Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 17 kwietnia 2007 Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 17 kwietnia 2007 Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 17 kwietnia 2007 Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE barbara.trammer@kpk.gov.pl

2 www.kpk.gov.pl DOKUMENTY NA STRONACH KE (także w polskiej wersji językowej)  Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)  Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007- 2013) http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html

3 www.kpk.gov.pl ZMIANY W TERMINOLOGII W PORÓWNANIU Z FP6 CONTRACTGRANT AGREEMENT (kontrakt) (umowa o dotację) CONTRACTORBENEFICIARY (wykonawca) (beneficjent) (wykonawca) (beneficjent) INSTRUMENTSFUNDING SCHEMES (instrumenty)(systemy finansowania) (instrumenty)(systemy finansowania) CERTIFICATE ON AUDIT CERTIFICATEFINANCIAL STATEMENT (certyfikat audytora) (certyfikat audytora) (świadectwo kontroli sprawozdań (finansowych)

4 www.kpk.gov.pl PODOBIEŃSTWA DO 6.PR  Kontrakt podopisuje koordynator i KE  Partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania „Form A”  W trakcie trwania projektu partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania „Form B”  Kontrakt wchodzi w życie w momencie podpisania przez koordynatora i KE  Obowiązkowe podpisanie Consortium Agreement, chyba że Call for proposals stanowi inaczej

5 www.kpk.gov.pl SPOSOBY SPRAWOZDAWANIA KOSZTÓW W PROJEKTACH 1.jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu 2. 2. koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki ustalonej przez KE, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych (subcontractingu)

6 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA KOSZTY POŚREDNIE  PODSTAWOWA STAWKA – 20%  DLA ORGANÓW PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE NIEZAROBKOWYM, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), gdy uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne - ryczałt na koszty pośrednie wynosi: - 60% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010r. - nie mniej niż 40 % dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009r.  W projektach typu Akcje koordynujące i wspierające - 7%  W badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20%  Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) – 10%

7 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)  Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do 75%)  Działania demonstracyjne – do 50%  Projekty typu Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100%

8 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)  Inne działanie (m.in. W zakresie zarządzania, w tym uzyskania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz upowszechniania) – do 100%  Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100%  Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) – do 100%. (dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

9 www.kpk.gov.pl Certificate on Financial Statements (świadectwo kontroli sprawozdań finansowych) Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy łączna żądana wysokość dofinansowania do danego projektu z KE na rzecz pojedynczego uczestnika, w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli sprawozdań finansowych nie było przedstawiane, wynosi 375 000 euro lub więcej. Jednak w przypadku projektu trwającego dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się nie więcej niż jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu.

10 www.kpk.gov.pl Co zmiany proponowane w 7.Programie Ramowym oznaczają dla polskich jednostek i jak się do nich przygotować?

11 www.kpk.gov.pl Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/18/43/18433/list.pdf

12 www.kpk.gov.pl Inne istotne kwestie  Zasady przyznawania przez MNiSW dofinansowania do projektów 7.Programu Ramowego UE  Problem VAT w projektach Programów Ramowych

13 www.kpk.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa, Polska +48 22 828 74 83 wewn.349 E-mail:barbara.trammer@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 17 kwietnia 2007 Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google