Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych"— Zapis prezentacji:

1 Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych

2 Maria Skłodowska-Curie

3 Maria Salomea Skłodowska-Curie(ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm
Maria Salomea Skłodowska-Curie(ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.W 1891 roku, Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych.

4 Maria Sklodowska- Curie Salome(born November 7, 1867 in Warsaw , died
Maria Sklodowska- Curie Salome(born November 7, 1867 in Warsaw , died . 4 July 1934 in Passy ) - physicist , chemist , twice winner of the Nobel Prize. In 1891 , Maria Sklodowska left the Polish ( Polish Kingdom ) to Paris , there to continue his studies at the Sorbonne. She was the forerunner of a new branch of chemistry - radiochemistry . Her achievements include the development of the theory of radioactivity, radioactive isotope separation techniques and the discovery of two new elements - polonium and radium . In its first initiative was also carried out research on the treatment of cancer using radioactivity. She awarded the Nobel Prize twice. Once for scientific achievements in in physics with Henri Becquerel and her husband for his research on the phenomenon discovered by Becquerel of radioactivity , the second time in 1911 in chemistry for isolating pure radium and the study of the chemical properties of radioactive elements.

5 Jędrzej Śniadecki

6 Urodził się w rodzinie mieszczańskiego pochodzenia (rodziny szlacheckiej herbu Leliwa), syn Andrzeja i Frances z Giszczyńskich. Wykształcenie średnie uzyskał w gimnazjum w Trzemesznie. Naukę kontynuował w Szkole Nowodworskiego w Krakowie , którą ukończył w lipcu W okresie od 1787/1788 do 1790/1791 studiował medycynę w Szkole Głównej Korony. Wkrótce potem udał się do Padwy (via Wiedeń), gdzie w 1791 roku rozpoczął studia w dziedzinie praktycznej medycyny, chemii i fizjologii. Był profesorem chemii i medycyny w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. W latach był prezesem Towarzystwa Naukowo Lekarskiego. Był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk . Jędrzej Śniadecki był bratem Jana Śniadeckiego i ojcem Louise Śniadecki. Zmarł w wieku 69 lat w Wilnie , 11 maja 1838 rok . Został pochowany na cmentarzu w Horodnikach.

7 Born in a family of middle-class origin, he was a son of Andrew and Frances Giszczyńskich. Secondary education he received in high school in Trzemesznie. He continued his studies at the School of Nowodworski in Krakow, where he graduated in July In the period from 1787/1788 to 1790/1791 he studied medicine at the Central School Crown . Soon after, he went to Padua ( via Vienna ), where the fall of 1791 he began his studies in the field of practical medicine, chemistry and physiology. He was a professor of chemistry and medicine at the Central School of the Grand Duchy of Lithuania and the Medical-Surgical Academy in Vilnius. In the years he was the president of the Scientific Society of Medicine. He was a member of the Warsaw Society of Friends of Science . Jędrzej Śniadecki was the brother of John Śniadecki and the father of Louise Śniadecki. He died at the age of 69 in Vilnius, May 11, in He was buried in a rural cemetery in Horodnikach. .

8 Tony Halik

9 Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (ur
Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (ur. 24 stycznia 1921 w Toruniu, zm. 23 maja w Warszawie)polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej (z żoną Elżbietą Dzikowską). W czasie II wojny światowej latał w Dywizjonie 201, ale w wyniku zestrzelenia znalazł się we Francji, gdzie przyłączył się do tamtejszego ruchu oporu. Za swoją działalność odznaczony został francuskim Krzyżem Wojennym. Po wojnie przez ponad trzydzieści lat pracował jako korespondent NBC.

10 Tony Halik, actually Mieczyslaw Sędzimir Antoni Halik (born on 24th January 1921 in Torun, died on 23rd May, 1998 in Warsaw) - Polish traveler, journalist, writer, cinematographer, photographer, author of television travelling program (with his wife Elizabeth Dzikowska) . During II World War he worked for Squadron 201, but as a result of downing found in France, where he joined the local resistance movement. For his work he was awarded the French War Cross. After the war, for more than thirty years, he worked as a correspondent for NBC.

11 Karol Borsuk

12 Karol Borsuk ( ur. 8 maja 1905, zm
Karol Borsuk ( ur. 8 maja 1905, zm. 24 stycznia 1982) był polskim matematykiem. Jego głównym celem była topologii . Rozwiną teorię grup kohomonotopii w 1949, i odtąd grupy te znane są jako grupy kohomotopii Borsuka-Spaniera. On też założył tak zwaną teorię kształtu. On zbudował różne piękne przykłady przestrzeni topologicznych, np. acykliczny, kontinuum, kurczliwe wielościany, które nie mają wolnej krawędzi. Otrzymał tytuł magistra i doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1927 i 1930, jego doradcą był Stefan Mazurkiewicz . Był członkiem Polskiej Akademii Nauk od 1952 roku. Studentami Borsuka byli Samuel Eilenberg, Jan Jaworowski, Krystyna Kuperberg, Włodzimierz Kuperberg, Andrzej Trybulec.

13 Karol Borsuk ( May 8, January 24, 1982) was a Polish mathematician. Its main objective was to topology.Borsuk introduced the theory of absolute retracts (ARS ) and absolute neighborhood retracts ( ANRS ) and the group cohomotopy, later called Borsuk - Spanier cohomotopy group . He also founded the so-called theory of shape. He built a variety of beautiful examples of topological spaces, such as acyclic continuum, shrink polyhedra that do not have the free edge . His suspicions topological and geometric motifs stimulates research and more than half a century. Borsuk received a master's degree and doctorate from the University of Warsaw in 1927 and 1930 , respectively, his thesis advisor was Dr. Stefan Mazurkiewicz. He was a member of the Polish Academy of Sciences since Borsuk’s students included Samuel Eilenberg, Jan Jaworowski, Krystyna Kuperberg, Wlodzimierz Kuperberg, Andrew Trybulec.

14 Henryk Niewodziczański

15 Henryk Niewodniczański (ur. 10 grudnia1900 w Wilnie, zm
Henryk Niewodniczański (ur.10 grudnia1900 w Wilnie, zm.20 grudnia 1968 w Krakowie) – polski fizyk, specjalista w fizyce jądrowej, twórca i dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (od1988 noszącym jego imię). Profesor fizyki na uniwersytetach: Poznańskim( ), Wrocławskim ( ), Jagiellońskim (od 1946), członek PAU i PAN. W 1934 dokonał odkrycia dipalowego promieniowania magnetycznego w widmie par ołowiu. Był twórcą Krakowskiego Ośrodka Fizyki Jądrowej.

16 Henry Niewodniczański (born on 10 December 1900 in Vilnius, died on 20 Dec., 1968 in Kraków) - Polish physicist, a specialist in nuclear physics, founder and director of the Institute of Nuclear Physics in Krakow (since 1988 bears his name). Profesor of pshysics at the universities of Poznan ( ), Wroclaw ( ), Jagiellonian University (since 1946), member of the PAU and Sciences. In 1934 he made the discovery of the magnetic dipole radiation in the spectrum of pairs of lead. He was a creator of the Krakow Centre of Nuclear Physics.

17 Jerzy Pniewski

18 Jerzy Pniewski (01 czerwca czerwca 1989) był polskim fizykiem. Pniewski urodził się w Płocku. Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1952 r. wspólnie z Marianem Danyszem odkryli hypernucleus.  W 1962 roku odkrył hypernuclear isomery.

19 Jerzy Pniewski (born on 1 June, 1913 – died on 16 June, 1989) he was a Polish physicist. Pniewski was born in Plock. He studied mathematics and physics at the University of Warsaw. In 1952, he co-discovered the hypernucleus with Marian Danysz. In 1962, he discovered hypernuclear isomery.

20 Dziękujemy za uwagę  Projekt wykonała klasa Ib


Pobierz ppt "Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google