Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZEGO W PIECACH W LATACH 2014-2018.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZEGO W PIECACH W LATACH 2014-2018."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZEGO W PIECACH W LATACH 2014-2018

2 Najważniejsze problemy szkoły i przedszkola:  Skromna baza pomocy dydaktyczny w szkole podstawowej oraz zabawek w przedszkolu,  Wymagany remont schodów prowadzących na I piętro budynku,  Przestarzały sprzęt w pracowni komputerowej oraz brak tablicy interaktywnej,  Wymagany remont nawierzchni boiska sportowego,  Niewystarczające środki na uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych,  Wymiana kotłów grzewczych w kotłowni,  Uzupełnienie monitoringu, zwiększającego bezpieczeństwo uczniów,  Brak świetlicy  Niska motywacja uczniów do nauki. Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY- wizja 2018 rok

3 1. BAZA SZKOŁY Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach Budynek szkoły i przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Wykonane zostały nowe schody prowadzące na I piętro szkoły (wejście do przedszkola). Na dziedzińcu przeprowadzono remont nawierzchni boiska sportowego wraz z założeniem piłko-chwytów. Uzupełniono monitoring na terenie placówki, który zwiększył bezpieczeństwo uczniów. Utworzono świetlicę dla uczniów szkoły. W pracowni informatycznej wymieniono i zainstalowano 15 nowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem. Do jednej z sal zakupiono tablicę interaktywną. Wymieniono kotły grzewcze w kotłowni, co sprawiło, że obiekt podczas zimy jest lepiej ogrzany. Podjęto pracę nad pozyskaniem środków na termomodernizacje placówki.

4 2. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ, ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY- wizja 2018 rok Szkoła podstawowa i przedszkole prowadzi dokumentację zgodną z przepisami. Wewnętrzne prawo szkolne zgodne jest z obowiązującym systemem prawnym i opublikowane w BIP. Dokumentacja jest ujednolicona. Działania są planowane w porozumieniu z gronem pedagogicznym szkoły podstawowej oraz przedszkola. Polepszenie komunikacji interpersonalnej sprzyja budowaniu prawidłowych relacji miedzy przedszkolakami, uczniami, nauczycielami i rodzicami. Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy placówki, wspomagają i angażują się na miarę swoich możliwości w pracę szkoły.

5 Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY- wizja 2018 rok 3. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Szkoła zapewnia dzieciom przedszkola i uczniom szkoły podstawowej opiekę psychologiczno- pedagogiczną zgodną z potrzebami uczniów. Wszyscy znają i postrzegają zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w naszej placówce. W szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia. Cała społeczność szkolna nadal aktywnie uczestniczy projektach edukacyjnych. Nauczyciele angażują uczniów w działania na rzecz szkoły oraz społeczeństwa. Został opracowany dokument zawierający procedury postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania ucznia. Występuje stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływanie wychowawcze. Program wychowawczy i profilaktyczny są dostosowane do możliwości szkoły, cała społeczność szkolna współuczestniczy w ich tworzeniu i realizacji. Plany wychowawcze klas są spójne ze Szkolnym Programem Wychowawczym oraz Profilaktycznym. Szkoła zapewnia rodzicom aktywne włączanie się do współpracy w zakresie pomocy w różnych dziedzinach życia szkoły łącznie z planowaniem działań klasowych i szkolnych. Ponadto szkoła umożliwia rodzicom stały kontakt z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, poradnią PPP oraz innymi instytucjami wspierającymi.

6 4. EFEKTYWNOŚĆ WYNIKÓW NAUCZANIA Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY- wizja 2018 rok Zwiększeniu uległo stosowanie na lekcjach aktywizujących metod nauczania. Realizowane są projekty edukacyjne, które pomagają uczniom przyswoić wiedzę z różnych dziedzin. Nastąpił wzrost wyników nauczania. Widoczny między innymi w zewnętrznych badaniach osiągnięć uczniów. Co roku organizowany jest Dzień Ziemi oraz Święto Szkoły, a każdy oddział przedszkolny i szkolny uczestniczy w co najmniej jednej wycieczce edukacyjnej. Wszyscy nauczyciele stosują ocenianie zgodne Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Ponadto opierają się o Przedmiotowy System Oceniania. Nauczyciele częściej korzystają na lekcjach ze pomocy multimedialnych. Właściwie realizowane są IPET- y opracowane dla uczniów z orzeczeniem PPP. Zwiększyła się liczba uczniów uczestniczących w konkursach przedmiotowych.

7 5. DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY PEDAGOGICZNEJ. Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY- wizja 2018 rok Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno- wychowawczej. Grono pedagogiczne placówki po zapoznaniu się z ofertami szkoleń uczestniczą w różnych formach doskonalenia. Nauczyciele szkoły podstawowej oraz przedszkola prowadzą szereg zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów. Biorą udział w wielu programach edukacyjnych, reprezentując placówkę na zewnątrz. Wszyscy umieją obsługiwać dostępne w salach zajęć urządzenia multimedialne. Efektywnie działają zespoły nauczycielskie powołane w celu realizacji ewaluacji wewnętrznej i innych zadań wynikających z bieżących potrzeb. Nauczyciele trafnie identyfikują swoje potrzeby, które zgłaszają jako propozycje szkoleń do WDN.

8 Zespół Oświatowo- Wychowawczy w Piecach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY- wizja 2018 rok 6. PROMOCJA PLACÓWKI Szkoła prowadzi na bieżąco aktualizację strony internetowej oraz BIP. Zmieniła się jej wizualizacja przez co jest bardziej atrakcyjna. W lokalnych mediach ukazuje się coraz więcej informacji o osiągnięciach naszych uczniów. Na bieżąco prowadzona jest kronika szkolna, która prezentuje ważne wydarzenia w szkole i jej środowisku. Kultywowane są tradycje i ceremoniały szkolne, między innymi Dzień Ziemi, Święto Szkoły oraz inne apele i imprezy szkolne.


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZEGO W PIECACH W LATACH 2014-2018."

Podobne prezentacje


Reklamy Google