Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne aspekty powstawania organizacji pozarządowych Aneta Guza-Wójtowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne aspekty powstawania organizacji pozarządowych Aneta Guza-Wójtowicz."— Zapis prezentacji:

1 Prawne aspekty powstawania organizacji pozarządowych Aneta Guza-Wójtowicz

2 Akty prawne  Najważniejsze akty prawne regulujące powstawanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach : zasady powoływania, funkcjonowania oraz likwidacji i rozwiązywania stowarzyszeń (rejestrowanych w KRS i zwykłych) 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach : zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidowania fundacji oraz cele powoływania fundacji 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : definicja organizacji pozarządowej, definicja organizacji pożytku publicznego, zasady współpracy tych organizacji z administracją publiczną

3 Pojęcie ‚organizacja pozarządowa’  Art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Organizacjami pozarządowymi są: 1)niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2)niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4 STOWARZYSZENIE  Definicja : Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach)  Jak utworzyć stowarzyszenie : min. 15 osób (członkowie – założyciele), wypełnienie warunków formalnych: przygotowanie statutu, przeprowadzenie zebrania założycielskiego, podjęcie stosownych uchwał: - o powołaniu stowarzyszenia, - o wyborze komitetu założycielskiego, - o uchwaleniu statutu  dokonanie zgłoszenia w KRS

5 Założyciele i członkowie stowarzyszenia  Założyciele : obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione), nie pozbawione praw publicznych, a także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w Polsce  Członkowie : -obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione), nie pozbawione praw publicznych -małoletni poniżej 16 lat, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice) -cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce -osoba prawna (członek wspierający)  Rodzaje członków stowarzyszenia  Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia  Utrata statusu członka stowarzyszenia

6 Statut stowarzyszenia  MUSI zawierać: 1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, 2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 3) cele i sposoby ich realizacji, 4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, 6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, 7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, 8) zasady dokonywania zmian statutu, 9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

7 Cele stowarzyszenia  Niezarobkowy charakter  Szerokie ujęcie celu  Przykładowy katalog – art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3)działalności charytatywnej; 4)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5)ochrony i promocji zdrowia; 6)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i inne

8 Cele stowarzyszenia a profity  Zwolnienie od podatku dochodowego: „Wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele” (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT)  Odliczenie darowizny na rzecz stowarzyszenia od podatku: „Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot: darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu” (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT)

9 Władze stowarzyszenia  Władza uchwałodawcza: Walne Zgromadzenie Członków  Władza wykonawcza: Zarząd  Władza nadzorująca: Komisja Rewizyjna

10 Majątek stowarzyszenia  Art. 33. 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.  Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  Art. 35. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach

11 FUNDACJA  Definicja: Art. 1. (1) Fundacja to organizacja pozarządowa, która może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

12 Fundacja cd.  Charakterystyczny sposób powstania: akt fundacyjny, sporządzenie statutu, rejestracja  Cel powołania fundacji i wysokość funduszu założycielskiego: -Art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach: „Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości” -Art. 5 ust. 5: „Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych”  Rola fundatora: Art. 2. 1. ”Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą”  Fundator aktywny i pasywny  Władze fundacji

13 Statut fundacji  Statut fundacji określa: Art. 5. 1. Fundator ustala statut fundacji, określający (MUSI OKREŚLAĆ) jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut MOŻE ZAWIERAĆ również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

14 STOWARZYSZENIE ZWYKŁE elementy wyróżniające  Ilość członków założycieli  Podstawa funkcjonowania: regulamin  Organ właściwy do rejestracji  Brak osobowości prawnej  Źródła finansowania  Ograniczenie uprawnień: Stowarzyszenie zwykłe nie może : 1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, 2) łączyć się w związki stowarzyszeń, 3) zrzeszać osób prawnych, 4) prowadzić działalności gospodarczej, 5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

15 Organizacje z sukcesem  Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu - powstało w 2011 roku i prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: w roku 2012 otworzyło Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, w nowo wyremontowanym budynku dawnego internatu Szkół Agrotechnicznych, przy ulicy Wośnickiej 125,  Fundacja „Dobry Duszek” w Radomiu : prowadzi działalność na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci oraz młodzieży poprzez: dożywianie, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, przekazuje swoim podopiecznym naturalne suplementy, które zawierają komplet mikro i makroelementów potrzebnych do prawidłowego rozwoju organizmu człowieka oraz gwarantują poprawę odporności. Fundacja nawiązała kontakt z Janem Kulczykiem i Joanną Przetakiewicz, którzy ufundowali np. pojazd do przewozu posiłków, organizują zabawy i wyjazdy dla dzieci, corocznie przekazują słodycze dla ponad 100 dzieci  Stowarzyszenie zwykle Bractwo Rowerowe z siedzibą w Radomiu : organizuje wyprawy rowerowe m.in. do Jerozolimy, Dalmacji, Szwajcarii, Słowenii, czy Rzymu.


Pobierz ppt "Prawne aspekty powstawania organizacji pozarządowych Aneta Guza-Wójtowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google