Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne ws. EFMR  26 lutego 2013 r. I wytyczne KE dot. opracowania PO  22 lipca 2013 r. całościowe podejście ogólne ws. EFMR  29 sierpnia 2013 r. PIERWSZY OFICJALNY PROJEKT PO RYBY 2014-2020  jesień 2013 r.oficjalne konsultacje społeczne PO  20 grudnia 2013 r.publikacja rozporządzenia nr1303/2013 ws. przepisów wspólnych  styczeń 2014 r. spotkanie Grupy roboczej  10 lutego 2014 r. tzw. „ostateczna wersja skonsolidowana” rozporządzenia ws. EFMR 3

4 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  7 marca 2014 r. II wersja wytycznych KE dot. opracowania PO  20 maja 2014 r. publikacja rozporządzenia nr 508/2014 ws. EFMR  11 czerwca 2014 r. III wersja wytycznych KE dot. opracowania PO  11 czerwca 2014 r. decyzja KE dot. wysokości środków finansowych z EFMR dla Polski 4

5 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020 cd.  29 sierpnia 2013 r. został opracowany projekt PO, który w dniu 3 września 2013 r. zatwierdziło Kierownictwo MRiRW  21 października 2014 r.upływa termin do przekazania KE zatwierdzonego na gruncie krajowym PO (5 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia ws. EFMR (art. 26 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia ws. wspólnych przepisów)  kwiecień 2015 r.upływ terminu na zatwierdzenie PO RYBY 2014-2020 przez KE; termin ten wynosi 6 miesięcy i jest liczony od dnia przekazania przez Polskę PO. 5

6 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020 cd.  lipiec – październik 2014 r.  lipiec – październik 2014 r. - prace nad projektem PO, w tym: 1. przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 2. przedstawienie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 3. przedstawienie Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju 4. przedstawienie Komitetowi Stałemu Rady Ministrów 5. przedstawienie Radzie Ministrów celem zatwierdzenia, 6. przekazanie KE 6

7 Przepisy krajowe:  PO RYBY 2014-2020 nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, jest jedynie dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunek wsparcia  ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, które w sposób szczegółowy przesądzą o kwalifikowalności wydatków oraz działaniach możliwych do wsparcia 7

8 Umowa Partnerstwa  23 maja br. KE przyjęła Umowę Partnerstwa  Obowiązek aneksowania umowy partnerstwa w zakresie EFMR i przesłanie aneksu do KE po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu PO RYBY 2014-2020 (art. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) 8

9 Projekt PO opracowywany w oparciu o:  rozporządzenie nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.,  wytyczne KE z dnia 11 czerwca 2014 r.

10 Struktura PO RYBY 2014-2020 1. Przygotowanie Programu Operacyjnego i zaangażowanie partnerów społecznych (w tym wyniki oceny ex ante PO) 2. SWOT i identyfikacja potrzeb (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia) 3. Opis strategii a) Opis strategii PO RYBY 2014-2020 b) Szczegółowe cele i wskaźniki rezultatu c) Właściwe Środki i wskaźniki produktu d) Opis komplementarności PO RYBY 2014-2020 z innymi EFSI e) Informacje na temat strategii makroregionalnych lub na rzecz basenów morskich 10

11 Struktura PO RYBY 2014-2020 4. Wymagania dotyczące szczególnych Środków EFMR a) Opis szczególnych potrzeb obszarów Natura 2000 oraz wkładu PO w ustanowieniu spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb określonych w rozporządzenia w sprawie WPRyb b) Opis planu działania na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważonego rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę c) Opis metody obliczania uproszczonych kosztów d) Opis metody obliczania dodatkowych kosztów lub utraconych dochodów e) Opis metody obliczania rekompensaty za ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich (…), akwakulturę świadczącą usługi środowiskowe oraz dopłat za składowanie f) Opis celów i środków, które należy podjąć w celu zmniejszenia zdolności połowowej, w tym również opis metody obliczania premii, która ma być przyznana w ramach tymczasowego i trwałego zaprzestania działalności połowowej g) Opis wykorzystania Pomocy technicznej 11

12 Struktura PO RYBY 2014-2020 5. Szczegółowe informacje na temat zintegrowanego rozwoju terytorialnego a) Informacja na temat realizacji RLKS b) Informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 6. Opis ram wykonania – zespół wskaźników służących do monitorowania postępów w osiąganiu celów i wartości docelowych ustanowionych dla każdego priorytetu w trakcie okresu programowania 2014-2020 a) Ramy wykonania b) Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu uwzględnianych w ramach wykonania 7. Plan finansowania a) Całkowity wkład EFMR planowany na każdy rok (w euro) b) Wkład EFMR i poziom współfinansowania dla priorytetów Unii, Pomocy Technicznej i innego wsparcia (w euro) c) Wkład EFMR w Cele tematyczne EFSI 8. Zasady horyzontalne (partnerstwo regionalne, lokalne, gospodarcze i społeczne; promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja; zrównoważony rozwój środowiska i orientacyjna kwota na wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu ) 9. Plan ewaluacji 12

13 Struktura PO RYBY 2014-2020 10. Rozwiązania dotyczące wdrażania PO (w tym m.in. instytucje wdrażające, opis procedur monitorowania i oceny, skład KM, skrócony opis działań informacyjnych i promocyjnych)  Instytucja zarządzająca – analogicznie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania 2007-2013 - minister właściwy ds. rybołówstwa  Instytucja certyfikująca – analogicznie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania 2007-2013 - minister właściwy ds. finansów publicznych  Instytucja audytowa – analogicznie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania 2007-2013 - funkcję tę pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  Instytucje pośredniczące:  ARiMR,  samorządy województw  jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, wybrana zgodnie z trybem określonym w art. 162 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 13

14 Struktura PO RYBY 2014-2020 11. Informacje na temat organów odpowiedzialnych za wdrażanie systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania a) Organy wdrażające b) Opis zasobów ludzkich i finansowych, c) Główny sprzęt w szczególności liczba statków, samolotów i helikopterów d) Lista wybranych rodzajów operacji e) Powiązanie z priorytetami określonymi przez KE 12. Gromadzenie danych a) Ogólny opis działań związanych z gromadzeniem danych b) Opis metod przechowywania danych, zarządzenia danymi i ich wykorzystania c) Opis sposobu osiągnięcia należytego zarządzania finansami i zarządzania administracyjnego 12. Instrumenty finansowe a) Opis planowanego wykorzystania instrumentu finansowego b) Wybór środków EFMR, których wdrażanie planowane jest w ramach instrumentów finansowych c) Orientacyjne kwoty 14

15 Dziękuję za uwagę 15


Pobierz ppt "1. 2 Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:  2 grudnia 2011 r. KE publikuje pierwotną wersję EFMR  październik 2012 r. częściowe podejście ogólne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google