Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa, marzec 2012 r.

2 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ JST (ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ)
Najważniejsze kompetencje poszczególnych podmiotów w zakresie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) PARLAMENT ustawa budżetowa, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa - Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty - rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, - rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, - rozporządzenie MENiS w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji, rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ plan sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, regulamin wynagradzania, regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. JST (ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ) DYREKTOR SZKOŁY arkusz organizacyjny szkoły, regulaminy wewnętrzne wynagradzania

3 Źródła finansowania zadań oświatowych JST
Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, pozostałe dochody JST, w tym dochody własne i pozostałe części subwencji ogólnej. Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inne podmioty niż JST dotacje z budżetów JST, czesne (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), inne źródła dochodów.

4 Proces planowania łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przyjęta w ustawie budżetowej w roku poprzedzającym rok budżetowy Kwota innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy

5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach (w mld zł)

6 Finansowy standard A podziału części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2000-2012 (w zł)

7 Średnia liczba uczniów w oddziale w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2003/ /2012

8 Godziny ponadwymiarowe jako % etatów nauczycieli pełnozatrudnionych (JST) z wyłączeniem niespełniających obowiązków

9 Liczba uczniów szkół uwzględniona przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w latach (w tys.)

10 Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela uwzględniona przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w latach

11 Udział wydatków bieżących w działach 801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w dochodach JST w latach

12

13 Dotacje udzielone z budżetów samorządów terytorialnych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych (z wyłączeniem przedszkoli) prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (inne niż JST) w latach (w mln zł)

14 Porównanie dwóch gmin wiejskich
Wyszczególnienie Gmina A Gmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) 372 388 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli 7/ 41/ 59,7 3/ 19/ 37,4 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 53,1/9,1/6,2 129,3/20,4/10,4 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 2 754 2 802 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 4 475 2 819 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 1 721 17 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 162,5% 100,6% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł) 205 75 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 2

15 Porównanie dwóch gmin wiejskich
Wyszczególnienie Gmina C Gmina D Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) 535 563 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli 2/ 22/ 45,8 8/ 41/ 76,1 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 267,5/ 24,3/11,7 70,4/ 13,7/7,4 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 3 695 3 946 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 3 457 5 609 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ -238 1 663 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 93,6% 142,1% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł) 17 384 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 106

16 Porównanie dwóch gmin miejsko - wiejskich
Wyszczególnienie Gmina A Gmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) 1 180 1 192 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli 7/ 55/ 106,0 7/ 68/ 129,5 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 168,6/ 21,5/ 11,1 170,3/ 17,5/ 9,2 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 7 987 8 297 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 8 290 12 076 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 303 3 779 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 103,8% 145,5% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł) 101 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 145 53

17 Porównanie dwóch gmin miejskich
Wyszczególnienie Gmina A Gmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) 2 511 2 458 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli 8/ 106/ 235,5 4/ 100/ 178,2 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 313,9/ 23,7/ 10,7 614,5/ 24,6/ 13,8 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 12 536 13 050 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 18 997 13 400 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 6 461 350 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 151,5% 102,7% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł) 32 73 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 69 128

18 Porównanie dwóch powiatów
Wyszczególnienie Powiat A Powiat B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) 2 024 2 137 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli 26/ 88/ 198,6 9/ 80/ 164,9 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 77,8/ 23,0/ 9,6* 237,4/ 26,7/ 13,0 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ 15 044 14 896 Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ 16 054 13 946 Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 1 010 -950 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 106,7% 93,6% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł) 141 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 607 22 * dotyczy średniej liczby uczniów szkół publicznych przypadającej na 1 etat nauczyciela

19 Porównanie dwóch miast na prawach powiatu
Wyszczególnienie Miasto A Miasto B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) 40 163 42 002 Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli 200/ 1614/ 2 828,7 243/ 1 830/ 3 516,6 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 200,8/ 24,9/ 10,4* 172,8/ 23,0/ 9,8* Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ 32 269 97 827 Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 114,6% 140,9% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł) 23 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 2 785 3 099 * dotyczy średniej liczby uczniów szkół publicznych przypadającej na 1 etat nauczyciela

20 Porównanie niektórych wskaźników gmin
Średnia kwota bazowa Udział wydatków w par i 404 w wydatkach bieżących objętych subwencją Populacja Zagęszczenie ludności (osoby/km2) Wskaźnik dochodowości (zł na mieszkańca) Liczba sołectw Gmina wiejska A 161% 82% 4 966 58 544 12 Gmina wiejska B (Mniejsze wydatki) 159% 78% 4 837 45 576 16 Gmina wiejska C (Mniejsze wydatki) 144% 76% 5 533 41 609 18 Gmina wiejska D 158% 77% 6 372 483 19 Gmina miejsko-wiejska A 153% 10 702 94 1 304 35 Gmina miejsko-wiejska B 155% 72% 9 895 90 3 088 20 Gmina miejska A 81% 22 965 1 658 1 323 Gmina miejska B 166% 25 005 1 402 1 000

21

22 Kwota nadpłaty dla nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego ponad wymagane średnie minimalne wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela (łącznie dla wszystkich JST – saldo nadpłat i niedopłat) w zł Stopień 2009 2010 2011 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem

23 Postulaty samorządu terytorialnego
I. dotyczące ustawy – Karta Nauczyciela likwidacja Karty Nauczyciela lub jej gruntowna nowelizacja; zmiana zakresu podmiotowego Karty Nauczyciela (stosowanie wyłącznie do nauczycieli realizujących podstawy programowe w szkołach); zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli: uproszczenie systemu poprzez likwidację niektórych składników wynagrodzenia, ustalanie wysokości wynagrodzenia przez organ prowadzący, uchylenie lub zmiana przepisów dot. średnich wynagrodzeń, w tym art. 30a dot. dodatku uzupełniającego, finansowanie pełnych wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa, zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia;

24 ograniczenie przywilejów nauczycieli: likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie oraz pomocy zdrowotnej, zmniejszenie wysokości odpisu na ZFŚS oraz środków na doskonalenie nauczycieli, likwidacja urlopu dla poratowania zdrowia lub zmiany w zasadach jego udzielania i finansowania, zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego; wprowadzenie obligatoryjnego 40-godzinnego tygodnia pracy w całości ewidencjonowanego oraz podwyższenie pensum; modyfikacja systemu awansu zawodowego: wydłużenie ścieżki awansu, powiązanie awansów z jakością nauczania i przyznawanie ich na czas określony, zmiany w zakresie przyznawania stopni awansu;

25 II. dotyczące finansowania zadań oświatowych
zwiększenie nakładów w budżecie państwa na edukację, w szczególności zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej; przejęcie przez Rząd obowiązku finansowania wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli; objęcie subwencją oświatową edukacji przedszkolnej; zmiana naliczania subwencji zamiast na ucznia na ; zmiana finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; uwzględnienie w subwencji kosztów amortyzacji infrastruktury oświatowej;

26 III. dotyczące organizacji oświaty
zastąpienie dotychczasowego prawa oświatowego zestawem państwowych standardów edukacyjnych o charakterze jakościowym i ilościowym; określenie standardów zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz standardów; liczebności dzieci w oddziałach w zależności od typu szkoły; zmiana przepisów dotyczących dowożenia uczniów; zmiany prawne dot. statusu dyrektora szkoły; zmiany przepisów dot. likwidacji i przekształcania szkół;

27 Najważniejsze projektowane zmiany
1. Objęcie dotacją z budżetu państwa wychowania przedszkolnego Założenia projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty: zmniejszenie obciążeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w procesie obejmowania wychowaniem przedszkolnym coraz większej części populacji dzieci – poprzez wprowadzenie mechanizmu dotacji, zmniejszenie obciążeń dla budżetów rodzinnych w tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego – poprzez ograniczenie opłat za czas nauczania, wychowania i opieki, uspójnienie sieci wychowania przedszkolnego – poprzez przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola lub punkty przedszkolne, uregulowanie zasad rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego, m.in. określających i chroniących zakres danych osobowych, jakie mogą być gromadzone przez organy prowadzące. 27

28 2. Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO)
celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu anonimowości danych, gromadzonych w systemie, które dotyczą pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oferowanej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie będą przekazywały do bazy danych SIO szczegółowych informacji wrażliwych o uczniach np. takich jak rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnie, wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z określeniem rodzaju niepełnosprawności, ze względu na który orzeczenie to zostało wydane; do systemu informacji oświatowej będą przekazywane jedynie te dane, które są niezbędne do właściwego podziału środków oraz zapewnienia właściwych warunków edukacji dzieci objętych kształceniem specjalnym. O zorganizowanie takiego kształcenia występują rodzice, przedstawiając dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. 28


Pobierz ppt "Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google