Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w latach 2014 - 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w latach 2014 - 2017."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w latach 2014 - 2017

2 DYREKCJA LICEUM Dyrektor mgr Bożena Szulczyk Wicedyrektor mgr Małgorzata Grzeszczyk – Wronka Wicedyrektor mgr Krystyna Węglicka

3 GRONO PEDAGOGICZNE  Obecna kadra pedagogiczna kontynuuje ponadstuletnią tradycję IV LO.  3 nauczycieli posiada tytuł doktora.  W szkole pracuje 43 nauczycieli dyplomowanych.  W szkole pracują doradcy metodyczni.  Nauczyciele podnoszą kwalifikacje poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.).  Nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi.  Języka hiszpańskiego uczą rodowite Hiszpanki. KADRA NAUCZYCIELSKA

4 DYDAKTYKA SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA  Stałe monitorowanie realizacji podstawy programowej.  Testy kompetencji w klasach O i I.  Testy w połowie IV etapu edukacyjnego z przedmiotów obowiązkowych na maturze i przedmiotów rozszerzonych.  Próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.  Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących oraz wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych.  Stosowanie zasad indywidualizacji i aktywizacji.

5  Stałe monitorowanie frekwencji i dbanie o jej wysoki poziom.  Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów.  Przekazywanie zawsze aktualnych informacji o ocenach i frekwencji uczniów – dziennik elektroniczny „Librus”.  Szkoła uczestniczy w wymianach międzynarodowych młodzieży:  Wymiana polsko – niemiecka DYDAKTYKA

6  Szkoła realizuje projekty edukacyjne:  Szkoła Odkrywców Talentów  IT Szkoła  Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata.  Szkoła Promocji Zdrowia DYDAKTYKA

7  W szkole działa jedyna w Radomiu „Sekcja hiszpańska”. DYDAKTYKA

8 Szkoła organizuje:  wyjazdy naukowe i kulturalne,  aktywne spędzanie czasu poprzez liczne zajęcia w „Sekcji sportowej”,  cykliczny „Dzień Talentów”. DYDAKTYKA

9  W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu.  W szkole działa Religijne Koło Teatralne oraz Koło Miłośników Teatru. DYDAKTYKA

10 W szkole:  działają liczne koła zainteresowań,  prowadzone są zajęcia przygotowujące do matury,  prowadzone są zajęcia wyrównawcze,  organizowane są liczne konkursy przedmiotowe,  organizowane są olimpiady przedmiotowe,  istnieje system nagradzania najlepszych uczniów. DYDAKTYKA

11  Szkoła promuje sukcesy uczniów na terenie szkoły i miasta.  Szkołę wspiera Fundacja „Chałubińszczaków”, która funduje nagrody, stypendia, pomoce naukowe, wyjazdy uczniów. DYDAKTYKA

12 WYCHOWANIE I OPIEKA SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWANIA DZIECKA UMIEJĄCEGO REALIZOWAĆ CELE ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA W szkole realizowany jest:  Program wychowawczy,  Program profilaktyczny. W szkole działa:  system wszechstronnej pomocy,  sprawny system dyżurów nauczycielskich,  Samorząd Uczniowski.  Uczniowie angażują się w działalność Parlamentu Młodzieży.

13 WYCHOWANIE I OPIEKA  W szkole organizowane są liczne okolicznościowe uroczystości np.: Dzień Patrona, Dzień Wolontariusza, Dzień Edukacji Narodowej.  W szkole celebrowane są święta państwowe i religijne.  W szkole organizowane są regularne zbiórki krwi.  W szkole działa chór „Fermata”.  Szkoła opiekuje się grobami zmarłych pracowników.  Szkoła bierze udział w licznych ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych.  Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach miejskich.

14 WYCHOWANIE I OPIEKA  Szkoła współpracuje z ośrodkami kultury:  Teatrem Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu.  Muzeum im. Jacka Malczewskiego.  Resursą Obywatelską.  Muzeum Wsi Radomskiej.  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.  Kinem „Helios”.  Szkoła rozwija postawy proekologiczne i prozdrowotne.

15 WYCHOWANIE I OPIEKA  W szkole organizowany jest cykliczny turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrekcji IV LO.  Uczniom udzielane jest wsparcie finansowe (stypendia).  W szkole organizowane są wycieczki, imprezy i spotkania o charakterze patriotycznym.  W szkole organizowane są zajęcia, spotkania i imprezy integracyjne.  W szkole organizowane są Dni Otwarte.

16 BAZA SZKOŁY SZKOŁA WYKORZYSTUJE DOSTĘPNE ZAPLECZE, W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA PRAWIDŁOWEGO PROCESU KSZTAŁCENIA

17  Szkoła dysponuje:  26 pracowniami przedmiotowymi: w tym laboratorium chemicznym, fizycznym, biologicznym i 2 nowoczesnym pracowniami informatycznymi,  biblioteką z multimedialną czytelnią,  2 salami gimnastycznymi,  siłownią,  kompleksem boisk sportowych „Orlik”.  We wszystkich pracowniach znajdują się komputery, a w większości zestawy multimedialne (rzutniki, głośniki, tablice).  Szkoła sukcesywnie pozyskuje nowy sprzęt oraz pomoce naukowe. BAZA SZKOŁY

18 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM SZKOŁA WSPÓLPRACUJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W CELU PODTRZYMANIA DOBRYCH WZAJEMNYCH RELACJI

19  Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi:  Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie,  Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,  Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu,  Warszawką Wyższą Szkołą Informatyki.  Szkoła współpracuje z Ambasadą Królestwa Hiszpanii.  Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

20 Szkoła współpracuje z:  ośrodkami kultury i sztuki,  Szkolnym Związkiem Sportowym,  Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”,  RCKiK im. dra K. Vietha w Radomiu,  Radomskim Bankiem Żywności,  Radomskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,  Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

21  Szkoła uczestniczy w kolejnych edycjach Pikniku Naukowego.  Szkoła organizuje Dni Otwarte.  W szkole aktywnie działa Rada Rodziców.  Ze szkołą ściśle współpracuje Fundacja „Chałubińszczaków”.  Szkoła włącza się w przedsięwzięcia lokalne.  Szkoła śledzi losy absolwentów – „Księga absolwentów”.  Szkoła należy do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

22 KLIMAT SZKOŁY BUDOWANIE WŁAŚCIWEGO KLIMATU/ATMOSFERY PANUJĄCEJ W SZKOLE

23 KLIMAT SZKOŁY  Działalność Samorządu Uczniowskiego.  Organizowanie okolicznościowych uroczystości.  Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.  Działalność Szkolnego Chóru „Fermata”.  Działalność Religijnego Koła Teatralnego.  „Aniołek”.  Zapewnienie równości szans edukacyjnych wszystkim uczniom (koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do matury i wyrównawcze).  Współpraca całej społeczności szkolnej.  Realizacja wszystkich obszarów Koncepcji pracy szkoły.

24 Szanowni Państwo! Zaprezentowane działania stanowią tylko część tego, co zostało zaplanowane na lata 2014 - 2017. Ta koncepcja opiera się na doświadczeniu i sukcesach z lat poprzednich. ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY!

25 Dziękujemy! Zapraszamy również do odwiedzania witryny internetowej IV LO www.chalubinski.pl Opracowała: Anna Iwańczyk


Pobierz ppt "Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w latach 2014 - 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google