Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r.

2 2 Najważniejsze kompetencje poszczególnych podmiotów w zakresie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) PARLAMENT MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DYREKTOR SZKOŁY JST (ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ) ustawa budżetowa, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa - Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty - rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, - rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, - rozporządzenie MENiS w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji, -rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. plan sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, regulamin wynagradzania, regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. arkusz organizacyjny szkoły, regulaminy wewnętrzne wynagradzania

3 3 Źródła finansowania zadań oświatowych JST Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST a)część oświatowa subwencji ogólnej, b)dotacje celowe, c)pozostałe dochody JST, w tym dochody własne i pozostałe części subwencji ogólnej. Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inne podmioty niż JST a)dotacje z budżetów JST, b)czesne (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), c)inne źródła dochodów.

4 Proces planowania łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przyjęta w ustawie budżetowej w roku poprzedzającym rok budżetowy Kwota innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy 4

5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000-2012 (w mld zł) 5

6 Finansowy standard A podziału części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2000-2012 (w zł) 6

7 Średnia liczba uczniów w oddziale w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2003/2004 - 2011/2012 7

8 Godziny ponadwymiarowe jako % etatów nauczycieli pełnozatrudnionych (JST) z wyłączeniem niespełniających obowiązków 8

9 Liczba uczniów szkół uwzględniona przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w latach 2000-2012 (w tys.) 9

10 Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela uwzględniona przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w latach 2000-2012 10

11 Udział wydatków bieżących w działach 801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w dochodach JST w latach 2004-2010 11

12 12

13 Dotacje udzielone z budżetów samorządów terytorialnych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych (z wyłączeniem przedszkoli) prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (inne niż JST) w latach 2005-2010 (w mln zł) 13

14 Porównanie dwóch gmin wiejskich WyszczególnienieGmina AGmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010)372388 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli7/ 41/ 59,73/ 19/ 37,4 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 53,1/9,1/6,2129,3/20,4/10,4 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 2 7542 802 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 4 4752 819 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 1 72117 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 162,5%100,6% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)20575 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 02 14

15 Porównanie dwóch gmin wiejskich WyszczególnienieGmina CGmina D Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010)535563 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli2/ 22/ 45,88/ 41/ 76,1 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 267,5/ 24,3/11,770,4/ 13,7/7,4 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 3 6953 946 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 3 4575 609 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ -2381 663 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 93,6%142,1% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)17384 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 1060 15

16 Porównanie dwóch gmin miejsko - wiejskich WyszczególnienieGmina AGmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010)1 1801 192 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli7/ 55/ 106,07/ 68/ 129,5 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 168,6/ 21,5/ 11,1170,3/ 17,5/ 9,2 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 7 9878 297 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 8 29012 076 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 3033 779 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 103,8%145,5% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)0101 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 14553 16

17 Porównanie dwóch gmin miejskich WyszczególnienieGmina AGmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010)2 5112 458 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli8/ 106/ 235,54/ 100/ 178,2 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 313,9/ 23,7/ 10,7614,5/ 24,6/ 13,8 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 12 53613 050 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 18 99713 400 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 6 461350 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 151,5%102,7% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)3273 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 69128 17

18 Porównanie dwóch powiatów WyszczególnieniePowiat APowiat B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010)2 0242 137 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli26/ 88/ 198,69/ 80/ 164,9 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 77,8/ 23,0/ 9,6*237,4/ 26,7/ 13,0 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 15 04414 896 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 16 05413 946 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 1 010-950 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 106,7%93,6% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)0141 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 60722 18 * dotyczy średniej liczby uczniów szkół publicznych przypadającej na 1 etat nauczyciela

19 Porównanie dwóch miast na prawach powiatu WyszczególnienieMiasto AMiasto B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010)40 16342 002 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli200/ 1614/ 2 828,7243/ 1 830/ 3 516,6 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 200,8/ 24,9/ 10,4*172,8/ 23,0/ 9,8* Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 220 901239 098 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 253 170336 925 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 32 26997 827 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 114,6%140,9% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)023 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 2 7853 099 19 * dotyczy średniej liczby uczniów szkół publicznych przypadającej na 1 etat nauczyciela

20 20 Średnia kwota bazowa Udział wydatków w par. 401 i 404 w wydatkach bieżących objętych subwencją Populacja Zagęszczenie ludności (osoby/km2) Wskaźnik dochodowości (zł na mieszkańca) Liczba sołectw Gmina wiejska A 161%82%4 9665854412 Gmina wiejska B (Mniejsze wydatki) 159%78%4 8374557616 Gmina wiejska C (Mniejsze wydatki) 144%76%5 5334160918 Gmina wiejska D 158%77%6 3725848319 Gmina miejsko- wiejska A (Mniejsze wydatki) 153%77%10 702941 30435 Gmina miejsko- wiejska B 155%72%9 895903 08820 Gmina miejska A 158%81%22 9651 6581 323 Gmina miejska B (Mniejsze wydatki) 166%78%25 0051 4021 000 Porównanie niektórych wskaźników gmin

21 21

22 22 Kwota nadpłaty dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ponad wymagane średnie minimalne wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela (łącznie dla wszystkich JST – saldo nadpłat i niedopłat) Stopień200920102011 stażysta769 94811 841 35610 263 195 kontraktowy217 707 515240 476 416230 785 769 mianowany211 523 842178 995 508151 630 301 dyplomowany287 410 825268 361 857257 771 507 Razem717 412 131699 675 136650 450 772 w zł

23 23 Postulaty samorządu terytorialnego I. dotyczące ustawy – Karta Nauczyciela  likwidacja Karty Nauczyciela lub jej gruntowna nowelizacja;  zmiana zakresu podmiotowego Karty Nauczyciela (stosowanie wyłącznie do nauczycieli realizujących podstawy programowe w szkołach);  zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli: uproszczenie systemu poprzez likwidację niektórych składników wynagrodzenia, ustalanie wysokości wynagrodzenia przez organ prowadzący, uchylenie lub zmiana przepisów dot. średnich wynagrodzeń, w tym art. 30a dot. dodatku uzupełniającego, finansowanie pełnych wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa, zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia;

24 24  ograniczenie przywilejów nauczycieli: likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie oraz pomocy zdrowotnej, zmniejszenie wysokości odpisu na ZFŚS oraz środków na doskonalenie nauczycieli, likwidacja urlopu dla poratowania zdrowia lub zmiany w zasadach jego udzielania i finansowania, zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego;  wprowadzenie obligatoryjnego 40-godzinnego tygodnia pracy w całości ewidencjonowanego oraz podwyższenie pensum;  modyfikacja systemu awansu zawodowego: wydłużenie ścieżki awansu, powiązanie awansów z jakością nauczania i przyznawanie ich na czas określony, zmiany w zakresie przyznawania stopni awansu;

25 25 II. dotyczące finansowania zadań oświatowych  zwiększenie nakładów w budżecie państwa na edukację, w szczególności zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej;  przejęcie przez Rząd obowiązku finansowania wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli;  objęcie subwencją oświatową edukacji przedszkolnej;  zmiana naliczania subwencji zamiast na ucznia na ;  zmiana finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;  uwzględnienie w subwencji kosztów amortyzacji infrastruktury oświatowej;

26 26 III. dotyczące organizacji oświaty  zastąpienie dotychczasowego prawa oświatowego zestawem państwowych standardów edukacyjnych o charakterze jakościowym i ilościowym;  określenie standardów zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz standardów; liczebności dzieci w oddziałach w zależności od typu szkoły;  zmiana przepisów dotyczących dowożenia uczniów;  zmiany prawne dot. statusu dyrektora szkoły;  zmiany przepisów dot. likwidacji i przekształcania szkół;

27 Najważniejsze projektowane zmiany 1. Objęcie dotacją z budżetu państwa wychowania przedszkolnego Założenia projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty: - zmniejszenie obciążeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w procesie obejmowania wychowaniem przedszkolnym coraz większej części populacji dzieci – poprzez wprowadzenie mechanizmu dotacji, - zmniejszenie obciążeń dla budżetów rodzinnych w tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego – poprzez ograniczenie opłat za czas nauczania, wychowania i opieki, - uspójnienie sieci wychowania przedszkolnego – poprzez przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola lub punkty przedszkolne, -uregulowanie zasad rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego, m.in. określających i chroniących zakres danych osobowych, jakie mogą być gromadzone przez organy prowadzące. 27

28 2. Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO) -celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu anonimowości danych, gromadzonych w systemie, które dotyczą pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oferowanej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne; -poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie będą przekazywały do bazy danych SIO szczegółowych informacji wrażliwych o uczniach np. takich jak rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnie, wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z określeniem rodzaju niepełnosprawności, ze względu na który orzeczenie to zostało wydane; -do systemu informacji oświatowej będą przekazywane jedynie te dane, które są niezbędne do właściwego podziału środków oraz zapewnienia właściwych warunków edukacji dzieci objętych kształceniem specjalnym. O zorganizowanie takiego kształcenia występują rodzice, przedstawiając dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. 28


Pobierz ppt "1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google