Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013. 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013. 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013

2 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia doktoranckiestr. 8-10 5.Zestawienie kadry na kierunkachstr. 11 6.Studenci i absolwencistr. 12-15 7.Pomoc materialnastr. 16 8.Wykonanie pensum dydaktycznegostr. 17-18 9.Zatrudnieniestr. 19-21 10.Budżet Wydziałustr. 22-23 11.Rozliczenie dotacjistr. 24 12.Projekty europejskie i programy badawczestr. 25 13.Aparaturastr. 26 14.Działalność naukowo-badawczastr. 27 15.Remonty i inwestycjestr. 28-29 16.Publikacje i cytowaniastr. 30 17.Udział Wydziału Chemicznego w dorobku naukowym PWrstr. 31 18.Liczba wydawnictw zwartychstr. 32 19.Bibliotekastr. 33-35 20.Wymiana międzynarodowastr. 36

3 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20132 Uprawnienia akademickie Wydziału 1.Uchwalone nowe programy studiów I i II stopnia w ramach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Stopniowe wprowadzanie od roku akademickiego 2012/2013. 2.Technologia chemiczna – uchwała nr 992/2011 z dnia 24 listopada 2011, ocena wyróżniająca, do 2015/2016. „Najlepszy kierunek studiów” – tytuł dla kierunku Technologia chemiczna przyznany w 2012 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką. (Pozostałe kierunki posiadają akredytację do: Inżynieria chemiczna i procesowa - 2014/2015, Chemia, Inżynieria materiałowa - 2015/2016, Biotechnologia - 2017/2018) 3.Zmodyfikowane programy 5 kierunków dla 7 semestralnych stacjonarnych studiów inżynierskich. 4.Zmodyfikowane programy 5-ciu kierunków studiów II stopnia: studia 3 semestralne dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera studia 4 semestralne dla kandydatów z tytułem zawodowym licencjata Biotechnologia – 4 specjalności Chemia – 3 specjalności Inżynieria chemiczna i procesowa – 1 specjalność Technologia chemiczna – 2 specjalności Inżynieria materiałowa – 2 specjalności

4 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20133 Uprawnienia akademickie Wydziału 5.Zmodyfikowane programy studiów II stopnia w j. angielskim: Biotechnologia: Bioinformatics Molecular Nano-Biophotonics for Telecommunicatins and Biotechnologies (Erasmus-Mundus) Chemia: Medicinal Chemistry 6.Uchwalone programy studiów II stopnia w j. angielskim: Chemia: Chemical Metallurgy Organic and Polymer Chemistry Inżynieria chemiczna i procesowa: Applied Chemical Engineering

5 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20134 Uprawnienia akademickie Wydziału Prowadzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach: biotechnologia, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna Nadawanie stopni doktora w zakresie: Dziedzina: n. chemiczne dyscypliny: biotechnologia, chemia, technologia chemiczna Dziedzina: n. techniczne dyscypliny: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie: Dziedzina: n. chemiczne dyscypliny: chemia Dziedzina: n. techniczne dyscypliny: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna

6 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20135 Uprawnienia akademickie Wydziału Obsada kadrowa kierunków studiów I i II stopnia – minima kadrowe Liczba pracowników samodzielnych / doktorów zgłoszonych do minimum kadrowego (01.10.2013) Kierunek studiów I stopień samodzielni I stopień doktorzy II stopień samodzielni II stopień doktorzy Biotechnologia13 1110 Chemia19281721 Inżynieria Chem. i Proc. 912810 Inżynieria Materiałowa9897 Technologia Chemiczna19281020 Minima kadrowe: I st. - 3 samodzielnych i 6 doktorów II st. - 6 samodzielnych i 6 doktorów

7 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20136 Studia w językach obcych Biotechnologia: Bioinformatics Molecular Nano-Biophotonics for Telecommunications and Biotechnologies (Erasmus-Mundus) Chemia: Medicinal Chemistry Chemical Metallurgy Organic and Polymer Chemistry Inżynieria chemiczna i procesowa Applied Chemical Engineering

8 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20137 Rozwój kadry Tytuły profesorskie2010201120122013 Nadanie tytułu 0252 Zakończone postępowanie, oczekiwanie na decyzję 3420 Postępowanie rozpoczęte 1400 Nowe stanowiska2010201120122013 Profesor zwyczajny 231 1 Profesor nadzwyczajny ( w tym przedłużenia) 652 2 Habilitacje2010201120122013 Zakończone postępowanie 267+4 *) 1+2 *) Postępowanie rozpoczęte 211+2 *) 4 *) *) postępowania habilitacyjne według nowych przepisów

9 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20138 Studia doktoranckie Przewody doktorskie w 2013 r. (stan na 31-12-2013 r.)

10 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-20139 Studia doktoranckie

11 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201310 Studia doktoranckie (stan na 31-12-2013 r.) Rok studiówLiczba osóbLiczba stypendiów Stypendia z dotacji na rozwój młodej kadry I4724 II39255 III53344 IV42277 V295 Razem21011516  w roku akademickim 2013/2014 przyjęto 50 osób  w roku 2013 złożyło rezygnację lub zostało skreślonych 22 osoby

12 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201311 Zestawienie kadry profesorów i dr hab. na kierunkach w roku 2013 (stan na 31-12-2013 r.) KIERUNEKProf. zw. Prof. nadzw. z tytułem Prof. nadzw.Dr hab.Σ Biotechnologia 434112 Chemia 824923 Inżynieria Chemiczna 41218 Technologia Chemiczna 661619 Inżynieria Materiałowa 33129 Σ 2515121971

13 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201312 Studenci i absolwenci Kierunek Liczba przyjętych kandydatów Liczba studentów Liczba absolwentów 201120122013 Stan na 30.11.11 Stan na 30.11.2012 Stan na 30.11.2013 201120122013 134567891011 Biotechnologia392510478 110211881137276255299 Chemia177257212 553595562109136129 Inżynieria chemiczna i procesowa 74130144265323313736572 Inżynieria materiałowa 96176167238354397704959 Technologia chemiczna 203262288677723715188166171 Technologia chemiczna– studia niestacjonarne 223222189173152392841 Razem:96413671311302433563124755699771

14 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201313 Studenci i absolwenci Absolwenci2010201120122013 Biotechnologia farmaceutyczna-193739 Biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka23305- Biotechnologia molekularna i biokataliza29393437 Bioinformatics--127 Biotechnologia środowiska2429819 Analityka środowiskowa i żywności--2426 Chemia analityczna i bionieorganiczna33365- Chemia bionieorganiczna33-- Chemia i technologia polimerów22-- Chemia związków organicznych i polimerów---14 Chemia organiczna i metaloorganiczna1152- Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych21-- Chemia metali w biologii i środowisku---7 Chemia techniczna11-- Chemia techniczna i systemy jakości w technologii chemicznej33217-

15 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201314 Studenci i absolwenci Absolwenci2010201120122013 Inżynieria chemiczna 36463117 Inżynieria materiałów makromolekularnych 12-- Inżynieria nośników informacji 22-- Materiały funkcjonalne 30453- Medicinal chemistry 18302011 Metalurgia chemiczna i korozja metali 14-10 Molecular nano-and-bio-photonic for telecommunications 184- Paliwa i energia a środowisko 621- Procesy biotechnologiczne 15 2519 Technologia chemiczna ropy naftowej i gazu -21- Technologia ropy naftowej i węgla 29384- Układy dyspersyjne i polimery 32543- Zarządzanie i systemy jakości w przedsiębiorstwie chemicznym 111- Inżynieria i technologia polimerów --1634 Procesy i produkty chemiczne --2646 Zarządzanie procesem technologicznym i jakością prod. --1530 Proekologiczne technologie chemiczne (studia niestacjonarne) 22392841 RAZEM355475312357

16 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201315 Studenci i absolwenci Kurs Liczba studentów Semestr zimowySemestr letni Komunikacja społeczna-297 Etyka inżynierska-236 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia2973 Filozofia nauki i techniki-122 Nowoczesne tendencje zarządzania-122

17 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201316 Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 rodzaj pomocy Sumaryczna kwota wypłat w zł Liczba stypendiów studnia stacjonarne studnia niestacjonarne stypendium socjalne bez dodatku250 100 zł15816 stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym 1 545 380 zł6790 Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen 973 400 zł5988 Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowo - artystyczne 74 000 zł470 stypendium dla niepełnosprawnych101 100 zł984 Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe 30 800 zł190 zapomogi losowe32 458 zł463 razem:3 007 238 zł 1676 Stypendia MNiSzW70 000 zł50

18 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201317 Wykonanie pensum dydaktycznego 2010/20112011/20122012/2013 Zniżka pensum1.0501.2751.380 Pensum po zniżkach55.16258.07646.352 Obciążenie roczne72.61569.98075.913 Godziny ponadwymiarowe12.3638.60621.390,5 Niewykonane pensum490800339,5

19 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201318 Wykonanie pensum dydaktycznego Godziny wykonane przez pracowników / doktorantów 10/11 zima10/11 lato11/12 zima11/12 lato12/13 zima12/13 lato Pracownicy28.76731.03132.772,531.731,540.24035.673 Doktoranci5.0005.182 5.784 (2.476 samodzielne + 3.308 współdzielone) 5.447 (2.885 samodzielne + 2.562 współdzielone) 5.802 (4.093 samodzielne + 1.709 współczest.) 6.764 (4.417 samodzielne + 2.347 współczest.) Godziny dydaktyczne: eksport / import 10/11 zima10/11 lato11/12 zima11/12 lato12/13 zima12/13 lato Eksport561,51.3738851.766,5605,51.052 Import3.460,54.796,54.081,54.6224.397,54.862

20 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201319 Zatrudnienie: analiza struktury zatrudnienia na Wydziale Chemicznym Stanowisko/tytuł Stan na dzień 01.10.2011 (ilość osób) Stan na dzień 01.10.2012 (ilość osób) Stan na dzień 01.10.2013 (ilość osób) Profesor zwyczajny/Profesor tytularny3026 Profesor nadzwyczajny/Profesor tytularny1012 14 Profesor nadzwyczajny/Dr habilitowany1815 14 Adiunkt/Dr habilitowany15 17 Adiunkt-zatrudnienie stałe4553 58 Adiunkt-zatrudnienie terminowe4736 35 Asystent NA21 0 Asystent ND3743 38 Starszy wykładowca54 4 Docent64 4 Wykładowca12 2 Razem pracowników216211 212

21 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201320 Zatrudnienie: liczba etatów pracowników nie będących nauczycielami W jednostkach Pracownicy Stan na dzień 01.10.2011 Stan na dzień 01.10.2012 Stan na dzień 01.10.2013 Administracyjni66 6 Techniczni (obsł. NAB)59 6 Obsługa dydaktyki4243 41 Razem5358 53 Na wydziale Pracownicy Stan na dzień 01.10.2011 Stan na dzień 01.10.2012 Stan na dzień 01.10.2013 Administracyjni36 37 Techniczni (obsł. NAB)2018 14 Obsługa dydaktyki34 4 Biblioteka88 7 Razem6766 62

22 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201321 Zatrudnienie: liczba etatów wg kosztów Stan na dzień 01.10.2011 Stan na dzień 01.10.2012 Stan na dzień 01.10.2013 Działalność dydaktyczna DYW300289 281 Działalność naukowo-badawcza NAB109 6 Koszty wydziałowe2536 33 Koszty ogólne11 1 Razem336335 321 Zatrudnienie w projekcie 01.10.2013 Osoby przyjęte z zewnątrz34 (nie są ujęci w tabeli) Osoby pracujące na wydziale6 (zatrudnienie na cały lub część etatu) (są ujęci w tabeli)

23 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201322 Budżet Wydziału: przychody (bez działalności naukowej w zleceniach)201120122013 Dotacje dydaktyczne 24 643 20026 623 65729 377 776 Bilans na 1.01 4 528 2772 225 1824 428 962 Dochody własne z dydaktyki 1 203 7161 374 5701 116 806 Dotacje dodatkowe prorektorów 190 3271 67490 000 Razem środki do dyspozycji Wydziału 30 565 52030 225 08335 013 544 Zwrot amortyzacji + f. zasadniczego 3 173 5664 836 2235 723 775 Dofinansowanie etatów z działalności statutowej (brutto bez KP ) 2 138 3772 215 2031 963 430 Koszty pośrednie (wydziałowe) 2 904 7473 038 3553 069 300 Kwota do dyspozycji 38 782 21040 314 86445 770 049 Wynik Finansowy Wydziału 2 225 1824 428 9622 550 008

24 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201323 Budżet Wydziału: wydatki (bez działalności naukowej w zleceniach)20122013 1.Fundusz osobowy z pochodnymi18 485 62720 602 536 2.Fundusz bezosobowy (+ZUS)331 494247 674 3.Stypendia doktorskie, habilitacyjne i doktoranckie2 154 2742 471 890 4.Utrzymanie infrastruktury i koszty wydziałowe6 973 5029 902 757 5.Zakupy śr. trwałych i oprogramowania powyżej 3500 zł oraz drobne inwestycje459 8143 083 790 6.Usługi remontowe992 960285 596 7.Pozostałe usługi obce325 349332 327 8.Zużycie materiałów i energii289 484360 351 9.Zakupy wartości niematerialnych i prawnych6013 490 10.Wyposażenie280 507306 083 11.Delegacje krajowe i zagraniczne44 44828 703 12.Nagrody dla studentów i doktorantów10 6624 200 13.Pozostałe koszty studentów i doktorantów37 29596 920 14.Pozostałe koszty rodzajowe164 884208 683 15.Koszty z tytułu usług wewnętrznych i przepływy międzwydziałowe107 003167 248 16.Rezerwa Dziekana00 Razem30 657 90438 102 248

25 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201324 Rozliczenie dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na rozwój młodej kadry dotacja 2011dotacja 2012dotacja 2013 plan Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego6 268 6955 812 0604 699 630 Zwiększenie dotacji702 6510283 340 Razem6 971 3465 812 0604 982 970 Przewidywany koszt prenumeraty czasopism do dyspozycji Rektora375 895316 700313 880 Plan dotacji6 595 4515 495 3604 669 090 Środki pozostałe z prenumeraty czasopism82 14530 875? Kwota dotacji do wykorzystania6 677 5965 526 2354 669 090 Fundusz osobowy3 361 0163 181 1223 400 000 Środki uwolnione3 319 4942 346 9881 269 090 Rozliczenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego-2 914-1 875? Dotacja celowa na rozwój młodej kadry725 858699 720638 580 Środki dodatkowe ( prorektor, środki niewykorzystane )000 Razem725 858699 720638 580 Wykorzystanie726 180700 842? Rozliczenie dotacji celowej na rozwój młodej kadry-322-1 122?

26 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201325 Projekty europejskie i specjalne programy badawcze L.pNazwa projektu, nazwisko kierownikaCzas trwaniaŚrodki planowane 1. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii POIG 01.01.02-00-016/08-00 dr M. Kułażynski2009-20146 025 079,00 2. Otrzymywanie specyficznych przeciwciał poliklonalnych z żółtka jaj kurzych (IgY) do zast. w diagnostyce med. chorób nowotworowych i zakaźnych nr: Lider/08/90/L-1/09/NCBiR/2010 dr M. Sieńczyk2010-2013996 500,00 3. Technologia hydrometalurgicznego przetwarzania koncentratów i półproduktów miedzi. INITECH dr T. Chmielewski2010-20132 782 777,00 4. Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń UDA-POIG.01.03.01-00-072/08-00 dr B. Kucharczyk2009-2013645 092,00 5. Organometallics in nanophotonics Program WELCOME w ramach POIG Działanie 1.2 umowy Welcome /2008/3 Prof. M. Samoć2009-20143 745 459,00 6. Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin. UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00 Prof. A. Trochimczuk2009-2014537 008,00 7. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.UDA-POIG.01.03.01- 00-158/09-00 Prof. P. Kafarski2010-20144 505 209,00 8. Pojemnościowe mieszanie jako nowe źródło pozyskiwania odnawialnej energii wykorzystujące gradient zasolenia.Akronim: CAPMIX, numer kontraktu 256868, 7.PR Prof. M.Bryjak2010-20141 386 123,00 9. Innowacyjne surowce i metody uzdatniania wody.7.PR. Marie Curie. Akronim: CHILTURPOL2. Nr kontr. 269153 Prof. M. Bryjak2011-2014275 730,00 10. Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydralizatów białkowych Prof. H. Górecki2013-20151 930 000,00 11. Wysoko krystaliczne materialy z cieczy weglowych dla syntezygrafenu do zastosowania w kompozytach akronim: COALPHENES nr kontraktu: RFCR-CT-2013-00006 Prof. G. Gryglewicz2013-2016421 440,00 Razem 23 250 417,00

27 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201326 Środki przeznaczone na aparaturę, na podstawie dotacji specjalnych przyznanych przez MNiSzW 1. Stanowisko do przygotowania próbek oraz mikroanalizy spektrochemicznej metodami spektrometrii atomowej i cząsteczkowejZ0302750 000,00 2013

28 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201327 Działalność naukowo-badawcza (stan na dzień 31-12-2013) Liczba projektów Koszty poniesione w projektach Liczba zleceń w ramach umów z podmiotami gospodarczymi Koszty poniesione w zleceniach 201374 10 131 705349 221 086 do 30.XI.2012 805 709 808365 494 570 2011 rok797 036 207287 706 447

29 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201328 Remonty w latach 2011-2013 Rok W-3 budżet (w tys. zł) Dotacja Rektora (w tys. zł) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (w tys. zł) Dotacja z MNiSW (w tys. zł) Razem (w tys. zł) 20112.800150-1.4604.410 20121.60035-9982.633 20131.684---

30 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201329 Zestawienie najważniejszych działań inwestycyjno-remontowych (2011-2013) 1.Remont dydaktycznych laboratoriów chemii nieorganicznej nr 205 oraz 209, 210 w budynku A-3. 2.Remont sali wykładowej nr 220 w budynku A-3 (Sala Wałbrzyska). 3.Remont pomieszczeń nr 120, 122, 123, 125, 128, 132 oraz 121, 129, 131 w budynku F-3 (dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 4.Remont laboratorium „Analizy Gazów i Produktów Naftowych” nr 108 w budynku F-1. 5.Remont laboratorium „Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektometrii Masowej” 209 w budynku A-2. 6.Remonty drobne oraz bieżące prace konserwacyjne pomieszczeń i infrastruktury technicznej. 7.Opracowanie projektu remontu laboratoriów dydaktycznych nr 325, 326, 327 oraz 201 w budynku A-3. 8.Opracowanie projektu remontu budynków F-1 i H-6 (wnioski o dotację celową do MNiSzW). 9.Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej budynku B-14 dla wydziałów Chemicznego, Informatyki i Zarządzania oraz Mechanicznego w latach 2011-2012 (finansowane z Funduszu Zasadniczego Uczelni). 10.Przebudowa budynku B-1 etap II w latach 2013-2014 (finansowana z Dotacji Rektora i budżetu Wydziałów).

31 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201330 Liczba cytowań/liczba publikacji * Brak danych ** Za rok 2013 dane obejmują publikacje wprowadzone do bazy DONA do dnia 7 marca 2014

32 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201331 Udział Wydziału Chemicznego w dorobku naukowym PWr (wszystkie dane w %) Typ2009201020112012 2013* Pracownicy12,112.111.912.1 11.5 * Pracownicy publikujący14,714,214.613.915.1 ** Publikacje14,212,411.912.213.6 Artykuły (zasięg międzynarodowy)21,218,621.820.121.5 Artykuły (zasięg lokalny)10,89,29,58.610.1 Referaty (zasięg międzynarodowy)9,410,96.16.75.1 Referaty (zasięg lokalny)10,14,61.1 2.7 Patenty41,135,635.253.349.6 Cytowania52,149,650.446.2brak danych Pracownicy cytowani25,924,523,121.4brak danych * Dane za rok 2013 – obejmują publikacje wprowadzone do bazy DONA do dnia 7 marca 2014 r. i są niepełne ** Zatrudnionych na Wydziale w 2013 – 236 pracowników, pracowników publikujących - 201 = 85.17% zatrudnionych dla całej Uczelni procent osób publikujących = 64.56% zatrudnionych

33 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201332 Liczba wydawnictw zwartych (monografii, podręczników, skryptów i inne) i patentów Typ2010 2011 2012 2013 * Monografie 3 3 2 - Podręczniki 2 6 - 1 Skrypty - 5 - - Inne zwarte 1 1 - 1 Patenty 21 37 65 69 * Dane za rok 2013 obejmują publikacje wprowadzone do bazy DONA do dnia 7 marca 2014 r.

34 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201333 Biblioteka Dane za każdy rok na dzień 30.09 Lp. Rodzaj Przybyło 30.09.2010 Koszt W-3 2010 w zł Przybyło 30.09.2011 Koszt W-3 2011 w zł Przybyło 30.09.2012 Kosz W-3 2012 w zł Przybyło 30.09.2013 Koszt W-3 2013 w zł tyt.vol. tyt.vol. tyt. vol. tyt. vol. 1.Książki zagr. BG 480494 558 648668 172164 2.Książki kraj. BG 111477 93418 70287 129447 3.Książki zagr. W-3 7105 376829838 022466835 8176410647 117 4.Książki kraj. W-3 ---11381145--- 5.Czasopisma zagr. 288--60--45--37- 6.Czasopisma kraj. 1142957119472829801110864 7. Elektroniczne źródła informacji 132 095181 400160 664 62 939132 095162939 8. Sprzęt elektron. +oprogramowanie + serwisowanie bramka elektr. 7 zest. komp. + 1 skaner + serwis 54 480 dodatkowy system ALEPH + serwis 18 001 5 zest. komp. 1 drukarka + serwis 27 618 1 urządzenie wielofunkcyjne zestaw do projekcji: laptop + ekran +projektor + serwis 19 959 1-8Razem koszt W-3111 66492 908138 408125 124

35 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201334 Zakupy Biblioteki finansowane przez Wydział w PLN

36 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201335 Biblioteka - udostępnianie zbiorów Wypożyczanie na zewnątrz 2010 2011 2012 2013 1. Osoby zarejestrowane w wypożyczalni 2. Odwiedziny wypożyczalni 3. Wypożyczonych woluminów 4. Liczba wypożyczeni/osoby zarejestrowane 1 940 8 490 11 562 5.9 2 341 8 881 12 333 5.3 2 425 8 972 11 064 4.6 2 613 8 537 11 849 4.5 Czytelnicy korzystający z czytelni 1. Liczba czytelników w tym: - pracownicy i doktoranci PWr - studenci - inni 2. Liczba studentów / tydzień (w semestr.) 3. Udostępnianych woluminów (w czytelni) - na jednego czytelnika 17 804 1 521 15 853 430 528 106 682 6.0 22 323 1 727 20 197 399 673 104 906 4.7 23 763 1 538 21 723 502 724 92 527 3.9 21 572 1 615 19 724 233 657 88 662 4.1 Wszystkie dane na dzień 30.09 danego roku.

37 Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-201336 Wymiana międzynarodowa w 2012/2013 r. Wydział Chemiczny PracownicyStudenci/doktoranci WyjazdyPrzyjazdyWyjazdy 201120122013201120122013201120122013 Cel Wyjazdu/przyjazdu udział w konferencji 101110109481353152 6065 konsultacje 122314122113614 staże 71011233726 organizacyjne --2443--- inne 5437441196 1550 razem: 174180 77172567678125 Wydział Chemiczny Studenci/doktoranci WyjazdyPrzyjazdy 201120122013201120122013 Podstawa wyjazdu/przyjazdu LLP Erasmus (studia, praktyki i staże) 3842471116 19 Leonardo da Vinci (praktyki i staże) 4613- - Inne: Erasmus Mundus Polonium 123 7 1- 25 razem: 5451671216 44


Pobierz ppt "Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013. 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google