Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne
DORADZTWO DLA OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE DIAGNOZY POTRZEB ORAZ WYBORU KIERUNKÓW I FORMY PODNOSZENIA SWOICH KOMPETENCJI I PODWYŻSZANIA KWALIFIKACJI  Spotkanie informacyjne Kraków, 11 stycznia 2013 r. 1 1 1

2 ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE doradztwa edukacyjno-szkoleniowego
– Rozwiązanie będzie realizowane pilotażowo, co pozwoli na dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań w kontekście okresu programowania 2014–2020. – W skali kraju realizacja obejmuje po 2 powiaty na terenie każdego województwa. – Próba powiatów składa się z powiatów o różnym nasileniu zmiennych: - poziomu bezrobocia, - wskaźnika urbanizacji, - obciążenia demograficznego, - liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie powiatu. 2 2 2

3 Konkurs zamknięty nr POKL/9.6.3/II/12 na projekty standardowe
Termin składania wniosków od 28 grudnia do 29 stycznia 2012 r. Dostępne środki: ,00 zł – projekty dla powiatu nowosądeckiego W ramach konkursu zostanie wybrany tylko 1 projekt dla powiatu nowosądeckiego. 3 3 3 3

4 OBSZAR REALIZACJI Powiat Nowosądecki
Obszar realizacji – obszar zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ), wykonywania pracy bądź pobierania nauki odbiorów wsparcia. 4 4 4

5 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
UPRAWNIENI PROJEKTODAWCY – BENEFICJENCI Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 5 5 5

6 UPRAWNIENI PROJEKTODAWCY – BENEFICJENCI
Zgodnie z kryterium dostępu określonym w Planie działania Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt tj. świadczenia usług doradczych. Projektodawca lub Partner powinien przedstawić w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie informacje, iż posiada doświadczenie w realizacji doradztwa, w tym w zakresie doradztwa personalnego. Doświadczenie to powinno być wyrażone np. liczbą udzielonych porad, liczbą udzielonego doradztwa grupowego/indywidualnego, zakresu tematycznego udzielonych porad. 6 6 6

7 TYP PROJEKTU Usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. W ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu nie ma możliwości pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem osób dorosłych w wybranych formach kształcenia. 7 7 7

8 Standard usługi doradztwa edukacyjno-szkoleniowego
TYP PROJEKTU Standard usługi doradztwa edukacyjno-szkoleniowego został szczegółowo opisany w Zasadach pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania PO KL. Projekty nieuwzględniające wymagań zawartych w ww. Zasadach będą odrzucane za niezgodność z kryterium horyzontalnym zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL. 8 8 8

9 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
Oferta doradztwa edukacyjnego musi składać się co najmniej z następujących elementów: faza przygotowania, obejmująca opracowanie strategii pracy z klientem, w tym budowę bazy danych o usługach edukacyjnych w podregionie NUTS III, faza promocji, rekrutacji i budowy zaufania, faza doradztwa edukacyjnego składająca się z: - porady indywidualnej, - doradztwa grupowego, - pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów. faza monitoringu i opieki na etapie uczestnictwa w kształceniu. 9 9 9

10 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
FAZA PRZYGOTOWANIA - opracowanie strategii pracy z klientem indywidualnym i grupowym, określającą sposób pozyskania klientów i ścieżki postępowania w bezpośrednich kontaktach, budowa bazy danych o usługach edukacyjnych w podregionie NUTS III. Bazy danych dotyczących ofert edukacyjnych muszą uzupełniane i aktualizowane przez cały okres realizacji projektu. Czas trwania – max. 3 miesiące. 10 10 10

11 Podregion Nowosądecki
BAZY DANYCH NUTS III: Podregion Nowosądecki W przypadku działań polegających na tworzeniu i utrzymywaniu bazy danych w zakresie dostępnych usług edukacyjnych za podstawowy obszar działania projektu uznaje się podregion NUTS III, na terenie którego leży powiat, z którego pochodzić będzie grupa docelowa projektu. 11 11

12 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
FAZA PROMOCJI, REKRUTACJI I BUDOWY ZAUFANIA kompleksowa kampania informacyjno-promocyjna, dostosowana do specyfiki grupy docelowej udostępnienie opracowanej bazy danych o usługach edukacyjnych wstępne spotkania doradców edukacyjnych z osobami zainteresowanymi otrzymaniem wparcia, Czas trwania – ciągłe monitorowanie zapotrzebowania. 12 12 12

13 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
FAZA DORADZTWA EDUKACYJNEGO 1) PORADA INDYWIDUALNA - pogłębiona analiza sytuacji osoby z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji - analiza informacji o usługach, z których klient już skorzystał i ich efektach - przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradcę - badanie satysfakcji klienta z uzyskanej usługi 13 13 13

14 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
FAZA DORADZTWA EDUKACYJNEGO 2) DORADZTWO GRUPOWE – targi edukacyjne lub inne typy spotkań, w ramach których podmioty funkcjonujące w obszarze edukacji będą miały możliwość prezentacji informacji o dostępnych usługach. Informacje powinny dotyczyć wszystkich możliwych form kształcenia formalnego i pozaformalnego. 14 14 14

15 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
FAZA DORADZTWA EDUKACYJNEGO 3) POMOC W SAMODZIELNYM KORZYSTANIU Z ZASOBÓW – ułatwienie osobom uczestniczącym w projekcie dostępu do stworzonych baz danych oraz udzielenie pomocy w korzystaniu z tych zasobów, w tym korzystania za pośrednictwem Internetu 15 15 15

16 STANDARD USŁUGI DORADZTWA
FAZA MONITORINGU I OPIEKI NA ETAPIE UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU – monitorowanie postępów klientów w realizacji indywidualnej ścieżki działania (udział w poszczególnych formach kształcenia) – eliminowanie i przeciwdziałanie ewentualnym barierom w procesie kształcenia/uczestnictwa w zaproponowanej formie edukacji 16 16 16

17 UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPY DOCELOWE
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL grupę docelową stanowią: osoby w wieku 18 – 64 lat. Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Usługi doradztwa edukacyjnego adresowane są do osób dorosłych, bez względu na ich status na rynku pracy (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące, uczące się). 17 17 17

18 UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPY DOCELOWE
Zgodnie kryteriami dostępu zawartymi w Planie Działania na 2012 r.: Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru powiatu nowosądeckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze powiatu nowosądeckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Wparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 500 osób. 18 18 18

19 UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPY DOCELOWE
Usługi doradztwa edukacyjnego są adresowane do osób, które napotykają bariery w dostępie do usług edukacyjnych, w tym m.in.: bariery motywacyjne (m.in. związane z brakiem wiary we własne możliwości i szanse płynące z uczestnictwa w edukacji lub negatywnym nastawieniem do edukacji); bariery materialne (m.in. związane z brakiem środków finansowych na finansowanie szkoleń, czasu, opieką nad dziećmi, miejscem zamieszkania i geograficznym oddaleniem, brakiem odpowiedniej, łatwo dostępnej, oferty edukacyjnej); bariery informacyjne (związane z brakiem informacji o ofertach kształcenia, korzyściach płynących z takiego kształcenia - co wpływa na trudności związane z wyborem odpowiedniej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości oferty edukacyjnej). 19 19 19

20 ZADANIA DORADCÓW EDUKACYJNYCH (BROKERÓW)
Obszar współpracy z klientem indywidualnym - analiza oczekiwań klienta, - pomoc przy planowaniu ścieżek rozwoju, - udzielanie pomocy w doborze kierunków, rodzaju i poziomu szkolenia. Obszar współpracy z klientem grupowym - organizacja i udział w spotkaniach lub targach edukacyjnych, - ułatwianie dostępu do informacji Obszar współpracy z instytucjami szkoleniowymi - pozyskiwanie i gromadzenie informacji o organizowanych szkoleniach, wolnych miejscach na kursach, - stała współpraca z oferentami szkoleń. 20 20 20

21 KWALIFIKACJE DORADCÓW EDUKACYJNYCH (BROKERÓW)
wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii/ pedagogiki wykształcenie wyższe na innym kierunku studiów oraz spełniać jeden z warunków wskazanych poniżej: a) ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub pedagogiki pracy b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub edukacyjnego (rozumiane jako staż pracy w zawodzie) c) licencję w zakresie doradztwa edukacyjnego regulowaną przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 21 21 21

22 STANDARD ETYCZNY DORADCÓW EDUKACYJNYCH (BROKERÓW)
zakaz dyskryminowania klientów, zachowanie najwyższej staranności, rzetelność, zgodność z przepisami prawa, klientem doradcy są przede wszystkim osoby poszukujące oferty, uaktualnianie wiedzy, zakaz świadczenia usługi, gdy z tytułu świadczenia tej usługi uzyskuje przychód lub inne korzyści od usługodawców zakaz świadczenia usług osobom, z którymi doradcę łączy m.in. związek małżeński, pokrewieństwo, powinowactwo do II stopnia, przysposobienie, opieka, kuratela zakaz przyjmowania od klientów wynagrodzeń i gratyfikacji dyskrecja, bezpieczeństwo, poufność przekazywanych informacji 22 22 22

23 Szczegółowe warunki dotyczące konkursu
23 23 23

24 dla wszystkich projektów
KRYTERIA DOSTĘPU dla wszystkich projektów Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt tj. świadczenie usług doradczych. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 500 osób. Wartość projektu nie przekracza 1 mln zł. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Projektodawcę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 24 24 24

25 dla projektów dla obszaru nowosądeckiego
KRYTERIA DOSTĘPU dla projektów dla obszaru nowosądeckiego Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru powiatu nowosądeckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze powiatu nowosądeckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie powiatu nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 25 25 25

26 KRYTERIA STRATEGICZNE
Projektodawcą: w przypadku projektu realizowanego na obszarze powiatu nowosądeckiego jest instytucja rynku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem instytucji szkoleniowych, prowadzących działalność gospodarczą oraz NGO. Wyłączenie nie dotyczy instytucji partnerstwa lokalnego. Instytucje rynku pracy – publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucja partnerstwa lokalnego. WAGA – 40 pkt. 26 26 26

27 System wyboru projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
27 27 27

28 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór? Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie? Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie? Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie)? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? OCENA FORMALNA 28 28

29 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w Dokumentacji Konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy (w tym partnerów, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie krajowym); podpisanie wniosku w części V przez inną/e osobę/y niż wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku; niezłożenie wniosku w wersji elektronicznej (plik XML); brak lub niewłaściwy sposób (niezgodny z wymogami zawartymi w Dokumentacji Konkursowej) potwierdzenia kopii wniosku za zgodność z oryginałem ; niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); OCENA FORMALNA 29 29

30 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
złożenie wniosku tylko w 1 egzemplarzu papierowym; brak strony/stron w którymkolwiek z egzemplarzy wniosku; inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku; złożenie wniosku przygotowanego w aktualnej wersji Generatora Wniosków GWA-E off-line (w takim przypadku dopuszczalne jest ponowne złożenie wniosku prawidłowo wczytanego do generatora GWA on-line i zwalidowanego, nawet, jeżeli skutkuje to zmianą sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem iż w treści wniosku nie wprowadzono żadnych zmian); błąd polegający na niewłaściwym wypełnieniu pola 1.5 – w sytuacji, gdy wniosek przygotowany w Generatorze Wniosków GWA on-line nie jest opatrzony nagłówkiem Wydruk próbny. OCENA FORMALNA 30 30

31 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
brak informacji, że wskazana we wniosku wysokość obrotu dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego; zawarcie nieprecyzyjnych zapisów, niepozwalających na stwierdzenie, czy podana kwota dotyczy obrotu za ostatni zamknięty rok obrotowy np. zastosowanie skrótu uniemożliwiającego jednoznaczne zrozumienie zapisu); podanie informacji dotyczącej potencjału finansowego niezgodnie z definicją obrotu dla danego rodzaju podmiotu (np. wskazanie jako obrotów gminy wartości przychodów zamiast wydatków); brak informacji dotyczących wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za ostatni zamknięty rok obrotowy. OCENA FORMALNA 31 31

32 BŁĘDY FORMALNE SKUTKUJĄCE ODRZUCENIEM – bez możliwości poprawy
niezgodność sum kontrolnych na poszczególnych stronach wersji papierowej wniosku; niezgodność sum kontrolnych pomiędzy dwoma egzemplarzami wersji papierowej; brak wersji papierowej wniosku (złożenie wniosku tylko w wersji elektronicznej); złożenie wniosku, który nie przeszedł pomyślnie walidacji (Wydruk próbny); niezłożenie wniosku na obowiązującym formularzu (niewypełnienie wniosku w oparciu o aktualną wersję Generatora Wniosków). OCENA FORMALNA 32 32

33 BŁĘDY FORMALNE SKUTKUJĄCE ODRZUCENIEM – bez możliwości poprawy
w sytuacji, gdy roczny obrót projektodawcy i partnera (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest niższy od najwyższych rocznych wydatków zaplanowanych w projekcie jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) OCENA FORMALNA 33 33

34 KRYTERIA HORYZONTALNE
Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym? Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL? Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe? Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w oparciu o stawki jednostkowe? Ponadto na etapie oceny merytorycznej weryfikowane jest: Czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? OCENA MERYTORYCZNA 34 34

35 Standard Minimum Analiza
1 Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? □ TAK □ NIE 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3 Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 35 35

36 Standard Minimum Realizacja
4 Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? □ TAK □ NIE 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują, jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 36 36

37 STANDARD MINIMUM 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki, do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności Projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe; realizacja działań pozytywnych – działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych (Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku analizę sytuacji kobiet mężczyzn wskazującą na konieczność realizacji takich działań), zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje – ze względu na swój zakres oddziaływania – wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. OCENA MERYTORYCZNA 37 37

38 KRYTERIA MERYTORYCZNE
Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu* 25 pkt. 3.2 Grupy docelowe 15 pkt. 3.3 Zadania 20 pkt. 3.5 Oddziaływanie projektu 10 pkt. 3.6 i 3.7 Potencjał i doświadczenie Projektodawcy Sposób zarządzania projektem IV Wydatki projektu OCENA MERYTORYCZNA *dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 38 38

39 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
OCENA MERYTORYCZNA JEDYNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE I PROJEKTODAWCY WYZNACZNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW 39 39

40 WARUNKI REKOMENDACJI DO DOFINANSOWANIA
Rekomendowane do dofinansowania są projekty, które spełniają następujące warunki: w poszczególnych polach oceny merytorycznej otrzymały przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania, 40 40

41 WARUNKI REKOMENDACJI DO DOFINANSOWANIA
CO OZNACZA TAKŻE: zgodność projektu z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym zwłaszcza z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum) oraz z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; projekt zakłada rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe, w przypadku gdy jego całkowita wartość nie przekracza 100 tys. zł  (nie dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych); w projekcie prawidłowo założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w oparciu o stawki jednostkowe. (jeśli dotyczy) 41 41

42 Negocjacje mogą dotyczyć:
BUDŻETU PROJEKTU ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU NEGOCJACJE MOGĄ BYĆ PROWADZONE W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ. W WUP W KRAKOWIE JEST TO FORMA PISEMNA. Negocjacje mogą być ustne lub pisemne. 42 42

43 Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne
NEGOCJACJE BUDŻETOWE Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne Wydatki, których zwiększenie przyczyni się do lepszej realizacji projektu Wydatki zawyżone, których wartość może być obniżona bez straty dla jakości projektu Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych - zmniejszenie wartości projektu nie może być jednak wyższe niż 25% początkowej wartości projektu. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie i/lub dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami. 43 43

44 NEGOCJACJE Członek KOP może zaproponować zmniejszenie wartości projektu o maksymalnie 25%. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie. Zmiany mogą dotyczyć również zakresu merytorycznego projektu (np. zwiększenie liczby uczestników projektu, wprowadzenie nowych form wsparcia, ale bez zmiany charakteru projektu). 44 44

45 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
45 45 45 45

46 ZAŁĄCZNIKI DOSTARCZANE PRZED PODPISANIEM UMOWY
Beneficjent, którego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Kraków terminie następujących załączników: Harmonogram płatności, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, umowy z Partnerami, odpis z KRS. 46 46

47 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Umowa o dofinansowanie określa: harmonogram dokonywania wydatków, wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania, zobowiązanie do poddania się kontroli, termin i sposób rozliczenia środków, formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowości. 47 47

48 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Zasady dokonywania płatności: pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności, przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% wartości wcześniej otrzymanych transz dotacji. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wysokości 150% najwyższej transzy w ramach projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia. 48 48

49 PROCEDURA ODWOŁAWCZA Wnioskodawcy, którego projekt na etapie oceny formalnej lub merytorycznej uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegóły dotyczące składania protestu oraz odwołania zawarte są w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 49 49

50 ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wnioskodawca otrzymując pismo z uzasadnieniem odrzucenia projektu zostanie poinformowany o: - przysługującym mu środku odwoławczym, - terminie, w jakim należy go wnieść, - instytucji, do której należy go wnieść. W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy (protest i odwołanie), etap sądowy (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego). 50 50

51 Konstrukcja projektu w PO KL
51 51 51

52 Wniosek o dofinansowanie projektu – Poddziałanie 9.6.3
Dla Poddziałania obowiązujące są: - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w zakresie pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania PO KL, stanowiąca Załącznik nr 2 Zasad pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania PO KL. 52 52 52

53 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
Uzasadnij potrzebę realizacji projektu Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru 53 53 53

54 3.1.1 Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa 54 54 54

55 3.1.1 Problem powinien być przedstawiony w odniesieniu do jednej bądź większej liczby typów barier spośród wskazanych w Zasadach (motywacyjne, materialne, informacyjne). Projektodawca powinien opisać bariery w dostępie do edukacji, mając na uwadze specyficzne problemy wybranej grupy docelowej i danego terytorium. 55 55 55

56 3.1.1 obszar – oznacza terytorium (województwo, powiat, gmina, miejscowość) występowania problemu, którego rozwiązaniu/złagodzeniu ma służyć projekt i z którego pochodzić będą uczestnicy projektu. Opis sytuacji problemowej powinien dotyczyć obszaru realizacji projektu wskazanego w punkcie 1.9 wniosku grupa docelowa - Projektodawca powinien opisywać sytuację problemową w kontekście grupy docelowej, do której skierowane zostanie wsparcie konsultacje projektu – właściwa analiza sytuacji problemowej powinna obejmować również konsultacje propozycji projektu w środowisku, w którym ma być realizowany (np. – w zależności od charakteru planowanego w ramach projektu wsparcia – z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami odbiorców projektu, instytucjami zajmującymi się wspieraniem osób, których dotyczy projekt, władzami samorządowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi). 56 56

57 Cel główny W punkcie wniosku należy wskazać cel główny projektu, który powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. 57 57

58 Cele szczegółowe Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym.
Cele szczegółowe stanowią rozbicie celu głównego na zestaw celów cząstkowych, koniecznych i wystarczających do osiągnięcia celu głównego. Cele powinny opisywać stan docelowy, a nie zadania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości. 58 58

59 3.1.2 i 3.1.3 - Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. - Należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. 59 59 59 59

60 3.1.2 i 3.1.3 Podstawowy wskaźnik:
Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno – szkoleniowego (liczba osób, które zakończyły udział w projekcie, tzn. skorzystały z fazy budowy zaufania oraz fazy doradztwa edukacyjnego), Pozostałe wymagane wskaźniki: a) liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach fazy budowy zaufania; b) liczba osób, które zostały objęte poradą indywidualną; c) liczba osób, które w wyniku skorzystania z usługi rozpoczęły edukację. 60 60 60 60

61 3.1 – Najczęściej popełniane błędy
opis sytuacji problemowej nieuwzględniający specyfiki powiatu, na którym projekt ma być realizowany dane nieadekwatne do obszaru realizacji projektu brak konsultacji założeń projektu w środowisku, którego projekt dotyczy diagnoza przedstawiona bez kontekstu rynku pracy niska wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które podjęły edukację brak wskaźników jakościowych obrazujących zmiany, jakie zaszły w wyniku realizacji projektu Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 61 61 61

62 KOM 25 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU
Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu PYTANIE Przyznana liczba punktów Maksymalna liczba punktów (100) Uwagi/Komentarze 3.1 i 3.4* UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU* 25 Minimum: 15 pkt. *dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł a Wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej 12/10  wnioskowana kwota dofinansowania <2mln/ wnioskowana kwota dofinansowania >=2mln b Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu 3 c Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru 10/8 d Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu* 4 62 62 62 62

63 3.2 - Grupy docelowe Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym 63 63 63

64 Opis grupy docelowej i uzasadnienie
Należy przedstawić szczegółową charakterystykę grup docelowych, które objęte zostaną wsparciem oraz powody, dla których odbiorcy nie uczestniczą aktywnie w kształceniu ustawicznym. Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych dla projektu cech takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć. 64 64

65 Opis rekrutacji Kryteria rekrutacji należy określać w sposób pozwalający na dokonanie naboru uczestników/uczestniczek projektu w przejrzysty sposób. Kryterium kolejności zgłoszeń nie powinno być jedynym sposobem na dobór uczestników projektu i należy wskazać inne kryteria rekrutacji wraz z przyporządkowaniem im kolejności, wg której dobierani są uczestnicy/uczestniczki projektu. 65 65

66 Opis barier potrzeb i zainteresowań
Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają kobiety/mężczyzn do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają im udział w projekcie. Wpisanie tych informacji implikuje konieczność zajęcia się osobami, dla których wymienione wcześniej bariery stanowią realne zagrożenie w życiu zawodowym i powinno mieć odzwierciedlenie również w kryteriach rekrutacji. Niedopuszczalne jest, by po wskazaniu w uzasadnieniu realizacji projektu całego katalogu barier i problemów, na etapie opisywania kryteriów wskazywać kolejność zgłoszeń jako jedyny, bądź główny czynnik decydujący o przyjęciu do projektu. 66 66

67 3.2 – Najczęściej popełniane błędy
grupa nieopisana pod kątem uczestnictwa w kształceniu ustawicznym rekrutacja nieadekwatna do opisu problemu i grupy docelowej – brak preferencji dla osób, których problem dotyka w największym stopniu nieuwzględnienie opisanych barier w procesie rekrutacji zastosowanie kolejności zgłoszeń jako głównego kryterium udziału w projekcie brak informacji o skali zainteresowania udziałem w projekcie Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 67 67 67

68 KOM 3.2 GRUPY DOCELOWE (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób ) 15 (0*) Minimum: 9 pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób  a Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech 2 b Uzasadnienie wyboru grupy docelowej c Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) 8 d Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym 3 68 68 68 68

69 3.3 - Zadania Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań 69 69 69

70 Działania a problem i cele
Projektodawca powinien pamiętać o logicznym powiązaniu zidentyfikowanego problemu i wynikającego z niego celu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia. Ocena tego punktu uwzględnia trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych problemów, specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru na jakim realizowany jest projekt oraz innych warunków i ograniczeń. Wnioskodawcą jest Gmina, nie szkoła/przedszkole 70 70 70

71 Produkt Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku zadań realizowanych w ramach projektu, określonych w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) może być np. liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały dotacje, liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe, liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika, czy liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu. Wnioskodawcą jest Gmina, nie szkoła/przedszkole 71 71 71

72 3.3 – Najczęściej popełniane błędy
nieuwzględnienie wszystkich wymaganych w Zasadach brokeringu elementów poszczególnych etapów projektu lakoniczny opis poszczególnych etapów projektu brak wskazania , w jaki sposób będzie prowadzony monitoring uczestnictwa w kształceniu brak informacji dotyczących liczebności osób w każdym z etapów Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 72 72 72

73 KOM 3.3 ZADANIA 20 (35*) Minimum: 12/21* pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób   a Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań 16/16  Projekt Standardowy/ Projekt badawczy i informacyjno-promocyjny b Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań 4/7  Jw. c Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii** 0/12 Jw. 73 73 73 73

74 3.5 - Oddziaływanie projektu
Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL Opisz wartość dodaną projektu 74 74 74

75 3.5 – Najczęściej popełniane błędy
- uzupełnienie I kolumny poprzez wpisanie zapisów innych niż efekt realizacji PO KL, cel szczegółowy Priorytetu lub cel Działania Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 75 75 75

76 KOM 3.5 ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 10 8 2 a
10 Minimum: 6 pkt. a Opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL 8 b Wartość dodana projektu 2 76 76 76 76

77 3.6 - Potencjał i doświadczenie projektodawcy
Opisz doświadczenie beneficjenta/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy beneficjenta/partnerów do realizacji projektu Kryterium formalne roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie 77 77 77

78 3.7 - Opis sposobu zarządzania projektem
Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (stanowiska, kompetencje) Uzasadnij wybór ewentualnych partnerów projektu Opisz rolę partnerów (zadania, za które będą odpowiedzialni) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań Opisz zadania, jakie będą prowadzone w celu oceny (ewaluacji) i monitoringu projektu i jego uczestników Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 78 78 78

79 KOM 3.6 i 3.7 POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 15 Minimum: 9 pkt.  * dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie ** jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom a Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć 4 b Sposób zarządzania projektem 4/2/3 Bez partnera i bez zlecania/z partnerem/ze zleceniem Jeżeli projekt jest z partnerem i ze zleceniem, to wariant II (z partnerem) c Opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu 5/3/4 Jw. d Opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników 2 e Uzasadnienie wyboru partnerów projektu* i innych podmiotów** 0/2/1 f Opis roli partnerów* i innych podmiotów** 79 79 79 79

80 IV Wydatki projektu Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w Wytycznych Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 80 80 80

81 KOM IV WYDATKI PROJEKTU 15 a 4 b 3 c 2 d e
Minimum: 9 pkt. a Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 4 b Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)* 3 c Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 2 d Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL e Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu 81 81 81 81

82 KOSZTY Bezpośrednie - związane z danym zadaniem;
Pośrednie - związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Rozliczane są na 2 sposoby: - na podstawie faktycznie poniesionych wydatków (konkretne pozycje w ramach budżetu) - ryczałtem 82 82 82

83 ZAMKNIĘTY KATALOG KOSZTÓW POŚREDNICH
• koszty zarządu • koszty personelu obsługowego • koszty obsługi księgowej • koszty materiałów biurowych i piśmienniczych • usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie • opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę • amortyzacja środków trwałych • koszty ubezpieczeń majątkowych • sprzątanie pomieszczeń • usługi kserograficzne • koszty ochrony 83 83 83

84 KOSZTY POŚREDNIE ROZLICZANE RYCZAŁTEM
Ryczałt procentowych kosztów pośrednich Wartość projektu 9% kosztów bezpośrednich 8% kosztów bezpośrednich 7% kosztów bezpośrednich 5% kosztów bezpośrednich 4% kosztów bezpośrednich do 500 tys. włącznie powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie powyżej 1 mln do 2 mln zł włącznie powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie powyżej 5 mln W przypadku zlecania realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich ulega pomniejszeniu. Koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków mogą być nieznacznie wyższe niż właściwy limit dla kosztów rozliczanych ryczałtem. 84 84 84

85 DEFINICJA ZADANIA MERYTORYCZNEGO
Zadanie merytoryczne należy rozumieć jako szereg powiązanych ze sobą działań zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska. Wydatki związane ze zleceniem zadania merytorycznego odznacza się w szczegółowym budżecie (check box „zadanie zlecone”) 85 85 85

86 ZLECANIE ZADANIA ZLECONEGO
W opinii IZ PO KL zlecanie realizacji któregokolwiek z elementów doradztwa edukacyjnego jest działaniem niewłaściwym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że usługi przewidziane w ramach Poddziałania realizowane są w formie pilotażu. Ponadto mając na uwadze potrzebę przetestowania rozwiązania w różnych konfiguracjach, w skali kraju zostały wyznaczone różne instytucje właściwe do realizacji usług. Tym samym w kontekście potrzeby przetestowania realizacji rozwiązania przez różne podmioty nie jest możliwe zlecanie poszczególnych etapów pilotażu innym podmiotom, gdyż działania takie nie dadzą informacji o możliwości realizacji brokeringu edukacyjnego przez konkretne kategorie wnioskodawców. 86 86 86

87 KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Limit kosztów zarządzania projektem Wartość projektu 30% wartości projektu 25% wartości projektu 20% wartości projektu 15% wartości projektu 10% wartości projektu do 500 tys. włącznie powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie powyżej 1 mln do 2 mln zł włącznie powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie powyżej 5 mln Limit kosztów zarządzania projektem o wartości do 500 tys. zł może ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wykazania przez Beneficjenta wysokiej efektywności kosztowej projektu. W przypadku partnerstwa limit zwiększany jest o 2% na każdego partnera (nie więcej niż 10%) 87 87 87

88 CROSS - FINANCING Maksymalnie 10 % wartości projektu
Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu (np. meble, komputer, drukarka) są kwalifikowalne w pełnej wysokości wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu Przy kwalifikowaniu wydatków w ramach CF uwzględnia się projekty zrealizowane wcześniej przez danego Beneficjenta 88 88 88

89 REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
Zgodnie z regułą proporcjonalności rozliczenie projektu pod względem finansowym następuje w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.: kryterium dostępu; kryterium strategicznego; celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu 89 89 89

90 REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nie osiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków dotychczas zatwierdzonych we wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 90 90 90

91 TERMINY Zamknięcie konkursu – 29 stycznia 2013 r.
Termin oceny formalnej – 14/21 dni od zamknięcia konkursu Termin oceny merytorycznej – ok. 2–3 miesiące od zamknięcia konkursu Podpisanie umowy o dofinansowanie – ok. 4–5 miesięcy od złożenia wniosku 91 91

92 DOKUMENTY Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania PO KL. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL na rok 2012 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (wersja 7.5); Podręcznik wskaźników PO KL ; Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - Aktualizacja; Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL; 92 92

93 STRONY INTERNETOWE www.pokl.wup-krakow.pl www.efs.gov.pl
93 93

94 Pomoc w przygotowaniu wniosku
ROEFS Kraków FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, Kraków Tel: , ROEFS Nowy Sącz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS Nawojowska 4, Nowy Sącz Telefon: Tel: ROEFS Oświęcim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim Tel: 033  ROEFS Tarnów Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2, Tarnów Tel: , 94 94

95 Europejskiego Funduszu Społecznego
Punkty Informacyjne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego TARNÓW KRAKÓW NOWY SĄCZ Al. Solidarności 5-9 tel. (14)   Plac Na Stawach 1 tel. (12) ul. Węgierska 146 tel. (18) 95 95

96 Dziękujemy za uwagę Tel. 12 42 40 737 efs@wup-krakow.pl
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel 96 96 96

97 97


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google