Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. Prawa Rodziców wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. Prawa Rodziców wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1

2 I. Prawa Rodziców wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 194, poz. 1986 z późn. zmianami):

3 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4 4) Rodzice mają prawo do uzyskania od wychowawcy klasy informacji o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 5) Rodzice mają prawo do informacji o ocenach swego dziecka  Na wniosek ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5  Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

6 6) Rodzice mogą wnioskować o ustalenie roczne oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana. 7) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7 8) Rodzice mają prawo do informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych zdolnościach swego dziecka. Sposób informowania ustala statut szkoły.

8 9) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły

9  termin egzaminu klasyfikacyjnego, Rodzice mogą być obecni w czasie egzaminu klasyfikacyjnego - w charakterze obserwatorów  termin sprawdzianu przeprowadzanego w razie stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z prawem  promocję lub ukończenie szkoły przez ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym i znacznym.  niepromowanie ucznia w klasach I-III szkoły podstawowej.

10 II. Prawa Rodziców wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. Nr 11, poz. 114):

11 1) Rodzice mają prawo do uzyskania ze strony szkoły pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ich dzieci. 2) Rodzice mogą wnioskować o udzielenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wyrażają zgodę na objęcie ucznia pomocą, jeżeli nie są wnioskodawcami.

12 III. Rodzice muszą zostać poinformowani o każdym wypadku ucznia (§41 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).

13 IV. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, opiekunowie prawni). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516)

14

15 1) Uczeń systematycznie otrzymuje oceny cząstkowe w ciągu całego semestru. 2) Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji z danego przedmiotu: w przypadku do 3 godzin tygodniowo - włącznie 1 raz w semestrze powyżej 3 godzin tygodniowo – 2 razy w semestrze. Nauczyciel odnotowuje w/w fakt w dzienniku skrótem „np.”

16 3) Uczniowie nieobecni na sprawdzianach ( w tym ortograficznych ) i zadaniach klasowych są zobowiązani do napisania ich w terminie wybranym przez nauczyciela lecz nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od dnia napisania sprawdzianu. Przy dłuższej nieobecności ucznia termin należy uzgodnić z nauczycielem danego przedmiotu.

17 4) Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną ze sprawdzianów i zadań klasowych są zobowiązani poprawić ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela do 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianu. Nie jest możliwe poprawienie oceny niedostatecznej otrzymanej w wyniku nieuczciwej pracy (korzystanie z niedozwolonych pomocy, ściąganie).

18 5) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ale wynika ze szczegółowych kryteriów oceniania danego przedmiotu.

19 6) Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) pisemnie o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez podpisanie odpowiedniej notatki w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje datę powiadomienia uczniów i rodziców.

20 7) Informacje pisemne o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych przekazuje nauczyciel danego przedmiotu na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 8)Jeżeli uczeń uzna, że proponowana przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania została zaniżona, ma prawo do dwóch dni od podania przez nauczyciela oceny złożyć poprzez rodziców podanie do dyrektora z prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.


Pobierz ppt "I. Prawa Rodziców wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google