Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Rezultaty i efekty realizacji PO KL

2  Zakres prezentacji: MJWPU: instytucja wdrażająca środki unijne na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: statystyka Rezultaty i efekty realizacji RPO WM : ile i na co? RPO WM- Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Sierpecki w RPO WM Program Operacyjny Kapitał Ludzki : statystyka Rezultaty i efekty realizacji PO KL : ile i na co? PO KL : Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Sierpecki w PO KL Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 2

3 Zadania: IOK ocena wniosków polityka informacyjna i szkoleniowa zawieranie umów o dofinansowanie wypłata środków kontrola projektów Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3 RPO WM: projektów 7,36 mld PLN dofinansowania 4,95 mld PLN wypłacono RPO WM: projektów 7,36 mld PLN dofinansowania 4,95 mld PLN wypłacono PO KL: projektów 2,89 mld PLN dofinansowania 2,54 mld PLN wypłacono PO KL: projektów 2,89 mld PLN dofinansowania 2,54 mld PLN wypłacono Siedziba główna: Warszawa, Jagiellońska 74 Oddziały: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce Adres strony : MJWPU: Instytucja Wdrażająca na lata

4 MJWPU: Instytucja Wdrażająca środki unijne na lata Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 4. MJWPU 236 naborów 32 tys. ocenionych wniosków zawarte umowy Czynności konsultacji osobistych 143 tys. konsultacji telef.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych mld 95,58% mld wypłacono

6 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 6 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Na co? - przygotowanie terenów inwestycyjnych; - promocję gospodarczą; - rozwój przedsiębiorstw; - wprowadzenie e-usług, - budowę nowych i modernizacja i dróg; - inwestycje w instalacje wod-kanaliz. - inwestycje w transport miejski, - inwestycje w termomodernizacje; - ochronę powietrza, energię odnawialną; - rozwój kultury i turystyki; - poprawę warunków kształcenia; - modernizację placówek medycznych; - inwestycje w infrastrukturę społeczną.

7 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 7 Przedsiębiorczość, B+R, współpraca nauka- gospodarka: 1230 projektów – wsparcie 2 mld zł Informatyzacja, e-usługi, internet szerokopasmowy: 276Projektów – wsparcie 814 mln zł Infrastruktura drogowa, transport publiczny: 222 projekty- wsparcie 2, 3 mld zł Środowisko, energetyka,: 152 projekty – wsparcie 738 mln zł Transport miejski 10 projektów – wsparcie 64,3 mln zł Kultura, rewitalizacja, turystyka 199 projektów – wsparcie 837 mln zł Inwestycje z ZOZY, DPS-y 56 projektów – wsparcie 345 mln zł Infrastruktura edukacyjna 60 projektów – wsparcie 325 mln zł

8 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 453,5 mln € wartość dodatkowych inwestycji wykreowanych dzięki wsparciu w MŚP 118 mln € wzrost nakładów na działalność B+RT w dofinansowanych przedsiębiorstwach 353 projekty z zakresu B+RT 210 bezpośrednio utworzonych nowych etatów badawczych 44 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 8

9 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 385 projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP ha wspartych terenów inwestycyjnych 160 nowych inwestycji na przygotowanych terenach 293 przedsiębiorstwa objętych wsparciem w zakresie innowacji nowych lub udoskonalonych produktów/usług innowacji wprowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa 163 przedsiębiorstwa wsparte w zakresie eksportu podpisanych kontraktów handlowych Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 9

10 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego 525 uruchomionych PIAP 135 jednostek publicznych uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług 59 szkół uzyskało możliwość dostępu do Internetu 200 firm uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 10

11 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytet Priorytet III - Regionalny system transportowy 96,14 km nowych dróg km zmodernizowanych dróg 211 sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” 95 mln euro/rok oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 11

12 Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 422 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów 25,5 tys. osób przyłączonych do sieci wodociągowej 51,4 tys. osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 33 projekty z zakresu energii odnawialnej 36 projektów w zakresie elektroenergetyki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 12 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

13 Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5,2 mln osób korzystających z taboru miejskiego 20 ha poddanych rewitalizacji Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 13 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

14 Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 88 nowoutworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa 502 bezpośrednio utworzone nowe etaty Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 14 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

15 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 14 zmodernizowanych szpitali, przychodni 29 szt. specjalistycznego medycznego sprzętu 631 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 137 placówek edukacyjnych objętych wsparciem Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 15 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

16 POWIAT SIERPECKI W RPO WM: Łącznie 20 umów na dofinansowanie w kwocie 93,2 mln zł Całkowita wartość inwestycji objętych wsparciem 178,3 mln zł Zawarto umowy w 9 Działaniach RPO WM Wnioskodawcy: 9 - JST 9 - MŚP 2 - Inne Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 16

17 POWIAT SIERPECKI W RPO WM: Beneficjenci: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe "MARTER" Góreccy Spółka Jawna MELTON Sp. z o.o. Zakład Obróbki Metali Adam Włoczewski ZAKŁAD USŁUG STOLARSKICH "STOLBASZ" ANDRZEJ SMYKOWSKI Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „Wiepol” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek Gmina Miasto Sierpc Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Gmina Mochowo Gmina Szczutowo Gmina Sierpc PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ADAGMA„ Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Krzemiński Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 17

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych mld 98,56% mld wypłacono

19 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 19 Rezultaty i efekty realizacji PO KL Na co? - wsparcie nowych i istniejących punktów przedszkolnych - kursy zawodowe, inwestycje w kadry -pomoc i integrację społeczną -wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia - podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej -rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego - oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

20 Rezultaty i efekty realizacji PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 20 Wsparcie osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 254 umowy – wsparcie 495,2 mln zł Ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej umów - wsparcie 1,2 mld zł Wspieranie przedsiębiorców woj. mazowieckiego w procesach przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją oraz naturalnymi zmianami profilu działalności 754 umowy - wsparcie 1,7 mld zł Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie umów - wsparcie 1,9 mld

21 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 21

22 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VII– Promocja integracji społecznej klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi przeszkolonych pracowników instytucji integracji społecznych podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie z EFS Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 22

23 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego: Mikro przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 65% Małe przedsiębiorstwa – 21% Średnie przedsiębiorstwa – 11% Duże przedsiębiorstwa – 3% osób pracujących ukończy udział w szkoleniach osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 23

24 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 616 ośrodkom wychowania przedszkolnego udzielono wsparcia w ramach projektów, w których uczestniczyło dzieci w wieku 3-5 lat szkół zrealizowało projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 554 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe nauczycieli ukończyło projekty prowadzące doskonalenia zawodowe w krótkich formach. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 24

25 Poddziałanie Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Całkowita kwota na realizację 7 edycji wynosi ,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, wykazujących ponadprzeciętne zdolności poprzez objęcie wsparciem finansowym szczególnie uzdolnionych uczniów, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno– przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Dotychczas przyznano stypendiów dla zdolnej młodzieży, planuje się przyznanie kolejnych 498 stypendiów w roku szkolnym 2014/2015. W sumie przyznanych zostanie stypendia w latach 2008 – Do tej pory przyznawano stypendia na okres 12 msc. w wysokości 4 560,00 zł (380,00 zł miesięcznie), które uczeń mógł przeznaczyć wyłącznie na celu edukacyjne (np.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia – komputer, drukarka, luneta, odczynniki chemiczne, opłata za Internet, zakup literatury fachowej, czy pokrycie kosztów udziału w konferencjach, seminariach i obozach naukowych, itp.). W 7edycji w roku szkolnym 2014/2015, stypendium wyniesie 4 000,00 zł (400,00 zł przez 10 miesięcy). Stypendyści w trakcie realizacji projektu byli objęci opieką dydaktyczną sprawowaną przez nauczycieli – opiekunów stypendystów. Opieka ta dotyczyła wsparcia w realizacji przez stypendystę projektu edukacyjnego, motywowania stypendysty do poszukiwania źródeł wiedzy niezbędnej w trakcie pracy nad projektem edukacyjnym oraz w zakresie monitoringu podejmowanych działań i sposobu wykorzystania stypendium przez stypendystę. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 25

26 POWIAT SIERPECKI W PO KL: Łącznie 58 umów na dofinansowanie w kwocie 19,1 mln zł Całkowita wartość projektów objętych wsparciem 20,8 mln zł Zawarto umowy w 10 Działaniach/ Poddziałaniach PO KL Główni wnioskodawcy: 53 - JST 2 - Fundacje, stowarzyszenia 3 - Inne Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 26

27 POWIAT SIERPECKI W PO KL: Beneficjenci: Gmina Miasto Sierpc Gmina Rościszewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie Miasto Sierpc/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Gmina Mochowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Gmina Szczutowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie POWIAT SIERPECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE GMINA MOCHOWO Gmina Zawidz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego Kancelaria BKK Beata Krasińska Powiat Sierpecki Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Barbary STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY,,SERCE - SERCU„ Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie PPHU AGROMIS BOGDAN MISZTAL Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 27

28 WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 28 Obszary wiejskie mld zł dofinansowania do projektów PO KL 555 mln zł RPO WM: 749 projektów RPO WM: 2,5 mld zł PO KL inicjatyw

29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google