Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Departament Spraw Społecznych. Podsumowanie PO KL Informacje ogólne Departament Spraw Społecznych Celem głównym programu jest wzrost poziomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Departament Spraw Społecznych. Podsumowanie PO KL Informacje ogólne Departament Spraw Społecznych Celem głównym programu jest wzrost poziomu."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie Departament Spraw Społecznych

2 Podsumowanie PO KL Informacje ogólne Departament Spraw Społecznych Celem głównym programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Realizowany jest m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. Realizowane są inicjatywy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy m.in. poprzez podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i zatrudnienia.

3 Podsumowanie PO KL Informacje ogólne Departament Spraw Społecznych

4 Podsumowanie PO KL Statystyka Departament Spraw Społecznych

5 mojregion.eu Departament Spraw Społecznych

6 mojregion.eu Departament Spraw Społecznych

7 mojregion.eu Departament Spraw Społecznych

8 mojregion.eu Departament Spraw Społecznych

9 mojregion.eu POKL wczoraj, dziś i jutro Departament Spraw Społecznych

10 Trendy wartości podpisywania Umów o dofinansowanie projektów oraz zatwierdzania wniosków o płatność mojregion.eu Departament Spraw Społecznych

11 Trendy ilości podpisywanych umów o dofinansowanie projektów oraz zatwierdzania wniosków o płatność mojregion.eu Departament Spraw Społecznych

12 mojregion.eu Departament Spraw Społecznych WojewództwoKontraktacja Zachodniopomorskie 109,30%1 Świętokrzyskie 109,00%2 Dolnośląskie 108,70%3 Kujawsko-pomorskie 107,80%4 Warmińsko-mazurskie 107,80%5 Lubuskie 107,40%6 Pomorskie 106,60%7 Podlaskie 106,50%8 Podkarpackie 106,20%9 Śląskie 106,10%10 Małopolskie 105,30%11 Wielkopolskie 104,80%12 Łódzkie 104,40%13 Mazowieckie 104,10%14 Lubelskie 103,40%15 Opolskie 101,40%16 Podsumowanie PO KL Statystyka

13 Podsumowanie PO KL Uczestnicy Projektów Departament Spraw Społecznych Zdjęcie uczestnicy

14 Podsumowanie PO KL Uczestnicy Projektów Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach Ogółem: 444 tys. Kobiety – 254 tys. [57%] Mężczyźni – 190 tys. [43%] Departament Spraw Społecznych

15 Podsumowanie PO KL Uczestnicy Projektów Status na rynku pracy Bezrobotni - 144 tys. Nieaktywni zawodowo -199 tys. Zatrudnieni - 103 tys. Departament Spraw Społecznych

16 Podsumowanie PO KL Uczestnicy Projektów Grupy wiekowe osoby w wieku 55-64 lata - 20 tys. osoby młode (15-24 lata) - 191 tys. w tym w ramach: Priorytetu VI – 44 tys. Priorytetu IX – 121 tys. Departament Spraw Społecznych

17 Podsumowanie PO KL Uczestnicy Projektów wykształcenie Podstawowe, gimnazjalne i niższe - 220 tys. Ponadgimnazjalne - 132 tys. Pomaturalne - 28 tys. Wyższe - 64 tys. Departament Spraw Społecznych

18 Statystyka 2013 Uczestnicy Projektów Departament Spraw Społecznych Zdjęcie droga

19 Statystyka 2013 Uczestnicy Projektów Departament Spraw Społecznych Zdjęcie uczestniczki *3

20 Statystyka 2013 Uczestnicy Projektów Departament Spraw Społecznych

21 PODSUMOWANIE Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Departament Spraw Społecznych

22 Podsumowanie PO KL Priorytet VI - Wskaźniki Produktu Departament Spraw Społecznych Liczba osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Priorytetu - 87,6 tys. [123%] Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 60,2 tys. [237%] w tym liczba osób niepełnosprawnych- 4,8 tys. [212%] w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych- 31,6 tys. [418%] w tym liczba osób z terenów wiejskich- 39,9 tys. [434%]

23 Podsumowanie PO KL Priorytet VI Departament Spraw Społecznych Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem 52,97% w tym osoby niekwalifikujące się do żadnej z poniższych grup docelowych (pkt. 3-6) 61,39% w tym osoby w wieku 15-24/15-3055,21% w tym osoby w wieku 50-64 lata43,75% w tym osoby niepełnosprawne42,53% w tym osoby długotrwale bezrobotne47,40%

24 Podsumowanie PO KL Priorytet VI Departament Spraw Społecznych 11,6 tys. osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym w ramach 6.1 - 8249 w tym w ramach 6.2 - 3376 Udzielono 191 pożyczek na założenie działalności gospodarczej Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Pożyczki dla przedsiębiorczych 20 000 000 zł Wsparcie samozatrudnienia 600 os. Udzielone pożyczki w ramach EFS w 2013r.

25 Badanie skuteczności wsparcia PO KL Priorytet VI Departament Spraw Społecznych Pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracowało 59 % respondentów Kobiety miały mniejsze szanse podjęcia zatrudnienia. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym miały o 82% wyższą szansę na znalezienie zatrudnienia niż osoby z wykształceniem średnim lub co najwyżej gimnazjalnym. Osoby w wieku 50+ miały o 43% mniejsze szanse podjęcia pracy niż osoby młodsze

26 Badanie skuteczności wsparcia PO KL Priorytet VI Departament Spraw Społecznych Najpopularniejsze formy wsparcia to szkolenia 62% (PL 67%) i doradztwo zawodowe 47% (PL48%), 90% uczestników twierdzi, że poziom szkoleń jest dopasowany do ich umiejętności, 96% uczestników jest zadowolona z udziału w projektach, 90% uczestników deklaruje, iż udział w projekcie miał wpływ na wzrost pewności siebie, wzrost motywacji do pracy i chęci do dalszej nauki. 46% osób twierdzi, że „nic nie należy poprawiać” / 8% - nacisk na umiejętności praktyczne,

27 27 Departament Spraw Społecznych PODSUMOWANIE PO KL Priorytet VI Wzrost zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w latach 2007-2013 w Polsce i krajach UE Województwo Kujawsko-Pomorskie: 2008 - 47,7%, 2013 – 48,8%

28 28 Departament Spraw Społecznych PODSUMOWANIE PO KL Rynek Pracy

29 29 Dpartament Spraw Społecznych PODSUMOWANIE PO KL Rynek Pracy

30 Prognozy Departament Spraw Społecznych Niedopasowanie popytu i podaży

31 PODSUMOWANIE PO KL Priorytet VII – Promocja Integracji społecznej Departament Spraw Społecznych Zdjęcie ogólne

32 PODSUMOWANIE PO KL Priorytet VII – wskaźniki produktu Departament Spraw Społecznych Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji - 32 tys. [113%] Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów - 30 tys. [98%] Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną - 880 [246%] Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS - 17 [89%]

33 PRIORYTET VII Badania mówią … Departament Spraw Społecznych Pomimo nakładów EFS wciąż nie osiągnięto zadowalającego poziomu rozwoju sektora ES - aby dojść do przeciętnego w UE poziomu udziału ekonomii społecznej w zatrudnieniu, Polska powinna utworzyć dodatkowo ok. 450 tys. miejsc pracy w sektorze ES Ograniczeniem było skoncentrowanie wsparcia na nowo powstających podmiotach (spółdzielniach socjalnych) przy ograniczonej ofercie kierowanej do działających przedsiębiorstw społecznych Niedostateczne zorientowanie na aspekt biznesowy funkcjonowania PES

34 PRIORYTET VII Badania mówią … Departament Spraw Społecznych Ponad połowa [51%] uczestników projektów [osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym ] podjęła jakąkolwiek pracę zarobkową. Co drugi uczestnik podjął prace na podstawie umowy o pracę na czas określony a co czwarty na podstawie umowy zlecenie. Wprowadzenie kryterium efektywności zatrudnieniowej nie przyczyniło się do wystąpienia creamingu. 57% osób przystępujących do udziału w projekcie jako główny problem wskazywało złą sytuację finansową.

35 PRIORYTET VII Badania mówią … Departament Spraw Społecznych Utworzono: 9 klubów integracji społecznej, 10 świetlic środowiskowych, 17 spółdzielni socjalnych (profil działalności np.: Catering, Florystyka, usługi budowlano-remontowe, opieka nad osobami starszymi i dziećmi) 1 Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Wsparcia Społecznego, Centrum Wolontariatu oraz kluby młodzieżowe, Kluby aktywizacji i integracji, kluby aktywnej mamy (łącznie 26 podmiotów) Wsparcie otrzymało m.in: 2 centra integracji społecznej, 6 klubów integracji społecznej (w tym KIS w Lubiczu wsparty 2 razy), zakład aktywności zawodowej, Caritas Diecezji Toruńskiej, Centrum aktywności Rodziny, Ośrodek Wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych 20092010201120122013 * Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 406 10,42 % 626 10,44 % 778 11,29 % 577 7,58% 648 8,42% Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej (staż, przygotowanie zawodowej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, inne): 250 6,42 % 448 7,47 % 540 7,83 % 387 5,08 % 343 4,46% Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności, w tym, m.in.. Społeczną (wolontariat, członkostwo w org. Pozarządowych, udział w grupach wsparcia, podjęcie nauki, inne) 369 9,47 % 775 12,93 % 638 9,25 % 383 5,03 % 388 5,04% Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej 513 13,17 % 957 15,97 % 1 195 17,33 % 674 8,85 % 896 11,64%

36 PRIORYTET VII Statystyka Departament Spraw Społecznych Zagrożenie ubóstwem relatywnym w Polsce oraz w UE w latach 2006-2012 Województwo Kujawsko-Pomorskie: 2008 - 22,9%, 2013 – 18,8%

37 Podsumowanie PO KL Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Departament Spraw Społecznych

38 Podsumowanie PO KL Priorytet VIII - Wskaźniki Produktu Departament Spraw Społecznych Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych – 4143 [56%] Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 51,7 tys. [ 493%] Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach – 19,6 [195%] Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – 404 [60%] Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych -130 [866%] - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach - 243 [1620%]

39 Podsumowanie PO KL Priorytet VIII Departament Spraw Społecznych Wsparcie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstw: ATOS IT SERVICES Sp. z o.o., Oponeo, Firma "GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., BYDGOSKIE FABRYKI MEBLI S.A. Bydgoskie Zakłady Sklejek "Sklejka - Multi" s.a., Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., Mueller Fabryka Świec S.A., PESA Bydgoszcz SA, SOLANKI" Uzdrowisko Inowrocław, Infocomp Sp. z o.o., Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A., ANWIL S.A., Mentor s.a., FRoSTA Sp. z o.o., Vinpol sp. z o.o SAMINDRUK Sp. Z o.o., Chemirol, Marwit, Golpasz … Wsparcie pracowników w ramach programów typu outplacement: Zachem, Przewozy Regionalne, Poczta Polska, PZU S.A., Drosed S.A., Akzo-Nobel S.A.

40 Podsumowanie PO KL Priorytet VIII Departament Spraw Społecznych

41 Podsumowanie PO KL Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Departament Spraw Społecznych

42 Podsumowanie PO KL Priorytet IX Departament Spraw Społecznych Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu - 403 [72%] Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich – 14 tys. Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach – 1193 [149%] Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – 343 [187%] Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych – 201 [147%] Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu – 2550 [33%]

43 Podsumowanie PO KL Priorytet IX Departament Spraw Społecznych Województwo Kujawsko-Pomorskie: 2008 - 42%, 2013 – 67,4%

44 Podsumowanie PO KL Priorytet IX Szkolnictwo zawodowe 1. Miasto Bydgoszcz - 29,17 mln zł 2. Powiat Toruński - 12,78 mln zł 3. Miasto Włocławek - 11,03 mln zł 4. Powiat Rypiński - 8,15 mln zł 5. Miasto Toruń - 7,49 mln zł

45 Podsumowanie PO KL Priorytet IX Departament Spraw Społecznych

46 Podsumowanie PO KL Priorytet IX Departament Spraw Społecznych Kształcenie ustawiczne w Polsce w latach 2003 - 2013

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Departament Spraw Społecznych


Pobierz ppt "Podsumowanie Departament Spraw Społecznych. Podsumowanie PO KL Informacje ogólne Departament Spraw Społecznych Celem głównym programu jest wzrost poziomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google