Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informator dla gimnazjalistów Edukacja w Opolu – szansą na dobrą przyszłość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informator dla gimnazjalistów Edukacja w Opolu – szansą na dobrą przyszłość."— Zapis prezentacji:

1 Informator dla gimnazjalistów Edukacja w Opolu – szansą na dobrą przyszłość

2 Informator dla gimnazjalistów „Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia” Seneka Nowoczesne szkolnictwo i edukacja to wciąż otwarta przestrzeń dla realizacji ambicji i marzeń ludzi, którzy pragną tworzyć szkołę na miarę XXI wieku. Stawiając na jakość, zaangażowanie i rozwój wszechstronnych kompetencji uczniów, Miasto Opole poprzez określone cele polityki oświatowej dąży do zapewnienia każdemu z nich: z zarówno rozwoju uzdolnień, jak i wsparcia w wyrównywaniu szans, z sukcesu potwierdzonego wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, z dostępności do oferty edukacyjnej dostosowanej do możliwości i aspiracji. Opole jest największym ośrodkiem edukacyjnym na terenie województwa opolskiego. Kształci się tu i wychowuje w placówkach oświatowych – od szczebla przedszkolnego do ponadgimnazjalnego – ponad 23 tysiące dzieci i młodzieży. Sieć placówek umożliwia mieszkańcom Opola, a w przypadku szkolnictwa ponadgimnazjalnego – także osobom spoza terenu miasta, swobodny dostęp do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia i w różnych typach szkół. Władze Miasta wspierają działania szkół poszerzające ich ofertę edukacyjną w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, tworzenie i wyposażanie tematycznych gabinetów i pracowni doświadczalnych, rozwój bazy do praktycznego kształcenia zawodowego, systematyczne podnoszenie standardów infrastruktury placówek oświatowych.

3 Informator dla gimnazjalistów Umiejętne pozyskiwanie środków unijnych na realizację programów rozszerzających i rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów szkół zawodowych i licealnych umożliwia poszerzenie tych działań. Współpraca szkół z uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalno- oświatowymi funkcjonującymi na terenie miasta sprzyja wysokiej jakości kształcenia. Absolwentom gimnazjów proponujemy dalszą naukę w 13 szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w mieście, w których kształci się obecnie ponad 8 tysięcy młodzieży. Każda ze szkół ma interesującą ofertę edukacyjną. Propozycje kierunków kształcenia prezentowane w „Informatorze” przez szkoły wynikają przede wszystkim z zainteresowań i preferencji uczniów, skorelowane są również z potrzebami i wyzwaniami społeczno-gospodarczymi regionu, kraju i Unii Europejskiej. Edukację w szkołach ponadgimnazjalnych skutecznie wspomagają placówki oświatowe działające na rzecz rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży. O nich również znajdziecie tu informacje. Mam nadzieją, że opracowany „Informator” stanowić będzie istotną pomoc w trudnym i ważnym momencie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Życzę każdemu z Was, aby ten wybór był trafny i satysfakcjonujący. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola

4 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I ul. Licealna 3; 45-714 Opole tel. 77 474 29 44 ; www.ilo.opole.pl www.ilo.opole.pl Opis szkoły: Dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami, większość sal posiada dostęp do internetu. W szkole funkcjonuje centrum multimedialne, w którego skład wchodzi: nowoczesna biblioteka z czytelnią oraz 8 stanowisk komputerowych. Oferta edukacyjna: Szkoła prowadzi kształcenie rozszerzone w zakresie: matematyki, informatyki, języków obcych, biologii, chemii, historii, języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Koła zainteresowań: Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych, w tym licznych kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań, jak również zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Uczniowie oddziałów klas maturalnych mogą korzystać z zajęć fakultatywnych. Dodatkowa oferta edukacyjna: - kurs ratownictwa medycznego, - kurs tańca towarzyskiego, - prowadzona jest wymiana zagraniczna.

5 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II ul. Kazimierza Pułaskiego 3; 45-048 Opole tel. 77 402 18 88 ; www.lo2.opole.pl www.lo2.opole.pl Opis szkoły: Dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi. Ponadto w szkole uczniowie mogą korzystać z : biblioteki i czytelni połączonej z siecią internetową, trzech sal komputerowych, w tym centrum multimedialnego, dwóch sal gimnastycznych, siłowni, kompleksu boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, gabinetów lekarskiego i stomatologicznego, stołówki. Oferta edukacyjna: W szkole prowadzone jest kształcenie rozszerzone w zakresie: matematyczno-informatycznym, matematyczno-fizycznym, biologiczno- chemicznym, języków obcych, matematyczno-geograficznym. Ponadto szkoła prowadzi oddział dwujęzyczny z wykładowym językiem niemieckim. W szkole prowadzone jest kształcenie rozszerzone w zakresie: matematyczno-informatycznym, matematyczno-fizycznym, biologiczno- chemicznym, języków obcych, matematyczno-geograficznym. Ponadto szkoła prowadzi oddział dwujęzyczny z wykładowym językiem niemieckim. Koła zainteresowań: Uczniowie „dwójki” mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w kołach przedmiotowych oraz zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto w szkole prowadzone są : chór, zajęcia tańca towarzyskiego, wiosenne konfrontacje teatralne, spotkania z poezją „Ogrody Poezji”, wernisaż prac plastycznych i fotograficznych, sesje popularno-naukowe, dyskusyjny klub filmowy, teatr, szkolna agencja fotograficzna. Dodatkowa oferta edukacyjna: - nauka języka rosyjskiego, - zajęcia międzyoddziałowe przygotowujące dodatkowo do egzaminu maturalnego, - szkoła prowadzi prężną współpracę zagraniczną, jak również realizuje projekty edukacyjne w ramach programu Socrates-Comenius. edukacyjne w ramach programu Socrates-Comenius.

6 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Stanisława Dubois 28; 45-070 Opole tel. 77 453 64 06 ; www.lo3.opole.pl www.lo3.opole.pl Opis szkoły: Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, 5 pracowniami przedmiotowymi oraz 4 komputerowymi, centrum multimedialnym i bogato wyposażoną biblioteką, 2 salami sportowymi z pełnowymiarowymi boiskami do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego. W skład terenów sportowych wchodzi również pełnowymiarowy obiekt lekkoatletyczny z bieżnią, skocznią i rzutnią. Ponadto uczniowie mogą korzystać z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz kawiarenki. Szkoła należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego i Stowarzyszenia Szkół Dwujęzycznych Bilingius. Oferta edukacyjna: Szkoła proponuje kształcenie o następujących ukierunkowaniach: społeczno-prawnym, biologiczno-chemicznym, matematyczno- informatycznym oraz oddział klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno – przyrodniczym. Klasy pracują pod patronatem wydziałów opolskich uczelni wyższych. Koła zainteresowań: Bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, interdyscyplinarnych, sportowych i artystycznych, realizacja licznych programów edukacyjnych, profilaktycznych. Ponadto w szkole prowadzone są indywidualne zajęcia rozwojowe dla uczniów, jak również zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego. Dodatkowa oferta edukacyjna: Szkoła proponuje swoim uczniom szeroką dodatkową ofertę edukacyjną przystosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów m.in.: udział w wymianie międzynarodowej, edukacyjne programy unijne, wolontariat, ratownictwo medyczne, zajęcia tematyczne ( sesje, konferencje i spotkania) dla danych profili klas.

7 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Tadeusza Kościuszki 14; 45-062 Opole Tel. 77 454 27 51 ; www.5lo.opole.pl www.5lo.opole.pl Opis szkoły: Dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, w tym 2 pracowniami komputerowymi. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego, biblioteki szkolnej z centrum multimedialnym, Sali gimnastycznej z siłownią, gabinetu pomocy przedlekarskiej oraz kawiarenki i sklepiku. Oferta edukacyjna: PLO Nr V proponuje kształcenie w 6 klasach o następujących ukierunkowaniach: politechnicznym, przyszłych służb mundurowych, biznesowym, pedagogiczno-psychologicznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym. Ponadto proponuje kształcenie rozszerzone w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, przysposobienia obronnego, języków obcych, podstaw przedsiębiorczości, biologii, historii, chemii, języka polskiego. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z kół przedmiotowych oraz dodatkowych, prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli, a także zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego. Dodatkowa oferta edukacyjna: - w klasach III zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego, - nauka języka rosyjskiego i francuskiego, - koło strzeleckie, - koło strzeleckie, - kurs pomocy przedmedycznej, - wolontariat, - wolontariat, - zajęcia terapii pedagogicznej, - współpraca zagraniczna ze szkoła w Kiel.

8 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” ul Szarych Szeregów 1; 45-284 Opole tel. 77 457 84 89 ; www.plo6-opole.pl www.plo6-opole.pl Opis szkoły: Dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami laboratoryjnymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu oraz salą multimedialną, salą audiowizualną wyposażoną w projektor multimedialny oraz tablicę interaktywną, salą gimnastyczną wraz z przyległymi boiskami sportowymi. Oferta edukacyjna: Szkoła proponuje kształcenie o następujących ukierunkowaniach: humanistycznym z elementami prawa, europejskim z językiem angielskim i rosyjskim, informatyczno-matematycznym z elementami grafiki komputerowej, sportowo-rehabilitacyjnym, pedagogiczno- psychologicznym. Ponadto szkoła proponuje kształcenie rozszerzone w zakresie: języka polskiego, historii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, biologii, wychowania fizycznego. Koła zainteresowań: W szkole prowadzone są zajęcia w ramach kół zainteresowań, jak również w ramach zajęć Szkolnego Klubu Sportowego. Dodatkowa oferta edukacyjna: - nauka języka rosyjskiego, - dodatkowe zajęcia uwzględniające specyfikę prowadzonego kształcenia w danej klasie, - realizacja projektu edukacyjnego w ramach programu Socrates-Comenius.

9 Publiczne Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego ul. Józefa Hallera 6; 45-867 Opole tel. 77 474 59 42 ; www.gzowski.opole.pl www.gzowski.opole.pl Opis szkoły: Zespół Szkół dysponuje pełnym wyposażeniem dla prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Posiada 21 gabinetów przedmiotowych, w tym 2 pracownie komputerowe oraz kawiarenkę internetową. Ponadto uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni. Zaplecze sportowe stanowią sala gimnastyczna i siłownia oraz 2 boiska. Oferta edukacyjna: Publiczne Technikum Nr 1: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik geolog, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

10 Publiczne Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego Koła zainteresowań: Dla swoich uczni ó w szkoła zapewnia udział w licznych kołach przedmiotowych, wychowawczych zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto w szkole prowadzone są: ch ó r, koło teatralne, koło PCK, koło budowlane, rysunku technicznego, gazetka szkolna, liczne sesje naukowe i techniczne. Dodatkowa oferta edukacyjna: - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, promocji zdrowia, profilaktyki, - prelekcje przedstawicieli firm budowlanych i geodezyjnych, - realizacja projektu edukacyjnego w ramach programu eTwinning, - prezentacje i szkolenia w ramach programu Edukacja Budowlana. - dodatkowe zajęcia uwzględniające specyfikę kształcenia rozszerzonego - liczne kursy i zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego - zajęcia w ramach Szkolnego Koła Sportowego - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczni ó w z orzeczeniami z poradni - wolontariat.

11 Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki ul. Tadeusza Kościuszki 39-41; 45-062 Opole tel. 77 454 45 24 ; www.elektryk.opole.pl www.elektryk.opole.pl Opis szkoły: W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: - Publiczne Technikum Nr 5, - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne: wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny gabinety przedmiotowe, nowoczesne pracownie przedmiotów zawodowych, 8 nowoczesnych pracowni komputerowych, pracownia technodydaktyczna, salę gimnastyczną z nowoczesnym zapleczem sanitarnym, bibliotekę z czytelnią, centrum multimedialne. Oferta edukacyjna: Publiczne Technikum Nr 5: W szkole prowadzone jest kształcenie w zawodach: - technik elektronik - technik informatyk - technik elektryk - technik teleinformatyk - technik mechatronik

12 Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3: W szkole prowadzone jest kształcenie w zawodzie elektryk. Koła zainteresowań: Dla swoich uczniów szkoła zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: sportowe, przedmiotowe, wyrównawcze dla dyslektyków i dysortografów, klub europejski, PCK, LOK, gazetę szkolną, zajęcia fotograficzne, multimedialne, jak również zajęcia fakultatywne. Dodatkowa oferta edukacyjna: - zajęcia z języków obcych w komputerowych pracowniach audiowizualnych, - udział w olimpiadach i konkursach, - stała współpraca z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim, - współpraca zagraniczna ze szkołami partnerskimi

13 Zespół Szkół Mechanicznych ul. Edmunda Osmańczyka 22; 45-027 Opole tel. 77 454 38 50 ; www.zsm.opole.pl www.zsm.opole.pl Opis szkoły: W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: - Publiczne Technikum Nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotów zawodowych w tym pracownią diagnostyki samochodowej z samochodami Audi Q7 oraz Renault Vel Satis. Ponadto szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe, centrum multimedialne, zinformatyzowany szkolny ośrodek kariery, bibliotekę, salę gimnastyczną, siłownię, boiska do siatkówki i koszykówki, kawiarenkę, punkt ksero, gabinet pomocy przedlekarskiej oraz stołówkę. Dla uczniów z poza Opola szkoła prowadzi internat. Kształcenie zawodowe odbywa się we współpracy z firmami Kulczyk Tradex z Poznania oraz Vip Car Opole. Oferta edukacyjna: Publiczne Technikum Nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - technik mechanik - technik pojazdów samochodowych. - technik mechatronik, - technik spedytor

14 Zespół Szkół Mechanicznych Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - mechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych - ślusarz, - monter mechatronik. Koła zainteresowań: W szkole organizowane są zajęcia w ramach Klubu Młodego Technika, Klubu Sportowego, Koła Sportów Motorowych, Koła Pasjonatów Mechatroniki. Dla uczniów klas pierwszych organizowane są zajęcia wyrównawcze - w miarę potrzeb. Uczniowie klas maturalnych do zewnętrznych egzaminów przygotowują się na fakultetach, repetytoriach zawodowych oraz podczas indywidualnych konsultacji. Dodatkowa oferta edukacyjne: - wymiana zagraniczna ze szkołami technicznymi z Dani, Niemiec i Szwecji, - mini przedsiębiorstwo, - wolontariat, - orkiestra dęta, koło teatralne

15 Publiczne Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. Tadeusza Kościuszki 43; 45-062 Opolu tel. 77 453 66 41 ; www.ekonomik.opole.pl www.ekonomik.opole.pl Opis szkoły: Szkoła dysponuje m.in. 4 pracowniami komputerowymi, aulą, siłownią, boiskiem szkolnym, a także boiskiem do gry w siatkówkę plażową. Posiada bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym, oraz gabinety: stomatologiczny i lekarski. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Szkoła posiada certyfikat jakości: Szkoła Przedsiębiorczości nadamy przez MFP i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferta edukacyjna: Publiczne Technikum Nr 3: Szkoła proponuje kształcenie w następujących zawodach: - technik ekonomista - technik organizacji reklamy - technik cyfrowych procesów graficznych - technik logistyk - fototechnik

16 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Koła zainteresowań: Szkoła dla swoich uczniów proponuje następujące koła zainteresowań: fotograficzne, filmowe, teatralne, ekologiczne, kabaretowe, informatyczne, strzeleckie, wokalne. Dodatkowa oferta edukacyjna: - kursy kwalifikacyjne, np. obsługa kasy fiskalnej, księgowe, pierwszej pomocy, - aktywna współpraca z przedsiębiorcami, X Opolską Brygadą Logistyczną, Politechniką Opolską, WSZiA oraz WSB, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także z żołnierzami Armii Krajowej w ramach edukacji patriotycznej, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także z żołnierzami Armii Krajowej w ramach edukacji patriotycznej, - realizacja projektów unijnych, - współpraca z zagranicą – Niemcy, Czechy oraz Turcja, e-learning - aktywny wolontariat (też w ramach klasy socjalnej LP), PCK (akcje charytatywne, m.in. koncert „Otwarte Serce”), PCK (akcje charytatywne, m.in. koncert „Otwarte Serce”), - udział w zawodach sportowych, - udział w olimpiadach (m.in. Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji, Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna). Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna).

17 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica ul. Andrzeja Struga 16; 45-073 Opole tel. 77 454 24 83 ; www.staszic.opole.pl www.staszic.opole.pl Opis szkoły: W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: - Publiczne Technikum Nr 7, - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, Szkoła dysponuje pracowniami szkolnymi, w tym pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, pracowniami językowymi, pracownią kosmetyczną, pracowniami fryzjerskimi oraz laboratoriami. Ponadto w szkole znajduje się sala gimnastyczna, aula, biblioteka z internetowym centrum multimedialnym, kompleks boisk do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz korty tenisowe i bieżnia. Oferta edukacyjna: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4: Szkoła proponuje kształcenie w zawodzie fryzjer.

18 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Publiczne Technikum Nr 7: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - technik usług fryzjerskich, - technik logistyk, - technik analityk, - technik agrobiznesu, - technik cyfrowych procesów graficznych Koła zainteresowań: Szkoła dla swoich uczniów proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w ramach szkolnego Klubu Sportowego. Prowadzone są m.in. Zajęcia ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, w tym duża ilość kół językowych. Ponadto w ofercie możemy znaleźć zajęcia: strzeleckie, informatyczne, artystyczne, europejskie, techniczne, teatralne. Dodatkowa oferta edukacyjna: - projekty unijne z zakresu atrakcyjnego szkolnictwa zawodowego, - realizacja projektów edukacyjnych w ramach programu Socrates-Comenius, - realizacja projektu edukacyjnego w ramach programu eTwinning, - wymiana zagraniczna uczniów w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej.

19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego ul. Józefa Hallera 4; 45-867 Opole tel. 77 474 53 59 ; www.zsz4.opole.pl www.zsz4.opole.pl Opis szkoły: W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: - Publiczne Technikum Nr 2, - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Szkoła wypracowała sobie własny mikroklimat wychowawczy, którego mottem jest „Szkoła przyjazna uczniowi”, czyli taka, w której panuje atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku. To także szkoła bez przemocy, gdzie młodzież bezpiecznie uczy się i spędza wolny czas. Oferta edukacyjna: Publiczne Technikum Nr 2: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik hotelarstwa, - technik obsługi turystycznej, - technik technologii żywności, - technik handlowiec.

20 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - sprzedawca, - piekarz, - kucharz, - cukiernik. Koła zainteresowań: Dla swoich uczniów szkoła przygotowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań i kół przedmiotowych. Ponadto w szkole realizowany jest program „Ekonomia w szkole”, „Moje finanse”. Uczniowie biorą również czynny udział w zajęciach chóru szkolnego. Dodatkowa oferta edukacyjna: Dodatkowa oferta edukacyjna: - uczniowie mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z języków obcych, -organizowane są zajęcia przygotowujące do zewnętrznych egzaminów zawodowych, - prowadzone są fakultety z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, - w miarę potrzeb organizowane są zajęcia wyrównawcze.

21 Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II ul. Niemodlińska 40; 45-761 Opole tel. 77 474 54 54 ; www.zsb.punkt.pl www.zsb.punkt.pl Opis szkoły: W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: - Publiczne Technikum Nr 6, - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, Szkoła wyposażona jest w 3 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, pracownie renowacji zabytków, pracownie rysunku architektonicznego, pracownie roślin ozdobnych i użytkowych, salę gimnastyczną, siłownię, boiska - asfaltowe i trawiaste, bieżnię, kort tenisowy. Oferta edukacyjna: Publiczne Technikum Nr 6: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - technik górnictwa odkrywkowego, - technik ogrodnik, - technik inżynierii środowiska i melioracji, - technik renowacji elementów architektury, - technik technologii drewna.

22 Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5: Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, - stolarz, - monter izolacji przemysłowych, - murarz-tynkarz, - Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Koła zainteresowań: Dla swoich uczniów szkoła proponuje udział w zajęciach pozalekcyjnych: koło teatralne, koło internetowo-informatyczne, koło plastyczne, koło architektoniczne, pracownię renowatorską, koło ogrodnicze, jak również zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Dodatkowa oferta edukacyjna: - w miarę potrzeb organizowane są zajęcia wyrównawcze, - dodatkowe zajęcia z języków obcych, - dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, - interaktywne uczestnictwo w lekcji poprzez internet, - warsztaty antystresowe dla uczniów oddziałów klas maturalnych.

23 Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa ul. Strzelców Bytomskich 10; 45-084 Opole tel. 77 454 45 25 ; www.plastyczniak.opole.pl www.plastyczniak.opole.pl Opis szkoły: W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, - Publiczne Liceum Plastyczne. Szkoła posiada pracownie artystyczne wyposażone w profesjonalny sprzęt: maszyny stolarskie, piece ceramiczne, ciemnię do wywoływania zdjęć oraz studio do opracowywania fotografii cyfrowej, 2 pracownie komputerowe. Oferta edukacyjna: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych: Szkoła przeznaczona jest głównie dla uczniów interesujących się sztuką: malarstwem, rzeźbą, fotografią, projektowaniem plastycznym. Do szkoły mogą starać się uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka trwa 6 lat, obejmuje program 3 letniego gimnazjum oraz 3 letniego liceum. Integralną częścią programu są przedmioty artystyczne: film i fotografia, podstawy projektowania, rysunek i malarstwo, rzeźba oraz do wyboru specjalizacje artystyczne: ceramika, snycerstwo, reklama wizualna, techniki graficzne i scenograficzne, tkanina artystyczna. W ostatnim roku kształcenia uczniowie zdają egzamin dyplomowy i maturalny.

24 Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa Publiczne Liceum Plastyczne: Szkoła przeznaczona jest głownie dla uczniów, którzy lubią malować, rysować, fotografować, projektować, rzeźbić. Nauka trwa 4 lata, obejmuje program przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz program przedmiotów ogólnokształcących odpowiadających liceum i kończy się egzaminem maturalnym. W ramach egzaminu dyplomowego uczeń zdaje historię sztuki i prezentuje prace wykonaną w ramach specjalizacji takich jak (do wyboru): ceramika, snycerstwo, reklama wizualna, techniki graficzne i scenograficzne i tkanina artystyczna. Koła zainteresowań: Szkoła zapewnia przede wszystkim rozwój talentów i kształci w zakresie sztuk plastycznych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach pozalekcyjnych, w ramach kół: teatralnego, historii i historii sztuki, języków obcych. Ponadto w szkole funkcjonuje Ognisko Plastyczne, w którym artyści plastycy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach artystycznych. Dodatkowa oferta edukacyjna: - liczne wykłady edukacyjne w kraju i za granicą, - plenery malarskie, - realizacja projektu edukacyjnego w ramach programu Socretes-Comenius.

25 Zespół Placówek Oświatowych ul. Torowa 7; 45-037 Opole tel. 77 423 16 75 ; www.ckp.opole.pl www.ckp.opole.pl Opis placówki: W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe: W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe: - Centrum Kształcenia Praktycznego, - Bursa, - Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Oferta edukacyjna: Centrum Kształcenia Praktycznego: Placówka prowadzi zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Dysponuje pracowniami: obróbki ręcznej, pomiarów i jakości, obróbki ręcznej i montażu, obróbki mechanicznej I i II, nauki technik CNC, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroniczne I i II, spawalnicze, podstaw mechatroniki, układów mechatroniki, procesów ciągłych, komputerowe I i II, hotelarskie I i II, recepcyjne, budowlane, architektury krajobrazu, murarską, zbrojarsko-betoniarską, ciesielsko- stolarską, robót wykończeniowych, opieki środowiskowej i paliatywnej, instalacji elektrycznych inteligentnych. Wyposażenie pracowni stanowią nowoczesne maszyny, urządzenia, przyrządy i narzędzia.

26 Zespół Placówek Oświatowych Bursa: Mieszkańcy mają do dyspozycji: - 120 miejsc w pokojach 1, 2 i 3 - osobowych, - kuchnie podręczne, - parking, - zaplecze sanitarne z natryskami, - pracownię internetową, - sale cichej nauki, - salę telewizyjną, - salę sportową, - bibliotekę Szkolne Schronisko Młodzieżowe: Dla gości placówka oferuje: - 48 miejsca w pokojach 3-osobowych, - kuchnie samoobsługowe z jadalnią, - zaplecze sanitarne, - pracownię internetową, - salę konferencyjną Placówka posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.

27 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Katowicka 14; 45-061 Opole tel. 77 453 67 55 ; www.wodpi.opole.pl/~mos_opole www.wodpi.opole.pl/~mos_opole Opis placówki: MOS to placówka wychowania pozaszkolnego, której oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Dysponuje salą gimnastyczną oraz siłownią. Ponadto zajęcia prowadzone są również na bazie obiektów opolskich szkół. Placówka poprzez swoją działalność: · - wspomaga szkoły w edukacji sportowej poprzez realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego, · - kształtuje postawy dzieci i młodzieży w kierunku aktywnego uczestnictwa w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, · - umożliwia wyłonienie uczniów uzdolnionych sportowo i skierowanie ich do sportu kwalifikowanego. Oferta edukacyjna: Placówka proponuje uczestnictwo w sekcjach rekreacyjno-sportowych w 8 dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekkoatletyka, tenis stołowy, gry i zabawy, strzelectwo, pływanie. Ponadto realizuje i koordynuje rozgrywki w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych, organizuje Ligę Szkolnych Kół Sportowych, współorganizuje otwarte imprezy rekreacyjno-sportowe.

28 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Strzelców Bytomskich 1; 45-084 Opole tel. 77 454 27 14 ; www.mdk.opole.pl www.mdk.opole.pl Opis placówki: Placówka posiada 3 obiekty (budynek główny oraz 2 filie). Dysponuje: salą kinowo-widowiskową na 100 osób, salami do zajęć tanecznych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, 2 pracowniami edukacyjnymi, 2 pracowniami komputerowymi, galerią plastyczną, sceną plenerową z amfiteatrem na 200 osób, parkiem z placem zabaw. Oferta edukacyjna: - wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju, - prowadzi działania edukacyjne, poszerzające szkolne programy dydaktyczne, - organizuje rekreację i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez bogatą ofertę zajęć w czasie ferii letnich i zimowych, - koordynuje szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą. Placówka rozwija zainteresowania intelektualne, artystyczne, politechniczne i rekreacyjne w ramach stałych zajęć. Prowadzi edukację w dziedzinie literatury, teatru, filmu, muzyki, tańca, plastyki i sztuki. Organizuje imprezy m.in. Konkursy, festiwale, przeglądy i koncerty.

29 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9; 45-085 Opole tel. 77 454 92 16 –17 ; www.mppp.eopolszczyzna.pl www.mppp.eopolszczyzna.pl Placówka realizuje programy: - „Trening twórczego myślenia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, - „Przedszkolak Małym Aktorem” zajęcia grupowe dla dzieci uzdolnionych, - „Radość mówienia szansą sukcesu”. - własne programy autorskie. Diagnozy i doradztwo realizowane są w zakresie: · - rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, · - wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, · - wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, · - rozwijania umiejętności społecznych i życiowych, pogotowia psychologicznego i pomocy kryzysowej, pomocy logopedycznej i poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień i problemów i pomocy kryzysowej, pomocy logopedycznej i poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień i problemów dostosowawczych. dostosowawczych. · c Terapie dzieci i młodzieży realizowane są w formach zajęć indywidualnych, jak również i grupowych (terapia psychomotoryczna, terapia rodzin, grupy wsparcia i zajęcia warsztatowe). Ponadto placówka prowadzi Pracownię Profilaktyczną przy ul. Szarych Szeregów 1.

30 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Wróblewskiego 7; 45-760 Opole tel. 77 402 45 10 ; www.modnopole.pl www.modnopole.pl Opis placówki: Do głównych jej zadań należy m.in. : Do głównych jej zadań należy m.in. : · - organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oświatowych, · - organizowanie doradztwa zawodowego, · - prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, · - przygotowywanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych do wdrażania reformy oświatowej, reformy oświatowej, · - opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi, · organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami. Działalność placówki umożliwia koordynowanie pracy doradców metodycznych. Pozwala na prowadzenie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli oraz wydawanie świadectw ich ukończenia. Umożliwia również koordynację działań szkół w zakresie doskonalenia nauczycieli. Oferta: Kierowane jest do środowiska pedagogicznego, pozwala osobom korzystającym z niej budować swą pozycję zawodową, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów, na jakie napotykają pedagodzy w swej codziennej pracy, a także wspiera, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.

31 Informator dla gimnazjalistów Do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. System ten ułatwi Wam dokonanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zmniejszy uciążliwości związane z procesem rekrutacji oraz pozwoli na bieżąco obserwować nabór do szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu Internetu. Na stronie https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat umieszczone zostały, poza ofertą edukacyjną, kryteria przyjęć do poszczególnych szkół i oddziałów, ustalone przez dyrektorów poszczególnych szkół. https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat Zapraszamy do Opola bo edukacja w Opolu to szansa na dobrą przyszłość!


Pobierz ppt "Informator dla gimnazjalistów Edukacja w Opolu – szansą na dobrą przyszłość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google