Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO SPADKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO SPADKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO SPADKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA
Anna Kamińska radca prawny

2 CO OMÓWIMY? def. spadku niegodność spadkobiercy dziedziczenie ustawowe
testament (zasady, nieważność, odwołanie, formy, zapis i polecenie) zachowek przyjęcie i odrzucenie spadku stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

3 SPADEK prawa i obowiązki majątkowe zmarłego Nie należą do spadku:
(małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym) Nie należą do spadku: prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

4 Spadek – c.d. Do długów spadkowych należą także:
koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek, obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń i inne obowiązki. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

5 Niegodność spadkobiercy
ustalana w sądzie, jeżeli spadkobierca: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo przeszkodził mu w tym umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

6 Niegodność – c.d. może żądać każdy, kto ma w tym interes
w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku nie może być uznany za niegodnego ten, komu spadkodawca przebaczył

7 DZIEDZICZENIE USTAWOWE
I grupa: dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (nie przy separacji!) dziedziczą oni w częściach równych, ale małżonek nie może dostać mniej niż 1/4 całości jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych; odpowiednio – dalsi zstępni

8 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
Wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia: jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione wyłączenie następuje na mocy orzeczenia sądu może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem termin: sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku

9 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
II grupa: (w braku zstępnych spadkodawcy) małżonek i rodzice udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku (jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku)

10 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
III grupa: (w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy) cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku

11 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy

12 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
IV grupa: (w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa) cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych jeżeli któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, a w razie ich braku - udział spadkowy, który by im przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych

13 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
V grupa: (w braku małżonka spadkodawcy i krewnych) spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku

14 Dziedziczenie ustawowe – c.d.
VI grupa: (w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka) spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu + przepisy dot. przysposobienia (adopcji)

15 Testament jedyny sposób rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci
może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych można sporządzić tylko osobiście

16 Nieważność testamentu
Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Na ww. okoliczności nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

17 Odwołanie testamentu Sposoby odwołania:
sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie testamentu w zamiarze odwołania go lub pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność, dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

18 Forma testamentu – testamenty zwykłe
testament pisemny - napisany w całości (!) pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą (brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów) testament notarialny - sporządzony w formie aktu notarialnego (50 zł, a jeśli testament zawiera zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie – 150 zł, a z zapisem windyk. – 200 zł)

19 Testamenty zwykłe – c.d. 3) testament allograficzny (urzędowy) – spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego (spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia; protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków; protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę i wszystkie ww. osoby; jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu; osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić takiego testamentu)

20 Testamenty szczególne
testament ustny obawa rychłej śmierci albo niemożliwość zachowania zwykłej formy spadkodawca oświadcza ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków treść testamentu musi być spisana przez świadka lub osobę trzecią przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpisują spadkodawca i co najmniej dwaj świadkowie jeśli powyższe nie miało miejsca: treść testamentu można w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem; jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków

21 Testamenty szczególne – c.d.
2) testament podróżny przed dowódcą statku lub jego zastępcą, dwaj świadkowie Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

22 Kto nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu?
1)   osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych 2)   osoba niewidoma, głucha lub niema 3)   osoba nieumiejąca czytać i pisać 4) osoba niewładająca językiem, w którym sporządzany jest testament 5)   osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania + osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia (jeśli jest świadkiem, to nieważne jest postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie lub jej małżonkowi (…), chyba że z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści – wówczas nieważny jest cały testament)

23 ZAPIS I POLECENIE – MOŻLIWE POSTANOWIENIA TESTAMENTOWE
Zapis zwykły Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).

24 Zapis zwykły – c.d. jeśli spadkobierca nie zaznaczył inaczej, zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej zapisobierca obciążony dalszym zapisem może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia otrzymanych praw zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu

25 Zapis windykacyjny W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości; zbywalne prawo majątkowe; przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

26 Polecenie Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. jeżeli polecenie zostało nałożone na zapisobiercę, a osoba ta nie chce lub nie może być zapisobiercą, spadkobierca zwolniony od obowiązku wykonania zapisu powinien w braku odmiennej woli spadkodawcy polecenie wykonać wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy

27 ZACHOWEK kiedy?: gdy jest testament
komu?: zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy ile?: jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału

28 Zachowek – c.d. jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku

29 Zachowek – c.d. Wydziedziczenie
Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

30 Wydziedziczenie – c.d. Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści testamentu. Spadkodawca nie może wydziedziczyć kogoś, komu przebaczył. Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę.

31 PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU
Spadkobierca może: przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku; ograniczenie to odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi), spadek odrzucić.

32 Przyjęcie i odrzucenie spadku – c.d.
oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania brak oświadczenia w ww. terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza) jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem (50,00 zł) lub przed notariuszem (50,00 zł)

33 STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
1) sądowe stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę koszty: opłata stała za wniosek 50 zł 2) notarialny akt poświadczenia dziedziczenia koszty: 50 zł (z zapisem wind. 100 zł) zł za sporządzenie protokołu

34 DZIAŁ SPADKU 1) na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego) 2) na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców koszty: 500/300 zł, a dział połączony ze zniesieniem współwłasności: 1000/600 zł

35 Czas na pytania…

36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PRAWO SPADKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google