Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO Rok założenia ZARZĄD ODDZIAŁU w ŻYWCU Żywiec ul. Jagiellońska 15 tel. fax (o-33)   Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu Kadencja

2 „Każde Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze zmusza do refleksji
„Każde Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze zmusza do refleksji. Do zastanowienia się nad tym, czy te ostatnie cztery lata były dla nauczycieli, dla Oświaty, dla nas korzystne.” TEZY DO SPRAWOZDANIA I.Działania organizacyjne. II.Uczestnictwo w działalności podejmowanej przez ZNP w województwie i w kraju. III.Działalność na rzecz pomocy członkom ZNP. IV.Działania na rzecz statusu prawnego i materialnego nauczycieli i pracowników obsługi. V.Działania na rzecz pomocy w doskonaleniu zawodowym. VI. Integracja środowiska nauczycielskiego. VII. Promocja ZNP

3 SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP
Zarząd Oddziału ZNP w Żywcu Komisja Rewizyjna

4 Liczba członków ZNP w Oddziale

5 I.DZIAŁANIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE
Ogniska szkolne: Liczba członków: SEiR: Odejście na emeryturę: Rezygnacja z przynależności: Przyjęcia nowych członków:

6

7 PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZNP ZESTAWIENIE W %

8 TEMATYKA ZEBRAŃ ZARZĄDU
ochrona praw pracowniczych, rozmowy z  pracodawcami w sprawach organizacji oświaty, rozmowy z  przedstawicielami organu prowadzącego w sprawach organizacji oświaty, organizacja imprez z okazji DEN, wycieczki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przydzielanie zapomóg i zasiłków statutowych, podwyżki dla A i O.

9 II. DZIAŁALNOŚĆ ZNP W WOJEWÓDZTWIE I W KRAJU
Udział w Euromanifestacji we Wrocławiu r Manifestacja w Warszawie 23 .XI.2013 r. Udział w kampaniach „Czerwona kartka dla MEN”, „ Koniec złych reform. Teraz!”, „Dość tego!” Udział w Ogólnopolskiej Konferencji w/s finansowania i funkcjonowania tzw. „małych placówek oświatowych” 20-21 maja 2011r.

10 ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE „MAŁYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”
Ogólnopolska konferencja poświęcona obecnym problemom oświatowym. Rajcza maja 2011. Konferencja z przedstawicielami parlamentu, MEN, władz oświatowych, samorządowców, związkowców i rodziców. Cel konferencji:Wskazanie możliwości i form działania małych szkół oraz wskazanie -sposobów - źródeł ich finansowania.

11 PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Konieczność prowadzenia dialogu w poszukiwaniu rozwiązań problemu. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania -1%podatku -projekty unijne, -współpraca z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Urzędem Marszałkowskim,Wojewódzkim Urzędem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej -współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi

12 AKCJE INFORMACYJNE, PROTESTACYJNE I KAMPANIE
ZNP rozdawał ulotki „Czerwona kartka dla MEN”. ZNP informuje o konsekwencjach propozycji MEN dla systemu edukacji, jakości kształcenia oraz dla samych pracowników oświaty. „Oświata publiczna prowadzona przez samorządy to wysoka jakość kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnego systemu. Na szkoły prywatne, które pobierają czesne, stać tylko nielicznych”S. Broniarz

13 EUROMANIFESTACJA WROCŁAW 17 WRZEŚNIA 2011 R.
„TAK dla europejskiej solidarności, miejsc pracy i praw pracowniczych! NIE dla polityki cięć”. Udział 2,5 tysiąca członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

14 AKCJE INFORMACYJNE, AKCJE PROTESTACYJNE, KAMPANIE
ZNP włączył się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w/s wieku emerytalnego. „Zbieramy podpisy na swoim terenie pod inicjatywami referendum w sprawie wieku emerytalnego  ogłoszonymi przez związki zawodowe. Każdy  ma prawo poprzeć wiele inicjatyw, a każdy podpis złożony pod wnioskiem o  referendum to protest przeciwko rządowym propozycjom zmian w wieku emerytalnym”.  J.Guz

15 KAMPANIA „KONIEC ZŁYCH REFORM”.TERAZ !
Ogólnopolska akcja maj 2012r. Cel kampanii: Pokazanie sprzeciwu wobec nieprzemyślanych i pośpiesznie wprowadzanych reform. -rozpowszechnianie ulotek, -plakatów, -przeprowadzenie badania ankietowego.

16

17 AKCJA PROTESTACYJNA „DOŚĆ TEGO!”
Cel akcji protestacyjnej: obrona samorządowych szkół i dobrej edukacji. 

18 OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA PROTESTACYJNA ZNP 23 LISTOPADA 2013 WARSZAWA

19 Akcja protestacyjna ZNP skierowana była przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w Ustawie o Systemie Oświaty i Karcie Nauczyciela. Związkowcy ZNP złożyli w kancelarii premiera petycję. Postulowali wycofanie się przez rząd z planów wprowadzenia przepisów, które mogą doprowadzić do prywatyzacji oświaty, obniżenia jakości kształcenia, zrujnowania statusu zawodowego nauczycieli i degradacji materialnej pracowników oświaty. Wzięło w niej udział 20 tys. pracowników oświaty.

20 AKCJA PROTESTACYJNA „DOŚĆ TEGO!”
3 kwietnia 2014 r. w ramach akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęło się oflagowanie szkół i placówek oświatowych. Związkowcy przeprowadzili także kampanię informacyjną wśród nauczycieli dotyczącą wprowadzenia do szkół podstawowych asystentów nauczycieli zatrudnianych na podstawie Kodeksu Pracy.

21 III.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY CZŁONKOM ZNP
Do Zarządu skierowano 31 wniosków o zapomogi i zasiłki statutowe. Przyznano 11 zapomóg oraz 19 zasiłków statutowych. Kontynuacja pomocy dla pensjonariuszki Zakładu Leczniczego Medicus w Złatnej pani Krystyny Bugały. Wprowadzenie korzystnych zmian w Scentralizowanym Regulaminie Pożyczek Mieszkaniowych. Organizowanie doradztwa prawnego. Współpraca z Fundacją „Senior”

22 IV.DZIAŁANIA NA RZECZ STATUSU PRAWNEGO I MATERIALNEGO NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Coroczne występowanie do JST o zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi. Udział w spotkaniach konsultacyjno- mediacyjnych. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom zmierzającym do likwidacji miejsc pracy w oświacie. Monitorowanie wypłacania średnich wynagrodzeń wg obowiązujących przepisów. Monitorowanie realizowania świadczeń wynikających z Regulaminu ZFŚS i M. Przeciwdziałanie mobbingowi. Rozwijanie pomocy prawnej. (Bezpłatne porady prawne)

23 V. DZIAŁANIA NA RZECZ POMOCY W DOSKONALENIU ZAWODOWYM
Wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu stopni awansu zawodowego. Reprezentowanie nauczycieli członków ZNP w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Udział w doskonaleniu zawodowym przy współpracy z Oddziałem ZNP w Żywcu. (bezpłatne szkolenia) Wzbogacenie biblioteczki związkowej poprzez zakup fachowej literatury. („Dokumentacja w pracy nauczyciela”, „Czas pracy i zadania nauczyciela”, „Ocena pracy nauczyciela”, „Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela”, „ZFŚS w oświacie”,” Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”, „Obrona pracowników w ruchu służbowym”.

24 VI. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W/S DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Rozmowy z dyrektorami placówek oświatowych naszej gminy z przedstawicielami organu prowadzącego Zarząd ZNP w Ujsołach wyszedł z inicjatywą mogącą się przyczynić do racjonalnego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na płace dla nauczycieli. Propozycje: Optymalizacja współpracy pomiędzy dyrektorami placówek oświatowych w obszarze polityki kadrowej. Zatrudnianie nauczycieli do uzupełniania etatów w poszczególnych placówkach oświatowych.

25 UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU W PRACACH KOMISJI OŚWIATY
Spotkania i rozmowy z Wójtem Gminy Ujsoły oraz przedstawicielami Komisji Oświaty. Przedmiot rozmów: działania mające na celu utrzymanie wszystkich funkcjonujących szkół w naszej gminie. Trudny i niepewny okres mimo narastającego niżu demograficznego zakończył się porozumieniem pomiędzy przedstawicielami JST, dyrektorami i nauczycielami. Wprowadzono program oszczędnościowy. Udało się utrzymać wszystkie szkoły. .

26 VII. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA NAUCZYCIELSKIEGO
Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.(Milówka, Węgierska Górka) Wycieczki. (Zakopane, Kraków) Ognisko Wielkanocne upominki świąteczne. Wyjazd na musical.

27 PROMOCJA ZNP prowadzenie tablic informacyjnych w placówkach
strona internetowa oddziału: adresy w domenie:

28 Podziękowania za współpracę z Zarządem.

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google