Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Konferencja podsumowująca projekt pn. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Konferencja podsumowująca projekt pn. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Konferencja podsumowująca projekt pn. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku.

2 Socjologiczna „fotografia” bezrobotnego Bytomianina Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

3 Charakterystyka badanej zbiorowości 51% 49% Przeciętnie były to osoby w wieku 39 lat, których udział w populacji zbliżył się do blisko 40%. Wartością statystyczną występującą najczęściej był wiek 25 lat. Najmniejszym udziałem charakteryzowała się populacja osób w wieku od 55 do 65 lat. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

4 Niemal połowa ankietowanych (47%) to osoby pozostające w związku małżeńskim. Stosunkowo duży udział w strukturze badanych posiadali „kawaler/panna” (33%). Z uwagi na przeciętne miesięczne dochody i zarobki netto (na rękę) wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym zamieszkiwał respondent w bardzo trudnej sytuacji byli kawalerowie i panny (7% respondentów o tym stanie cywilnym posiadało dochody i zarobki, które nie przekraczały 200 złotych. Stan cywilny respondenta Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

5 Kondycja finansowa gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje bezrobotny. Łączne miesięczne dochody i zarobki netto. 13% - do 200 złotych 12% - od 2501 do 3000 złotych 10% - od 201 do 400 złotych Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

6 Ocena sytuacji materialnej, przy użyciu skali opisującej sposób gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwie domowym. 31% badanych „żyje skromnie – musi na co dzień gospodarować bardzo oszczędnie” 22% badanych stwierdziło, że żyje bardzo biednie – nie starcza im nawet na podstawowe potrzeby. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

7 Bezrobotna Bytomianka - sylwetka Kobieta bezrobotna długotrwale Kobieta bezrobotna do 25-go roku życia Miesięczny dochód i zarobek netto w gospodarstwie domowym wszystkich jego członków dominował w przedziale od 2001 do 3000 złotych. Było to gospodarstwo o liczbie 3 członków. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

8 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Mężczyzna bezrobotny długotrwale Miesięczny dochód i zarobek netto w gospodarstwie domowym wszystkich jego członków dominował w przedziale do 200 złotych i od 201 do 400 złotych. Było to gospodarstwo o liczbie od 1 do 3 członków. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

9 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Kondycja finansowa bezrobotnego Bytomianina W najtrudniejszej sytuacji materialnej znajdywali się mężczyźni. Co czwarty bezrobotny mężczyzna zdeklarował, że jego miesięczny dochód i zarobek wynosi do 200zł oraz od 201 do 1000zł. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

10 Bezrobotna Bytomianka - sylwetka Kondycja finansowa bezrobotnej Bytomianki Co szósta bezrobotna kobieta zdeklarowała, że jej miesięczny dochód i zarobek wynosi do 200 zł oraz od 201 do 1000zł. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

11 Bezrobotna Bytomianka - sylwetka Kondycja finansowa bezrobotnej Bytomianki oraz bezrobotnego Bytomianina. W przedziale dochodu i zarobku od 2001 do 4000 złotych w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkiwała osoba bezrobotna mieściła się co 6 kobieta i co 12-sty mężczyzna. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

12 Bezrobotna Bytomianin - sylwetka Gospodarowanie pieniędzmi w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje bezrobotna Bytomianka lub bezrobotny Bytomianin. Co drugi bezrobotny Bytomianin stwierdził, że żyje bardzo biednie – nie starcza mu nawet na podstawowe potrzeby lub żyje skromnie – musi na co dzień gospodarować bardzo oszczędnie. Są to osoby żyjące samotnie lub w gospodarstwie domowym o liczbie 3 członków. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

13 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Co drugi badany bezrobotny Bytomianin to osoba młoda, kawaler lub panna w wieku do 25-go roku życia Co trzecia badana osoba jest żonata/zamężna i długotrwale bezrobotna. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

14 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Co siódmy bezrobotny Bytomianin legitymował się wykształceniem wyższym. Byli to, co 10-ta bezrobotna kobieta i co 30-ty bezrobotny mężczyzna. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

15 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Najwyższy odsetek bezrobotnych Bytomian to osoby z najniższym i niskim wykształceniem będące bezrobotnymi długotrwale. Były to osoby o najniższym przeciętnym miesięcznym dochodzie zarobku w wysokości do 200 i od 201 do 400 złotych. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

16 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Charakterystyczną cechą bezrobotnego Bytomianina jest pozostawanie bez pracy w okresie od 6 do 10 lat. Sumując populację bezrobotnych Bytomian pozostających bez pracy od 2 do 10 lat zbliżamy się do grupy społecznej o wielkości ponad ½ ogółem badanej populacji. Stwierdzamy, że najbardziej charakterystyczną cechą bezrobotnego Bytomianina jest bezrobocie długotrwałe. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

17 Niezmiernie pozytywną cechą bezrobotnego Bytomianina jest determinacja w poszukiwaniu pracy. Blisko cała populacja respondentów badania zadeklarowała, że poszukuje pracy. Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010

18 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Dominującą populacją bezrobotnych poszukujących pracy są osoby w wieku od 25 do 34 lat. Są to osoby których, przeciętne miesięczne dochody i zarobki netto (na rękę) wszystkich członków gospodarstwa domowego zawarły się w dwóch przedziałach do 200 złotych i od 2001 do 3000 złotych.

19 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Dominujący odsetek bezrobotnych poszukujących pracy żyje bardzo biednie i skromnie. Odsetek ten wyniósł wśród badanych blisko 51%. Jednakże co trzeci bezrobotny zadeklarował że starcza mu na co dzień, ale musi oszczędzać na poważniejsze zakupy.

20 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Wsparcie krewnych lub osobistych znajomych Wsparcie Urzędu Pracy Zamieszczenie ogłoszenia do prasy, internetu, lub w innym miejscu W poszukiwaniu pracy bezrobotny kieruje się trzema równoważnymi krokami.

21 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Pierwszy krok tj. pomoc krewnych i znajomych dominuje wśród kobiet, osób bezrobotnych krótkookresowo w wieku od 25 do 34 lat. Podobny krok podejmują osoby bezrobotne długotrwale.

22 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Drugi krok tj. wsparcie Urzędu Pracy w różnych proporcjach wykorzystują bezrobotne kobiety i bezrobotni mężczyźni. Są to osoby bezrobotne do 25 roku życia. Trzeci krok tj. ogłoszenie w prasie internecie lub innym miejscu dominuje wśród osób młodych (18 – 34 lata)

23 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Bezrobotny Bytomianin to były robotnik wykwalifikowany posiadający zawód robotniczy, mężczyzna żonaty. Żyjący bardzo biednie i skromnie, w wieku od 25 do 54 lat. Bezrobotna Bytomianka to były pracownik umysłowy w wieku od 25 do 34 lat, z dominującym udziałem bezrobotnych do 25 roku życia, panna. Żyjąca w gospodarstwie domowym o dochodach do 2001 do 3000 złotych.

24 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy – przyczyny utraty pracy. Bankructwo pracodawcy. Likwidacja stanowiska pracy. Zwolnienia grupowe Wskazane przyczyny w dominującej części dotykały mężczyzn.

25 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy – przyczyny utraty pracy w populacji bezrobotnych kobiet. Złe warunki pracy (inne niż finansowe) Zajście w ciążę Zakończenie pracy na czas określony/dorywczy

26 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy - atuty. Głównym atutem bezrobotnego Bytomianina jest umiejętność korzystania z internetu i obsługi komputera. Co trzeci ankietowany wskazał powyższe atuty.

27 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. W opinii bezrobotnego Bytomianina nie są jego atutami dobre świadectwo/dyplom, certyfikat, dodatkowe uprawnienia, ukończenie specjalistycznego kursu.

28 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Co drugi bezrobotny Bytomianin deklaruje, że zamierza wziąć udział w kursach. Jedynie co siódmy respondent badania nie wie w jakim szkoleniu chciałby wziąć udział. 41% bezrobotnych Bytomian zadeklarowało chęć udziału w kursie zawodowym dającym uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu. Istotny odsetek respondentów badania zadeklarował całkowita niechęć do zakładania i prowadzenia własnej firmy.

29 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin - sylwetka Status bezrobotnego Bytomianina na rynku pracy. Bezrobotny Bytomianin deklaruje udział w kursach zawodowych, dających uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu. Bezrobotna Bytomianka oczekuje zdobycia wiedzy i umiejętności w już posiadanym zawodzie.

30 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin – sylwetka RETROSPEKTYWA

31 Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Bezrobotny Bytomianin – sylwetka PERSPEKTYWA


Pobierz ppt "Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku Bytom 14.12.2010 Konferencja podsumowująca projekt pn. Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google