Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZYWA SZTUCZNE. CO TO SĄ,,TWORZYWA SZTUCZNE`` Tworzywa sztuczne – materia ł y sk ł adaj ą ce si ę z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZYWA SZTUCZNE. CO TO SĄ,,TWORZYWA SZTUCZNE`` Tworzywa sztuczne – materia ł y sk ł adaj ą ce si ę z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie."— Zapis prezentacji:

1 TWORZYWA SZTUCZNE

2 CO TO SĄ,,TWORZYWA SZTUCZNE`` Tworzywa sztuczne – materia ł y sk ł adaj ą ce si ę z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez cz ł owieka i niewyst ę puj ą cych w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikuj ą cych takich jak np. nape ł niacze proszkowe lub w ł ókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, ś rodki antystatyczne, ś rodki spieniaj ą ce, barwniki itp. Termin "tworzywa sztuczne" funkcjonuje obok niepoprawnych cz ę sto stosowanych ż argonowych okre ś le ń takich jak: plastik lub plastyk. Najbardziej poprawnym terminem obejmuj ą cym wszystkie materia ł y zawieraj ą ce jako g ł ówny sk ł adnik polimer, bez rozró ż niania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest okre ś lenie "tworzywa polimerowe". Tworzywa sztuczne – materia ł y sk ł adaj ą ce si ę z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez cz ł owieka i niewyst ę puj ą cych w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikuj ą cych takich jak np. nape ł niacze proszkowe lub w ł ókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, ś rodki antystatyczne, ś rodki spieniaj ą ce, barwniki itp. Termin "tworzywa sztuczne" funkcjonuje obok niepoprawnych cz ę sto stosowanych ż argonowych okre ś le ń takich jak: plastik lub plastyk. Najbardziej poprawnym terminem obejmuj ą cym wszystkie materia ł y zawieraj ą ce jako g ł ówny sk ł adnik polimer, bez rozró ż niania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest okre ś lenie "tworzywa polimerowe". Tworzywa polimerowe stanowi ą osobn ą grup ę materia ł ów obok materia ł ów ceramicznych, metali i ich stopów oraz drewna, które, ze wzgl ę du na budow ę cz ą steczek celulozy, równie ż nale ż y zaliczy ć do naturalnych materia ł ów polimerowych. Tworzywa polimerowe stanowi ą osobn ą grup ę materia ł ów obok materia ł ów ceramicznych, metali i ich stopów oraz drewna, które, ze wzgl ę du na budow ę cz ą steczek celulozy, równie ż nale ż y zaliczy ć do naturalnych materia ł ów polimerowych. Zaletami tworzyw polimerowych s ą : ma ł a g ę sto ść, odporno ść na korozj ę oraz ł atwo ść przetwórstwa (niskie koszty wykonywania du ż ych serii gotowych wyrobów w porównaniu do innych grup materia ł ów). Ta ostatnia cecha g ł ównie zadecydowa ł a o wielkim rozwoju przemys ł u tworzyw polimerowych w XX wieku i ich obecn ą wielk ą powszechno ś ci ą w ż yciu codziennym cz ł owieka Zaletami tworzyw polimerowych s ą : ma ł a g ę sto ść, odporno ść na korozj ę oraz ł atwo ść przetwórstwa (niskie koszty wykonywania du ż ych serii gotowych wyrobów w porównaniu do innych grup materia ł ów). Ta ostatnia cecha g ł ównie zadecydowa ł a o wielkim rozwoju przemys ł u tworzyw polimerowych w XX wieku i ich obecn ą wielk ą powszechno ś ci ą w ż yciu codziennym cz ł owieka

3 WADY TWORZYW POLIMEROWYTCH Wadami tworzyw polimerowych s ą : ma ł a odporno ść na wysokie temperatury i mniejsze w ł a ś ciwo ś ci mechaniczne (np. twardo ść, podatno ść na pe ł zanie) w porównaniu do np. metali lub ceramiki. Pomimo ż e w ł a ś ciwo ś ci mechaniczne wi ę kszo ś ci tworzyw polimerowych s ą mniejsze w stosunku do metali, to w ł ókna z niektórych tworzyw polimerowych (np. aromatyczne poliamidy - Kevlar) mog ą wykazywa ć wi ę ksz ą wytrzyma ł o ść na rozci ą ganie (powy ż ej 3500 MPa) nawet w stosunku do wysokogatunkowych stali. Podobnie bardzo wysok ą wytrzyma ł o ś ci ą charakteryzuj ą si ę kompozyty polimerowe. Wadami tworzyw polimerowych s ą : ma ł a odporno ść na wysokie temperatury i mniejsze w ł a ś ciwo ś ci mechaniczne (np. twardo ść, podatno ść na pe ł zanie) w porównaniu do np. metali lub ceramiki. Pomimo ż e w ł a ś ciwo ś ci mechaniczne wi ę kszo ś ci tworzyw polimerowych s ą mniejsze w stosunku do metali, to w ł ókna z niektórych tworzyw polimerowych (np. aromatyczne poliamidy - Kevlar) mog ą wykazywa ć wi ę ksz ą wytrzyma ł o ść na rozci ą ganie (powy ż ej 3500 MPa) nawet w stosunku do wysokogatunkowych stali. Podobnie bardzo wysok ą wytrzyma ł o ś ci ą charakteryzuj ą si ę kompozyty polimerowe. Do wad tworzyw polimerowych zalicza si ę bardzo d ł ugi czas rozk ł adu, je ś li cz ł owiek dokonuje za ś miecania nimi ś rodowiska naturalnego, czy te ż podczas sk ł adowania ich na sk ł adowiskach odpadów. Tymczasem tworzywa polimerowe stanowi ą doskona ł e materia ł y wtórne do ponownego przerobu w technologiach recyklingu, gdzie na samym ko ń cu powinny one ko ń czy ć "swoje ż ycie" jako materia ł opa ł owy, ze wzgl ę du na wysok ą warto ść opa ł ow ą, cz ę sto porównywaln ą do w ę gla. Pomimo zaawansowanych technologii w spalarniach odpadów, które eliminuj ą emisj ę szkodliwych zwi ą zków do ś rodowiska, wci ąż obserwuje si ę wysoki opór spo ł eczny podczas wyboru lokalizacji spalarni odpadów. Spalanie tworzyw polimerowych w gospodarstwach domowych jest zabronione, gdy ż, m.in. ze wzgl ę du na za nisk ą temperatur ę spalania, mo ż e powodowa ć to emisj ę do atmosfery silnie truj ą cych zwi ą zków. Do wad tworzyw polimerowych zalicza si ę bardzo d ł ugi czas rozk ł adu, je ś li cz ł owiek dokonuje za ś miecania nimi ś rodowiska naturalnego, czy te ż podczas sk ł adowania ich na sk ł adowiskach odpadów. Tymczasem tworzywa polimerowe stanowi ą doskona ł e materia ł y wtórne do ponownego przerobu w technologiach recyklingu, gdzie na samym ko ń cu powinny one ko ń czy ć "swoje ż ycie" jako materia ł opa ł owy, ze wzgl ę du na wysok ą warto ść opa ł ow ą, cz ę sto porównywaln ą do w ę gla. Pomimo zaawansowanych technologii w spalarniach odpadów, które eliminuj ą emisj ę szkodliwych zwi ą zków do ś rodowiska, wci ąż obserwuje si ę wysoki opór spo ł eczny podczas wyboru lokalizacji spalarni odpadów. Spalanie tworzyw polimerowych w gospodarstwach domowych jest zabronione, gdy ż, m.in. ze wzgl ę du na za nisk ą temperatur ę spalania, mo ż e powodowa ć to emisj ę do atmosfery silnie truj ą cych zwi ą zków. W latach 1988 - 2010 ś wiatowa roczna produkcja wzros ł a z 75 mln do 245 mln ton. Zaobserwowano, ż e drobne odpady tworzyw sztucznych unosz ą si ę na powierzchni pó ł nocnego Oceanu Atlantyckiego i pó ł nocnego Oceanu Spokojnego. W latach 1988 - 2010 nie zaobserwowano wzrostu ilo ś ci tych odpadów. Badania na Morzu Sargassowym sugeruj ą, ż e morskie mikroorganizmy s ą zdolne do rozk ł adania tworzyw sztucznych W latach 1988 - 2010 ś wiatowa roczna produkcja wzros ł a z 75 mln do 245 mln ton. Zaobserwowano, ż e drobne odpady tworzyw sztucznych unosz ą si ę na powierzchni pó ł nocnego Oceanu Atlantyckiego i pó ł nocnego Oceanu Spokojnego. W latach 1988 - 2010 nie zaobserwowano wzrostu ilo ś ci tych odpadów. Badania na Morzu Sargassowym sugeruj ą, ż e morskie mikroorganizmy s ą zdolne do rozk ł adania tworzyw sztucznych

4

5 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYMI TWORZYWAMI SZTUCZNYMI SĄ MIEDZY INNYMI :  nylon  polietylen  teflon  polichlorek winylu  polipropylen  polistyren

6 NYLON - s ą to bezbarwne lub kremowe, w ł óknotwórcze, elastyczne, wytrzyma ł e mechanicznie, odporne na dzia ł anie czynników chemicznych, oprócz kwasów, st ęż onych zasad i utleniaczy. S ą stosowane do wyrobu w ł ókien, folii, artyku ł ów gospodarstwa domowego, cz ęś ci maszyn, pow ł ok elektroizolacyjnych - s ą to bezbarwne lub kremowe, w ł óknotwórcze, elastyczne, wytrzyma ł e mechanicznie, odporne na dzia ł anie czynników chemicznych, oprócz kwasów, st ęż onych zasad i utleniaczy. S ą stosowane do wyrobu w ł ókien, folii, artyku ł ów gospodarstwa domowego, cz ęś ci maszyn, pow ł ok elektroizolacyjnych

7 PRZYKŁAD NYLONU

8 POLIETYLEN -"t ł usty" w dotyku, gi ę tki, bezbarwny lub mlecznobia ł y, topliwy w temperaturze oko ł o 60°C, palny, produkt polimeryzacji etylenu, odporny na dzia ł anie niskich temperatur, st ęż onych kwasów i zasad oraz wi ę kszo ś ci rozpuszczalników organicznych, z wyj ą tkiem t ł uszczów i w ę glowodorów. Stosuje si ę go do wyrobu folii opakowaniowych, artyku ł ów gospodarstwa domowego, poje mników, butelek zabawek, rur, pow ł ok kablowych, itp

9 PRZYKŁAD POLIETYLENU

10 cechuje go wyj ą tkowa odporno ść chemiczna i cieplna, doskona ł e w ł a ś ciwo ś ci ś lizgowe, dobre w ł a ś ciwo ś ci mechaniczne i dielektryczne, niepalno ść. Zastosowanie: do wyrobu urz ą dze ń i aparatury chemicznej, w elektronice i elektrotechnice, w przemy ś le maszynowym, samochodowym, papierniczym, w ł ókienniczym. cechuje go wyj ą tkowa odporno ść chemiczna i cieplna, doskona ł e w ł a ś ciwo ś ci ś lizgowe, dobre w ł a ś ciwo ś ci mechaniczne i dielektryczne, niepalno ść. Zastosowanie: do wyrobu urz ą dze ń i aparatury chemicznej, w elektronice i elektrotechnice, w przemy ś le maszynowym, samochodowym, papierniczym, w ł ókienniczym.

11 PRZYKŁAD TEFLONU

12 produkt polimeryzacji chlorku winylu (chloroetenu). Czysty PVC jest twardy, niepalny, odporny na dzia ł anie rozcie ń czonych kwasów i zasad, alkoholi, benzyny, rozpuszcza si ę w wielu rozpuszczalnikach organicznych, ma dobre w ł a ś ciwo ś ci dielektryczne, ma łą odporno ść ciepln ą, ulega rozk ł adowi pod wp ł ywem ciep ł a i ś wiat ł a. Znajduje zastosowanie w produkcji rur, armatury sanitarnej, elementów budowlanych, przyborów kre ś larskich, opakowa ń, uszczelek, wyk ł adzin pod ł ogowych i tapicerskich, pow ł ok ochronnych, folii ubraniowych i galanteryjnych, sztucznej skóry, cewników, drenów.

13 PRZYKŁAD POLICHLORKU WINYLU:

14 POLIPROPYLEN jest tworzywem otrzymywanym poprzez polimeryzacj ę propenu. Jest to bia ł o ż ó ł tawa, przejrzysta masa, twarda, o bardzo dobrych w ł a ś ciwo ś ciach mechanicznych i dielektrycznych, odporna na dzia ł anie czynników chemicznych. Polipropylen jest palny, ma do ść dobr ą odporno ść ciepln ą (do ok. 130°C). Ma zastosowanie w produkcji elementów, os ł on i obudów maszyn, wyk ł adzin, opakowa ń, pojemników na chemikalia, rur, folii, w ł ókien, itp. jest tworzywem otrzymywanym poprzez polimeryzacj ę propenu. Jest to bia ł o ż ó ł tawa, przejrzysta masa, twarda, o bardzo dobrych w ł a ś ciwo ś ciach mechanicznych i dielektrycznych, odporna na dzia ł anie czynników chemicznych. Polipropylen jest palny, ma do ść dobr ą odporno ść ciepln ą (do ok. 130°C). Ma zastosowanie w produkcji elementów, os ł on i obudów maszyn, wyk ł adzin, opakowa ń, pojemników na chemikalia, rur, folii, w ł ókien, itp.

15 PRZYKŁAD POLIPROPYLENU :

16 POLISTYREN Produkt polimeryzacji styrenu, bezbarwne, przezroczyste cia ł o sta ł e, kruche, odporne na dzia ł anie kwasów (z wyj ą tkiem kwasu azotowego HNO3), zasad, alkoholi, olejów, rozpuszcza si ę w w ę glowodorach aromatycznych, ma dobre w ł a ś ciwo ś ci dielektryczne, ma łą odporno ść ciepln ą, jest palny. Zastosowanie: do wyrobu materia ł ów elektroizolacyjnych, cz ęś ci samochodów, rowerów, lodówek, naczy ń, pojemników, zabawek, galanterii. Z polistyrenu mo ż na otrzyma ć styropian - doskona ł y, lekki materia ł izolacyjny

17 PRZYKŁADY POLISTYRENU :

18 ŚWIATOWY POPYT NA TWORZYWA SZTUCZNE:

19 PODZIA Ł TWORZYW SZTUCZNYCH ZE WZGL Ę DU NA FIZYKOCHEMICZNE W Ł ASNO Ś CI PRZETWÓRCZE:  Tworzywa termoplastyczne - uplastyczniaj ą ce ("topi ą ce") si ę pod wp ł ywem temperatury np. polietylen, polipropylen, poli(chlorek winylu) itp.  Tworzywa reaktywne - ulegaj ą ce reakcji chemicznej sieciowania np. ż ywice epoksydowe, ż ywice poliestrowe, kauczuk

20 ZE WZGL Ę DU NA ZASTOSOWANIE:  konstrukcyjne,  elastoplastyczne,  porowate,  pow ł okotwórcze,  adhezyjne,  w ł óknotwórcze,  specjalne (wymieniacze jonowe, polimery biomedyczne itp).

21 PRZETWÓRSTWO I OBRÓBKA Przetwórstwem tworzyw sztucznych nazywa si ę proces formowania z nich wyrobów. Do podstawowych technik stosowanych w przetwórstwie zalicza si ę :  wyt ł aczanie  wtryskiwanie  prasowanie o t ł oczenie o przet ł aczanie o formowanie p ł yt  walcowanie i kalandrowanie  odlewanie

22 MASZYNA DO PRZETWORU TWORZYW SZTUCZNYCH:

23 OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH: OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH:

24

25 PRACA WYKONANA W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO „CHEMIA W NASZYM ŻYCIU” TRUMIEJKI 2014  Michał Lewandowski  Dawid Jakubiak  Mateusz Martynowski  Artur Kurpiewski  Patryk Ostrowski  Paulina Gajewska  Patrycja Rogozińska  Opiekun: p.Aneta Lizińska


Pobierz ppt "TWORZYWA SZTUCZNE. CO TO SĄ,,TWORZYWA SZTUCZNE`` Tworzywa sztuczne – materia ł y sk ł adaj ą ce si ę z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google