Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1

2 Wsparcie przedsiębiorstw.
Co oprócz RPO? Dorota Nahrebecka-Sobota – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. Wdrażania EFS

3 Umowa Partnerstwa Umowa Partnerstwa:
dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju) Krajowe Programy Operacyjne w ramach polityki spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WPRyb Regionalny Program Operacyjny Programy EWT

4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki, wsparcie projektów od pomysłu do rynku, szczególne wsparcie dla firm z sektora MSP, koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji, preferencje dla ekoinnowacji, preferencje dla klastrów kluczowych.

5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi – przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB

6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Pomysł Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowanie IOB B&R Projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe Współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm – rozwój instrumentów finansowych Go global! Umiędzynarodowienie innowacyjnych firm

7 Programy B&R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe
PO IR Oś priorytetowa I Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenie prac B&R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Np.: Programy B&R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie projektów B&R przedsiębiorstw Wsparcie prowadzenia prac B&R z udziałem funduszy kapitałowych Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uczelni, jednostki administracji publicznej

8 PO IR Oś priorytetowa II
Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Np.: Wsparcie wdrożeń wyników B&R Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B&R przez przedsiębiorstwa Kredyt na innowacje technologiczne Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Wsparcie przedsiębiorstw poprzez fundusze VC, kapitału zalążkowego oraz sieci aniołów biznesu Beneficjenci: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy

9 PO IR Oś priorytetowa III
Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Np.: Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB Wsparcie rozwoju klastrów Promocja turystyczna Polski Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, IOB, jednostki naukowe, uczelnie, SSE, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej

10 PO IR Oś priorytetowa IV
Oś priorytetowa IV: Zwieszenie potencjału naukowo-badawczego Np.: Finansowanie badań naukowych Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych Rozwój kadr sektora B&R Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, IOB, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, jednostki administracji publicznej

11 PO IR system instytucjonalny
Oś priorytetowa IP I: Wsparcie prowadzenie prac B&R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe NCBiR II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach MG III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV: Zwieszenie potencjału naukowo-badawczego

12 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
zapewnienie ram dla efektywnej realizacji polityk publicznych (m.in. w obszarze przedsiębiorczości, zatrudnienia, edukacji, dobrego rządzenia) wdrożenie reform systemowych w wybranych obszarach, kluczowych z punktu widzenia realizacji celów strategii Europa 2020 wsparcie procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej i innowacji społecznych (innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych) realizacja Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych (Youth Employment Initiative) – wsparcie na rzecz osób poniżej 25 roku życia na rynku pracy

13 Zmiana podejścia do wspierania MŚP w perspektywie 2014-2020
PO KL RPO System realizacji projektów ograniczał wpływ przedsiębiorstw na treść oferty szkoleniowej (dominacja strony podażowej nad popytową) Instytucje edukacyjne oferują jedynie usługi rozwojowe i nie pośredniczą w udzielaniu wsparcia jako projektodawcy Niewielka liczba projektów „szytych na miarę”, dostosowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby (narzędzie: np. bon edukacyjny, refundacja kosztów) Doraźny i fragmentaryczny charakter podejmowanych działań (przewaga prostych szkoleń, np. kursów komputerowych, nad kompleksowymi projektami rozwojowymi dla MŚP) Położenie większego nacisku na diagnozę potrzeb rozwojowych, większa dywersyfikacja świadczonych usług (np. doradztwo biznesowe, mentoring, optymalizacja procesów zarządzania, itp.)

14 Zmiana podejścia do wspierania MŚP w perspektywie 2014-2020
Rejestr Usług Rozwojowych Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych Przedsiębiorstwo Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO) PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP)

15 Wsparcie MŚP w PO WER Dodatkowo, na poziomie krajowym planowane jest wsparcie na rzecz: podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw (m.in. realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem) opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej (wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych przedsiębiorców i pracowników) wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień publicznych poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in. stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, badanie i prognozowanie dynamiki zmian gospodarczych, itp.)

16 Wsparcie MŚP w PO WER Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP, zawierająca: informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi rozwojowe (jednolite kryteria wiarygodności) informację na temat oferty rozwojowej możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio przez odbiorców wsparcia Zalety systemu: pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty rozwojowej (jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie dostępne usługi rozwojowe zgromadzone w jednym miejscu) możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników szkoleń) monitorowanie jakości udzielanego wsparcia

17 COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP
A może poziom UE? Programy na lata : COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badan naukowych i innowacji Program „Kreatywna Europa” na rzecz sektorów kultury i kreatywnego Program na rzecz przemian i innowacji społecznych („EaSI”)

18 COSME Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP Program na lata Budżet programu – 2,3 miliarda €, z czego co najmniej 60% (1,4 mld €) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe Program skierowany do przedsiębiorców oraz osób, które prowadzą lub chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą

19 COSME Cele programu: • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw z UE, szczególnie MŚP • propagowanie kultury przedsiębiorczości • wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP Osiągnięte poprzez: • poprawę dostępu do finansowania MŚP • poprawę dostępu MŚP do rynków unijnych oraz światowych • poprawę warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw • promocję przedsiębiorczości i jej kultury

20 COSME Poprawa dostępu do finansowania dla MŚP • Instrumenty dłużne (Loan Guarantee Facility) • Instrumenty kapitałowe (Equity Facility for Growth) • Innowacyjne instrumenty finansowe Poprawa dostępu MŚP do rynków unijnych oraz światowych • Enterprise Europe Network – • China IPR SME Helpdesk –

21 COSME Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw • Ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych • Identyfikacja i wymiana najlepszych praktyk między administracjami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi w celu poprawy polityki MŚP • Narzędzia analityczne dla lepszej polityki dot. MŚP •Wspieranie poszczególnych sektorów, z dużym naciskiem na turystykę Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości • Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości • Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej • Pomoc dla wybranych grup

22 COSME Jak można uzyskać dostęp do funduszy COSME: • za pośrednictwem lokalnego ośrodka Enterprise Europe Network • poprzez lokalnych pośredników finansowych gwarancji kredytowych lub kapitału podwyższonego ryzyka - • poprzez zaproszenia do składania wniosków/ofert, które są opublikowane na stronie programu -

23 Horyzont 2020 Program na lata 2014 – 2020 Budżet programu – 80 miliardów € Program skierowany do przedsiębiorców, naukowców, instytucji badawczych oraz uczelni wyższych Skupia wszystkie dotychczasowe fundusze na badania naukowe i innowacje: 7PR, CIP oraz EIT.

24 Horyzont 2020 Cele programu Doskonała europejska baza naukowa Wiodąca pozycja Europy w przemyśle Wyzwania społeczne Struktura Programu Doskonałość w nauce (Excellence in science) Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) Wyzwania społeczne (Societal challenges)

25 Horyzont 2020 Doskonałość w nauce (Excellence in science) Wsparcie pionierskich badań przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych – Frontier research funded by the European Research Council (ERC) - Budżet: miliardów € Działania Marie Skłodowska – Curie – Marie Skłodowska-Curie Actions - Budżet: 6,162 miliarda € Przyszłe i wyłaniające się technologie – Future and emerging technologies - Budżet: 2,696 miliarda € Światowej klasy infrastruktura badawcza – World-class infrastructure - Budżet: 2,488 miliarda €

26 Horyzont 2020 Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) Przywództwo we wschodzących i przemysłowych technologiach – Leadreship in enabling and industrial technologies – Budżet: 13,557 miliardów € Zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP – Innovation in SMEs - Budżet: 3 miliardy € Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka – Access to risik finance - Budżet: 2,842 miliardy €

27 Horyzont 2020 Wyzwania społeczne (Societal challenges) Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrobyt – Health, demogrphic change and wellbeing -Budżet: 7,472 miliardów € Bezpieczna żywność i zrównoważone wykorzytanie zasobów biologicznych – Food security and sustainable use of bilogical resources – Budżet: 3,851 miliardów € Zrównoważona energia – Sustainable energy – Budżet: 5,931 miliardów € Zielony i zintegrowany transport – Green, integrated mobility – Budżet 6,339 miliardów €

28 Horyzont 2020 Wyzwania społeczne (Societal challenges)
Działania na rzecz klimatu, środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials – Budżet: 3,081 miliardów € Europa w zmieniającym się świecie, Włączające, innowacyjne i rozważne społeczeństwa – Europe in a changing world; Inclusive, innovative and reflective societes – Budżet: 1,309 miliardów € Bezpieczne społeczeństwa; Ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli – Secure societies; Protecting freedom and security of Europe and its citizens – Budżet: 1,695 miliarda €

29 Horyzont 2020 Horyzont 2020: Typy działań / Kto może aplikować:
Działania badawcze i innowacyjne – konsorcja Partnerów z różnych krajów, przemysłu i środowiska akademickiego. Działania innowacyjne - konsorcja Partnerów z różnych krajów, przemysłu i środowiska akademickiego. Działania koordynacyjne i wspierające – podmioty jednoosobowe lub konsorcja Partnerów z różnych krajów, przemysłu i środowiska akademickiego. Graniczne granty badawcze; Europejska Rada ds. Badań naukowych – młodzi, rozpoczynający karierę badacze oraz niezależni naukowcy o dowolnej narodowości a także dowolnym charakterze projektu.

30 Horyzont 2020 Horyzont 2020: Typy działań / Kto może aplikować (2):
Wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery zawodowej; Działania Marie Skłodowska-Curie – młodzi oraz doświadczeni naukowcy dowolnej narodowości, personel techniczny krajowych i regionalnych programów na rzecz mobilności badawczej. Instrumenty dla MŚP – pojedyncze MŚP lub konsorcjum MŚP z krajów UE bądź z krajów stowarzyszonych. Szybka ścieżka do innowacji – podmioty związane z przemysłem, w tym MŚP; konsorcjum złożone z co najmniej 3 a maksymalnie z 5 Partnerów, gdzie maksymalny wkład UE do projektu to 3 miliony €.

31 Horyzont 2020 http://www.kpk.gov.pl Więcej informacji:

32 Kreatywna Europa Kreatywna Europa: nowy program Unii Europejskiej Wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program realizowany w latach 3 komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorowa z nowym instrumentem finansowym od 2016 r.

33 Kreatywna Europa: Komponent Kultura
Skierowany do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. Cele: promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz  dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

34 Kreatywna Europa: Komponent Media
Skierowany do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Cel: wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

35 Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI
Służy realizacji celów Unii w zakresie: promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy Szczegółowe informacje o programie:

36 Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI
Kontynuacja dotychczasowych programów: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Trzy główne osie EaSI, wspierające: modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu), mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu), dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21% budżetu programu). Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro

37 Dziękuję za uwagę

38


Pobierz ppt "Wsparcie przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google