Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZICE W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZICE W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 RODZICE W SZKOLE

2 Konwencja o prawach dziecka Ustawa o systemie oświaty
W polskim systemie oświaty prawa i obowiązki rodziców regulują następujące akty prawne: Konstytucja RP Konwencja o prawach dziecka Ustawa o systemie oświaty Karta Nauczyciela

3 Ustawa o systemie oświaty – art. 53 i 54
W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

4 Rada Rodziców w szkole Zadaniem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie szkoły. Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci. Szkoła jest sojusznikiem rodziców w wychowaniu dziecka, a Rada Rodziców ma wpływ na tworzenie dokumentów regulujących tę sferę działalności szkoły.

5 RADA RODZICÓW ma prawo do wyrażania swoich oczekiwań związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, ma prawo do wyrażania opinii na temat potrzeb finansowych szkoły i poziomu ich zaspokajania. ma wpływ na jakość działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

6 Do kompetencji Rady Rodziców należy:
uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,

7 Kompetencje Rady Rodziców c.d.
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, a także opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8 Obowiązki Rodziców dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

9 Rodzice mają prawo do: wyboru szkoły dla swojego dziecka
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wnioskowania o rozpoczęcie nauki w szkole przez sześcioletnie dziecko lub na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą

10 Obowiązki szkoły wobec rodziców:
dostarczenie informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; przekazanie na początku roku szkolnego informacji o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

11 Obowiązki szkoły wobec rodziców:
przekazanie informacji o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

12 Rada Rodziców współpracuje ze szkołą
Opiniuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela; Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania; Współtworzy szkolny program wychowawczy i program profilaktyki; Wyraża opinie o jakości pracy szkoły w badaniu ewaluacyjnym.

13 Szkoła pozyskuje od rodziców opinię (badanie ankietowe) o swojej działalności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, zachęca rodziców do zgłaszania propozycji działań oraz realizuje inicjatywy rodziców podejmowane na rzecz rozwoju uczniów (np. organizowanie dni zdrowej żywności)

14 W trosce o dobro dzieci nauczyciele i rodzice muszą być partnerami.


Pobierz ppt "RODZICE W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google