania dzia ł alno ś ci gospodarczej obj ę tej koncesj ą  2. Organ koncesyjny jest obowi ą zany przekaza ć ka ż demu zainteresowanemu przedsi ę biorcy szczegó ł ow ą informacj ę o warunkach, o których mowa w ust. 1, niezw ł ocznie po wszcz ę ciu post ę powania w sprawie udzielenia koncesji.  3. Organ koncesyjny przekazuje przedsi ę biorcom, którzy z ł o ż yli oferty, pisemn ą informacj ę o wyniku przetargu, niezw ł ocznie po jego rozstrzygni ę ciu oraz:  1) zwraca wadium przedsi ę biorcom, których oferty nie zosta ł y wybrane;  2) zalicza wadium na poczet op ł aty przedsi ę biorcom, których oferty zosta ł y wybrane.  4. Organ koncesyjny udziela koncesji przedsi ę biorcom, których oferty zosta ł y wybrane.  W sprawach nieuregulowanych w przepisach, art. 47-61 stosuje si ę przepisy odr ę bnych ustaw reguluj ą cych dzia ł alno ść podlegaj ą c ą koncesjonowaniu. (art. 48)

29  1. Je ż eli przepis odr ę bnej ustawy stanowi, ż e dany rodzaj dzia ł alno ś ci jest dzia ł alno ś ci ą regulowan ą w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsi ę biorca mo ż e wykonywa ć t ę dzia ł alno ść, je ż eli spe ł nia szczególne warunki okre ś lone przepisami tej odr ę bnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze dzia ł alno ś ci regulowanej, z zastrze ż eniem art. 75.  2. Wpis do rejestru dzia ł alno ś ci regulowanej podlega op ł acie skarbowej, chyba ż e przepisy odr ę bne stanowi ą inaczej.

30  Rejestr dzia ł alno ś ci regulowanej jest jawny. Ka ż dy ma prawo dost ę pu do zawartych w nim danych za po ś rednictwem organu, który prowadzi rejestr. (art.66)  Spe ł nianie przez przedsi ę biorc ę warunków wymaganych do wykonywania dzia ł alno ś ci regulowanej podlega kontroli, w szczególno ś ci przez organ prowadz ą cy rejestr danej dzia ł alno ś ci (art.70)

31  1) ustawy z dnia 26 pa ź dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze ź wo ś ci i przeciwdzia ł aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pozn. zm.3));  2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak ł adach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);  3) ustawy z dnia 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z pozn. zm.4));  4) ustawy z dnia 13 wrze ś nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z pozn. zm.5));  5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia ł aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485);  6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pozn. zm.6)) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;  7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);  7a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó ł kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);  8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667);  9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;  10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z pozn. zm.7));  11) ustawy z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gie ł dach towarowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z pozn. zm.8));  12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z pozn. zm.9));  13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63, poz. 636, z pozn. zm.10));  14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);

32  15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76, poz. 811, z pozn. zm.11)) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego;  16) (uchylony);  17) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pozn. zm.12));  18) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z pozn. zm.13));  19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo ł ówstwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574);  20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112, z pozn. zm.14));  21) ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p ł atniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);  22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia ł alnosci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);  23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o po ś rednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr  25) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623);  26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546);  27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o do ś wiadczeniach na zwierz ę tach (Dz.U. Nr 33, poz. 289).  28) w art. 19a ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460).

33  2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zg ł oszenia wymaga wykonywanie dzia ł alno ś ci zwi ą zanej z nara ż eniem na dzia ł anie promieniowania jonizuj ą cego okre ś lonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689).  2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie okre ś lonym w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494).  3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie dzia ł alno ś ci gospodarczej w zakresie okre ś lonym w przepisach:  1) ustawy z dnia 6 wrze ś nia 2001 r. o transporcie drogowym;  2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789, z pozn. zm.15)).  4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu p ł atno ś ci lub systemu rozrachunku papierów warto ś ciowych w zakresie okre ś lonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczno ś ci rozrachunku w systemach p ł atno ś ci i systemach rozrachunku papierów warto ś ciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. Nr 123, poz. 1351, z pozn. zm.16)).  5. Organy zezwalaj ą ce udzielaj ą ce licencji i udzielaj ą ce zgody oraz wszelkie warunki wykonywania dzia ł alno ś ci obj ę tej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a tak ż e zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwole ń licencji i zgód okre ś laj ą przepisy ustaw, o których mowa w ust. 1-4.

34   Organy administracji publicznej kontroluj ą przedsi ę biorców na zasadach okre ś lonych w niniejszej ustawie. W razie powzi ę cia wiadomo ś ci o wykonywaniu dzia ł alno ś ci gospodarczej nie-  zgodnie z przepisami ustawy, a tak ż e w razie stwierdzenia: zagro ż enia ż ycia lub zdrowia, niebezpiecze ń stwa powstania szkód maj ą tkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia ś rodowiska w wyniku wykonywania tej dzia ł alno ś ci wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezw ł ocznie zawiadamia w ł a ś ciwe organy administracji publicznej.

35  Czynno ś ci kontrolne mog ą by ć wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji s ł u ż bowej upowa ż niaj ą cej do wykonywania takich czynno ś ci oraz po dor ę czeniu upowa ż nienia do przeprowadzenia kontroli dzia ł alno ś ci przedsi ę biorcy chyba ż e przepisy szczególne przewiduj ą mo ż liwo ść przeprowadzenia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upowa ż nienie dor ę cza si ę przedsi ę biorcy w terminie okre ś lonym w tych przepisach.

36  Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsi ę biorcy w jednym roku kalendarzowym nie mo ż e przekracza ć  1) w odniesieniu do przedsi ę biorców o których mowa w rozdziale 7 - 4 tygodni;  2) w odniesieniu do pozosta ł ych przedsi ę biorców - 8 tygodni.

37  1. Dla wykonywania dzia ł alno ś ci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi ę biorcy zagraniczni mog ą na zasadzie wzajemno ś ci o ile ratyfikowane umowy mi ę dzynarodowe nie stanowi ą inaczej, tworzy ć oddzia ł y z siedzib ą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddzia ł ami”.  2. Do tworzenia oddzia ł ów przez przedsi ę biorców zagranicznych z pa ń stw cz ł onkowskich Unii Europejskiej, pa ń stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale żą cych do Unii Europejskiej oraz pa ń stw niebe ̨ da ̨ cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mog ą korzysta ć ze swobody przedsi ę biorczo ś ci na podstawie umów zawartych przez te pa ń stwa ze Wspólnot ą Europejsk ą i jej pa ń stwami cz ł onkowskimi, przepis art. 13 ust. 1 stosuje sie ̨ odpowiednio. (Art. 85)

38  Pa ń stwo stwarza, z poszanowaniem zasad równo ś ci i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsi ę biorców, ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorców w szczególno ś ci przez:  1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjaj ą cych rozwojowi mikroprzedsi ę biorców ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorców w tym dotycz ą cych dost ę pu do ś rodków finansowych pochodz ą cych z kredytów i po ż yczek oraz por ę cze ń kredytowych;  2) wspieranie instytucji umo ż liwiaj ą cych finansowanie dzia ł alno ś ci gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rz ą dowych  3) wyrównywanie warunków wykonywania dzia ł alno ś ci gospodarczej ze wzgl ę du na obci ąż enia publicznoprawne;  4) u ł atwianie dost ę pu do informacji, szkole ń oraz doradztwa;  5) wspieranie instytucji i organizacji dzia ł aj ą cych na rzecz przedsi ę biorców  6) promowanie wspó ł pracy mikroprzedsie ̨ biorców, ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorców z innymi przedsi ę biorcami polskimi i zagranicznymi. (art.103)

39  1) zatrudnia ł ś redniorocznie mniej ni ż 10 pracowników oraz  2) osi ą gn ął roczny obrót netto ze sprzeda ż y towarów, wyrobów i us ł ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj ą cy równowarto ś ci w z ł otych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz ą dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy ł y równowarto ś ci w z ł otych 2 milionów euro.

40  1) zatrudnia ł ś redniorocznie mniej ni ż 50 pracowników oraz  2) osi ą gn ął roczny obrót netto ze sprzeda ż y towarów, wyrobów i us ł ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaja ̨ cy równowarto ś ci w z ł otych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz ą dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy ł y równowarto ś ci w z ł otych 10 milionów euro.

41  1) zatrudnia ł ś redniorocznie mniej ni ż 250 pracowników oraz  2) osi ą gn ął roczny obrót netto ze sprzeda ż y towarów, wyrobów i us ł ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaja ̨ cy równowarto ś ci w z ł otych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz ą dzonego na koniec jedne go z tych lat nie przekroczy ł y równowarto ś ci w z ł otych 43 milionów euro.

42  Wyra ż one w euro wielko ś ci o których mowa w art. 104-106, przelicza si ę na z ł ote wed ł ug ś redniego kursu og ł aszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do okre ś lenia statusu przedsi ę biorcy  1. Ś rednioroczne zatrudnienie okre ś la si ę w przeliczeniu na pe ł ne etaty.  2. Przy obliczaniu ś redniorocznego zatrudnienia nie uwzgl ę dnia si ę pracowników przebywaj ą cych na urlopach macierzy ń skich i wychowawczych, a tak ż e zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  3. W przypadku przedsi ę biorcy dzia ł aj ą cego krócej ni ż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzeda ż y towarów, wyrobów i us ł ug oraz operacji finansowych, a tak ż e ś rednioroczne zatrudnienie oszacowuje si ę na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsi ę biorc ę  4. (Uchylony).

43  1. Przedsi ę biorca wnioskuj ą cy o udzielenie pomocy publicznej sk ł ada o ś wiadczenie przed organem udzielaj ą cym pomocy, ż e spe ł nia przes ł anki okre ś lone w za łą czniku I do rozporz ą dzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pa ń stwa dla ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporz ą dzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.Urz. WE L 63 z 28.02.2004).  2. O ś wiadczenie ma form ę pisemn ą chyba ż e przepisy odr ę bne stanowi ą inaczej.  3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiaj ą uprawnieniom organu udzielaj ą cego pomocy do kontroli stanu faktycznego u przedsi ę biorcy  4. Wyra ż one w euro wielko ś ci o których mowa w za łą czniku I do rozporz ą dzenia okre ś lonego w ust. 1, przelicza si ę na z ł ote wed ł ug ś redniego kursu og ł aszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do okre ś lenia statusu przedsi ę biorcy (art. 110)


Pobierz ppt "Wyk ł ad 7 dr Izabela Czaja. Rozdzia ł 1 Przepisy ogólne  Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zako ń czenie dzia ł alnosci gospodarczej na terytorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google