Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Placówki w ZG realizujące zadania statutowe wobec problemu starości - Centrum Usług Opiekuńczych Cel działania: 1. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania; 2. prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób: a)w podeszłym wieku, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, b)niepełnosprawnych w formie terapii zajęciowej; 3. przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić; 4. prowadzenie świetlicy pomagającej dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie im czasu wolnego; 5. prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego; 6. świadczenie usług pralniczych. Realizacja celów: - stołówka wraz z pralnią przy ul. Witebskiej - dwa Domy Dziennego Pobytu: „Retro” przy ul. Reja i „Nestoria” na Os. Pomorskim - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Helmond” na Os. Pomorskim - Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia” Dział Opieki Domowej Seniorzy w społeczności lokalnej

2 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Domy Dziennego Pobytu Na terenie Zielonej Góry działają dwa domy dziennego pobytu: - „Nestoria” mieszczący się na Osiedlu Pomorskim, - Dom „Retro”, przy ulicy Reja 8. Sam pobyt jest bezpłatny, podopieczni ponoszą koszty związane z wyżywieniem, które są uzależnione od dochodu osoby. Placówki działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W trakcie pobytu podopieczni placówki korzystają z różnorodnych zajęć:zajęcia manualne - wykonywanie różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych, takich jak np. serwetki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki itp.terapia ruchem - która, usprawnia naszych podopiecznych poprzez ćwiczenia gimna-styczne, spacery, wycieczkimuzykoterapię - spotkania muzyczne połączone z nauką piosenek i pląsów, wspólnym śpiewaniem, wieczorkami tanecznymiświatłoterapię - stosowana terapia światłem ma na celu : podniesienie energetyki ciała, podniesienie odporności, pobudzenie autoregeneracji, poprawę kondycji psychicznej i fi-zycznej, zrównoważenie gospodarki hormonalnej Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe (min. Andrzejki, zabawy karnawałowe) oraz uroczystości związane z świętami (Boże Narodzenie, Wielkanoc), a także wycieczki oraz wyjścia kulturalne - kino, teatr, muzeum, wystawy sztuki.

3 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej w Zielonej Górze są placówkami stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę dla 264 osób w podeszłym wieku. DPS zapewnia swoim mieszkańcom przede wszystkim: codzienną fachową opiekę pielęgniarską, niezbędną opiekę medyczną, wszelkie usługi opiekuńcze, opiekę psychologa, terapię zajęciową, fizykoterapię, pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnej diety, posługę duszpasterską.

4 Demograficzna charakterystyka województwa Tendencje demograficzne Wg danych US w ZG liczba ludności woj. lubuskiego w 2011 r. wynosiła 1023,2 tys. (od 2002 r. zwiększyła się o 13,9 tys. mieszkańców, tj. o 1,4%). W miastach w 2011 r. żyło 649,3 tys., tj. 63,5%, natomiast na wsi liczba ludności wynosiła 373,5 tys., tj. 36,5%. Spadek liczby ludności w miastach o 1,7 tys. osób, zwiększyła się liczba mieszkańców wsi o 15,6 tys. Demograficzna charakterystyka mieszkańców W 2011 r. mężczyźni stanowili 48,7% ogółu ludności wobec 48,6% w 2002 r. W 2011 r. odsetek kobiet zmniejszył się do 51,3%. Najwięcej ludności zamieszkiwało w miastach na prawach powiatu: Gorzów – 124,5 tys. (12,2% ogółu ludności województwa), Zielona Góra – 118,3 tys. (11,7 %). Z powiatów ziemskich najwięcej ludności odnotowały: powiat żarski – 100,0 tys., zielonogórski – 93,4 tys., najmniej ludności odnotowały powiaty: sulęciński – 36,0 tys. oraz wschowski – 39,3 tys.

5 Ludność według wieku Udział osób w wieku 0-17 lat w 2002 r. wynosił 24%, w 2010 r. – 19,1%, natomiast w 2011 r. już 18,9%. W stosunku do 2002 r. wzrosła liczba osób w wieku produkcyjnym o ponad 39,1 tys. (wzrost o 3 p. proc.). Przy czym, grupa ludności w wieku mobilnym (18 - 44 lata) zwiększyła się o ponad 4,1 tys., natomiast w grupie ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym (45 - 64 lata mężczyźni oraz 45 - 59 lat kobiety) nastąpił wzrost o 35 tys. osób (o 3,1 p. proc.). Zwiększył się do 15,3% (o 2 p. proc.) udział ludności w wieku poprodukcyjnym (w 2002 r. wynosił 13,3%). W stosunku do 2002 r. liczba osób w wieku emerytalnym wzrosła o ponad 22 tysiące.

6 Ludność według wieku – cd. Nastąpiło gwałtowne zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat. W 2011 r. ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 18,9% (w 2000 roku – 25,5%). Liczebność dzieci w wieku poniżej 15. roku życia zmniejszyła się do 157,0 tys. (o 0,7% w 2010 r. ), a ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 15,3% i był o ponad 4 p. proc. niższy w stosunku do 2000 r. W 2011 r. obniżył się współczynnik obciążenia demograficznego (stosunek liczby osób w wieku, w którym są one nieaktywne zawodowo, czyli w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób będących w wieku produkcyjnym). Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym (o 8 osób więcej niż to miało miejsce w 2002 r.).

7 Prognoza ludności do 2035 roku Wyniki prognozy ludności opracowanej przez GUS W 2020 r. województwo będzie liczyło 1007,6 tys. osób, co oznacza spadek o 15,5 tys. (o 1,5%) w porównaniu z 2011 r. W 2025 r. będzie niecały milion Lubuszan, a w 2035 r. – 963,5 tys. Starzeniu podlegać będzie struktura wieku ludności. Zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym – do 597,7 tys. w 2020 r. (o 10,7% w relacji do 2011 r.), a jej udział spadnie do 59,3% (o 6,1 p. proc.). Udział osób starszych wzrośnie o ok. 6 p. proc. i w 2020 r. wyniesie 21,8%, a w 2035 r. – 26,5%. Jednocześnie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym będzie stopniowo spadać, aż jej odsetek w populacji ogółem w 2035 r. wyniesie ok. 16%. Obecnie dominuje ludność w wieku 50 - 60 lat oraz 25 - 35 lat, czyli osoby urodzone w latach 50. i ich dzieci urodzone w latach 70. i 80. Za 10 lat więcej będzie osób w wieku 35 - 45 lat oraz osób w wieku 65 - 75 lat. Po 2015 r. roczniki wyżu demograficznego lat 50. zaczną przechodzić na emeryturę. Przewiduje się, że w 2035 r. co czwarty Lubuszanin będzie w wieku emerytalnym. W wyniku tego znacznie pogorszy się relacja osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym. Obecnie więcej niż 4 osoby (4,2) w wieku aktywności zawodowej przypada na 1 osobę w wieku 60-65 lat, w 2035 r. już ponad 2 osoby (2,2) w wieku zdolności produkcyjnej będą przypadać na 1 emeryta. Środkowy wiek ludności w 2020 r. wyniesie 41 lat, w 2035 r. – 47,8 lat.

8 Wykres. Jaką formę wsparcia powinien oferować osobom starszym MOPS? Pomoc finansowa - 31% Praca socjalna - 19% Wsparcie rzeczowe - 8% naprawy opiekuńcze - 32% Doradztwo - 10% - biały

9 Wykres. Czy oferta pomocy świadczonej przez sektor pozarządowy zaspokaja potrzeby osób starszych? Tak – 10% Raczej tak - 50% Raczej nie - 22% - biały Nie - 6% Trudno powiedzieć - 12%

10 WYKRES Jak najczęściej ludzie odnoszą się do osób starszych? zdecydowanie życzliwie (15%) raczej życzliwie (38%) obojętnie, z brakiem zainteresowania (31%) - biały raczej niechętnie (11%) zdecydowanie niechętnie (3%) trudno powiedzieć (2%)

11 WYKRES Czy pomoc MOPS-u dla osób starszych jest wystarczająca Tak 18% Raczej tak 56% Raczej nie 14% - biały Nie 7% Trudno powiedzieć 5%

12 Wykres. Czy istnieje zjawisko przemocy domowej wobec osób starszych? znam takie przypadki (15%) słyszałem o takich przypadkach (55%) nie znam takich przypadków (15%) - biały nie słyszałem o takich przypadkach (12%) podejmowałem interwencję w takich przypadkach (3%)


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google