Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013. 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013. 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Dziekana za rok

2 1.Uprawnienia akademickiestr Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia doktoranckiestr Zestawienie kadry na kierunkachstr Studenci i absolwencistr Pomoc materialnastr Wykonanie pensum dydaktycznegostr Zatrudnieniestr Budżet Wydziałustr Rozliczenie dotacjistr Projekty europejskie i programy badawczestr Aparaturastr Działalność naukowo-badawczastr Remonty i inwestycjestr Publikacje i cytowaniastr Udział Wydziału Chemicznego w dorobku naukowym PWrstr Liczba wydawnictw zwartychstr Bibliotekastr Wymiana międzynarodowastr. 36

3 Sprawozdanie Dziekana za rok Uprawnienia akademickie Wydziału 1.Uchwalone nowe programy studiów I i II stopnia w ramach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Stopniowe wprowadzanie od roku akademickiego 2012/ Technologia chemiczna – uchwała nr 992/2011 z dnia 24 listopada 2011, ocena wyróżniająca, do 2015/2016. „Najlepszy kierunek studiów” – tytuł dla kierunku Technologia chemiczna przyznany w 2012 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką. (Pozostałe kierunki posiadają akredytację do: Inżynieria chemiczna i procesowa /2015, Chemia, Inżynieria materiałowa /2016, Biotechnologia /2018) 3.Zmodyfikowane programy 5 kierunków dla 7 semestralnych stacjonarnych studiów inżynierskich. 4.Zmodyfikowane programy 5-ciu kierunków studiów II stopnia: studia 3 semestralne dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera studia 4 semestralne dla kandydatów z tytułem zawodowym licencjata Biotechnologia – 4 specjalności Chemia – 3 specjalności Inżynieria chemiczna i procesowa – 1 specjalność Technologia chemiczna – 2 specjalności Inżynieria materiałowa – 2 specjalności

4 Sprawozdanie Dziekana za rok Uprawnienia akademickie Wydziału 5.Zmodyfikowane programy studiów II stopnia w j. angielskim: Biotechnologia: Bioinformatics Molecular Nano-Biophotonics for Telecommunicatins and Biotechnologies (Erasmus-Mundus) Chemia: Medicinal Chemistry 6.Uchwalone programy studiów II stopnia w j. angielskim: Chemia: Chemical Metallurgy Organic and Polymer Chemistry Inżynieria chemiczna i procesowa: Applied Chemical Engineering

5 Sprawozdanie Dziekana za rok Uprawnienia akademickie Wydziału Prowadzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach: biotechnologia, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna Nadawanie stopni doktora w zakresie: Dziedzina: n. chemiczne dyscypliny: biotechnologia, chemia, technologia chemiczna Dziedzina: n. techniczne dyscypliny: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie: Dziedzina: n. chemiczne dyscypliny: chemia Dziedzina: n. techniczne dyscypliny: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna

6 Sprawozdanie Dziekana za rok Uprawnienia akademickie Wydziału Obsada kadrowa kierunków studiów I i II stopnia – minima kadrowe Liczba pracowników samodzielnych / doktorów zgłoszonych do minimum kadrowego ( ) Kierunek studiów I stopień samodzielni I stopień doktorzy II stopień samodzielni II stopień doktorzy Biotechnologia Chemia Inżynieria Chem. i Proc Inżynieria Materiałowa9897 Technologia Chemiczna Minima kadrowe: I st. - 3 samodzielnych i 6 doktorów II st. - 6 samodzielnych i 6 doktorów

7 Sprawozdanie Dziekana za rok Studia w językach obcych Biotechnologia: Bioinformatics Molecular Nano-Biophotonics for Telecommunications and Biotechnologies (Erasmus-Mundus) Chemia: Medicinal Chemistry Chemical Metallurgy Organic and Polymer Chemistry Inżynieria chemiczna i procesowa Applied Chemical Engineering

8 Sprawozdanie Dziekana za rok Rozwój kadry Tytuły profesorskie Nadanie tytułu 0252 Zakończone postępowanie, oczekiwanie na decyzję 3420 Postępowanie rozpoczęte 1400 Nowe stanowiska Profesor zwyczajny Profesor nadzwyczajny ( w tym przedłużenia) Habilitacje Zakończone postępowanie *) 1+2 *) Postępowanie rozpoczęte *) 4 *) *) postępowania habilitacyjne według nowych przepisów

9 Sprawozdanie Dziekana za rok Studia doktoranckie Przewody doktorskie w 2013 r. (stan na r.)

10 Sprawozdanie Dziekana za rok Studia doktoranckie

11 Sprawozdanie Dziekana za rok Studia doktoranckie (stan na r.) Rok studiówLiczba osóbLiczba stypendiów Stypendia z dotacji na rozwój młodej kadry I4724 II39255 III53344 IV42277 V295 Razem  w roku akademickim 2013/2014 przyjęto 50 osób  w roku 2013 złożyło rezygnację lub zostało skreślonych 22 osoby

12 Sprawozdanie Dziekana za rok Zestawienie kadry profesorów i dr hab. na kierunkach w roku 2013 (stan na r.) KIERUNEKProf. zw. Prof. nadzw. z tytułem Prof. nadzw.Dr hab.Σ Biotechnologia Chemia Inżynieria Chemiczna Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałowa Σ

13 Sprawozdanie Dziekana za rok Studenci i absolwenci Kierunek Liczba przyjętych kandydatów Liczba studentów Liczba absolwentów Stan na Stan na Stan na Biotechnologia Chemia Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynieria materiałowa Technologia chemiczna Technologia chemiczna– studia niestacjonarne Razem:

14 Sprawozdanie Dziekana za rok Studenci i absolwenci Absolwenci Biotechnologia farmaceutyczna Biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka Biotechnologia molekularna i biokataliza Bioinformatics--127 Biotechnologia środowiska Analityka środowiskowa i żywności Chemia analityczna i bionieorganiczna Chemia bionieorganiczna33-- Chemia i technologia polimerów22-- Chemia związków organicznych i polimerów---14 Chemia organiczna i metaloorganiczna1152- Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych21-- Chemia metali w biologii i środowisku---7 Chemia techniczna11-- Chemia techniczna i systemy jakości w technologii chemicznej33217-

15 Sprawozdanie Dziekana za rok Studenci i absolwenci Absolwenci Inżynieria chemiczna Inżynieria materiałów makromolekularnych 12-- Inżynieria nośników informacji 22-- Materiały funkcjonalne Medicinal chemistry Metalurgia chemiczna i korozja metali Molecular nano-and-bio-photonic for telecommunications 184- Paliwa i energia a środowisko 621- Procesy biotechnologiczne Technologia chemiczna ropy naftowej i gazu -21- Technologia ropy naftowej i węgla Układy dyspersyjne i polimery Zarządzanie i systemy jakości w przedsiębiorstwie chemicznym 111- Inżynieria i technologia polimerów Procesy i produkty chemiczne Zarządzanie procesem technologicznym i jakością prod Proekologiczne technologie chemiczne (studia niestacjonarne) RAZEM

16 Sprawozdanie Dziekana za rok Studenci i absolwenci Kurs Liczba studentów Semestr zimowySemestr letni Komunikacja społeczna-297 Etyka inżynierska-236 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia2973 Filozofia nauki i techniki-122 Nowoczesne tendencje zarządzania-122

17 Sprawozdanie Dziekana za rok Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 rodzaj pomocy Sumaryczna kwota wypłat w zł Liczba stypendiów studnia stacjonarne studnia niestacjonarne stypendium socjalne bez dodatku zł15816 stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym zł6790 Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen zł5988 Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowo - artystyczne zł470 stypendium dla niepełnosprawnych zł984 Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe zł190 zapomogi losowe zł463 razem: zł 1676 Stypendia MNiSzW zł50

18 Sprawozdanie Dziekana za rok Wykonanie pensum dydaktycznego 2010/ / /2013 Zniżka pensum Pensum po zniżkach Obciążenie roczne Godziny ponadwymiarowe ,5 Niewykonane pensum ,5

19 Sprawozdanie Dziekana za rok Wykonanie pensum dydaktycznego Godziny wykonane przez pracowników / doktorantów 10/11 zima10/11 lato11/12 zima11/12 lato12/13 zima12/13 lato Pracownicy , , Doktoranci (2.476 samodzielne współdzielone) (2.885 samodzielne współdzielone) (4.093 samodzielne współczest.) (4.417 samodzielne współczest.) Godziny dydaktyczne: eksport / import 10/11 zima10/11 lato11/12 zima11/12 lato12/13 zima12/13 lato Eksport561, ,5605, Import3.460,54.796,54.081, ,54.862

20 Sprawozdanie Dziekana za rok Zatrudnienie: analiza struktury zatrudnienia na Wydziale Chemicznym Stanowisko/tytuł Stan na dzień (ilość osób) Stan na dzień (ilość osób) Stan na dzień (ilość osób) Profesor zwyczajny/Profesor tytularny3026 Profesor nadzwyczajny/Profesor tytularny Profesor nadzwyczajny/Dr habilitowany Adiunkt/Dr habilitowany15 17 Adiunkt-zatrudnienie stałe Adiunkt-zatrudnienie terminowe Asystent NA21 0 Asystent ND Starszy wykładowca54 4 Docent64 4 Wykładowca12 2 Razem pracowników

21 Sprawozdanie Dziekana za rok Zatrudnienie: liczba etatów pracowników nie będących nauczycielami W jednostkach Pracownicy Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Administracyjni66 6 Techniczni (obsł. NAB)59 6 Obsługa dydaktyki Razem Na wydziale Pracownicy Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Administracyjni36 37 Techniczni (obsł. NAB) Obsługa dydaktyki34 4 Biblioteka88 7 Razem

22 Sprawozdanie Dziekana za rok Zatrudnienie: liczba etatów wg kosztów Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Działalność dydaktyczna DYW Działalność naukowo-badawcza NAB109 6 Koszty wydziałowe Koszty ogólne11 1 Razem Zatrudnienie w projekcie Osoby przyjęte z zewnątrz34 (nie są ujęci w tabeli) Osoby pracujące na wydziale6 (zatrudnienie na cały lub część etatu) (są ujęci w tabeli)

23 Sprawozdanie Dziekana za rok Budżet Wydziału: przychody (bez działalności naukowej w zleceniach) Dotacje dydaktyczne Bilans na Dochody własne z dydaktyki Dotacje dodatkowe prorektorów Razem środki do dyspozycji Wydziału Zwrot amortyzacji + f. zasadniczego Dofinansowanie etatów z działalności statutowej (brutto bez KP ) Koszty pośrednie (wydziałowe) Kwota do dyspozycji Wynik Finansowy Wydziału

24 Sprawozdanie Dziekana za rok Budżet Wydziału: wydatki (bez działalności naukowej w zleceniach) Fundusz osobowy z pochodnymi Fundusz bezosobowy (+ZUS) Stypendia doktorskie, habilitacyjne i doktoranckie Utrzymanie infrastruktury i koszty wydziałowe Zakupy śr. trwałych i oprogramowania powyżej 3500 zł oraz drobne inwestycje Usługi remontowe Pozostałe usługi obce Zużycie materiałów i energii Zakupy wartości niematerialnych i prawnych Wyposażenie Delegacje krajowe i zagraniczne Nagrody dla studentów i doktorantów Pozostałe koszty studentów i doktorantów Pozostałe koszty rodzajowe Koszty z tytułu usług wewnętrznych i przepływy międzwydziałowe Rezerwa Dziekana00 Razem

25 Sprawozdanie Dziekana za rok Rozliczenie dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na rozwój młodej kadry dotacja 2011dotacja 2012dotacja 2013 plan Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Zwiększenie dotacji Razem Przewidywany koszt prenumeraty czasopism do dyspozycji Rektora Plan dotacji Środki pozostałe z prenumeraty czasopism ? Kwota dotacji do wykorzystania Fundusz osobowy Środki uwolnione Rozliczenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ? Dotacja celowa na rozwój młodej kadry Środki dodatkowe ( prorektor, środki niewykorzystane )000 Razem Wykorzystanie ? Rozliczenie dotacji celowej na rozwój młodej kadry ?

26 Sprawozdanie Dziekana za rok Projekty europejskie i specjalne programy badawcze L.pNazwa projektu, nazwisko kierownikaCzas trwaniaŚrodki planowane 1. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii POIG /08-00 dr M. Kułażynski ,00 2. Otrzymywanie specyficznych przeciwciał poliklonalnych z żółtka jaj kurzych (IgY) do zast. w diagnostyce med. chorób nowotworowych i zakaźnych nr: Lider/08/90/L-1/09/NCBiR/2010 dr M. Sieńczyk ,00 3. Technologia hydrometalurgicznego przetwarzania koncentratów i półproduktów miedzi. INITECH dr T. Chmielewski ,00 4. Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń UDA-POIG /08-00 dr B. Kucharczyk ,00 5. Organometallics in nanophotonics Program WELCOME w ramach POIG Działanie 1.2 umowy Welcome /2008/3 Prof. M. Samoć ,00 6. Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin. UDA-POIG /09-00 Prof. A. Trochimczuk ,00 7. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.UDA-POIG /09-00 Prof. P. Kafarski ,00 8. Pojemnościowe mieszanie jako nowe źródło pozyskiwania odnawialnej energii wykorzystujące gradient zasolenia.Akronim: CAPMIX, numer kontraktu , 7.PR Prof. M.Bryjak ,00 9. Innowacyjne surowce i metody uzdatniania wody.7.PR. Marie Curie. Akronim: CHILTURPOL2. Nr kontr Prof. M. Bryjak , Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydralizatów białkowych Prof. H. Górecki , Wysoko krystaliczne materialy z cieczy weglowych dla syntezygrafenu do zastosowania w kompozytach akronim: COALPHENES nr kontraktu: RFCR-CT Prof. G. Gryglewicz ,00 Razem ,00

27 Sprawozdanie Dziekana za rok Środki przeznaczone na aparaturę, na podstawie dotacji specjalnych przyznanych przez MNiSzW 1. Stanowisko do przygotowania próbek oraz mikroanalizy spektrochemicznej metodami spektrometrii atomowej i cząsteczkowejZ ,

28 Sprawozdanie Dziekana za rok Działalność naukowo-badawcza (stan na dzień ) Liczba projektów Koszty poniesione w projektach Liczba zleceń w ramach umów z podmiotami gospodarczymi Koszty poniesione w zleceniach do 30.XI rok

29 Sprawozdanie Dziekana za rok Remonty w latach Rok W-3 budżet (w tys. zł) Dotacja Rektora (w tys. zł) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (w tys. zł) Dotacja z MNiSW (w tys. zł) Razem (w tys. zł)

30 Sprawozdanie Dziekana za rok Zestawienie najważniejszych działań inwestycyjno-remontowych ( ) 1.Remont dydaktycznych laboratoriów chemii nieorganicznej nr 205 oraz 209, 210 w budynku A-3. 2.Remont sali wykładowej nr 220 w budynku A-3 (Sala Wałbrzyska). 3.Remont pomieszczeń nr 120, 122, 123, 125, 128, 132 oraz 121, 129, 131 w budynku F-3 (dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 4.Remont laboratorium „Analizy Gazów i Produktów Naftowych” nr 108 w budynku F-1. 5.Remont laboratorium „Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektometrii Masowej” 209 w budynku A-2. 6.Remonty drobne oraz bieżące prace konserwacyjne pomieszczeń i infrastruktury technicznej. 7.Opracowanie projektu remontu laboratoriów dydaktycznych nr 325, 326, 327 oraz 201 w budynku A-3. 8.Opracowanie projektu remontu budynków F-1 i H-6 (wnioski o dotację celową do MNiSzW). 9.Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej budynku B-14 dla wydziałów Chemicznego, Informatyki i Zarządzania oraz Mechanicznego w latach (finansowane z Funduszu Zasadniczego Uczelni). 10.Przebudowa budynku B-1 etap II w latach (finansowana z Dotacji Rektora i budżetu Wydziałów).

31 Sprawozdanie Dziekana za rok Liczba cytowań/liczba publikacji * Brak danych ** Za rok 2013 dane obejmują publikacje wprowadzone do bazy DONA do dnia 7 marca 2014

32 Sprawozdanie Dziekana za rok Udział Wydziału Chemicznego w dorobku naukowym PWr (wszystkie dane w %) Typ * Pracownicy12, * Pracownicy publikujący14,714, ** Publikacje14,212, Artykuły (zasięg międzynarodowy)21,218, Artykuły (zasięg lokalny)10,89,29, Referaty (zasięg międzynarodowy)9,410, Referaty (zasięg lokalny)10,14, Patenty41,135, Cytowania52,149, brak danych Pracownicy cytowani25,924,523,121.4brak danych * Dane za rok 2013 – obejmują publikacje wprowadzone do bazy DONA do dnia 7 marca 2014 r. i są niepełne ** Zatrudnionych na Wydziale w 2013 – 236 pracowników, pracowników publikujących = 85.17% zatrudnionych dla całej Uczelni procent osób publikujących = 64.56% zatrudnionych

33 Sprawozdanie Dziekana za rok Liczba wydawnictw zwartych (monografii, podręczników, skryptów i inne) i patentów Typ * Monografie Podręczniki Skrypty Inne zwarte Patenty * Dane za rok 2013 obejmują publikacje wprowadzone do bazy DONA do dnia 7 marca 2014 r.

34 Sprawozdanie Dziekana za rok Biblioteka Dane za każdy rok na dzień Lp. Rodzaj Przybyło Koszt W w zł Przybyło Koszt W w zł Przybyło Kosz W w zł Przybyło Koszt W w zł tyt.vol. tyt.vol. tyt. vol. tyt. vol. 1.Książki zagr. BG Książki kraj. BG Książki zagr. W Książki kraj. W Czasopisma zagr Czasopisma kraj Elektroniczne źródła informacji Sprzęt elektron. +oprogramowanie + serwisowanie bramka elektr. 7 zest. komp. + 1 skaner + serwis dodatkowy system ALEPH + serwis zest. komp. 1 drukarka + serwis urządzenie wielofunkcyjne zestaw do projekcji: laptop + ekran +projektor + serwis Razem koszt W

35 Sprawozdanie Dziekana za rok Zakupy Biblioteki finansowane przez Wydział w PLN

36 Sprawozdanie Dziekana za rok Biblioteka - udostępnianie zbiorów Wypożyczanie na zewnątrz Osoby zarejestrowane w wypożyczalni 2. Odwiedziny wypożyczalni 3. Wypożyczonych woluminów 4. Liczba wypożyczeni/osoby zarejestrowane Czytelnicy korzystający z czytelni 1. Liczba czytelników w tym: - pracownicy i doktoranci PWr - studenci - inni 2. Liczba studentów / tydzień (w semestr.) 3. Udostępnianych woluminów (w czytelni) - na jednego czytelnika Wszystkie dane na dzień danego roku.

37 Sprawozdanie Dziekana za rok Wymiana międzynarodowa w 2012/2013 r. Wydział Chemiczny PracownicyStudenci/doktoranci WyjazdyPrzyjazdyWyjazdy Cel Wyjazdu/przyjazdu udział w konferencji konsultacje staże organizacyjne inne razem: Wydział Chemiczny Studenci/doktoranci WyjazdyPrzyjazdy Podstawa wyjazdu/przyjazdu LLP Erasmus (studia, praktyki i staże) Leonardo da Vinci (praktyki i staże) Inne: Erasmus Mundus Polonium razem:


Pobierz ppt "Sprawozdanie Dziekana za rok 2012-2013. 1.Uprawnienia akademickiestr. 2-5 2.Studia w językach obcychstr. 6 3.Rozwój kadry str. 7 4.Doktoraty i studia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google