Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Bezpieczna Sterylizatornia” Katowice, 24 czerwca 2014 r. Centralna Sterylizatornia jako jednostka akredytowana Olga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Bezpieczna Sterylizatornia” Katowice, 24 czerwca 2014 r. Centralna Sterylizatornia jako jednostka akredytowana Olga."— Zapis prezentacji:

1 VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Bezpieczna Sterylizatornia” Katowice, 24 czerwca 2014 r. Centralna Sterylizatornia jako jednostka akredytowana Olga Rakowska Centralna Sterylizatornia Szpital Śląski w Cieszynie

2 Przystępując do procesu akredytacyjnego należy przyjąć, że wszyscy pracownicy szpitala zmierzą się z ogromem pracy i zaangażowania w: ● aktualizowaniu / przyswajaniu (wiedzy, procedur, zarządzeń), ● ulepszaniu (działań, dostępu do świadczeń), ● usprawnianiu(poszczególnych czynności, zadań), ● modyfikowaniu(przyzwyczajeń, nawyków), ● modernizowaniu(infrastruktury), ● dostosowaniu(usług do potrzeb klienta/pacjenta) ● uzyskaniu (właściwych efektów terapeutyczno-opiekuńczych i zadowolenia pacjenta).

3 Proces akredytacyjny ● Praca zbiorowa, oceniana cząstkowo, ● Egzamin dla Szpitala i pracowników, ● Narzędzie do wystawienia oceny, ● Świadectwem z notą pozytywną jest Certyfikat Akredytacyjny.

4 Akredytacja: /uwierzytelnienie/ – dobrowolne przystąpienie placówki opieki zdrowotnej do oceny jakości swoich usług przez niezależną, bezstronną jednostkę akredytacyjną. accredito (łac.)– zawierzać, zaufać credo (łac.)– wiara

5 Czym jest jakość: ● Stopień doskonałości, oceniany przez użytkownika – Platon, ● Zgodność z wymaganiami – P. B. Crosby, ● Stopień uwolnienia wyrobu od wad i błędów – koncepcja japońska, ● Spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta – Międzynarodowe Normy Jakości ISO 9000 (obecnie ISO 9001:2000).

6 Normy ISO - Systemy zarządzania jakością ● określają wymagania organizacyjne (w tym materiały i urządzenia) konieczne do produkcji lub świadczenia usług wysokiej jakości, ● działania oparte na standardach zarządzania jakością, są: – odpowiednio udokumentowane, – dostosowane do aktualnych przepisów.

7 Certyfikat ISO Może otrzymać: ● każde: przedsiębiorstwo, firma, osoba fizyczna lub organizacja, zajmujace się: produkcją, handlem, usługami, ● wybrana procedura lub komórka organizacyjna.

8 Akredytacja ● Kompleksowe Zarządzanie Jakością. ● Ocena stopnia zgodności działań danej placówki medycznej ze standardami akredytacyjnymi. ● Ocenianiane są wszystkie komórki organizacyjne danego szpitala.

9 Standardy akredytacyjne: ● nakierowane są na poprawę jakości: ● usług, ● opieki, ● bezpieczeństwa pacjenta, ● umożliwiają wszechstronną ocenę działań, ● dostosowują poziom opieki i usług do wymogów krajowych i międzynarodowych.

10 Akredytacja placówki medycznej stanowi dowód: ● zaufania instytucji akredytującej, ● spełniania wymogów Standardów Akredytacyjnych, ● świadczenia usług w oparciu o wyżej wymienione standardy.

11 Historia: Stany Zjednoczone: ● początek XX w. słowo akredytacja pojawia się w ocenie oddziałów chirurgicznych, ● 1951 r. - powołanie Komisji Wspólnej ds. Akredytacji Szpitali, ● 1987 r. - poszerzenie obszaru działania w. w. i przemianowanie na Komisję Wspólną ds. Akredytacji Organizacji Opieki Zdrowotnej (JCAHO).

12 Historia cd. Świat: USA, Kanada, Australia Europa: ● 1990 r., Wielka Brytania pierwszy program akredytacyjny CASPE, ● Katalonia (Hiszpania)

13 Historia cd. Polska: ● 1997 r. - pierwsze zgoszenia szpitali o przystąpienie do procesów akredytacyjnych, ● 1998 r. - powstanie: ● Ośrodka Akredytacyjnego, ● opracowanie Programu Akredytacji Szpitali, ● powołanie zespołów wizytujących.

14 Kolejność przystępowania do programów akredytacyjnych: 1997 r. - Czechy 1998 r. - Polska, Szwajcaria 1999 r. - Francja, Litwa, Holandia, Włochy 2000 r. - Portugalia 2001 r. - Niemcy, Bułgaria 2002 r. - Dania, Irlandia, Kirgistan 2003 r. - Bośnia 2004 r. - Chorwacja

15 Liczba akredytowanych szpitali: (stan na 2010 r.) ● 100%- Korea Pd, Kazachstan, Francja ● 90%- USA ● 30%- Japonia ● 20%- Czechy ● 17%- Polska ● 97 szpitali ● po 12 w woj. śląskim i warmińsko – mazurskim (wg CMJ) ● 1%- Indie (za: Kutryba B., Kutaj-Wąsikowska H.; w: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; K-w; Medycyna Praktyczna 2012/10.)

16 Misja Programu Akredytacji w Polsce: „Poprawa jakości opieki zdrowotnej świadczonej społeczeństwu polskiemu.”

17 Eksperci Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia celem doskonalenia opieki szpitalnej stworzyli Zestaw Standardów Akredytacyjnych składających się z 15 działów obejmujących m.in.: ● bezpośrednią opiekę nad pacjentem, ● rodzaje i organizację świadczonych usług, ● funkcjonowanie i zarządzanie szpitala.

18 Zestaw Standardów Akredytacyjnych: ● Ciągłaść Opieki(CO) ● Prawa Pacjenta(PP) ● Ocena Stanu Pacjenta (OS) ● Opieka nad Pacjentem (OP) ● Kontrala Zakażeń(KZ) ● Zabiegi i Znieczulenia (ZA) ● Farmakoterapia (FA) ● Laboratorium(LA) ● Diagnostyka Obrazowa (DO) Odżywianie (OD) Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ) Zarządzanie Ogólne (ZO) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ) Zarządzanie Informacją (ZI) Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

19 Przykładowe powinności wynikające ze standardów akredytacyjnych: ● Prawa Pacjenta (PP) Wszyscy zatrudnieni w szpitalu, mający kontakt z chorymi, są zapoznani z prawami pacjenta. Tematyka ta powinna stanowić element regularnych spotkań kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Rozdz. 4, Art. 13. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 XI 2008 r. (Dz.U.11.113.657) Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

20 Przykładowe powinności wynikające ze standardów akredytacyjnych cd. ● Zabiegi i Znieczulenia (ZA): Sprzęt do znieczulania i zabiegów systematycznie sprawdzany. (np.: zestawy narzędziowe, osprzęt, laryngoskopy, resuscytatory Ambu) ● Zarządzanie Ogólne (ZO): ● Misja szpitala i cele zakładu znane pracownikom. ● Zarządzenia i procedury łatwo dostępne w poszczegulnych jednostkach organizacyjnych. (Pracownicy powinni je znać i stosować.) ● Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników wkalkulowane w politykę zakładu.

21 Przykładowe powinności wynikające ze standardów akredytacyjnych cd. ● Zarządzanie Informacją (ZI) Dokumentacja: czytelna, kompletna i autoryzowana. ● Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO) ● Szpital powinien spełniać wymogi p/ poż, oraz posiadać plan ewakuacji. ● Konserwacja i serwisowanie urządzeń medycznych planowa i zgodnie z zaleceniami producenta. ● Gospodarka odpadami.

22 Kontrola Zakażeń (KZ) ● Dział poświęcony minimalizowaniu ryzyka występowania zakażeń u pacjentów i personelu. ● Jeden z najważniejszych kryteriów oceny jakości opieki. ● Obejmuje wymogi dotyczące: ● programu pracy zespołu ds. kontroli zakażeń, ● opracowania i wdrożenia procedur higienicznych, ● szkoleń personelu, ● monitorowania i analizowania danych o zakażeniach, ● działań naprawczych zmierzających do redukcji ryzyka zakażeń.

23 Kontrola Zakażeń (KZ) cd. Procedury zmierzające do redukowania ryzyka zakażeń powinny obejmować m.in: ● mycie i dezynfekcję rąk, powierzchni i sprzętu, ● mycie, dezynfekcję i sterylizację sprzętu medycznego, ● postępowanie z bielizną szpitalną, ● stosowanie środków ochrony osobistej, szczepienia, postępowanie poekspozycyjne, ● kryteria rozpoznawania zakażeń (w tym miejsca operowanego), ● monitorowanie i rozpoznawanie ognisk epidemicznych, ● uczestnictwo personelu w szkoleniach dotyczących zakażeń.

24 Kontrola Zakażeń (KZ) cd. „ Zapobiegnie zakażeniom jest zadaniem wszystkich zatrudnionych w szpitalu.”

25 KZ 1.5 Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego W rozdziale określono co należy uwzględnić w procedurach dotyczących reprocesowania wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, jako źródła potencjalnego zakażenia: ● rodzaj mycia, dezynfekcji i sterylizacji z podziałem na kategorie sprzętu medycznego, ● miejsce wykonywania, ● etapy reprocesowania od dezynfekcji wstępnej po sterylizację dla każdego typu sprzętu (nie uwzględniono transportu), ● metody kontrolowania prawidłowego i efektywnego stosowania procedury, ● odpowiedzialność za wykonanie procedury.

26 Opracowując procedury dla SC należy uwzględnić m.in. aktualne: ● Przepisy: ● Ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. ● Rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. ● Dyrektywa Rady Europy 93/42/EEC dotycząca wyrobów medycznych (z późn. zmianami Dyrektywa 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). ● Wytyczne: ● Ogólne wytyczne 2011 r. sterylizacji wyrobów medycznych. ● Czyszczenia i dezynfekcji w endoskopii gastroenterologicznej 2008 r. ● Instrukcje: ● obsługi urządzeń (autoklawów, myjek-dezynfektorów, zgrzewarek itp.) ● reprocesowania narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego (Aesculap, Atmed, Chifa, Elite, Olympus, Synthes itd.) ● stosowania i karty charakterystyki środków dezynfekcyjnych ● Poradniki (m. in.: Przygotowanie instrumentarium medycznego; wyd. 8; DaimlerstraBe 2; Morfelden-Walldorf 2006 r.) ● Zalecenia ekspertów (str int.: s terylizacja.org.pl; shl.org.pl; pspe.pl; zakazenia.org.pl ) ● Normy dotyczące aspektów sterylizacji.

27 Przykładowe procedury dla CS: (aktualizacja co 2-3 lata) ● Przygotowanie i przekazywanie narzędzi chirurgicznych i sprzętu med. do CS. ● Opracowywanie narzędzi i sprzętu medycznego w CS. ● Przygotowanie autoklawów parowych do pracy i kontrola procesu sterylizacji. ● Zwalnianie materiału sterylnego. ● Postępowanie w przypadku zakłóceń pracy autoklawów, awarii, pożaru. ● Przygotowanie do pracy sterylizatora tlenkiem etylenu. ● Kontrola procesu i zwalnianie materiału po sterylizacji tlenkiem etylenu. ● Przygotowanie i zwalnianie stanowisk pracy w CS. ● Czyszczenie autoklawów parowych. ● Postępowanie z pojemnikami i wózkami transportowymi CS. ● Transport materiału do/z CS. ● Okres przechowywania pakietów wysterylizowanych w CS. ● Opracowanie akcesoriów endoskopowych. ● (...)

28 Przykładowa dokumentacja CS: ● Narzędzia i sprzęt przekazane na stronę dezynfekcyjną. ● Opracowanie narzędzi np. w Myjce – Dezynfektorze... ● Kontrola autoklawów testami Bowie – Dick; biologicznymi. ● Protokół procesu sterylizacji. ● Miesięczne zestawienie procedur wykonanych dla poszczególnych jednostek. ● Metryczka dla sprzętu o określonej krotności używania. ● Kalendarz raportów. ● Zeszyt: ● zastosowanych środków myjących, dezynfekcyjnych, ● kontroli wykrywającej pozostałości białkowe, ● zwrotów np. sprzętu z wykrytymi wadami, uszkodeniami, ● ekspozycji na czynnik potencjalnie zakaźny. ● (...)

29 Wizytatorzy Akredytacyjni: ● Dokonują oceny w skali punktowej za dostowanianie danej komórki organizacyjnej do wymogów standardów. ● Sporządzają raport, wyniki oceny zakładu przedstawiają Radzie Akredytacyjnej. ● Rada Akredytacyjna, po procentowym określeniu spełnienia standardów, podejmuje uchwałę dotyczącą rekomendacji Ministrowi Zdrowia o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji danej jednostce świadczącej usługi zdrowotne.

30 Wizytatorzy akredytacyjni w zakresie punktu KZ 1.5 Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego ● dokonują przeglądu dokumentacji, ● przeprowadzają wywiad z zespołem ds. kontroli zakażeń i personelem, ● przeprowadzają bezpośrednią obserwację, ● przydzielają właściwą ilość punktów: – 5 pkt. – za wdrożenie procedur mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego oraz nadzór nad ich wykonaniem, – 3 pkt. – gdy powyższe procedury są realizowane częściowo lub brak nad nimi nadzoru, – 1 pkt – gdy nie wdrożono takich procedur.

31 Akredytacja cd. ● Wymogiem koniecznym do uzyskania akredytacji, jest spełnienie min. 75% standardów akredytacyjnych. ● Certyfikat akredytacyjny jest przyznawany na okres 3 lat. ● Ponowne otrzymanie certyfikatu wiąże się z ponownym uruchomieniem procedury przeglądu komisji akredytacyjnej.

32 Korzyści wynikające z Akredytacji: Dla Pacjenta i Społeczeństwa: ● wzrost zaufania do danej jednostki ochrony zdrowia, ● polepszenie stanu zdrowia i bezpieczeństwa, ● satysfakcjonujące efekty terapii i opieki.

33 Korzyści wynikające z Akredytacji cd. Dla Zakładu: ● zmiana świadomości pracowników na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń i sprawowanej opieki, ● ulepszenie współpracy i komunikacji w szpitalu m.in. dzięki powołaniu zadaniowych zespółów: ds. Jakości, Zakażeń, Terapeutycznych itd., ● przejrzystość działań potwierdzona dokumentacją, ● wzmocnienie pozycji na rynku usług medycznych, konkurencyjność, ● zwiększenie szans na uzyskanie korzystniejszego kontraktu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

34 Korzyści wynikające z Akredytacji cd. Dla Pracowników: ● podnoszenie kwalifikacji, ● wzrost świadomości, ● zmiana nawyków i przyzwyczajeń, ● poczucie odpowiedzialności i wpływu na jakość efektów pracy, ● planowość działań, ● poprawa warunków pracy, ● możliwość stosowania nowych technologii, ● zwiększony poziom bezpieczeństwa, ● poczucie satysfakcji, ● większy prestiż zawodowy.

35 ● Akredytacja zobowiązuje wszystkich pracowników do znajomości i przestrzegania zasad, procedur, standardów itp. obowiązujących w szpitalu i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. ● Zasady dekontaminacji i reprocesowania sprzętu medycznego powinny być znane nie tylko pracownikom Centralnej Sterylizatorni ale również użytkownikom. ● Jakość wynika z kompleksowego działania wszystkich zatrudnionych w szpitalu, opartego na wymianie koniecznych informacji, współpracy i wzajemnym poszanowaniu. Wnioski - istotne dla CS:

36 Dziękuję za uwagę

37

38


Pobierz ppt "VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Bezpieczna Sterylizatornia” Katowice, 24 czerwca 2014 r. Centralna Sterylizatornia jako jednostka akredytowana Olga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google