Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne aspekty pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne aspekty pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi"— Zapis prezentacji:

1 Prawne aspekty pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U ). Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U ). Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U ). Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U ). Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U ).

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U ).   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U ).

4 Prawa dziecka w systemie edukacji (wybrane)
prawo do kształcenia się oraz prawo do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;  pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;  pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach; 

5 Zaburzenia psychiczne
Choroba psychiczna, Upośledzenie umysłowe, Zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, Zaburzenia psychiczne to cała grupa chorobowa, która polega na dziwnych zachowaniach ze strony jednostki odbiegających od norm przyjętych przez otoczenie. ICD – 10 - Zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, autyzm, ADHD, upośledzenie. Zaburzenia psychiczne - choroba cywilizacyjna. Konieczność świadczeń zdrowotnych Inne formy pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym – odpowiednia edukacja.

6 Oświata Nie posługuje się terminem zaburzenia psychiczne (zmiana prawa/pozostały orzeczenia wydane przed zmianą), Terminy używane aktualnie w orzecznictwie: Niepełnosprawność, Niedostosowanie społeczne, Zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

7 Niepełnosprawność w oświacie
Oznacza uczniów: 1) niesłyszących, 2) słabosłyszących, 3) niewidomych, 4) słabowidzących, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi - występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

8 Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
werbalną agresję werbalną agresję Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym nieprzestrzeganie wewnętrznych zarządzeń i przepisów, np. szkoły konflikty z nauczycielami lub wzmożone konflikty z rówieśnikami. notoryczne kłamstwa ucieczki z domów wagary lękliwość rozmaite formy agresji, autoagresja. zaburzenia koncentracji uwagi

9 Orzecznictwo Prawna kwalifikacja do grupy osób o specjalnych potrzebach - niepełnosprawnych. Posiadanie aktualnego orzeczenia wydanego przez odpowiednie organy kwalifikuje daną osobę do grupy niepełnosprawnych prawnie i daje podstawę do ubiegania się i korzystania ze specjalnej pomocy, ułatwień czy przywilejów, jakie przysługują tej zbiorowości.

10 Rodzaje orzecznictwa osób niepełnoletnich
1. Orzecznictwo prowadzone przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (powiatowe/wojewódzkie). 2. Orzecznictwo oświatowe – do celów edukacyjnych – PPP.

11 Zespoły spraw orzekania o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia. Ulgi komunikacyjne, Świadczenia socjalne, Środki ortopedyczne, Świadczenia medyczne, Uprawnienia wynikające z prawa o ruchu drogowym.

12 Orzecznictwo oświatowe
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Odpowiednie warunki edukacji, subwencja oświatowa

13 Odpowiednie warunki edukacji
realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; IPET sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; porady, konsultacje zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne warsztaty, szkolenia inne zajęcia: rewalidacyjne, resocjalizacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów

14 Sytuacja ucznia z zaburzeniami psychicznymi w szkole
Diagnoza Orzeczenie Brak diagnozy, orzeczenia, wiedzy o problemie ucznia?????????????? Przymusowość orzeczenia lub diagnozy – SRiN. Dążenie do diagnozy/wiedzy – bezpieczeństwo ucznia i otoczenia.

15 Sytuacja ucznia z zaburzeniami psychicznymi w szkole
Zgoda/decyzja rodzica w sprawie diagnozy/pomocy. Umowa wielostronna: uczeń, szkoła, rodzina, specjalista pracujący z dzieckiem. Objecie pomocą – dobrowolność. Interwencja

16 Poziomy pomocy uczniowi z zaburzeniami psychicznymi
Poziom szkoły: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, różne formy, plan działań. -Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Poziom PPP Orzeczenie – warunek określonych form pomocy. Pomoc bezpośrednia psychologiczno –pedagogiczna: terapia, konsultacje, mediacje – brak warunków. 3. Interwencja: SRiN, leczenie, ubezwłasnowolnienie.

17 Uwaga Dziecko!

18 Decyzyjność dziecka Zdolność do czynności prawnych Brak – 0 - 13
Częściowa Pełna – 18 Uczeń pełnoletni w szkole

19 Władza rodzicielska Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską – prawna rola rodzica. Ograniczenia władzy rodzicielskiej – ograniczenie decyzyjności rodzica w sprawie edukacji.

20 Postawy rodzica Współpracujący, Niewspółpracujący obawiający się,
żądający, bez kontaktu/relacji Pozornie współpracujący Zaprzeczający Ukrywający dane

21 Interwencja

22 Zagrożenie dobra dziecka
Brak realizacji potrzeb dziecka w różnych wymiarach jego rozwoju w tym edukacyjnym. nie leczenie dziecka z zaburzeniami psychicznymi, brak współpracy z szkołą skutkujący się pogarszaniem funkcjonowania dziecka, zagrożenie ze strony dziecka życia i zdrowia innych dzieci, pracowników, zagrożenie życia i zdrowia samego dziecka, Za zagrożenie dobra dziecka odpowiadają osoby, które mają obowiązek opieki nad dzieckiem, (rodzice, rodzina zastępcza, instytucja).

23 Art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego:
§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. § 2.  Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

24 Właściwy organ: Sąd Rodzinny (Sąd Rejonowy,
Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu dziecka. Stosowane przepisy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego. Forma interwencji: wniosek o wgląd w sytuację rodziny/dziecka.

25 Wywiad kuratora na zlecenie sądu Posiedzenie sadu, zeznania rodziców
Wniosek o wgląd w sytuację dziecka/informacja o zagrożeniu dobra dziecka Wywiad kuratora na zlecenie sądu Posiedzenie sadu, zeznania rodziców Decyzje sądu: 1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej 2. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 3. Orzeczenie zakazu kontaktów z dzieckiem 4. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

26 Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską m.in. poprzez:
zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania: praca z asystentem rodziny, inne formy pracy z rodziną, skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego, skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc Kontrola sądu nad wykonaniem wydanych zarządzeń

27 CD określenie jakich czynności rodzice nie mogą podejmować bez zezwolenia sądu poddanie wykonywania władzy nadzorowi kuratora umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej.

28 Wysłuchanie dziecka – 216 zn. 1 kpc (0-18)
Sąd wysłucha dziecko w sprawach dotyczących jego osoby jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

29 Inne formy interwencji
Badanie/leczenie psychiatryczne bez zgody pacjenta - zagrożenie bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych Ubezwłasnowolnienie częściowe/całkowite Postępowanie w sprawach nieletnich

30 Działania szkoły Plan działań/pomocy dla ucznia z zaburzeniami psychicznymi . Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zasady interwencji: w jakich sytuacjach, do kogo, powszechnie znane. Wewnętrzne uregulowania: zapisy/regulaminy Zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, innym uczniom, nauczycielom – regulamin placówki opisujący reakcje/działania personelu na zachowania zagrażające.

31 Praktyka Programy rehabilitacyjne.
Procedura postępowania wobec ucznia z zaburzeniami psychicznymi, który zachowuje się agresywnie w stosunku do innych lub siebie Edukacja uczniów/rodziców/personelu szkoły.

32 Instytucje Fundacja Dzieci Niczyje
dyżury prawne – tel , wtorek , czwartek Infolinia dla rodziców/profesjonalistów

33 Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa
Telefon: tel/fax: (22) , tel.: (22)

34 Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka"
ul. Mokotowska 17/ Warszawa Tel (0 22) we wtorki od do 15.00 Fax (0 22)

35 Justyna Podlewska Czwartek 12.00-14.00 22 826 88 62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
` DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Justyna Podlewska Czwartek

36 Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego.

37 Art. 15     1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 2.     Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.


Pobierz ppt "Prawne aspekty pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google