Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im
Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

2 Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów
Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego Po co w gimnazjum doradztwo zawodowe? ułatwienie młodemu człowiekowi biegłe poruszanie się po rynku pracy rozpoznanie predyspozycji i dokonanie zgodnie z nimi wyboru zawodu określenie swojej dalszej drogi edukacyjnej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 Doradztwo zawodowe: Zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej ucznia prowadzą: Nauczyciele, Wychowawcy, Doradca zawodowy.

4 Doradca zawodowy Doradca zawodowy - udziela pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Doradca zawodowy – nie podejmuje za ucznia decyzji, ale wspiera, podpowiada, jest obok

5 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach szczegółowo określa zadania i kompetencje doradcy zawodowego w szkole: systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego

6 Doradztwo zawodowe obejmuje:
Uczniów, Nauczycieli, Rodziców.

7 Rola doradcy zawodowego
Diagnoza preferencji zawodowych Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe Zapoznanie z zawodami, wymaganiami zawodowymi i warunkami pracy Pomoc w tworzeniu wizji swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej Określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia, w tym poznawanie siebie – swoich mocnych i słabych stron. Wspieranie działalności edukacyjnej uczniów Indywidualne porady Spotkania szkoleniowo – informacyjne Współpraca przy opracowaniu Indywidualnych Planów Współpraca w zakresie realizacji programu „Jestem dorosły – chcę pracować” Współpraca z rodzicami Współpraca z nauczycielami Realizacja elementów doradztwa zawodowego w ramach lekcji przedmiotowych Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w ramach godzin wychowawczych Udostępnianie scenariuszy zajęć w zakresie realizacji doradztwa zawodowego Spotkania szkoleniowo - informacyjne Organizacja konkursów w ramach realizacji programu „Jestem dorosły – chcę pracować” Realizacja Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Instytucje, placówki

8 Realizacja zadań w roku szkolnym 2014/2015
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Innowacyjny Program „Jestem dorosły – chcę pracować” opracowany w ramach projektu EFS - „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością” Badanie preferencji zawodowych Współpraca z pracodawcami, szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy

9 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego tworzy zespół powołany przez dyrektora placówki. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - działania podejmowane przez szkołę, w celu pomocy uczniom w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej wyboru drogi zawodowej, w tym: 1) Przygotowanie uczniów do umiejętnego planowania swojej kariery zawodowej 2) Przygotowanie uczniów do racjonalnego korzystania z oferty rynku pracy 3) Wykształcenie umiejętności określania przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i wykorzystania ich przy planowaniu swojej ścieżki zawodowej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w przypadku niepowodzeń Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego opracowany został na trzy lata szkolne tj. 2014/2015 – 2016/ W każdym roku szkolnym przewidziana jest jego ewaluacja. Dostępny na stronie internetowej placówki (www.sosw.bialystok.pl), w bibliotece szkolnej oraz u doradcy zawodowego.

10 Badanie preferencji zawodowych
Odbyło się w miesiącach wrzesień – październik w klasie I-III GL za pomocą testu obrazkowego, który obejmował 12 skal pomiarowych. Zestaw ilustracji zawierał 66 plansz. Zadaniem uczniów było wybranie z dwóch prezentowanych jednocześnie czynności tej, którą bardziej chciałby wykonywać w swojej przyszłej pracy.

11 Przykładowe pary czynności zawodowych
Zestaw I Zestaw II Zestaw III Rys. A Rys. A Rys. A Rys. B Rys. B Rys. B

12 Na podstawie wyników testu opracowano dla każdego ucznia arkusz preferencji zawodowych.
Omówiono z każdym uczniem indywidualnie jego predyspozycje zawodowe oraz zapoznano z zawodami zgodnymi z ich preferencjami zawodowymi.

13 Wyniki z badań preferencji zawodowych uczniów klas I-IIIGL
Wnioski z badań: 1. Preferencje zawodowe uczniów są różne w zależności od płci. Chłopcy w większości preferują czynności wykonywane na przedmiotach i materiałach we względnym odizolowaniu od innych ludzi.. Preferowane zawody: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ogrodnik, robotnik budowlany. 2. Natomiast dziewczęta preferują zróżnicowane prace, z jednej strony czynności wykonywane w bliskim kontakcie z ludźmi (czynności pielęgnacyjne), z drugiej zaś czynności wykonywane na przedmiotach i materiałach we względnym odizolowaniu od innych ludzi. Preferowane zawody: kucharz, fryzjer, pomoc obsługi hotelowej, krawiec.

14 Program „Jestem dorosły – chcę pracować”
Cel: przygotowanie uczniów do podejmowania różnych form pracy i funkcjonowania w sytuacji pracy. Program realizowany będzie w okresie październik - czerwiec we współpracy z wychowawcą klasy, wychowawców internatu, rodziców. Program obejmuje 15 tematów podzielonych na 3 obszary: I. obszar: wiedza o sobie, II. obszar: budowanie relacji z innymi, III. Obszar: ukazanie pracy jako naturalnej aktywności człowieka.

15 Działania: Innowacyjny Program „Jestem dorosły – chcę pracować”
Klasa Przykładowa tematyka Klasa IV-VI SP Klasa I GL Obszar I: Poszerzenie wiedzy o sobie. Mocne i słabe strony, emocje, zainteresowania. Klasa II GL Obszar II: Budowanie relacji z innymi. Umiejętności porozumiewania się z innymi, zasady współpracy z innymi. Klasa III GL Obszar III: Praca jako naturalna aktywność człowieka. Jak szukać pracy, instytucje użyteczności publicznej, dokumenty aplikacyjne, regulamin pracy.

16 Działania: Tworzenie teczek w zawodach preferowanych przez uczniów m.in.: kucharz, ogrodnik, krawiec, stolarz, mechanik samochodowy, robotnik budowlany, pomocnik obsługi hotelowej. Indywidualne zajęcia z uczniami. Wycieczki do zakładów pracy i spotkania z pracodawcami (17-24 listopad – Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości). Wizyty w szkołach zawodowych kształcących w zawodach preferowanych przez uczniów. Ponowna diagnoza preferencji zawodowych uczniów klas III (styczeń, kwiecień) – weryfikacja preferencji zawodowych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – III GL.

17 Godziny pracy doradcy zawodowego:
URSZULA MAKOWSKA Poniedziałek – 14.00 Wtorek – 13.00 Środa – 12.00 Czwartek – 12.00 Piątek – 10.00

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google