Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 Warszawa, październik 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 Warszawa, październik 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 Warszawa, październik 2014 r.

2 Finansowy standard A Szacuje się, że finansowy standard A wyniesie 5.306,03 zł. W stosunku do roku 2014 (5.243,31 zł) wzrośnie on o ok. 1,2%, tj. o ok. 63 zł.

3 – Średni oddział klasowy w gimnazjum w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 23,7 uczniów; – Średni oddział klasowy w gimnazjum na wsi i w mieście do 5 tys. mieszkańców wynosi 20,7 uczniów; – Oznacza to, że oddział w dużym mieście jest większy o 14,3% od oddziału na wsi i w małym mieście; Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

4 – Gimnazja na wsi i mieście są stosunkowo podobne; – Tymczasem waga wiejska dla gimnazjów wynosi 0,38. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

5 – Średni oddział klasowy w szkole podstawowej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 21,9 uczniów; – Średni oddział klasowy w szkole podstawowej na wsi i w mieście do 5 tys. mieszkańców wynosi 15,4 uczniów; – Oznacza to, że oddział w dużym mieście jest większy o 42,8% od oddziału na wsi i w małym mieście; Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

6 – Szkoły podstawowe na wsi i w mieście są od siebie znacznie bardziej różne niż gimnazja; – Tymczasem waga wiejska dla szkół podstawowych wynosi również 0,38 jak w przypadku gimnazjów. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

7 – Dodatkowo ok. 30% ogólnodostępnych szkół podstawowych w Polsce to szkoły do 70 uczniów; – To ponad 4 tys. szkół, z czego 289 w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców; – Ok. ¾ tych małych szkół jest prowadzonych przez gminy; – Średni oddział klasowy w tych szkołach to niecałe 9 uczniów. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

8 – Wyłączenie z przeliczania wagą P 1 uczniów gimnazjów i zastosowanie w odniesieniu do tej kategorii uczniów nowej wagi P 2 o wartości 0,27; – Podwyższenie wagi P 1 dla uczniów szkół podstawowych na wsi i w miastach do 5.000 mieszkańców z 0,38 do 0,4; – Utworzenie nowej wagi P 3 o wartości 0,18 dla uczniów małych szkół podstawowych, w których liczba uczniów szkoły nie przekracza 70. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców - propozycja

9 Zastosowanie wagi P 1 i P 3 dla szkół podstawowych na wsi i w małych miastach pozwoli zwiększyć finansowanie dla tych szkół średnio tak, jakby szkoły te były wielkością oddziałów równe szkołom z dużych miast. Jednocześnie pozostająca waga P 2 dla gimnazjów pozostanie na poziomie przewyższającym ten wynikający z wielkości oddziałów klasowych. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

10 Zastosowanie wagi P 3 umożliwi zwiększenie dochodów samorządów, na terenie których funkcjonują małe szkoły. Są one ważnymi centrami kulturotwórczymi i kulturowymi, szczególnie w niewielkich wioskach i małych gminach. Koszty funkcjonowania tych szkół w przeliczeniu na ucznia są wyższe, niż szkół większych. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców.

11 – Łączny efekt dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest w zasadzie neutralny; – Większe dochody z subwencji dotyczą ok. 45% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których dochody wzrosną średnio o 1%; – Mniejsze dochody z subwencji dotyczą ok. 55% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których dochody spadną średnio o 0,8%; Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców

12 – W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, które zyskują na zmianie, subwencja oświatowa i dotacje celowe na zadania bieżące pokrywały ok. 79% wydatków bieżących na zadania subwencjonowane; – W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, które uzyskają mniejsze dochody w wyniku zmiany, subwencja oświatowa i dotacje celowe na zadania bieżące pokrywały ok. 85% wydatków bieżących na zadania subwencjonowane. Zmiany w zakresie subwencjonowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wsi lub w miastach do 5.000 mieszkańców

13 Zmiany w zakresie kształcenia zawodowego Zmiana wartości wagi P 10 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. Obecnie wartość wagi wynosi 0,19, proponuje się podniesienie jej wartości do 0,21.

14 Zmiany w zakresie kształcenia zawodowego Wśród priorytetów polityki oświatowej państwa wskazuje się potrzebę odbudowy szkolnictwa zawodowego, a co piąty absolwent gimnazjum podejmuje kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej (to utrwalona już tendencja). Podwyższenie wartości wagi ma na celu podniesienie dostępności kształcenia zawodowego.

15 Zmiany w zakresie kształcenia zawodowego Proponowana zmiana spowoduje naliczenie dodatkowych kwot w wysokości ok. 93 mln zł

16 Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych Zmiana zasad subwencjonowania w zależności od formy kształcenia. Wprowadzenie nowych wskaźników dla uczniów szkół dla dorosłych kształcących w formie zaocznej.

17 Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych Proponuje się aby dla słuchaczy szkół dla dorosłych kształcących w formie zaocznej zastosować na 2015 r. wskaźniki o wartości 0,5 (szkoły publiczne) i 0,25 (szkoły niepubliczne). Wskaźniki dla uczniów szkół dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej pozostałyby na niezmienionym poziomie, tj. dla publicznych - 0,7 i dla niepublicznych - 0,35.

18 Zmiany Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych Zmiana uzasadniona jest niższą o ponad 40% liczbą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w porównaniu do szkół dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej, w wyniku czego, kształcenie w szkołach zaocznych jest tańsze.

19 Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych Dodatkowo w ostatnich latach pogłębia się dysproporcja pomiędzy środkami naliczonymi w subwencji oświatowej na uczniów szkół prowadzonych przez inne podmioty, niż jednostki samorządu terytorialne – liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych, a wysokością dotacji udzielonych tym szkołom.

20 Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych W 2013 r. dotacje udzielone przez powiaty liceom ogólnokształcącym stanowiły 62% naliczonej na uczniów tych szkół kwoty subwencji, a w przypadku szkół zawodowych było to tyko 52%. W przypadku miast na prawach powiatu wskaźniki te kształtowały się na poziomie 79% i 47%.

21 Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych Dysproporcja między naliczoną subwencją a wypłacanymi dotacjami rośnie. Poniżej odsetek naliczonej na dotowane szkoły subwencji oświatowej nieprzekazanej w formie dotacji dla tych szkół dla powiatów ziemskich (2013 r. – ok. 234 mln zł).

22 Zmiany w zakresie kształcenia dla dorosłych W ostatnich latach notowany jest wzrost skali kształcenia w formie zaocznej. W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach zaocznych kształciło się 77% uczniów szkół dla dorosłych, a w roku szkolnym 2013/2014 – 92%. W szkolnictwie niepublicznym wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 96%.

23 Zmiany Zmiany finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmianę wartości wagi P 40 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach. Obecnie wartość wagi wynosi 11. Proponuje się obniżenie wagi do wartości 9,5.

24 Zmiany Zmiany finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Kwoty subwencji naliczane na wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych w latach 2011 – 2013 znacząco przewyższały wydatki bieżące, przypadające na tych wychowanków. W 2013 r. dochody z tytułu subwencji oświatowej naliczonej na wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych stanowiły 123% wydatków bieżących w rozdziale 85420.

25 Zmiany Zmiany wartości wskaźnika wydatków rzeczowych ustalenie wartości wskaźnika wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 0,25 - wzrost z poziomu 0,2

26 Zmiany Zmiany wartości wskaźnika wydatków rzeczowych Udział średnich wynagrodzeń nauczycieli, określonych w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w wydatkach bieżących jednostek samorządu terytorialnego na zadania oświatowe uwzględnianych przy podziale subwencji oświatowej w roku 2013 wynosił 65%. Ze względu na potrzebę rozłożenia skutków zmiany wartości wskaźnika w czasie proponuje się podwyższenie wartości wskaźnika wydatków rzeczowych na rok 2015 do wysokości 0,25

27 Zmiany Zmiany wartości wskaźnika wydatków rzeczowych W ostatnich latach zwiększa się rola oświaty niesamorządowej, której nauczyciele nie są zatrudniani w oparciu o Kartę Nauczyciela.

28 Zmiana w zakresie wskaźnika Di w przypadku braku nauczycieli zatrudnionych na KN; Rozszerzenie stosowania obecnej wagi P31; Zmiana wskaźnika powiększającego liczbę uczniów szkół podstawowych z 3,1% na 3,4%. Pozostałe zmiany

29

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 Warszawa, październik 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google