Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życiorys zawodowy- powszechne zwany curriculum vitae /łac.przebieg życia/, podstawowy dokument, który składasz u pracodawcy. Na jego podstawie uzyskuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życiorys zawodowy- powszechne zwany curriculum vitae /łac.przebieg życia/, podstawowy dokument, który składasz u pracodawcy. Na jego podstawie uzyskuje."— Zapis prezentacji:

1

2 Życiorys zawodowy- powszechne zwany curriculum vitae /łac.przebieg życia/, podstawowy dokument, który składasz u pracodawcy. Na jego podstawie uzyskuje on informacje o Tobie jako kandydacie do pracy na oferowane stanowisko.

3 1.Dane personalne: - imię i nazwisko, data urodzenia lub wiek, - adres zamieszkania lub adres do kontaktu, - telefon kontaktowy- stacjonarny, komórkowy lub służbowy z wyraźnym zaznaczeniem tego faktu, - adres e-mail- nazewnictwo konta proste bez humorystycznych zabarwień.

4 2. Wykształcenie: - Ukończenie szkoły wyszczególniasz w sposób chronologiczny, czyli rozpoczynasz od tej, którą ukończyłeś jako ostatnią. Podajesz pełną nazwę i miejsce szkoły, profil, kierunek kształcenia, osiągnięte tytuły kwalifikacyjne, zawód. Pomijasz szkołę podstawową i gimnazjum, gdyż nie dają żadnych kwalifikacji.

5 3. Doświadczenie zawodowe: - To przebieg pracy zawodowej, odbyte praktyki lub staż, zajmowane stanowiska. Wymieniasz w kolejności od obecnego miejsca pracy do pierwszego zatrudnienia. Możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami- jeśli jesteś absolwentem, mogą to być sukcesy szkolne.

6 4. Kursy i szkolenia: - Podajesz te, które pozwoliły Ci zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy, - Wymieniasz uzyskane certyfikaty i dyplomy.

7 5. Umiej ę tno ś ci: - Szczególnie ważne są te bezpośrednio związane z pracą, np. prawo jazdy, obsługa komputera, uprawnienia instruktorskie w jakiejś dziedzinie, znajomość języków obcych ( przy określaniu stopnia znajomości języka używaj następujących określeń: podstawowa, komunikatywna, dobra, płynna w mowie i piśmie).

8 6. Zainteresowania i hobby: - s ą to wa ż ne informacje o Twoich predyspozycjach, cechach charakteru, umiej ę tno ś ci organizacji czasu wolnego.

9 7. Referencje: -Opinia poprzedniego pracodawcy, nauczyciela ze szko ł y lub opiekuna praktyk. Przedstawia si ę je na pro ś b ę pracodawcy.

10 1.Sporządź życiorys na wydruku komputerowym, użyj białego, wysokiej jakości papieru na formacie A-4, 2. Nie podawaj nieistotnych informacji osobistych (wiek, waga, wzrost, stan cywilny, itp.), 3. Nie podawaj wysokości swoich poprzednich zarobków, 4. Wszystkie nagłówki umieszczaj w środku lub od brzegu linii. Nie używaj skrótów, 5. Przyjmij pozytywne nastawienie. Zaznacz swoje osiągnięcia, 6. Używaj czasowników, które podkreślą to co robiłeś, 7. Bądź konkretny, używaj zwięzłych zdań. Twój życiorys powinien być krótki, 8. Zwróć uwagę, by Twój życiorys „dobrze wyglądał” ( był schludny i czytelny), 9. Sprawdź uważnie brudnopis. Poproś kogoś, by ponownie sprawdził pisownię w brudnopisie, 10. Sprawdź by fotokopie były czytelne.

11 U Ż YTECZNE CZASOWNIKIU Ż YTECZNE PRZYMIOTNIKI  Dokonywa ć  Zarz ą dza ć  Analizowa ć  Budowa ć  Organizowa ć  Upowa ż nia ć  Uczestniczy ć  Koordynowa ć  Ustala ć  Wykonywa ć  polega ć  Ekonomiczny  Skuteczny  Komunikatywny  Pewny  Stanowczy  Wszechstronny  Kompetentny  Solidny  Bezkonfliktowy  Bystry  do ś wiadczony

12  Potrafi ę doradza ć ludziom,  Organizowa ć zespo ł y ludzi do pracy,  Planowa ć porz ą dek dzienny,  Zdolno ść uczenia si ę,  Robi ć wywiady,  Sprzedawa ć produkty,  Mówi ć do ludzi,  Motywowa ć innych,  Obs ł ugiwa ć klientów.

13 1. Ż yciorys s ł u ż y do przedstawienia si ę pracodawcy. Powinien zawiera ć najwa ż niejsze wydarzenia z Twojego ż ycia zawodowego, 2. Pracodawca oczekuje ż yciorysu skondensowanego i przekonywuj ą cego,

14 3. List motywacyjny piszemy w odpowiedzi na konkretne og ł oszenie lub z w ł asnej inicjatywy. Mo ż e by ć napisany odr ę cznie, ale czytelnie, starannie i bez b łę dów. Powinien by ć przejrzysty, rzeczowy i zwi ę z ł y, 4. Napisanie ż yciorysu i listu motywacyjnego pomaga nam przygotowa ć si ę do rozmowy kwalifikacyjnej,

15 5. Od sposobu zaprezentowania siebie w li ś cie motywacyjnym zale ż y, czy przekonasz pracodawc ę o tym, ze to w ł a ś nie Ty jeste ś osob ą z która warto odby ć rozmow ę kwalifikacyjn ą.


Pobierz ppt "Życiorys zawodowy- powszechne zwany curriculum vitae /łac.przebieg życia/, podstawowy dokument, który składasz u pracodawcy. Na jego podstawie uzyskuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google