Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Józefa hr. Skarbka w Woli Skarbkowej www. spwolaskarbkowa.osieciny.pl tel. (0-54)2650024.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Józefa hr. Skarbka w Woli Skarbkowej www. spwolaskarbkowa.osieciny.pl tel. (0-54)2650024."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Józefa hr. Skarbka w Woli Skarbkowej www. spwolaskarbkowa.osieciny.pl tel. (0-54)2650024

2 Systemowe działania szkoły podnoszące efekty kształcenia

3 SZKOŁA Organ prowadzący KPCEN we Włocławku Organ nadzorujący PPP w Radziejowie CEE we Włocławku Biblioteka Pedagogiczna we Włocławku Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach Współpraca szkoły z instytucjami Szkoły inne

4 Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 1.Szkolna analiza i interpretacja wyników sprawdzianu. 2. Systemowe działania szkoły przygotowujące uczniów do sprawdzianu. 3. Budowa programu poprawy efektywności kształcenia. uzyskanie uprawnień nauczyciela egzaminatora (język polski, matematyka).

5 Współpraca z rodzicami 1. Opracowanie harmonogramu indywidualnych spotkań z rodzicami. 3. Systematyczne przedstawianie rodzicom wyników badań poziomu wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne postępy dziecka w nauce. 2. Zapoznanie z obowiązującymi standardami wymagań na sprawdzianie w klasie VI.

6 Współpraca z uczniami 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi standardami wymagań po klasie VI. 2. Zapisywanie przy tematach lekcyjnych z każdego przedmiotu standardu realizowanego na danej jednostce lekcyjnej. 3. Comiesięczne przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji. 4. Zapoznanie uczniów z wynikami comiesięcznych sprawdzianów.

7 Zadania dla Rady Pedagogicznej 1. Dokonanie wnikliwej analizy sprawdzianu w zakresie poszczególnych standardów wymagań. 3. Opracowanie przez nauczyciela każdego przedmiotu najskuteczniejszych sposobów doskonalących najsłabiej opanowane przez ucznia umiejętności (określenie umiejętności - wskazanie metod, form, zasad, pomocy dydaktycznych). 2. Opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.

8 5. Zapoznanie rodziców i uczniów z wynikami sprawdzianów. 4. Dokonywanie przez zespół nauczycieli comiesięcznej analizy ilościowo - jakościowej sprawdzianów.

9 Zadania dyrektora w ramach nadzoru. 1.Hospitacje kontrolno - oceniające i diagnozujące pod kątem opanowania przez uczniów najsłabiej opanowanych umiejętności. 2. Kontrola stopnia realizacji zadań ujętych w programie poprawy efektywności kształcenia. 3. Comiesięczne monitorowanie postępów uczniów klasy VI.

10 Efekty 1. Udział uczniów w kołach zainteresowań. 3. Udział uczniów w konkursach. 4. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 5. Uczestnictwo w wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych. 2. Pomoc uczniom z dysfunkcjami w zajęciach specjalistycznych.

11 Sukcesy klasy Konkursy na szczeblu gminnym i powiatowym I miejsce - 14 II miejsce - 13 III miejsce - 5

12 Zestawienia liczbowe 1. Hospitacje lekcji - 16 2. Badania poziomu wiedzy - 9 3. Spotkania indywidualne wychowawcy z rodzicami - 47 4. Zebrania ogólne z rodzicami - 25

13 5. Wycieczki 1 – 3-dniowe - 28 6. Wyjazdy do teatru - 7 7. Wyjazdy do kina - 5 8. Wyjazdy do muzeum - 12

14 Dziękujemy


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Józefa hr. Skarbka w Woli Skarbkowej www. spwolaskarbkowa.osieciny.pl tel. (0-54)2650024."

Podobne prezentacje


Reklamy Google