Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat II Zielona Góra, 15.05.2014 r.. Plakaty z poprzednich warsztatów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat II Zielona Góra, 15.05.2014 r.. Plakaty z poprzednich warsztatów."— Zapis prezentacji:

1 Warsztat II Zielona Góra, 15.05.2014 r.

2 Plakaty z poprzednich warsztatów

3 Co ciekawego wydarzyło się ostatnio? (ciekawe zdarzenie, spotkanie, przeczytana książka, film, koncert itp.) Praca w grupach międzyszkolnych U R N

4 WARSZTAT II 9:30 – 11:00 Powitanie, przypomnienie i sprawozdanie 11:00 – 11:15 Przerwa 11:55 – 1 2 : 3 0 Planowanie Programu Współpracy – cz. 1 1 2 : 3 0 – 13: 0 0 Obiad 13: 0 0 – 15:00 Planowanie Programu Współpracy – cz. 2 15:00 – 15:15 Przerwa 15:00 – 16:30 Prezentacja programów, zaplanowanie działań konsultacyjno-informacyjno-rzeczniczych. Podsumowanie

5 Cele warsztatów Opracowanie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli na okres co najmniej dwóch lat (2 x rok szkolny) – pierwszy rok plan szczegółowy, drugi rok plan ramowy (w Programie zostanie określony cel współpracy, jej obszary oraz poszczególne działania – projekty). Opracowanie listy pomysłów na konsultacje Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy.

6 KONTRAKT Jesteśmy aktywni Jesteśmy partnerami Mówimy w swoim imieniu – komunikat JA Słuchamy siebie nawzajem (każdy pomysł jest wysłuchany, każdy głos jest tak samo ważny U, R, N) Szanujemy się nawzajem Prawo STOP, prawo własnego określenia granic Zachowujemy poufność ……………………………………………………………………………

7 Zasady Współpracy w szkole Prezentacja wypracowanych/konsultowanych w szkołach Zasad Współpracy (2) Z iloma przedstawicielami każdej z grup (uczniami, rodzicami i nauczycielami) się spotkali; W jaki sposób rozmawiali? Jakie były formy pracy? Jakie było zaangażowanie osób spoza 6-cio osobowego zespołu? KARTA WNIOSKÓW dla szkoły

8 Prezentacja „ zadania domowego” (po 3 osoby z zespołu U, R, N – ustalenie partnerskiego sposobu prezentacji) 1. Realizacja wspólnego działania. (należy uwzględnić sposób konsultacji, udział U, R, N) Czy były stosowane Zasady Współpracy? Co się udało, co się nie udało, z jakiej przyczyny? Co byśmy zmienili na przyszłość? KARTA WNIOSKÓW

9 Przerwa 11.00-11.15

10 Prezentacja pomysłów na działania 3. BANK pomysłów na działania do SPAW Omówienie…

11 Standardy Szkoły Współpracy 1. Uczniowie i rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. 2. We wszystkich możliwych sytuacjach w szkole stosowane są metody edukacyjne sprzyjające współpracy. 3. Szkoła inicjuje i wspiera działania uczniów, którzy podejmują aktywność społeczną i obywatelską na rzecz swojej społeczności lokalnej i szerszych. 4. Organizacja przestrzeni wewnątrz budynku szkoły i wokół niej sprzyja współpracy. 5. Szkoła współpracuje z osobami oraz instytucjami ze swojego otoczenia. 6. Komunikacja sprzyja porozumieniu. 7. Współpraca jest planowana i systematyczna. Określanie standardów w działaniach Banku Pomysłów (cyfry)

12 Standardy Szkoły Współpracy Podział na 3 zespoły U, R, N Co dla Was oznacza każdy standard? Prezentacja

13 Wskaźniki realizacji standardu Po czym poznamy, że standard jest realizowany w szkole ? GRUPY SZKOLNE

14 Godzina 13.00 Zapraszamy na obiad

15 Bank pomysłów na działania - obszary III obszary pracy szkoły: O rganizacja pracy szkoły: np.. tworzenie reguł szkolnych, wybór sposobów codziennego funkcjonowania placówki (przerwy, akcje, imprezy wycieczki, konkursy), udział w decyzjach dot. finansów,. D ydaktyka/wychowanie: wpływ na najważniejsze zadanie szkoły - dobór treści i metod pracy, zasady oceniania. P rzestrzeń szkoły: urządzenie sal, korytarzy, szatni powinno sprzyjać współpracy, rozmowie i zaufaniu. ( określanie obszarów działań w zespołach szkolnych – dopisywanie literek)

16 Wybranie działań na 1 rok w grupach szkolnych U, N, R KRYTERIA działań: Ważne Atrakcyjne Konkretne Realne (możliwe do realizacji) Odpowiadają na potrzeby U, R, N; wynikają z debat, wymarzonej szkoły itp Uwzględnione są 3 obszary życia szkoły (organizacja, dydaktyka i wychowanie, przestrzeń) Realizowane są standardy Szkoły Współpracy Wprowadzają trwałą zmianę w zakresie współpracy (narada w zespołach U,R,N; każdy zespół wybiera 1 działanie z jednego obszaru, a następnie przydział zadań dla zespołów U, R, N )

17 Planowanie działań wybranych na I rok (6 grup) NAZWA DZIAŁANIA Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) Kto to zrobi? – poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele Do kiedy trzeba to zrobić?

18 SPAW Wybieranie z banku/Ustalanie działań na I i II rok

19 Szkolny Program Aktywnej Współpracy SPAW ELEMENTY: 1. Nazwa dokumentu wraz ze zdefiniowanym okresem planowania; 2. Skład zespołu przygotowującego dokument; 3. Cele SPAW – operacyjne; 4. Zasady współpracy; 5. Działania w poszczególnych obszarach: organizacja pracy szkoły; dydaktyka i wychowanie; przestrzeń szkoły. 6. Szczegółowy opis działań realizowanych w pierwszym roku.

20 Działania Logika projektowa: problem- cel – działanie - rezultat

21 CEL Cel to odpowiedź na problem. Cel główny projektu to pożądany stan w przyszłości, po zakończeniu realizacji projektu. Jak sytuacja będzie wyglądała po zakończeniu realizacji projektu? O ile będzie lepsza? Cel charakteryzuje sytuację pożądaną na miarę sił i możliwości wykonawcy, w stosunku do danej grupy, w konkretnych okolicznościach. Może to oznaczać, że będzie to „tylko” sytuacja trochę lepsza od obecnej. Musi być konkretny, dostosowany do potrzeb i okoliczności, mierzalny i weryfikowalny, realny (osiągalny), określony w czasie. ( SMART) „Przeprowadzenie szkolenia”, „zorganizowanie doradztwa”, „objęcie wsparciem…” itp. – to są działania, a nie cele. Cele szczegółowe prowadzą do osiągnięcia celu głównego.

22 Przykładowe zapisy CELE SZCZEGÓŁOWE: Wzmocnienie współpracy U,R,N poprzez: uczestnictwo w procesach decyzyjnych dot. szkoły; stosowanie metod pracy uczących współpracy, pracy zespołowej; współdziałanie ze środowiskiem lokalnym; integrację U, R, N stworzenie systemów i procedur komunikacji, równości głosów; organizację przestrzeni szkoły sprzyjającej uczeniu się i budowaniu więzi; planowanie, realizację, monitorowanie i ewaluację programu współpracy. CO? KTO? JAK? KIEDY?

23 Ustalenie planu prezentacji i konsultacji SPAW 1. Generowanie pomysłów w zespołach szkolnych. 2. Opracowanie planu prezentacji/konsultacji. 3. Opracowanie strony graficznej prezentacji i konsultacji ( plakat, scenografia, organizacji przestrzeni itp.).

24 Prezentacja Dyskusja i wnioski:

25 Pomoc trenera - opiekuna Maria Furtak m.furtak@odn.zgora.pl tel. 601 800830


Pobierz ppt "Warsztat II Zielona Góra, 15.05.2014 r.. Plakaty z poprzednich warsztatów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google