Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Harmonogram prac nad PO RYBY :  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne ws. EFMR  26 lutego 2013 r. I wytyczne KE dot. opracowania PO  22 lipca 2013 r. całościowe podejście ogólne ws. EFMR  29 sierpnia 2013 r. PIERWSZY OFICJALNY PROJEKT PO RYBY  jesień 2013 r.oficjalne konsultacje społeczne PO  20 grudnia 2013 r.publikacja rozporządzenia nr1303/2013 ws. przepisów wspólnych  styczeń 2014 r. spotkanie Grupy roboczej  10 lutego 2014 r. tzw. „ostateczna wersja skonsolidowana” rozporządzenia ws. EFMR 3

4 Harmonogram prac nad PO RYBY :  7 marca 2014 r. II wersja wytycznych KE dot. opracowania PO  20 maja 2014 r. publikacja rozporządzenia nr 508/2014 ws. EFMR  11 czerwca 2014 r. III wersja wytycznych KE dot. opracowania PO  11 czerwca 2014 r. decyzja KE dot. wysokości środków finansowych z EFMR dla Polski 4

5 Harmonogram prac nad PO RYBY cd.  29 sierpnia 2013 r. został opracowany projekt PO, który w dniu 3 września 2013 r. zatwierdziło Kierownictwo MRiRW  21 października 2014 r.upływa termin do przekazania KE zatwierdzonego na gruncie krajowym PO (5 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia ws. EFMR (art. 26 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia ws. wspólnych przepisów)  kwiecień 2015 r.upływ terminu na zatwierdzenie PO RYBY przez KE; termin ten wynosi 6 miesięcy i jest liczony od dnia przekazania przez Polskę PO. 5

6 Harmonogram prac nad PO RYBY cd.  lipiec – październik 2014 r.  lipiec – październik 2014 r. - prace nad projektem PO, w tym: 1. przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 2. przedstawienie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 3. przedstawienie Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju 4. przedstawienie Komitetowi Stałemu Rady Ministrów 5. przedstawienie Radzie Ministrów celem zatwierdzenia, 6. przekazanie KE 6

7 Przepisy krajowe:  PO RYBY nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, jest jedynie dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunek wsparcia  ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, które w sposób szczegółowy przesądzą o kwalifikowalności wydatków oraz działaniach możliwych do wsparcia 7

8 Umowa Partnerstwa  23 maja br. KE przyjęła Umowę Partnerstwa  Obowiązek aneksowania umowy partnerstwa w zakresie EFMR i przesłanie aneksu do KE po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu PO RYBY (art. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) 8

9 Projekt PO opracowywany w oparciu o:  rozporządzenie nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.,  wytyczne KE z dnia 11 czerwca 2014 r.

10 Struktura PO RYBY Przygotowanie Programu Operacyjnego i zaangażowanie partnerów społecznych (w tym wyniki oceny ex ante PO) 2. SWOT i identyfikacja potrzeb (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia) 3. Opis strategii a) Opis strategii PO RYBY b) Szczegółowe cele i wskaźniki rezultatu c) Właściwe Środki i wskaźniki produktu d) Opis komplementarności PO RYBY z innymi EFSI e) Informacje na temat strategii makroregionalnych lub na rzecz basenów morskich 10

11 Struktura PO RYBY Wymagania dotyczące szczególnych Środków EFMR a) Opis szczególnych potrzeb obszarów Natura 2000 oraz wkładu PO w ustanowieniu spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb określonych w rozporządzenia w sprawie WPRyb b) Opis planu działania na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważonego rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę c) Opis metody obliczania uproszczonych kosztów d) Opis metody obliczania dodatkowych kosztów lub utraconych dochodów e) Opis metody obliczania rekompensaty za ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich (…), akwakulturę świadczącą usługi środowiskowe oraz dopłat za składowanie f) Opis celów i środków, które należy podjąć w celu zmniejszenia zdolności połowowej, w tym również opis metody obliczania premii, która ma być przyznana w ramach tymczasowego i trwałego zaprzestania działalności połowowej g) Opis wykorzystania Pomocy technicznej 11

12 Struktura PO RYBY Szczegółowe informacje na temat zintegrowanego rozwoju terytorialnego a) Informacja na temat realizacji RLKS b) Informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 6. Opis ram wykonania – zespół wskaźników służących do monitorowania postępów w osiąganiu celów i wartości docelowych ustanowionych dla każdego priorytetu w trakcie okresu programowania a) Ramy wykonania b) Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu uwzględnianych w ramach wykonania 7. Plan finansowania a) Całkowity wkład EFMR planowany na każdy rok (w euro) b) Wkład EFMR i poziom współfinansowania dla priorytetów Unii, Pomocy Technicznej i innego wsparcia (w euro) c) Wkład EFMR w Cele tematyczne EFSI 8. Zasady horyzontalne (partnerstwo regionalne, lokalne, gospodarcze i społeczne; promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja; zrównoważony rozwój środowiska i orientacyjna kwota na wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu ) 9. Plan ewaluacji 12

13 Struktura PO RYBY Rozwiązania dotyczące wdrażania PO (w tym m.in. instytucje wdrażające, opis procedur monitorowania i oceny, skład KM, skrócony opis działań informacyjnych i promocyjnych)  Instytucja zarządzająca – analogicznie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania minister właściwy ds. rybołówstwa  Instytucja certyfikująca – analogicznie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania minister właściwy ds. finansów publicznych  Instytucja audytowa – analogicznie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania funkcję tę pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  Instytucje pośredniczące:  ARiMR,  samorządy województw  jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, wybrana zgodnie z trybem określonym w art. 162 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 13

14 Struktura PO RYBY Informacje na temat organów odpowiedzialnych za wdrażanie systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania a) Organy wdrażające b) Opis zasobów ludzkich i finansowych, c) Główny sprzęt w szczególności liczba statków, samolotów i helikopterów d) Lista wybranych rodzajów operacji e) Powiązanie z priorytetami określonymi przez KE 12. Gromadzenie danych a) Ogólny opis działań związanych z gromadzeniem danych b) Opis metod przechowywania danych, zarządzenia danymi i ich wykorzystania c) Opis sposobu osiągnięcia należytego zarządzania finansami i zarządzania administracyjnego 12. Instrumenty finansowe a) Opis planowanego wykorzystania instrumentu finansowego b) Wybór środków EFMR, których wdrażanie planowane jest w ramach instrumentów finansowych c) Orientacyjne kwoty 14

15 Dziękuję za uwagę 15


Pobierz ppt "1. 2 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google