Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Bezpieczna S zkoła – B ezpieczny U czeń Zespół Szkół w Koniuszowej Zespół Szkół im. gen. Franciszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Bezpieczna S zkoła – B ezpieczny U czeń Zespół Szkół w Koniuszowej Zespół Szkół im. gen. Franciszka."— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Bezpieczna S zkoła – B ezpieczny U czeń Zespół Szkół w Koniuszowej Zespół Szkół im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

2 Starożytni Rzymianie, tw ó rcy podstaw wsp ó łczesnego prawa twierdzili: NIEZNAJOMOŚĆPRAWASZKODZI Słowa te pomimo upływu wiek ó w są nadal aktualne. Nikogobowiemprzed odpowiedzialnością prawną nie chroni brak wiedzy o obowiązujących przepisach nawet ucznia. Starożytni Rzymianie, twórcy podstaw współczesnego prawa twierdzili: NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI Słowa te pomimo upływu wieków są nadal aktualne. Nikogo bowiem przed odpowiedzialnością prawną nie chroni brak wiedzy o obowiązujących przepisach nawet ucznia. NIEZNAJOMOŚĆ PRAWASZKODZI

3 Co to jest prawo? System norm prawnych, czyli ogólnych i jednoznacznych ( zakazów i nakazów ) z asad postępowania.

4 Cały system prawny dzieli się na dziedziny, które regulują poszczególne aspekty życia społecznego. l tak możemy wyróżnić mi ę dzy innymi:   PRAWO CYWILNE   PRAWO KARNE   PRAWO WYKROCZEŃ   PRAWO PRACY   PRAWO MIĘDZYNARODOWE   PRAWO KONSTYTUCYJNE   PRAWO GOSPODARCZE   PRAWO EUROPEJSKIE

5 Co to jest przestrzeganie prawa? Świadome zachowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (zakazami lub nakazami).

6 Co to jest czyn karalny? Zbrodnia – czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności Występek – czyn zagrożony grzywną, ograniczeniem wolności albo karą przekraczającą miesiąc pozbawienia wolności

7 Czyny karalne ścigane z urzędu : Wymuszenia rozbójnicze Rozboje Kradzieże; Kradzieże rozbójnicze ; Kradzieże z włamaniem Bójki i pobicia Rozpijanie małoletniego (dostarczanie alkoholu, ułatwianie spożycia, nakłanianie do spożycia) Posiadanie, udzielanie, nielegalny obrót i nakłanianie do używania narkotyków Posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów stanowiących zagrożenie i mogących służyć do przestępstw a

8 Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia – sąd traktuje popełnienie takiego czynu jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

9 Jeżeli nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego takiego jak: zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zabójstwo i morderstwo, umyślne ciężkie uszkodzenie ciała, umyślne sprowadzenie katastrofy godzącej w bezpieczeństwo powszechne, przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym przez sprawcę stosującego podstęp, gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, umyślne sprowadzenie katastrofy w komunikacji, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, wzięcie lub przetrzymanie zakładnika, rozboje, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Jeżeli nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego takiego jak: zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zabójstwo i morderstwo, umyślne ciężkie uszkodzenie ciała, umyślne spowodowanie katastrofy godzącej w bezpieczeństwo powszechne, przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym przez sprawcę stosującego podstęp, gwałt lub groźbę bezpośredniego użycia gwałtu, umyślne sprowadzenie katastrofy w komunikacji, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, wzięcie lub przetrzymanie zakładnika, rozboje, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym

10 Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich

11 Demoralizacja wg. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Art. 4 1 „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego właściwego organu, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego”

12 Przejawy demoralizacji u nieletnich   niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,   wagary, inne zaniedbywanie nauki,   niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,   dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli,   wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy,   zachowania agresywne,   wandalizm,   ucieczki z domu,   palenie tytoniu,   picie alkoholu,   używanie narkotyków i innych środków odurzających,   przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,   popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat.

13 Sytuacje, w których uczniowie muszą przestrzegać prawa: na drodze – kodeks drogowy na drodze – kodeks drogowy w szkole - regulaminy w szkole - regulaminy w rodzinie – kodeks rodzinny w rodzinie – kodeks rodzinny na ulicy – w kontakcie z innymi ludźmi kodeks cywilny na ulicy – w kontakcie z innymi ludźmi kodeks cywilny w państwie – Konstytucja RP w państwie – Konstytucja RP

14 Przykłady łamania prawa przez uczniów spóźnianie na lekcje, wagary, spóźnianie na lekcje, wagary, kłamstwa, oszukiwanie, mataczenie, kłamstwa, oszukiwanie, mataczenie, przeklinanie, przeklinanie, poniżanie, wywieranie presji na innych, poniżanie, wywieranie presji na innych, zastraszanie, pobicia, stosowanie przemocy fizycznej, zastraszanie, pobicia, stosowanie przemocy fizycznej, kradzieże, niszczenie mienia szkoły, własności innych osób, kradzieże, niszczenie mienia szkoły, własności innych osób,

15 Skutki nieprzestrzegania prawa: coraz więcej ofiar i oprawców, coraz więcej ofiar i oprawców, nieprzestrzeganie prawa niszczy osobę, która je łamie nieprzestrzeganie prawa niszczy osobę, która je łamie

16 Jak prawo określa dziecko łamiące przepisy? MAŁOLETNI– osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego). MAŁOLETNI– osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego). NIELETNI– osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 (art. 10 §1 k.k.) NIELETNI– osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 (art. 10 §1 k.k.) MŁODOCIANY– osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 §10 k.k.) MŁODOCIANY– osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 §10 k.k.)

17 Odpowiedzialność nieletnich: Czynów popełnionych przez osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami i osoby takie nie podlegaj ą odpowiedzialności karnej. Stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa używa pojęcia nieletni w trzech znaczeniach: a) osoby, które nie ukończyły 18 lat w stosunku do których stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją ; b) osoby między 13 a 17 rokiem życia wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw; c) osoby do ukończenia 21 roku życia wobec których wykonywane s ą orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze określone w ustawie. Od zasady, że granicą wiekową odpowiedzialności karnej jest 17 rok życia przewidziano w kodeksie karnym wyjątki.

18 Schronisko dla nieletnich Może do niego trafić nieletni w przypadku, gdy zachodzi obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów czynu karalnego, nie można jego ustalić.

19 Schronisko interwencyjne Może do niego trafić nieletni, który: popełnił czyn karalny, popełnił czyn karalny, stwarza poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego. stwarza poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego.

20 Zakład poprawczy Jest najsurowszym środkiem stosowanym wobec nieletnich. Decyzja sądu o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym następuje wówczas, gdy zastosowane uprzednio środki wychowawcze nie spowodowały oczekiwanych zmian w zachowaniu i postawach lub też ze względu na wysoki stopień demoralizacji zachodzi przypuszczenie, że inne łagodniejsze środki mogą okazać się zawodne. Do zakładu poprawczego kierowani są nieletni w wieku 13-17 lat. Do zakładu poprawczego kierowani są nieletni w wieku 13-17 lat.

21 Koniec Prezentacja wykonana w ramach programu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” Zródła: Zródła: Kodeks karny Kodeks karny Kodeks cywilny Kodeks cywilny Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy


Pobierz ppt "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Bezpieczna S zkoła – B ezpieczny U czeń Zespół Szkół w Koniuszowej Zespół Szkół im. gen. Franciszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google