Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa"— Zapis prezentacji:

1 Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa
LKP PCz - Horizon spotkanie informacyjne Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa Dominika Raróg-Ośliźlok Częstochowa

2 Horizon2020 HORIZON 2020 FP 7 CIP EIT

3 70,2 51,3 3,6 0,3 Budżet 2007-2013 (mld €) HORIZON2020 2014-2020
(mld € w cenach z 2011) 7. Program Ramowy (FP7) 51,3 70,2 Program Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 3,6 Europejski Instytut Technologiczny (EIT) 0,3

4 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle
3 Filary Horizon2020 Doskonała baza naukowa 21,6 mld € Wiodąca pozycja w przemyśle 15,04 mld € Wyzwania społeczne 26,24 mld €

5 Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany
HORIZON2020 VAT Zawsze niekwalifikowalny Kwalifikowany jeżeli jednostka nie może go odzyskać Dofinansowanie KE Zależne od rodzaju instytucji i rodzaju działań w projekcie 100 % Projekty innowacyjne (close to market) - 70% (100% dla non profit) Koszty pośrednie Zależne od rodzaju jednostki, typu projektu, możliwe rzeczywiste 25% „Time to grant” nawet 12 miesięcy do 8 miesięcy Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach. Dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty EUR rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz projektu stosuje się limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie EUR przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy.

6 Finansowanie projektów
Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle Projekty badawczo-innowacyjne 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC Projekty innowacyjne (close to market) 70% dofinansowania (non-profit 100%) Akcje wspierające i koordynujące min. 1 jednostka z MC lub AC Inne: Pre-commercial procurement (PCP), public procurement of innovative solutions, nagrody

7 Zasady finansowe Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle/ERC
Rzeczywiste koszty Personel – właściciele SME stawki ryczałtowe godziny produktywne – wybór między liczbą ustaloną przez KE lub zwyczajowo stosowane, karty czasu pracy Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Ryczałt

8 Kto może brać udział? MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne
Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Z krajów: MC, AC, kandydujące, kraje trzecie.

9 Industrial Leadership
7. Program Ramowy Horizon 2020 Industrial Leadership Cooperation Współpraca Ideas Pomysły People Ludzie Capacities Możliwości Euratom JRC Societal challenges Excellent Science JRC Euratom programme

10 7. Program Ramowy Horizon 2020 Cooperation Societal challenges Zdrowie
Transport (w tym aeronautyka) Środowisko (w tym zmiany) Nauki społeczno-ekonomiczne Bezpieczeństwo Energia Żywność, rolnictwo i biotechnologia Societal challenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Bezpieczna, czysta i wydajna energia Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna

11 Industrial leadership
7. Program Ramowy Horizon 2020 Cooperation Żywność, rolnictwo i biotechnologia ICT Nanonauki, nanotechnologie i nowe technologie produkcji Przestrzeń kosmiczna Industrial leadership Biotechnologia Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: ICT Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: wsparcie technologii wspomagających Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: przestrzeń kosmiczna

12 CIP Horizon 2020 COSME Enterpreneurship & Innovation Programme (EIP)
Wiodąca pozycja w przemyśle Innowacje Intelligent Energy Europe (IEE) Wyzwania społeczne Information Communication Technologies - Policy Support Programme (ICT-PSP) Doskonała baza naukowa

13 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle
Horizon2020 Wyzwania społeczne Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marie Skłodowskiej-Curie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Technologie wspomagające i przemysłowe , Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa JRC EIT Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Partnerstwa Art.187 Partnerstwa Art.185 EURATOM

14 Doskonała baza naukowa
European Research Council (ERC) - 11,58 mld € Future and Emerging Technologies (FET) – 2,38 mld € Granty Marii Skłodowskiej-Curie – 5,45 mld € Infrastruktury badawcze – 2,2 mld €

15 European Research Council
Grant Dla kogo? Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant Starting grants dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie Do 2 mln Consolidator grants dla osób od 7 do 12 lat po doktoracie Do 2,75 mln Advanced grants dla doświadczonych badaczy niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do

16 Future and Emerging Technologies (FET)
FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i technologicznych – nowych pomysłów na technologie przyszłości. Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków wymienionych w konkursie: 1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy; 2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie; 3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii; 4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji; 5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu; 6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu.

17 Future and Emerging Technologies (FET)
FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując podejście „top-down”. W ramach programu pracy na lata przewidziano realizację następujących inicjatyw: Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu itp. Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw: neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych. Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do rozwiązywania problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT. FET Flagships – dwa 10-letnie projekty: Graphene - Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/

18 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Infrastruktury badawcze
Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery Early stage researchers (ITN) Experienced researchers Exchange of staff (RISE) Infrastruktury badawcze Zapewnienie naukowcom dostępu do światowej klasy infrastruktury badawczej(w tym e-infrastruktury)

19 Wiodąca pozycja w przemyśle
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe) – 11,99 mld€ Dostęp do finansowania ryzyka – 2,51 mld € Innowacje w MŚP – 0,54 mld €

20 Poziom gotowości technologicznej TRL
Poziom 1 Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska Poziom 2 Określono koncepcję technologii Poziom 3 Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie Poziom 4 Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych Poziom 5 Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego Poziom 6 Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Poziom 7 Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych Poziom 8 Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii Poziom 9 Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową Badania podstawowe Badania technologiczne Demonstracja produktu Produkcja na warunkach komercyjnych

21 Instrumenty finansowe
Dostęp do finansowania ryzyka Instrumenty finansowe 7PR/CIP Horizon2020 RSFF RSI GIF-1 Pożyczki na działalność R&I Pożyczki dla SMEs & Small Midcaps na działalność R&I – EIF, banki pośredniczące Instrumenty kapitałowe dla działań R&I

22 Innowacje w MŚP Eurostars2 Dowolny temat, projekty innowacyjne
Przynajmniej 3 instytucje (w tym przynajmniej 1 MŚP zajmujące się R&D) Zasady krajowe (NCBR) Zarządzany przez EUREKa

23 Nowy instrument dedykowany MŚP
Skierowany do MŚP, które: Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym, Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne innowacyjne pomysły. Cele wsparcia projektów: Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach, marketingu itp. Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu, wysoki zwrot z inwestycji.

24 Nowy instrument dedykowany MŚP
Faza I Koncepcja i ocena wykonalności Wstępny biznes plan OCENA OCENA Faza II Właściwy projekt Wniosek bezpośrednio do fazy II Faza III Komercjalizacja

25 Nowy instrument dedykowany MŚP
Wsparcie w 3 fazach: Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2; Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja – składany jest biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron) miesięcy, 1-3 mln EUR dofinansowania, Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6). Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom Faza 3: Komercjalizacja – wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania – brak bezpośredniego wsparcia finansowego. Tylko 1 wniosek/rok/firmę.

26 Leadership in enabling and industrial technologies
Zakres/temat Budżet 2014 mln Budżet 2015 Leadership in enabling and industrial technologies ICT 45 ICT /2015 Open Disruptive Innovation Scheme NMP NMP /2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 21,8 23,8 BIOTEC /2015 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitivness and sustainability 3,8 2,4 SPACE SME-SPACE /2015 SME instrument 8,5 8,75 HEALTH PHC /2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 66,1 FOOD SFS /2015 Resource-efficient eco-innovative food production and processing 9 17 BG /2015 Supporting SMEs efforts for the development- deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 3 5

27 Zakres/temat Budżet 2014 mln Budżet 2015 33,95 37,26 35,87 38,96 17 19
ENERGY SIE /2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy systems 33,95 37,26 TRANSPORT IT /2015 Small business innovation research for Transport 35,87 38,96 CLIMATE SC /2015 Boosting the potential of small business for eco-innovation and sustainable supply of raw materials 17 19 Europe in a changing world INSO Innovative mobile e-government applications by SMEs 4 INSO SME business model innovation 11 Secure societies DRS /2015 Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 7 7,4

28 Wyzwania społeczne 1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 6,61 mld 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3,41 mld 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5,24 mld 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5,6 mld 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 2,72 mld 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1,16 mld 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1,15 mld

29 2 cele szczegółowe Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału (Spreading excellence and widening participation) – wyrównywanie różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Budżet: 0,722 mld € Nauka z udziałem i dla społeczeństwa (Science for and with Society) – gender, nauczanie nauk ścisłych; Budżet: 0,409 mld €

30 Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału
Teaming – tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów doskonałości w gorzej rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich; Twinning – łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny naukowej w instytucji słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej dwoma instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie nauki; ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i wykorzystania potencjału danej jednostki; A Policy Support Facility – wsparcie dla projektowania, wprowadzenia i ewaluacji narodowych/regionalnych polityk badawczych; Wsparcie dostępu do międzynarodowych sieci dla doskonałych naukowców i innowatorów, którzy dotychczas w pełni nie uczestniczyli w europejskich i międzynarodowych sieciach, w tym COST.

31 Nauka z udziałem i dla społeczeństwa (Science with and for Society)
Główne zagadnienia: Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru kariery naukowej; Kwestie równości płci w dziedzinie badań i innowacji; Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych; Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji; Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

32 Partnerstwa publiczno-prywatne i publiczno-publiczne w HORIZON2020

33 LKP PCz - Horizon 2020 - spotkanie informacyjne
Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł) JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187) 1,215 mld + 3,6 mld 1,8 mld 2,25 mld 0,7 mld 1 mld 2,8 mld 1,725 mld Finansowanie JTI (EUR) Horizon ,44 mld Przemysł i inne źródła 9,875 mld Contractual public-private partnerships Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet, Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing FET Flagships SESAR (art. 187) KICs

34 LKP PCz - Horizon 2020 - spotkanie informacyjne
Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC) Art. 185 Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives JPIs) ERA-NET+. Europejskie Platformy Technologiczne. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne. EIT

35 LKP PCz - Horizon 2020 - spotkanie informacyjne
Art. 185 Wspólna implementacja narodowych programów badawczych: The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP 2) The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) Supporting research-performing small and medium-sized enterprises - Eurostars 2 The Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL)

36 Joint Programming Initiatives (JPIs) Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym
Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND) Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) A Healthy Diet for a Healthy Life Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU) More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human Health Water Challenges for a Changing World Healthy and Productive Seas and Oceans

37 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne:
Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować projektów. Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and Healthy Ageing),

38 Europejski Instytut Technologiczny (EIT): 2,4 mld € na finansowanie istniejących Węzłów Wiedzy i Innowacji (KIC) i stworzenie 5 nowych: 1.Healthy Living, 2.Raw Materials (w 2014); 3.Food, 4. Manufacturing (w 2016) 5. Urban Mobility (w 2018)

39 Participant Portal

40

41


Pobierz ppt "Horyzont 2020 – struktura, zasady uczestnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google