Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r.

2 2 Najważniejsze kompetencje poszczególnych podmiotów w zakresie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) PARLAMENT MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DYREKTOR SZKOŁY JST (ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ) ustawa budżetowa, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa - Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty - rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, - rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, - rozporządzenie MENiS w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji, -rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. plan sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, regulamin wynagradzania, regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. arkusz organizacyjny szkoły, regulaminy wewnętrzne wynagradzania

3 3 Źródła finansowania zadań oświatowych JST Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST a)część oświatowa subwencji ogólnej, b)dotacje celowe, c)pozostałe dochody JST, w tym dochody własne i pozostałe części subwencji ogólnej. Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inne podmioty niż JST a)dotacje z budżetów JST, b)czesne (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), c)inne źródła dochodów.

4 Proces planowania łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przyjęta w ustawie budżetowej w roku poprzedzającym rok budżetowy Kwota innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy 4

5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach (w mld zł) 5

6 Finansowy standard A podziału części oświatowej subwencji ogólnej w latach (w zł) 6

7 Średnia liczba uczniów w oddziale w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2003/ /2012 7

8 Godziny ponadwymiarowe jako % etatów nauczycieli pełnozatrudnionych (JST) z wyłączeniem niespełniających obowiązków 8

9 Liczba uczniów szkół uwzględniona przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w latach (w tys.) 9

10 Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela uwzględniona przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w latach

11 Udział wydatków bieżących w działach 801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w dochodach JST w latach

12 12

13 Dotacje udzielone z budżetów samorządów terytorialnych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych (z wyłączeniem przedszkoli) prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (inne niż JST) w latach (w mln zł) 13

14 Porównanie dwóch gmin wiejskich WyszczególnienieGmina AGmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli7/ 41/ 59,73/ 19/ 37,4 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 53,1/9,1/6,2129,3/20,4/10,4 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 162,5%100,6% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)20575 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) 02 14

15 Porównanie dwóch gmin wiejskich WyszczególnienieGmina CGmina D Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli2/ 22/ 45,88/ 41/ 76,1 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 267,5/ 24,3/11,770,4/ 13,7/7,4 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 93,6%142,1% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)17384 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł)

16 Porównanie dwóch gmin miejsko - wiejskich WyszczególnienieGmina AGmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli7/ 55/ 106,07/ 68/ 129,5 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 168,6/ 21,5/ 11,1170,3/ 17,5/ 9,2 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 103,8%145,5% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)0101 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł)

17 Porównanie dwóch gmin miejskich WyszczególnienieGmina AGmina B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli8/ 106/ 235,54/ 100/ 178,2 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 313,9/ 23,7/ 10,7614,5/ 24,6/ 13,8 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 151,5%102,7% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)3273 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł)

18 Porównanie dwóch powiatów WyszczególnieniePowiat APowiat B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli26/ 88/ 198,69/ 80/ 164,9 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 77,8/ 23,0/ 9,6*237,4/ 26,7/ 13,0 Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 106,7%93,6% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)0141 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) * dotyczy średniej liczby uczniów szkół publicznych przypadającej na 1 etat nauczyciela

19 Porównanie dwóch miast na prawach powiatu WyszczególnienieMiasto AMiasto B Liczba uczniów (subwencja oświatowa na rok 2010) Liczba szkół/liczba oddziałów/ liczba etatów nauczycieli200/ 1614/ 2 828,7243/ 1 830/ 3 516,6 Średnia liczba uczn. przypadająca na szkołę/na oddział/etat nauczyciela 200,8/ 24,9/ 10,4*172,8/ 23,0/ 9,8* Dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji w 2010 r. /w tys. zł/ Wydatki bieżące na zadania oświatowe za rok 2010 (bez przedszkoli i dowożenia uczniów) /w tys. zł/ Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z tytułu subwencji oświatowej i dotacji /w tys. zł/ Udział wydatków bieżących w relacji do dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące /w %/ 114,6%140,9% Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2010 ( w tys. zł)023 Kwoty wypłacone nauczycielom ponad średnie wynagrodzenia (w tys. zł) * dotyczy średniej liczby uczniów szkół publicznych przypadającej na 1 etat nauczyciela

20 20 Średnia kwota bazowa Udział wydatków w par. 401 i 404 w wydatkach bieżących objętych subwencją Populacja Zagęszczenie ludności (osoby/km2) Wskaźnik dochodowości (zł na mieszkańca) Liczba sołectw Gmina wiejska A 161%82% Gmina wiejska B (Mniejsze wydatki) 159%78% Gmina wiejska C (Mniejsze wydatki) 144%76% Gmina wiejska D 158%77% Gmina miejsko- wiejska A (Mniejsze wydatki) 153%77% Gmina miejsko- wiejska B 155%72% Gmina miejska A 158%81% Gmina miejska B (Mniejsze wydatki) 166%78% Porównanie niektórych wskaźników gmin

21 21

22 22 Kwota nadpłaty dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ponad wymagane średnie minimalne wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela (łącznie dla wszystkich JST – saldo nadpłat i niedopłat) Stopień stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem w zł

23 23 Postulaty samorządu terytorialnego I. dotyczące ustawy – Karta Nauczyciela  likwidacja Karty Nauczyciela lub jej gruntowna nowelizacja;  zmiana zakresu podmiotowego Karty Nauczyciela (stosowanie wyłącznie do nauczycieli realizujących podstawy programowe w szkołach);  zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli: uproszczenie systemu poprzez likwidację niektórych składników wynagrodzenia, ustalanie wysokości wynagrodzenia przez organ prowadzący, uchylenie lub zmiana przepisów dot. średnich wynagrodzeń, w tym art. 30a dot. dodatku uzupełniającego, finansowanie pełnych wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa, zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia;

24 24  ograniczenie przywilejów nauczycieli: likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie oraz pomocy zdrowotnej, zmniejszenie wysokości odpisu na ZFŚS oraz środków na doskonalenie nauczycieli, likwidacja urlopu dla poratowania zdrowia lub zmiany w zasadach jego udzielania i finansowania, zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego;  wprowadzenie obligatoryjnego 40-godzinnego tygodnia pracy w całości ewidencjonowanego oraz podwyższenie pensum;  modyfikacja systemu awansu zawodowego: wydłużenie ścieżki awansu, powiązanie awansów z jakością nauczania i przyznawanie ich na czas określony, zmiany w zakresie przyznawania stopni awansu;

25 25 II. dotyczące finansowania zadań oświatowych  zwiększenie nakładów w budżecie państwa na edukację, w szczególności zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej;  przejęcie przez Rząd obowiązku finansowania wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli;  objęcie subwencją oświatową edukacji przedszkolnej;  zmiana naliczania subwencji zamiast na ucznia na ;  zmiana finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;  uwzględnienie w subwencji kosztów amortyzacji infrastruktury oświatowej;

26 26 III. dotyczące organizacji oświaty  zastąpienie dotychczasowego prawa oświatowego zestawem państwowych standardów edukacyjnych o charakterze jakościowym i ilościowym;  określenie standardów zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz standardów; liczebności dzieci w oddziałach w zależności od typu szkoły;  zmiana przepisów dotyczących dowożenia uczniów;  zmiany prawne dot. statusu dyrektora szkoły;  zmiany przepisów dot. likwidacji i przekształcania szkół;

27 Najważniejsze projektowane zmiany 1. Objęcie dotacją z budżetu państwa wychowania przedszkolnego Założenia projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty: - zmniejszenie obciążeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w procesie obejmowania wychowaniem przedszkolnym coraz większej części populacji dzieci – poprzez wprowadzenie mechanizmu dotacji, - zmniejszenie obciążeń dla budżetów rodzinnych w tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego – poprzez ograniczenie opłat za czas nauczania, wychowania i opieki, - uspójnienie sieci wychowania przedszkolnego – poprzez przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola lub punkty przedszkolne, -uregulowanie zasad rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego, m.in. określających i chroniących zakres danych osobowych, jakie mogą być gromadzone przez organy prowadzące. 27

28 2. Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO) -celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu anonimowości danych, gromadzonych w systemie, które dotyczą pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oferowanej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne; -poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie będą przekazywały do bazy danych SIO szczegółowych informacji wrażliwych o uczniach np. takich jak rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnie, wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z określeniem rodzaju niepełnosprawności, ze względu na który orzeczenie to zostało wydane; -do systemu informacji oświatowej będą przekazywane jedynie te dane, które są niezbędne do właściwego podziału środków oraz zapewnienia właściwych warunków edukacji dzieci objętych kształceniem specjalnym. O zorganizowanie takiego kształcenia występują rodzice, przedstawiając dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. 28


Pobierz ppt "1 Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego Warszawa, marzec 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google