Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEZBĘDNIK DLA BENEFICJENTÓW LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK prow 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEZBĘDNIK DLA BENEFICJENTÓW LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK prow 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 NIEZBĘDNIK DLA BENEFICJENTÓW LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK prow 2007-2013.

2 § Regulacje prawne §  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW)  Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3 Logotypy stosowane przy wizualizacji PROW 2007-2013

4 Każde działanie informacyjne i promocyjne wymaga zastosowania odpowiedniego zestawu znaków graficznych obowiązkowych:

5 W przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Osi LEADER należy zmieścić również logo LEADER

6 Niedopuszczalne praktyki przy stosowaniu logotypów: 1.stosowanie znaku na tłach wielobarwnych, zagrażających czytelności znaku oraz jego walorom plastycznym (dopuszcza się stosowanie logo na kolorowym tle, dla logo PROW stosuje się wtedy biały podlew, dla logo UE biała ramka dookoła flagi UE) 2.stosowanie innych kolorów niż te wskazane w Księdze wizualizacji znaku PROW 2007-2013 3.zniekształcanie proporcji znaku przez ściąganie i rozciąganie

7 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE Gdy wartość inwestycji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 jest wyższa niż 50 000 euro i niższa niż 500 000 euro beneficjent ma obowiązek umieszczenia TABLICY INFORMACYJNEJ o sugerowanych minimalnych wymiarach 70 x 90 cm (dla umów zawieranych od dnia 27 stycznia 2010 r., należy stosować średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ogłoszony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1796). Średni kurs złotego w stosunku do EURO na podstawie rozporządzenia wynosi 3,839)Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1796

8 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE Gdy całkowity koszt operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 przekracza 500 000 euro beneficjent ma obowiązek umieszczenia TABLICY REKLAMOWEJ o sugerowanych minimalnych wymiarach 70 x 90 cm. (dla umów zawieranych od dnia 27 stycznia 2010 r., należy stosować średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ogłoszony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1796). Średni kurs złotego w stosunku do EURO na podstawie rozporządzenia wynosi 3,839)Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1796

9 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE

10 Jest możliwość modyfikacji tekstu na tablicach, tzn. dopisanie dodatkowo np. nazwy projektu, nazwy beneficjenta. Istotne jest, aby pozostałe elementy zawarte w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2007- 2013” nie zostały z tablicy usunięte.

11 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE Stosowanie tablic informacyjnych i reklamowych 1.w przypadku budowy, przebudowy, remontu budynków tablice powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, 1.w przypadku remontu, przebudowy części budynku tablica powinna znaleźć się w tej części, której dotyczył projekt, 1. w przypadku, gdy miejsce realizacji projektu obejmuje np. kilka miejscowości, lub różne części jednej miejscowości to tablicę należy umieścić w miejscu, gdzie poniesiony został największy nakład środków z UE.

12 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE Kiedy należy zamieścić tablicę informacyjna a kiedy reklamową? Tablica informacyjna - w dniu podpisania umowy przez beneficjenta, jednak nie później niż w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność. Tablica reklamowa: 1.w przypadku operacji jednoetapowej tablice należy zamieścić w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność po zakończeniu realizacji całości operacji 2.w przypadku operacji realizowanych dwóch etapach tablicę należy zamieścić w miejscu realizacji operacji nie później niż w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność ostateczną po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji. Na tablicy reklamowej powinny się znaleźć dane, w przypadku operacji realizowanej jednoetapowo – z wniosku o płatność, natomiast w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach – suma kwot z obu wniosków o płatność.

13 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE Jeżeli ze względów technicznych nie ma możliwości oznakowania np. środka trwałego lub wyposażenia, należy oznakować miejsce realizacji operacji. Dla projektów, które nie spełniają kryteriów tablic informacyjnych i reklamowych zaleca się stosowanie tabliczek informacyjnych (o mniejszych wymiarach niż wskazane przy tablicach informacyjnych) w miejscu realizacji operacji.

14 TABLICE INFORMACYJNE I REKLAMOWE  logo Unii Europejskiej wraz z napisem poniżej flagi: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  informacja: Operacja mająca na celu xxxx xx xxx współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania xxxxxxxxxxxx Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Osi Leader, należy zamieścić również logo LEADER Plakietka, tabliczka informacyjna powinna zawierać:

15 DZIAŁANIA INFORMACYJNE Każde działanie informacyjne realizowane w ramach PROW 2007-2013 powinno zawierać odniesienie do źródła finansowania operacji:  logo Unii Europejskiej wraz z napisem poniżej flagi: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Osi Leader, należy zamieścić również logo LEADER

16 DZIAŁANIA INFORMACYJNE W przypadku publikacji materiałów informacyjnych, np.: broszur, folderów oraz ulotek informacyjnych, na stronie tytułowej (pierwszej stronie okładki), powinny się znaleźć następujące elementy:  logo Unii Europejskiej wraz z napisem poniżej flagi: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego,  informacja o współfinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej,  w przypadku materiałów opracowanych przez inne podmioty jest dopuszczalne umieszczenie logo tego podmiotu pomiędzy logo UE i PROW 2007-2013.  odesłanie do Instytucji Zarządzającej Programem,

17 DZIAŁANIA INFORMACYJNE

18

19 Wizualizacja znaku PROW 2007-2013 dotyczy także stron internetowych oraz innych dokumentów elektronicznych, które powstały z udziałem środków EFRROW. Strony internetowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny wskazywać na wkład z EFRROW przynajmniej na stronie głównej oraz zawierać link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW. STRONY INTERNETOWE

20 DZIAŁANIA INFORMACYJNE Zachęcamy beneficjentów do stosowania wizualizacji na papierach firmowych dla pism dotyczących zagadnień związanych z PROW 2007-2013.  po lewej stronie logo Unii Europejskiej wraz z napisem poniżej flagi: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w środku logo instytucji  po prawej stronie logo PROW 2007-2013  w przypadku działań realizowanych w ramach Osi Leader, należy zamieścić również logo LEADER, które powinno zostać umieszczone pomiędzy logiem UE a instytucji DOKUMENTY FIRMOWE

21 DZIAŁANIA INFORMACYJNE Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie z PROW 2007-2013 za pośrednictwem lokalnych grup działania także powinni stosować odpowiednią wizualizację realizowanych zadań. Wizualizacja ta polega na oznaczaniu np. miejsca szkolenia, materiałów szkoleniowych, zaproszeń plakatów, itp. zgodnie z przedstawionymi zaleceniami. Stosowanie ustalonej palety kolorystycznej nie powinno ograniczać się wyłącznie do podstawowych materiałów informacyjnych i promocyjnych jak, np. druki firmowe, okładki publikacji. Zalecane jest, aby linie kolorystyczna była przestrzegana również w przypadku drobnych materiałów promocyjnych, jak np.: kalendarze, długopisy, kubki, smycze itp.

22 Pamiętajmy o umieszczeniu LOGO Stobrawskiego Zielonego Szlaku

23 Dziękuję Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak


Pobierz ppt "NIEZBĘDNIK DLA BENEFICJENTÓW LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK prow 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google